Klaverblad Glyfosaat

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
aolgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING
Productinformatie
Handelsnaam
:
Klaverblad Glyfosaat
Gebruik
:
Gewasbeschermingsmiddel
Firma
:
Nufarm b.v.
Welplaatweg 12
3197 KS Botlek Rotterdam
Telefoon: 010-4389832
Telefax: 010-4722826
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer voor
noodgevallen
:
+43/732/6914-2466 (Linz/Oostenrijk productie locatie)
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Irriterend voor de ogen.
Vergiftig voor in het water levende organismen.
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Chemische omschrijving
:
Bestanddelen
Waterige oplossing van het isopropylamine zout.
glyfosaat 360 g/l
CAS-Nr.
Glyphosate IPA salt
38641-94-0
EINECS-Nr.
ELINCS Nr.
254-056-8
Tallowalkylamineethoxylate
61791-26-2
500-153-8
REACH
Nummer
Symbo(o)l(en)
R-zin(nen)
Concentratie
(w/w)
41,5 %
n.c.
Xn, N
R22, R41,
R51/53
10,8 %
4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Aanraking met de ogen
:
Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden.
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
Aanraking met de huid
:
Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Als de
huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.
Inademing
:
In de frisse lucht brengen.
Inslikken
:
Mond spoelen. Bij inslikken de maag spoelen. Geactiveerde
houtskool innemen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.
1/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
Opmerkingen voor de arts
Verschijnselen
:
Braken, Diarree, buikpijn, Onregelmatige hartslag
Behandeling
:
Geen specifiek tegengif, symptomatisch behandelen
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Specifieke gevaren bij
brandbestrijding
:
In geval van brand kunnen (NOx,COx,P2O5) gevormd worden.
Speciale beschermende
uitrusting voor
brandweerlieden
:
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Draag indien
nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.
Geschikte blusmiddelen
:
Waternevel, Droogpoeder, Zand, Schuim, Kooldioxide (CO2)
Blusmiddelen die om
veiligheidsredenen niet
gebruikt mogen worden
:
Sterke waterstraal
Verdere Informatie
:
Standaardprocedure voor chemische branden. Verontreinigd
bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering
aflopen.
6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
PREPARAAT
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen
:
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. (zie hoofdstuk
8)
Morsingen Milieuvoorzorgsmaatregele
n
:
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Reinigingsmethoden
:
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand,
kiezelaarde, algemeen absorptiemiddel). Gebruik
mechanische bewerkingsmachines.
Aanvullend advies
:
Nooit morsing in originele containers terugdoen voor
hergebruik.
7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering
Advies voor veilige
hantering
:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag persoonlijke
beschermingskleding.
Opslag
2/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
Eisen aan opslagruimten en
containers
:
Bewaren in originele container.
Advies voor gemengde
opslag
:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
:
:
< 40 °C
> -5 °C
Opslagstabiliteit
Opslagtemperatuur
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de
ademhalingsorganen
:
Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.
Bescherming van de
handen
:
Beschermende handschoenen
Bescherming van de ogen
:
Nauw aansluitende veiligheidsstofbril
Huid- en
lichaamsbescherming
:
Kleding met lange mouwen
Hygiënische maatregelen
:
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na
gebruik van het product. Niet eten, drinken of roken tijdens
gebruik. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en
(af)wassen, ook de binnenkant, voor hergebruik.
Beschermende
maatregelen
:
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Werkkleding
apart houden.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Voorkomen
Fysische toestand
Vorm
Kleur
Geur
:
:
:
:
vloeistof
waterige oplossing
lichtbruin
amine-achtig
Smeltpunt/-traject
:
-10 °C
Kookpunt/kooktraject
:
> 100 °C
Andere gegevens
3/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
Vlampunt
:
ontvlamt niet
Ontstekingstemperatuur
:
geen gegevens beschikbaar
Bovenste explosiegrens
:
geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens
:
geen gegevens beschikbaar
Dampspanning
:
Actieve component is een organisch zout. Dampdruk is
verwaarloosbaar.
Dichtheid
:
1,17 g/cm3
bij 20 °C
Oplosbaarheid in water
:
volledig mengbaar
pH
:
ca.4,6
bij 20,6 g/l
(Glyphosate)
Verdelingscoëfficiënt: noctanol/water
:
log POW = -3,2
bij 25 °C
(Glyphosate)
Dissociatieconstante
:
geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch
:
geen gegevens beschikbaar
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Thermische ontleding
:
Geen spontane of exotherme ontleding tot 100 °C
Te vermijden
omstandigheden
:
geen gegevens beschikbaar
Te vermijden materialen
:
Sterke basen
Gevaarlijke reacties
:
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals
aangegeven.
4/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute orale toxiciteit
:
LD50 rat
Dosis: 5.000 mg/kg
Acute dermale toxiciteit
:
LD50 rat
Dosis: > 5.000 mg/kg
Acute inhalatoire toxiciteit
:
LC50 rat
Blootstellingstijd: 4 h
Dosis: > 5,7 mg/l
Opmerkingen: hoogst haalbare concentratie
Huidirritatie
:
konijn
Resultaat: Geen huidirritatie
Oogirritatie
:
konijn
Resultaat: Oogirritatie
Sensibilisatie
:
Buehlertest Cavia
Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid.
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Eliminatiegegevens (persistentie en afbreekbaarheid)
Stabiliteit in de bodem
:
DT50: 2 - 174 d
(Glyphosate)
DT50: 1 - 7 d
surfactants
Stabiliteit in water
:
DT50: 7 d
(Glyphosate)
DT50: 28 d
surfactants
Bioaccumulatie
:
Lepomis macrochirus (Zonnebaars)
Bioconcentratiefactor (BCF): 1
Geen bioaccumulatie
Proefstof: (Glyphosate)
5/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
Ecotoxiciteitseffecten
Toxiciteit bij bijen
:
LD50 Apis mellifera (honingbij)
Testduur: 48 h
Niet toxisch voor bijen
Value (µg/Species): 326
Toxiciteit bij aardwormen
:
LC50 Eisenia foetida
Dosis: > 5.000 mg/kg
Testduur: 14 d
Toxiciteit voor vogels
:
LC50 Colinus virginianus (Virginiaanse Boomkwartel)
Dosis: > 5.620 mg/kg
Testduur: 5 d
Niet toxisch voor vogels.
:
LC50 Anas platyrhynchos (Wilde eend)
Dosis: > 5.620 mg/kg
Testduur: 5 d
Niet toxisch voor vogels.
:
doorstroomtest LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Dosis: 8,2 mg/l
Testduur: 96 h
Toxiciteit voor vissen
doorstroomtest LC50 Lepomis macrochirus (Zonnebaars)
Dosis: 5,8 mg/l
Testduur: 96 h
Toxiciteit voor daphnia
:
statische test EC50 Daphnia
Dosis: 11 mg/l
Testduur: 48 h
Toxiciteit voor algen
:
statische test ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata
Dosis: 8 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
statische test EC50 Lemna minor
Dosis: > 6 mg/l
Blootstellingstijd: 168 h
Verdere informatie
:
Uit onze ervaring is gebleken,dat bij normaal gebruik er geen
verstoring bij afvalwaterzuivering optreed.
6/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Product
:
Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.
Verontreinigde verpakking
:
Lege containers niet hergebruiken.
Lege en driemaal gespoelde verpakking dient bij lokale
afvalverwerker afgeleverd te worden, volgens EG-richtlijn
94/62/EG
Overeenkomstig de Europese richtlijn 2000/532/EG :
Afvalnummer:
: 02 01 08 (agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat)
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
VN-nummer
:
3082
Omschrijving van de
goederen
:
UN3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g.(Glyphosate,
Talgalkylamin ethoxylaat)
ADR/RID
Klasse
Verpakkingsgroep
:
:
9
III
IMDG
Klasse
Verpakkingsgroep
:
:
9
III
IATA-DGR
Klasse
Verpakkingsgroep
:
:
9
III
7/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Symbo(o)l(en)
:
Xi
N
Irriterend
Milieugevaarlijk
R-zin(nen)
:
R36
R51/53
Irriterend voor de ogen.
Vergiftig voor in het water levende
organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
S-zin(nen)
:
S26
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.
Draag geschikte handschoenen en
beschermende kleding.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om
speciale instructies/veiligheidskaart.
S36/37
S46
S61
Verdere Informatie
:
Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.
:
2009/01/29
16. OVERIGE INFORMATIE
Printdatum
De datum weergave jjjj/mm/dd wordt gebruikt (ISO 8601).
(Afwijkingen zijn genoemd in de linkerkantlijn: || )
Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen
n.c.
- Deze actieve stof is niet geclassificeerd in Annex VI van Verordening (EG) nr.
1272/2008.
R22
- Schadelijk bij opname door de mond.
R41
- Gevaar voor ernstig oogletsel.
R51/53
- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan,
vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van
kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig
wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst
vermeld wordt.
Contactpersoon
8/9
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Klaverblad Glyfosaat
Versie 16 (Nederland)
Datum van uitgifte: 2009/04/03
Firma
:
Nufarm GmbH & Co KG
J. Mayr
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
Oostenrijk
Nufarm b.v.
A. van den Ende
Welplaatweg 12
3197KS Botlek Rotterdam
Nederland
Telefoon
Telefax
E-mailadres
:
:
:
+43/732/6918-4010
+43/732/6918-64010
010-4389832
010-4722826
[email protected]
[email protected]
De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven
uitgiftedatum en mogen niet beschouwd worden als een waarborg of aanduiding van kwaliteit.
9/9
Download