NLadviseurs Infoblad Wet natuurbescherming

advertisement
NLadviseurs
adviesbureau voor natuurbeheer
en landschapsoptimalisering
Infoblad Wet natuurbescherming
Wat moet u weten over de Wet natuurbescherming
als u buiten aan het werk bent?
Dit infoblad geeft een overzicht van de
belangrijkste informatie zodat u niet voor
verassingen komt te staan.
De wet natuurbescherming
De bescherming van planten en dieren valt onder
de Wet natuurbescherming. Deze wet stelt dat dieren plantsoorten niet verstoord of gedood mogen
worden, en dat hun vaste rust- en verblijfplaatsen
niet onklaar gemaakt of vernield mogen worden.
De wet richt zich met name op de beschermde
soorten. Voor alle andere soorten geldt de algemene
zorgplicht.
Waar gaat de wet over?
Golfbanen zijn kleine natuurgebieden waar allerlei
planten en dieren voorkomen. Soms kunt u niet
voorkomen dat bij het beheren van de golfbaan
schade wordt toegebracht aan beschermde dieren en
planten. In die situaties schrijft de wet bepaalde
kaders voor waarbinnen u beheer toch kunt
uitvoeren, zonder in overtreding te zijn.
Om welke soorten gaat het?
▪▪ Alle in het wild levende vogels zijn beschermd
volgens de Vogelrichtlijn. Het gaat hierbij in
alleen Nederland al om zo’n 290 soorten;
▪▪ Daarnaast zijn er soorten die worden
beschermd op grond van de Habitatrichtlijn;
▪▪ Tenslotte is er een beschermingsregime voor
‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die
vanuit nationaal oogpunt bescherming nodig
hebben.
Kennislandgoed Larenstein, Larensteinselaan 26 B , 6882 CT Velp
[email protected]
026-7851440
Wanneer krijgt u met de Wet
natuurbescherming te maken?
▪▪ Wanneer er zich beschermde soorten
bevinden in het gebied of element waaraan u
onderhoud wilt gaan uitvoeren;
▪▪ Bevinden er zich geen beschermde soorten in
het element dat u wilt onderhouden, dan hebt
u dus niet met de Wet natuurbescherming
te maken, maar nog wel met de algemene
zorgplicht.
Hoe kunt u dat vaststellen?
Laat een deskundige met aantoonbaar voldoende
ecologische kennis een inventarisatie doen van
het te beheren gebied. Met name de locaties op
de golfbaan waar een grote kans bestaat dat er
beschermde soorten aanwezig zijn, moeten goed
onderzocht worden. De soorten die de ecoloog
tijdens de inventarisatie aantreft, markeert hij op een
kaart. Ook de vaste rust- en voortplantingsplaatsen
van de soorten geeft de ecoloog aan op een kaart. Bij
voorkeur wordt een dergelijke inventarisatie eens
per 3 jaar uitgevoerd, zodat de gegevens actueel
blijven.
Wilt u weten welke soorten beschermd zijn volgens
de Wet natuurbescherming? Bekijk dan hier onze
lijst.
Beschermde soorten aanwezig, wat nu?
U hebt vastgesteld dat er beschermde soorten
aanwezig zijn op de locatie waar u beheer wilt
uitvoeren. De vraag is nu of deze beheermaatregelen
onder een vrijstelling vallen. Dit kan het geval zijn
wanneer u bestendig beheer uitvoert of wanneer u
te maken hebt met provinciaal vrijgestelde soorten. In
dit geval kan er met een aantal aanpassingen aan de
werkzaamheden toch beheerd worden.
Kennislandgoed Larenstein, Larensteinselaan 26 B , 6882 CT Velp
[email protected]
026-7851440
Gedragscodes
Een dergelijke aanpassing is het werken volgens een
gedragscode. Gedragscodes bevatten een aantal
‘spelregels’ die een beheerder kan gebruiken om
zijn beheer aan te passen, zodat planten en dieren
geen last ondervinden van de werkzaamheden. De
meest geschikte gedragscodes voor beheer aan de
natuurlijke delen van een golfbaan zijn:
▪▪ de Gedragscode Natuurbeheer (geldig tot 2021)
▪▪ de Gedragscode Bosbeheer (geldig tot eind
2017)
Ontheffing
Op het moment dat er geen
mogelijkheden zijn om het beheer uit te voeren
zonder hierbij schade toe te brengen aan de
aanwezige beschermde soorten, of wanneer u de
inrichting van de golfbaan wilt veranderen, dient u
een ontheffing voor ruimtelijke ontwikkeling aan te
vragen.
Wie is verantwoordelijk?
▪▪ De opdrachtgever van het beheer
(bijvoorbeeld de golfclub) draagt zorg voor een
goede informatievoorziening. Dit betekent
dat zij op de hoogte is van voorkomende
beschermde soorten en actief zorg draagt voor
het beheren van de golfbaan. Dit kan door
een gedragscode en de daaruit voortkomende
checklists te ondertekenen.
▪▪ De uitvoerende partij (of dit nu een aannemer
of een eigen greenkeepersteam is) zorgt ervoor
dat de werkzaamheden op de juiste wijze
worden uitgevoerd (conform de gedragscodes)
en is tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
alert op nieuwe waarnemingen van
beschermde soorten. Hij/zij is verantwoordelijk
voor het melden van deze informatie bij de
opdrachtgever.
▪▪ De verantwoordelijkheden en rolverdeling
worden vastgelegd bij de implementatie van
een gedragscode.
Kennislandgoed Larenstein, Larensteinselaan 26 B , 6882 CT Velp
[email protected]
026-7851440
Hoe kunnen wij u helpen?
▪▪ Quickscan en uitgebreide inventarisaties van
(beschermde) soorten op de golfbaan;
▪▪ Natuurkansenkaart op basis van een quickscan;
▪▪ Implementatie van Gedragscodes en checklists
op maat;
▪▪ Workshop ‘Werken volgens de Wet
natuurbescherming’;
▪▪ Opleiding op maat in samenwerking met
Helicon;
▪▪ Aanvraag van ontheffingen.
Basis voor GEO-certificaat
Wanneer u de Wet natuurbescherming
implementeert in uw organisatie, legt u ook direct
een stevige basis voor een GEO-certificaat. Alle
informatie die voortkomt uit een quickscan of
inventarisatie is direct te gebruiken in het traject
voor GEO-certificering of hercertificering. Daarmee
voldoet u direct aan een van de eerste criteria voor
GEO: voldoen aan de groene wet- en regelgeving.
Meer weten?
Hebt u vragen, twijfelt u of u de wet wel goed toepast,
of gaat u werkzaamheden uitvoeren waarvoor
een gedragscode of ontheffing nodig is? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op.
Kennislandgoed Larenstein, Larensteinselaan 26 B , 6882 CT Velp
[email protected]
026-7851440
Download