2016-07-06 Motie Drenthe Regenboogprovincie def

advertisement
Motie Drenthe Regenboogprovincie
ProvincialeStatenvanDrenthe,invergaderingbijeenopwoensdag6juli2016,terbehandelingdeVisieop
krimpenleefbaarheid2016-2020,inclusiefNotaSociaalBeleid2016-2020,
Constaterendedat:
• hoewelNederlandinternationaalgezienvooroplooptalshetgaatomdesocialeacceptatievan
homoseksualiteitentransgenders(LHBT),deacceptatieoplokaalniveaubehoorlijkkanverschillenin
aardenomvang;
• elkeprovincieinNederlandmedeverantwoordelijkisendaaromzorgdraagtvoorondermeergelijke
behandeling,socialesamenhang,veiligheid,leefbaarheidenmaatschappelijkeondersteuningvan
haarinwoners;
• DrentseLHBT-inwonersdaarmeeookrechthebbenopveiligheid,opeeneerlijkekansopparticipatie
eneengelijkwaardigebehandeling;
• erookinDrentheindeafgelopenmaandensprakeisgeweestvanintimidatie,geweldsincidentenen
uitingenvanvijandigheid;
• dedaarmeegepaardgaandegevoelensvanonveiligheidbijveelLHBT-inwonerszijnversterktof
toegenomen;
• hetonacceptabelisdatLHBT-inwonersopschool,opstraat,ophetwerk,indezorg,indesportenin
huneigensocialekringniet(meer)durvenuitkomenvoorhunidentiteit;
• samenmetgemeenten,enrelevantemaatschappelijkeorganisatieseenimpulsmoetworden
gegevenaanhetstimulerenvanLHBT-emancipatie-enacceptatiebeleid;
• deNotaSociaalBeleidzichrichtopinwonersvanDrentheineenkwetsbarepositieeneenverbinding
legtmetdekerntakenomdeleefbaarheidteversterken;
Sprekenuitdat:
DrentheeenRegenboogprovincieis.
RoepenhetCollegevanGedeputeerdeStatenop:
• omeenimpulstegevenaansocialeacceptatie,veiligheidenzichtbaarheidvanLHBT’sinDrenthe;
• omzichintezettenomdeveiligheid,weerbaarheidensocialeacceptatievanLHBT-inwonersverder
tebevorderenendittevertalennaardoelstellingeneneenaanpakinsamenspraakmethetMeldpunt
DiscriminatieDrenthe,COCenbetrokkenpartners;
• omDrentsegemeententestimulerenaantesluitenbijhetlandelijkprojectRegenboogsteden;
• ommethetMeldpuntDiscriminatieBureauDrenthetekijkennaardeaardenomvangvan
discriminatiejegensdeLHBT’sinDrentheenomontwikkelingentekunnenvolgenendesociale
acceptatietemonitorenenPSdaaroverregelmatigteinformeren.
Engaanovertotdeordevandedag.
Namensdefractievan
GroenLinks
PvdA SP
R.duLong
L.Smits 50Plus SterkLokaal
N.Uppelschoten
F.Duut D.Oosterveen
H.R.Nijmeijer
PVV
D66
J.VanDalen
VVD
W.M.Meeuwissen
BijlagebijmotieDrentheRegenboogprovincie
Nederlandersoverwegendtolerantenervaltnogwattewinnen
Nederlandersstaaninvergelijkingmetmensenuitanderelandenpositieftenaanzienvanlesbiennes,
homoseksuelen,biseksuelenentransgenders(LHBT).Sindsmiddenvorigeeeuwisdeacceptatieonderde
Nederlandsebevolkingsterktoegenomen.MaarookinNederlandistolerantiegeenvanzelfsprekendheid.Met
nameopenlijkeuitingenvanhomoseksualiteitkunnennogaltijdopveelafkeuringrekenen.Indelandelijke
mediaduikenregelmatigberichtenopoverhomofobe(gewelds)incidenten.Ervaltnogwattewinnenophet
gebiedvansocialeacceptatie.
IncidenteninDrentheenNoordNederland
OokinDrentheenNoordNederlandzijnincidentenbekend.Enkelevoorbeelden:eenjongenwerdgepestom
zijngeaardheidenmoestnaareenandereschool,eenjongenwildestagelopenenhetstagebedrijfverzocht
hemwegtegaannadatzijwistendathijhomoseksueelis,eenvrouwliepsamenmethaarvriendinhand-inhandenwerdmishandeld.
Wetgeving,discriminatieensocialeacceptatie
LandelijkzijnermooieresultatengeboektophetgebiedvanrechtenvoorLHBTbinnenNederland.Zoschafte
deTweedeKamerdeweigerambtenaarafenisereeneindegekomenaandeenkele-feit-constructie,
waarmeereligieuzescholengeenmogelijkheidmeerhebbenomdocentenenleerlingenwegtesturenwegens
hunseksuelevoorkeur.OokvoorlichtingoverLHBT’swerdverplichtopelkeschoolenlesbischouderschap
werdinwetverankerd.
Discriminatiebetekentdateronterechtverschilwordtgemaaktindebehandelingvanmensen.Bijvoorbeeld
opbasisvangeslacht,godsdienst,handicap,leeftijd,afkomst,huidskleur,ras,burgerlijkestaatofseksuele
voorkeur.DiscriminatieisinNederlandbijwetverbodenvolgensartikel1vandeGrondwet.Hierinstaatdat
iedereeninNederlandrechtheeftopeengelijkebehandeling.Aanzettentothaatofdiscriminatieisook
strafbaar.Maarwettelijkegelijkheidleidtnietvanzelfsprekendtotsocialeacceptatie.……
AmbitiesRegenbooggemeenteneneersteRegenboogprovincie
Op10oktober2014tekendeministerBussemakermet42gemeentenhetconvenant'Regenboogsteden'.Indit
convenantverklarenzijgezamenlijkdesocialeacceptatie,veiligheidenemancipatievanLHBT’steverbeteren.
In2017willenaldezegemeentenaandachtvoorLHBT-emancipatieduurzaamverankerdhebbeninhunlokale
beleid.AlsdeProvincialeStatenvanDrenthedezemotieaannemen,danisdatdeeerstestapnaarDrentheals
eerstRegenboogprovincievanNederlandengeeftheteengrondslagomDrentheuitteroepentotEerste
RegenboogprovincievanNederland.
DrenthealsRegenboogprovinciezetzichsamenmetbetrokkenpartnersinomdeveiligheid,weerbaarheiden
socialeacceptatievanLHBT-inwonersverdertebevorderenenheeftdaarbijdevolgendeambities:
-
Desocialeacceptatievanhomoseksualiteitentransgendersneemttoeonderdegehelebevolkingenmet
nameonderjongeren,oudereneninkringenwaarindatnogeentaboeis.
Deaanpakvanvooroordelen,discriminatie,intimidatieengeweldtegenLHBT-personenwerptzijn
vruchtenaf.
LHBT-personenwetenzichgesteundenvoelenzichveilig(er)enweerbaar(der)inhetsocialedomein:op
school,opstraat,ophetwerk,indezorgenthuis,indesporteninhuneigensocialekring.
Download