Profiel, historie en toekomst van de praktijk

advertisement
Jaarverslag 2011
Huisartsenpraktijk van Grondelle / Littooij
Inleiding
Dit is het jaarverslag 2011 van huisartsenpraktijk Van Grondelle/Littooij,
Sperwerkamp 40, te Driebergen. Dit verslag word intern door
praktijkmedewerkers gebruikt ten behoeve van verbetering van de
praktijkorganisatie. Daarnaast heeft het een externe functie: het geeft zo mogelijk
derden inzage in onze werkwijze en dient als verantwoording naar o.a. patiënten,
collega’s en allerlei instanties.
In het bijbehorende beleidsplan 2012-2015 hebben we de beleidsvoornemens
voor de komende jaren vastgelegd. Jaarverslag en beleidsplan vormen als zodanig
een eenheid en tonen onder andere ons kwaliteitsbeleid.
Profiel, historie en toekomst van de praktijk
Op 1 mei 1991 heeft Ernst van Grondelle de praktijk in Driebergen overgenomen
van zijn voorganger Frans van Galen. Deze stopte met zijn praktijk om bedrijfsarts
te worden. Na een sollicitatieprocedure en toestemming van de gemeente krijgt
Ernst van Grondelle de gelegenheid om een nieuwe praktijk in Driebergen te
starten en 2200 patienten over te nemen. De vestiging van de praktijk is op
de Damhertlaan 65 te Driebergen in een eengezinswoning. Deze wordt hiertoe
op de begane grond verbouwd. De praktijk heeft dan een wachtruimte, een kleine
ruimte voor een part-time assistente en een spreekonderzoekkamer.
Op 1-5-1995 krijgt Carin Littooij, partner van Ernst van Grondelle haar
huisartsenbul en vormt samen met hem een maatschap. Daarnaast blijft ze
parttime in loondienst van Stichting Bartimeus om medische zorg te verlenen aan
mensen met een visushandicap in combinatie met een verstandelijke beperking.
In 2002 wordt de gebruikte ruimte op de Damhertlaan echt te klein en wordt
samen met collega Annet Aukema Sperwerkamp 40, de huidige locatie,
aangeschaft.
Na een grondige verbouwing worden in deze, naar huidige maatstaven kleine
ruimte van 150m2, 4 spreekkamers, een assistenteruimte met labje, 2 toiletten en
een wachtkamer in de gang gerealiseerd. Er is ook nog een kelder met
personeelstoilet en keukentje, die gebruikt wordt voor archiefruimte en voorraad,
en voor de koffiepauze/overleg.
Momenteel is deze ruimte ook weer te klein geworden, als gevolg van
ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar:
-de praktijk is gegroeid tot nu ruim 3000 patienten
-De praktijk is opleidingspraktijk geworden
-De praktijk heeft er praktijkondersteuners bijgekregen
-de 2 doktersassistentes werken samen meer dan fulltime en zijn op maandag en
vrijdag samen aanwezig.
-Omdat Carin meer bestuurlijke werkzaamheden is gaan verrichten, werkt Ingrid
Stroes nu 2 dagen per week in de praktijk.
-de zorgvraag wordt ingewikkelder en de ketenzorg doet zijn intrede waardoor
samenwerking steeds belangrijker wordt, zowel door huisartsen onderling als
samenwerking met andere disciplines zoals de apothekers , paramedici en de
thuiszorg.
Het gevolg is dat door deze nieuwe medewerkers er eigenlijk voortdurend een
gebrek aan spreekkamers is.
Onze collega’s krijgen eveneens te maken met meer medewerkers en daardoor
ruimtegebrek.
Daardoor wordt er vanaf 2008 met toenemende motivatie gezocht naar een
alternatieve ruimte voor de vestiging van een 1e lijns centrum die aan de
standaard van de tijd voldoet.
Inmiddels is er een locatie gevonden aan de Arnhemse Bovenweg 285.
Het betreft een voormalig schoolgebouw, op een kavel van ruim 4000m2. Dit
gebouw zal gesloopt worden en er zal nieuwbouw gaan plaatsvinden, waar 3
huisartsenpraktijken gehuisvest gaan worden, samen met andere 1e lijns werkers
zoals fysiotherapeuten, psychologen, verloskundigen, een podotherapeut en nog
een aantal andere diciplines. Een en ander zou gerealiseerd moeten zijn eind
2013.
Missie en visie
De missie van onze praktijk is doelmatige huisartsgeneeskundige zorg te leveren,
op een manier die past bij de patiënt. Maatwerk is daarbij een kernwoord. Wij
willen patiënten behandelen op een manier zoals wij onze naasten en onszelf
zouden behandelen.
Verklaring professioneel handelen:
In onze praktijk hebben we, alle huisartsen en overige medewerkers, onze
werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming
met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders van de
geldende wettelijke
regelgeving. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen hebben we alleen willen
afwijken indien daarvoor
gegronde redenen bestaan. Alle eventuele afwijkingen hebben we zoveel mogelijk
onder vermelding van redenen geregistreerd in het dossier van de
betreffende patiënt.
Bij de realisatie van onze missie en visie hanteerde onze praktijk de volgende
beleidsuitgangspunten:
- Patiënten worden altijd bij de besluitvorming rond behandelingen
betrokken;
- Onze zorg is gericht is op patiëntveilig handelen, doeltreffendheid,
doelmatigheid en het voorkomen van medicalisering;
- Huisartsenpraktijk van Grondelle-Littooij en al haar medewerkers
onderschrijven de noodzaak om de afspraken, zoals deze in het
kwaliteitssysteem van de praktijk worden of zijn vastgelegd, na te leven en
te verbeteren.
Praktijkgegevens
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke praktijkmedewerkers in 2011 bij ons
werkzaam waren, hoe de waarneming geregeld is, wat de samenstelling is van de
huisartsengroep waar de praktijk deel van uit-maakt en wat in 2011 de
spreekuurtijden van de huisartsen waren. Ook wordt hier een overzicht gegeven
de patiëntenpopulatie, de instroom en uitstroom van patiënten en een overzicht
van aantallen voorgeschreven medicatie in 2010.
Medewerker
Ernst.van Grondelle
Carin Littooij
Ingrid Stroes
AIOS
Anneke Strik tot 1-9-2012
Jeanette Stenger per 1-9-11
Petra Versteegh en
MoniquePeperkamp
Gerline Barneveld
Lida Middeldorp
Funktie
huisarts
huisarts
huisarts
huisarts in opleiding
Praktijkondersteuner
Praktijkondersteuner
Praktijkondersteuner GGZ
Doktersassistente
Doktersassistente
Tot 1 april was Jacoba Groenewoud onze AIOS, per 1 juni 2011 is Hugo Rijken,
eveneens 3e jaars AIOS bij ons komen werken. Hugo blijft tot mei 2012.
Waarneming in vakanties en ANW uren
In Driebergen zijn 2 waarneemgroepen van elk 4 praktijken en zijn er 3 praktijken
waarmee wij een waarneemovereenkomst hebben. Dat zijn de praktijken van:
Annet Aukema, gevestigd in hetzelfde pand als wijzelf, tel 0343-513046
Leo van Eeden, Hogesteeg 3, Driebergen, tel 0343- 512429
Felix van Hijfte, Emmalaan 4, Driebergen tel 0343-512911.
De overeenkomst bestaat uit een vakantie en nascholings waarneming voor
maximaal 8 weken en waarneming per tourbeurt voor de woensdagmiddag. Elke
woensdagmiddag is er een collega beschikbaar voor spoedgevallen. De andere
collega’s kunnen dan eventueel vrij plannen. Tijdens deze woensdagmiddag
diensten wordt er samengewerkt met de doktersdienst in Bussum, die dan
functioneert als achterwacht.
Voor de avond nacht en weekend diensten is er een samenwerkingsverband met
Primair huisartsenposten, voor onze regio is dat de Huisartsenpost Zeist, gevestigd
in het Diaconessen Ziekenhuis te Zeist.
Openings- en spreekuurtijden
De praktijk is geopend elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Woensdagmiddag was
de praktijk gesloten na 12.00 uur.
Werktijden
maandag dinsdag
woensda
g
donderdag
Ernst van Grondelle
X
X
X
X
Carin Littooij
X
ochtend
X
X
X
Ingrid Stroes
vrijdag
X
AIOS
X
X
X
X
POH-S AnnekeStrik
tot 1-9-11
middag
middag
middag
POH-S Jeanette
Stenger vanaf 1-9-2012
om de
week
middag
X
Patientenopbouw
Onderstaande gevens komen uit de IPCI rapportage met gegevens over 2011.
Totaal aantal patiënten 01-01-2011:
Totaal aantal patiënten 31-12-2011:
Leeftijd
Aantal
%
0-4
59
2,0
5-14
415
14,3
15-24
398
13,7
25-44
595
20,5
45-64
893
30,8
65-74
271
9,3
75+
271
9,3
3001
3075
De in- en uitstroom van patiënten zag er in het verslagjaar als volgt uit:
totaal
geboren
Instroom
2011
185
27
Uitstroom
2011
111
overleden
inschrijvingen uitschrijvingen
158
30
81
Ketenzorg
Onze praktijk was in 2011 aangesloten bij de zorggroep Preventzorg. De zorg voor
onze Diabetes patiënten verliep via deze zorggroep. Preventzorg is een coöperatie
van huisartsen. Het doel van de coöperatie is het leveren van kwalitatief
uitstekende zorg aan patiënten met een chronische aandoening, zoals Diabetes
Mellitus en COPD. Daarbij willen wij als huisartsen de gehele zorg kunnen blijven
uitvoeren binnen de deuren van de huisartsenpraktijk, en voorkomen dat de
chronisch zieke patiënt versnipperde zorg gaat krijgen op diverse plaatsen. Via
Preventzorg werd er ook spiegelinformatie geleverd over andere dan DM
patiënten. Deze spiegelinfomatie is bijgevoegd. Het bleek dat niet alle informatie
op de juiste manier kon worden uitgelezen omdat niet in alle gevallen de ICPC
codering en de episode registratie op de juiste manier werd uitgevoerd.
Speerpunt voor kwaliteitsverbetering in onze praktijk werd dus ook het beter
registreren van episodes en ICPC codes.
POH-GGZ
In 2011 hebben we het gehele jaar ondersteuning in de GGZ kunnen aanbieden
door de werkzaamheden van Monique Peperkamp en Petra Versteegh, beiden Gz
psycholoog. Met name Petra Versteegh werkte voor onze praktijk, Monique deed
meer voor de collega’s
Zij werkten op uurbasis voor ons en hebben de volgende aantallen patiënten
behandeld:
In het jaar 2011 hebben bij Petra Versteegh 76 intakes plaatsgevonden.
Er zijn 20 doorverwijzingen geweest (zowel voor behandeling als voor onderzoek).
Het gemiddeld aantal sessie's was 6,7.
De 3 meest voorkomende diagnoses waren:



angst en stemmingsproblematiek
werk/stress gerelateerde problematiek
identiteits- en levensfase problematiek
Klachtenregeling
Onze praktijk was in 2011 aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling
Huisartsenzorg Midden-Nederland. Website:
www.klachtenregelingmiddennederland.nl.
In 2011 is er één klacht bij onze praktijk binnen gekomen die door bovenstaande
stichting is afgehandeld. Het betrof een klacht over het ongevraagd opsturen van
een patiëntendossier naar een nieuwe huisarts. Naar aanleiding van deze klacht
hebben wij de procedure rond het verzenden van dossiers aangescherpt.
Bijzondere gebeurtenissen
Toen het bericht kwam van de dreigende kortingen op het huisartsenbudget heeft
Carin namens de LHV veel tijd geïnvesteerd in het organiseren van de
huisartsenmanifestatie in de RAI op 6 oktober in 2011: Korten maakt meer
kapot……
Ingrid Stroes heeft in die tijd wat meer voor ons gewerkt.
Zie de bijlage met de IPCI rapportage voor onze verdere cijfers.
Evaluatie bereikte resultaten over 2011:
2011 is een wat onrustig jaar geweest voor de praktijk. Er was een wisseling in de
functie van praktijkondersteuner en de praktijk werd geconfronteerd met een
dreigende korting op het budget. Daardoor moest onder andere besloten worden
om de huur van het POH-huisje op te zeggen en de zorg per 1-1-12 weer alleen
vanuit de locatie op de Sperwerkamp te verlenen. Daarnaast werd het
noodzakelijk de POH-GGZ per 1-1-12 te stoppen in verband met het ontbreken
van een ruimte om extra spreekuren in te doen.
De patient gebonden medische zorg had en heeft prioriteit en daarom is de
aandacht mn gegaan naar de directe patiëntenzorg en het aanbieden van
spreekuurtijd en visites door de huisartsen en praktijkondersteuners.
Wat opvalt in de cijfers is in ieder geval dat wij een oudere praktijk hebben,
waarin in 2011 minder dan gemiddeld kinderen werden en meer dan gemiddeld
mensen overleden.
We willen als huisartsen eraan meewerken dat onze patiënten zoveel mogelijk
thuis kunnen sterven en dat hebben we in 2011 voor een aantal mensen kunnen
waarmaken. Er is ook 2x een euthanasie procedure geweest. Zo’n procedure kost
veel energie, tijd en emoties, maar wij zien het als een plicht om, als aan alle
voorwaardes is voldaan, aan zo’n procedure medewerking te verlenen. Onze
ervaring is echter wel dat bij goede palliatieve zorg de euthanasievraag minder
vaak concreet wordt gesteld.
Vanuit de IPCI rapportage valt op dat het aantal gerapporteerde cervixuitstrijkjes
ver onder het gemiddelde is en het is mogelijk dat dit te maken heeft met de
manier van registreren.
ADEPD registratie en verwerken van uitslagen in Promedico zijn daarom als
speerpunt voor 2012 benoemd.
Daarnaast valt op dat de praktijk minder dan gemiddeld medicatie aan vaste
patiënten heeft voorgeschreven. Aangezien alle medicatie elektronisch wordt
voorgeschreven of bij visites elektronisch in het HIS wordt bijgehouden lijkt dit
cijfer adequaat. Dit kan betekenen dat we ons in 2011 aan het zinnig en zuinig
principe hebben gehouden. Maar omdat we niet goed weten hoe nauwkeurig IPCI
uiteindelijk is vergeleken met andere benchmarksystemen, houden we hierbij wel
een slag om de arm en blijven we ons ieder consult opnieuw afvragen wat het
beleid kan en moet zijn volgens de geldende NHG standaarden.
Voor 2012 wordt dan ook als speerpunt het voldoen aan de
doelmatigheidsmodule van Achmea (volledig gebaseerd op de NHG richtlijnen
mbt farmaco-therapie) mbt het voorschrijven van 12 geneesmiddelen benoemd.
Uiteindelijk is er, oa vanwege alle aandacht die er is gegaan naar de kortingen en
wat dat meebrengt, besloten om ons in 2012 weer meer met het kwaliteitsbeleid
te gaan bezighouden: reden om ons in 2012 te gaan bezighouden met een
accrediteringstraject. Uiteindelijk is gekozen voor de NHG praktijkaccreditatie
onder het motto: als je het doet, doe het dan goed.
Download