Visie op hiv-zorg

advertisement
Visie op hiv-zorg
Sectie infectieziekten, afdeling interne geneeskunde, VU medisch centrum
Missie: Gezond oud worden met hiv staat centraal in ons behandelcentrum.
Visie: Zorg voor patiënten met hiv in VUmc kenmerkt zich door kleinschalige, discrete, persoonlijke, maar
professionele begeleiding binnen een academische setting.
Achtergrond
Er is in de afgelopen decennia voor hiv-positieve patiënten heel veel veranderd. Waar deze diagnose in de jaren
‘80/ begin jaren ’90 voor veel jonge mensen nog betekende dat je dood ging, is een hiv-infectie een goed
behandelbare aandoening geworden. Het is een chronische ziekte geworden, wat betekent dat patiënten met
hiv steeds ouder worden. Dit maakt hiv-zorg hoog complex. De patiënt wordt ouder, maar met meer comorbiditeit dan mensen zonder hiv. Denk aan hart- en vaatziekten, nierfunctiestoornissen, co-infecties zoals
virale hepatitis, osteoporose, (hiv-gerelateerde) kanker en psychiatrische aandoeningen. De behandeling is erg
effectief, maar is duur en heeft bijwerkingen, er zijn interacties en er bestaat risico op het ontstaan van
resistentie. Hoewel de diagnose hiv steeds vroeger wordt gesteld,
heeft nog steeds 35% van de nieuw gediagnosticeerde patiënten
een vergevorderd stadium, of ‘aids’. (Bron: stichting hiv monitoring
2013)
Organisatie van hiv zorg in Nederland en Amsterdam
Omdat de zorg voor hiv patiënten erg complex is, vindt de
behandeling in Nederland enkel in één van de circa 26 hiv behandelcentra plaats. In Amsterdam, waar de
meeste patiënten met hiv wonen, zijn er op dit moment 7 behandelcentra. In het OLVG (locatie Oost en West,
voormalig SLAZ) wordt groot aandeel van de hiv patiënten behandeld. Om de academische centra hun
belangrijke positie te doen behouden, zowel ten behoeve van de patiëntenzorg, de opleiding tot artsen in het
algemeen en internist- infectioloog in het bijzonder, als de hiv-onderzoeklijnen, is het nodig dat hiv ook de
academische centra wordt behandeld.
Kenmerken zorg hiv in VUmc
Uit het missie statement volgt dat de internist-infectiologen als breed-opgeleide internisten, naast de
behandeling van hiv, ook oog hebben voor co-morbiditeit. Uit verpleegkundig oogpunt betekent dit dat er
uitgebreide aandacht is voor een gezonde leefstijl, zowel psychisch als somatisch. In een team van
internisten/infectiologen, verpleegkundigen en artsen in opleiding wordt de hiv-zorg rondom de persoon met
hiv multidisciplinair georganiseerd. Korte lijnen en contactpersonen per specialisme zijn daarbij behulpzaam.
Ons academisch centrum oogt grootschalig omdat wij alle specialismen in huis hebben waarnaar wij kunnen
verwijzen. Ons hiv-behandelteam is echter kleinschalig en persoonlijk van opzet.
Wij streven naar een hoge mate van continuïteit van zorg. Ieder patiënt heeft een vaste dokter en
verpleegkundige. Ruim opgezette spreekuren geven veel ruimte voor overleg in behandeling tussen dokter en
de patiënt, waarin de autonomie van de patiënt gewaarborgd wordt. Goede voorlichting maakt dat de patiënt
geïnformeerd kan meebeslissen over zijn behandeling (‘shared decision making’).
Als centrum binnen een academisch ziekenhuis, behandelen wij hiv naar de laatste wetenschappelijke
inzichten. In het hiv-behandelteam is er regelmatig overleg in vaste besprekingen. Zo toetsen wij ook elkaars
beleid en stimuleren wij elkaar om hiv-zorg te verlenen naar de laatste inzichten en richtlijnen.
Visie op zorg hiv VUmc 2016 05 03
1
Aantal en groei
Als hiv-behandelcentrum groeien wij al jaren circa 8% per jaar. In de huidige bezetting zijn er 4 infectiologen
(3,2 FTE), 4 fellows infectieziekten (3,2 FTE), 2 hiv verpleegkundigen (1,2 FTE), 1 doktersassistente (1,0 FTE).
Behandeldoelen
Doel is te voldoen aan indicatorset hiv/aids Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. Data aangeleverd door Stichting Hiv
Monitoring. Resultaat 2016: 97% (streefwaarde >90%). Andere prestatie indicatoren en de wijze van evalueren
van deze indicatoren wordt benoemd in het document: KPI HIV BC VUmc 2016 08 01.docx.
Toekomst
Er wordt gestreefd naar een fusie tussen AMC en VUmc. Wij werken steeds nauwer samen met het AMC
betreffende uniforme diagnostiek en behandeling. In de huidige toekomstplannen zal de onderafdeling/sectie
infectieziekten en de polikliniek infectieziekten blijven bestaan op beide locaties.
Visie op zorg hiv VUmc 2016 05 03
2
Organogram hiv VUmc 2016
SHM
Koops
Dataverzamelaar
SHM
Visie op zorg hiv VUmc 2016 05 03
3
Download