Invulblad: Het tekort aan donororganen

advertisement
Het tekort aan donororganen
oplossing
Acties
Wat moet je allemaal doen om
het doel te bereiken. Opschrijven
in de vorm van een
opdracht, dus met een
werkwoord erin.
beoordelingaspecten

financieel
Wat kosten deze maatregelen,
wie moet dat betalen?
Levert het geld op, wie krijgt
dat geld?



1. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar
medicijnen die het afweren van dierlijke cellen in het
lichaam tegengaan.
2. Duidelijk moet worden afgesproken wat de regels zijn
m.b.t. de dieren die de organen gaan
leveren/aanvullen.
3. Het moet zó geregeld zijn dat dit alleen gebeurt in
goede ziekenhuizen, via strikte regels.
4. Er moet voldoende geld en kennis ter beschikking zijn
voordat er actie ondernomen wordt met dierlijke
organen.
De kosten voor onderzoek naar xenotransplantatie
moeten worden betaald door de overheid en door grote
bedrijven.
En in Nederland is nog geen, en elders in Europa
nauwelijks (zie hieronder), subsidie voor onderzoek
naar xenotransplantatie.
De verwachting is dat Novartis in 2010 zestig procent
van de 250000 xenotransplantaten leveren, met een
Wat kosten deze
omzet van 5 miljard Dollar.
Ook word verwacht dat Novartis meer dan de helft van wie moet dat be
de wereldwijde behoefte afstotingonderdrukkende
middelen zal leveren, met een omzet van 3 miljard
Dollar.

onderzoek nodig
Weten we alles al wat we
voor deze maatregel nodig
hebben of zijn er nog dingen
die onderzocht moeten
worden:
welke onderzoeksvragen?
Is de mens gevoelig voor varkens, apen of kangeroe
ziektes?
 Kan xenotransplantatie ooit veilig worden voor de mens?
 Is gewone transplantatie een beter alternatief voor
xenotransplantatie?
 Is xenotransplantatie voor iedereen op de wereld
weggelegd?
 Hoe kunnen hormoonbehandelingen minder vervelend
worden?
Nadelen
 De techniek staat nog in de kinderschoenen. (Er is nog
weinig over bekend)
 Bezwaar op het lange termijneffect, ook hier is niet veel
over bekend.


De technische problemen, zoals de afstoting, zullen eerder
zijn opgelost dan bij het toepassen van (embryonale)
stamcellen
Er is nog geen medicijn uitgevonden dat de afweer reactie
totaal tegen gaat
Voordelen
 Het doel is om de mens langer en gezonder te laten
kwaliteit leven
leven.
 Het doel is om ernstig zieke mensen beter te maken.
Wat is de mate waarin het leven
prettiger of onprettiger wordt?
 Er zal geen tekort meer zijn aan donoren.




Biotechnologie biedt kansen voor verbetering van de
kwaliteit van het voedsel.
Kan ziekte van Parkinson en suikerziekte oplossen.
Veel mensen levens redden.
Onderzoekers van de Harvard Medical School in de
VS hebben een genetisch gemanipuleerd varkenshart
zes maanden lang aan de praat gehouden in een
baviaan. De bavianen kregen afweeronderdrukkende
medicijnen, maar liepen geen wezenlijke infectie op en
bleven gezond. Dat is positief.
Nadelen
 Dieren kunnen als object gezien worden en niet als
levend wezen.
 Vele gelovige zullen gaan protesteren, want God
heeft het niet zo gewild.

risico’s
Wat kan er mis gaan, en hoe
groot zijn de kansen daarop
en wat zijn dan de gevolgen?
na ongeveer twee maanden ontstond wel trombose in
de bloedvaatjes van het varkenshart bij de baviaan.
Tegen
 Patenten op biotechnologische uitvindingen kunnen
leiden tot monopolie op voedsel en/of medicijnen.
 Voorspellende geneeskunde brengt nieuwe risico’s
voor de solidariteit van de samenleving met zich mee.
 Er zijn teveel onbekende risico’s, gevaarlijke
virussen probleem voor omgeving en patiënt.
 Retrovirussen vormen een groot probleem. (het
potentiële gevaar van de overdracht van
varkensvirussen op mensen)
Voor

de overstap is kleiner, doordat er al gebruik gemaakt
wordt van hartkleppen van varkens.

ethische aspecten

Zijn er dingen die mensen echt
niet willen of juist heel
belangrijk vinden en vanuit
welke levensovertuiging is dat?
Mogen varkens gekweekt worden om organen te
leveren?
De ethische aspecten van het gebruik van dieren als
orgaandonoren zullen groter blijken dan van het gebruik van stamcellen. Zeker als, zoals het er nu
uitziet, stamcellen niet per se uit een embryo hoeven
te komen.

Veel mensen vinden xenotransplantatie onethisch.

Dat iets niet kan, omdat het ‘onnatuurlijk’ is, dat is
een denkfout: de natuur schrijft niet voor wat wel of
niet mag.

Mensen zijn naïef en willen niet zien dat het goed is,
omdat het onbekend is.
Is dit ethisch?

regelgeving
Mag het van de wet of moet
de wet aangepast worden? Is
er discussie over?
Kunnen nationale en
internationale wetgeving en
verdragen een obstakel
vormen?
Onderzoekers van de Harvard Medical School in de
VS hebben een genetisch gemanipuleerd varkenshart
zes maanden lang aan de praat gehouden in een
baviaan.
In Nederland
 De regering vindt xenotransplantaie niet
onaanvaardbaar.
 De regering verbiedt reproductief klonen van
mesnen.
 Onderzoek naar therapeutisch klonen wordt onder
voorwaarden toegestaan.
 Het transplanteren van levend dierlijk materiaal naar
mensen. Dit is verboden. Invriezen en ontdooien van
eicellen stuit volgens de staatssecretaris ook op
bezwaren. Bij dit proces kunnen
chromosoomafwijkingen optreden.
In het buitenland
 In Zuid-Korea, België en het Verenigd Koninkrijk
mag wel worden gekloond.
haalbaarheid
Zijn er speciale technische,
financiële, politieke, ethische
of juridische obstakels of
voordelen?
Op welke termijn zijn de
maatregelen haalbaar in te
voeren?
Tegen
 Tot nu toe is in Nederland weinig onderzoek
gedaan naar apen, varkens en kangoeroes, maar de
overheid heeft haar fiat gegeven en er zal in de
toekomst, ook in Nederland meer experimenteel
onderzoek naar dieren worden gedaan. Om zo in de
toekomst de mogelijkheid te kunnen realiseren dat
wij mensen organen van dieren gedoneerd kunnen
krijgen.
 Het lichaam stoot dierlijke organen af.
 Het leed wat dieren wordt aangedaan t.b.v. de mens
vinden mensen onrechtvaardig.
 Dieren worden gefokt op een speciale manier, niet
naar buiten vanwege besmettingsgevaar
Voor

Nu is het erfelijke materiaal van varkens bijna zó te
manipuleren dat het menselijke lichaam niet meer
schrikt van een varkenscel.
Download