Opleiding SLIM beleid Voor beleidsmakers Het geheel moet meer

advertisement
Opleiding SLIM beleid
Voor beleidsmakers
Het geheel moet meer zijn dan de som der delen. Zeker niet minder. Dat is echter nog
niet zo gemakkelijk in organisaties waarin doorgaans zo’n 90% van de energie gaat
zitten in bureaucratie en 10% in de bedoeling. Dat reflecteert zich meestal in de
resultaten van de organisatie: we zijn meestal beter in het uitleggen van de eerlijkheid
van wat we doen aan de belastingbetaler, dan in het uitleggen van wat we bereiken.
Beter in het uitleggen van activiteiten dan van resultaten. De businesscase is dan al snel
overtuigend: minder bureaucratie en meer bedoeling kan resultaten zomaar
verdubbelen. De potentiële winst is aanzienlijk groter dan alle bezuinigingen van de
afgelopen jaren bij elkaar. Afdelingen beleid hebben vaak een initiërende rol in het
realiseren van een omslag in de organisatie. Maar hoe zorgen we voor effectief beleid en
synergie? Hoe voorkomen we averechtse effecten? Wat vraagt het van inhoud en
proces?
In deze opleiding gaan we aan de hand van beleidscasussen van deelnemers SLIM met
elkaar aan de slag. Het Subjectief Logisch Interventie Model biedt handvatten voor het
versterken van de interne logica en consistentie van beleid, en voor een goede match
tussen interventie en doelgroep. Maar het is geen handleiding of keurslijf. Vertrekpunt
én bestemming is de eigen professionaliteit van beleidsmakers. We besteden daarom
zowel aandacht aan wat en hoe, aan inhoud en proces. Rolopvattingen, houding en
communicatie zijn net zo belangrijk voor beleidsontwikkeling als een goede inhoud.
We werken met beleidscasussen uit de eigen praktijk van de deelnemers. Action
Learning in de eigen praktijk, verdieping en verbreden van het blikveld samen met
andere deelnemers. Aan de hand van casussen iets leren dat je overal kunt toepassen.
Naast de leeropbrengst voor de deelnemer heeft deze opleiding daarmee ook een
effectiviteitsopbrengst voor de organisatie, in de vorm van een SLIM doordacht
beleidsplan (casus deelnemer).
Inhoud van de opleiding
De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag, eens per twee weken. Daarnaast
bieden we individuele coaching en begeleiding bij het uitwerken van een eigen
beleidscasus. De volgende onderdelen komen aan bod:
- het SLIM model en haar beleidstoepassing
- beleidsproces: rolopvattingen, benaderingen en impact
- vormgeven van effectieve interventies
- uitwerken van een eigen beleidscasus
Van deelnemers verwachten we dat ze in hun dagelijks werk actief aan de slag gaan met
dingen die we in de opleiding behandelen. De wisselwerking met de dagelijkse praktijk
bepaalt in belangrijke mate de leeropbrengst. Voorbereiding en huiswerk vragen
ongeveer drie uur per bijeenkomst.
Resultaat
Als u deze opleiding heeft afgerond, kunt u:
- SLIM analyseren wat de sterke punten en verbeterpunten zijn in bestaande
aanpakken, in relatie tot hun doelgroep;
- interventies vormgeven en organiseren waarin inhoud en cliëntbenadering op
een consistente manier op elkaar zijn afgestemd;
-
interventies effectief afstemmen op de doelgroep, en doelgroepen effectief
afstemmen op interventies;
bepalen waar gaten en overlap in het bestaande voorzieningenaanbod zitten;
beleid ontwikkelen samen met de uitvoering.
Locatie
De opleiding wordt gegeven in onze lichte, rustige en prettige ruimte aan de Maliebaan
in Utrecht. Daar kunnen we werken met groepen van maximaal 10 personen.
Start datum
Een opleiding gaat van start zodra we minimaal 6 deelnemers hebben. Bijeenkomsten
zijn wekelijks. Dagen worden in overleg met de deelnemers bepaald.
Kosten
De kosten bedragen € 3.000,-- per deelnemer voor 6 dagen. Daarbij inbegrepen zijn
advisering – zo nodig in de eigen organisatie – met betrekking tot de beleidscasus die
deelnemers inbrengen; lunch, koffie, thee en frisdrank; een reader en een exemplaar van
het boek De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar [email protected], met
daarin uw naam en contactinformatie. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u
op. Bellen kan ook: 030-2231322
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards