Infoblad - VNO-NCW

advertisement
Infoblad
Private equity
Bakkerij Bart, Gazelle, Simon Lévelt, Hartman, Greetz: al deze
bedrijven zijn met private equity gefinancierd. Private equity, oftewel
kapitaal van participatiemaatschappijen, heeft een groter aandeel in
de economie dan u waarschijnlijk zult verwachten.
Wat is private equity?
Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van nietbeursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die
worden overgenomen door het management. Ook starters of
snelgroeiende bedrijven vallen hieronder. In dat geval is er sprake van
venture capital.
Meer informatie:
Nederlandse Vereniging van
Participatiemaatschappijen
Noordhollandstraat 71
1081 AS Amsterdam
Tel 020 571 22 70
E-mail [email protected]
www.nvp.nl
Participatiemaatschappijen
Participatiemaatschappijen zijn de belangrijkste verschaffers van deze
vorm van financiering. Hierbij gaat het altijd om een minimale investering
van €250.000,-.
Een participatiemaatschappij neemt een aandeel in een onderneming
waarvan zij verwacht dat deze meer waard zal kunnen worden in de
toekomst. Een participatiemaatschappij kan hieraan een actieve bijdrage
leveren, doordat zij medezeggenschap krijgt over het bedrijf. Zij zet haar
kennis, ervaring en netwerk in om de onderneming samen met de
ondernemer naar een volgende fase te brengen. Vaak is een
participatiemaatschappij dan ook gespecialiseerd in een bepaalde fase of
sector.
Situaties waarin een bedrijf een participatiemaatschappij als investeerder
kan zoeken, zijn bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, het verzelfstandigen van
een dochteronderneming, groeiambitie of diversificatie.
Samenwerking met een participatiemaatschappij duurt gemiddeld vijf jaar.
Onderzoek (Frontier Economics 2014) wijst uit dat een meerderheid van de
bedrijven na een investering door een participatiemaatschappij groeit wat
betreft omzet, werkgelegenheid en winst. Ook investeert het grootste deel
van de bedrijven meer in marketing en research & development en leiden
private equityactiviteiten tot een toename in buitenlandse investeringen,
verbeteringen in innovatie en verhoogde productiviteit.
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
www.mkb.nl
Is uw bedrijf geschikt voor private equity?
Een participatiemaatschappij is op zoek naar:






uitstekende kwaliteiten van de ondernemer en of het
managementteam. En daarbij bijna net zo belangrijk: is er een klik
tussen beide partijen. Dit is zeer belangrijk bij het slagen van een
investering, aangezien er intensief samengewerkt zal worden
een sterke (verwachte) marktpositie in een groeiende markt
gezonde resultaten c.q. resultaatontwikkeling in afgelopen jaren en
voorspelbare, verwachte stabiele kasstromen. Of, in het geval van een
startende onderneming, de verwachting van een gezonde
resultaatontwikkeling in de komende jaren
een bijzonder, nog ongerealiseerd, potentieel
een
redelijke
schaalgrootte.
Zoals
gezegd
investeren
participatiemaatschappijen minimaal 250.000,- euro. Alleen bij
regionale maatschappijen kunt u terecht voor kleinere bedragen
voldoende potentiële kopers na 3-7 jaar.
Meer informatie
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de
branchevereniging van participatiemaatschappijen. Vanuit die functie is zij
aanspreekpunt
voor
iedereen
die
meer
wil
weten
over
participatiemaatschappijen. De NVP bemiddelt niet tussen haar leden en
ondernemers, maar kan ondernemers wel informeren welke
maatschappijen zij het beste kunnen benaderen. U kunt hiervoor terecht
op de website www.nvp.nl. Hier vindt u de profielen van alle
participatiemaatschappijen, een overzicht van de bedrijven waarin zij
momenteel investeren en meer informatie over het investeringsproces.
En verder:
 www.nvp.nl
 www.mkb.nl/infobladen
Colofon
Dit infoblad is een uitgave van de
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag
T. 070 - 349 09 09
www.mkb.nl
2
Dit infoblad is met zorg samengesteld. Er
kan echter geen enkele aansprakelijkheid
worden aanvaard voor eventuele
onjuistheden of onvolkomenheden.
Vermenigvuldiging van (delen van) deze
uitgave is toegestaan, mits met
bronvermelding.
© Copyright Koninklijke Vereniging
MKB-Nederland juli 2015
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
www.mkb.nl
Download