Beleggingsprofiel Bij Ul pensioenverzekeringen

advertisement
Beleggingsprofiel bij UL pensioenverzekeringen
Gegevens van de verzekerde
Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Polisnummer (indien bekend)
Adres
Postcode
Woonplaats
U kiest ervoor om de verantwoordelijkheid voor de keuzes bij het beleggen in de pensioenverzekering over te nemen van REAAL Levensverzekeringen N.V., hierna te noemen: REAAL.
Als u de onderstaande vragen beantwoordt, volgt daaruit het advies van REAAL over het
beleggingsbeleid dat bij u past voor de pensioenverzekering. REAAL adviseert u over de
beleggingsmix en tevens over de spreiding van de beleggingen gedurende de looptijd van de
pensioenverzekering tot uw pensioendatum. Uitgangspunt is dat het beleggingsrisico
kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. De basis voor het advies is uw klantprofiel en het daaruit volgende beleggingsprofiel.
Uw klantprofiel
REAAL gaat ervan uit dat pensioen en de AOW-uitkering, na pensionering, uw basisinkomen
vormen. Om die reden laat REAAL eventuele overige inkomsten met betrekking tot uw
financiële positie, voor de bepaling van uw klantprofiel, buiten beschouwing.
A - Kennis en ervaring
1 Heeft u kennis van beleggen in aandelen, obligaties, liquiditeiten en vastgoed gelet
op uw studie, opleiding en (vroegere) beroep(en)
Geen kennis
1 punt
3 punten
5 punten
2 Heeft u (praktische) ervaring met beleggen in aandelen, obligaties, liquiditeiten en
vastgoed
Redelijke kennis
Goede kennis Weinig ervaring Veel ervaring
1 punt
3 punten
5 punten
3 Kent u de risico’s die samenhangen met beleggen?
Nee
Redelijk
Goed
1 punt
3 punten
5 punten
Tel de score uit de vragen 1 tot en met 3 bij elkaar op.
De totale score is
Is de totale score gelijk aan 3 Is de totale score gelijk aan 5 of 7
Is de totale score gelijk aan 9
Is de totale score gelijk aan 11 of 13
Is de totale score gelijk aan 15
Geen ervaring punten
1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
B - Rendement- Risicoverhouding
Bij beleggen kan de waarde van uw belegging meer maar ook minder waard worden.
Streven naar een hoger beoogd rendement betekent ook dat een hoger risico wordt gelopen.
Hieronder ziet u dat hoe hoger het beoogde rendement is, hoe hoger ook de jaarlijks te
verwachten schommeling in het vermogen zal zijn.
4 Wat vindt u een aanvaardbare verhouding tussen
rendement en risico
Ik accepteer een jaarlijkse
Ik streef naar een gemiddeld schommeling van het
jaarlijks rendement van
vermogen van 1
4%
5%
6%
7%
8%
0% tot + 6%
- 3% tot + 13%
- 11% tot + 23%
- 21% tot + 35%
- 31% tot + 47%
1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
Korter dan 3 jaar 3 tot 7 jaar
7 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar 15 jaar of langer
1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
10 540 11-05
C - Beleggingshorizon
5 Hoe lang is de duur tot uw pensioendatum
Let op: Eventuele verliezen en winsten kunnen groter zijn dan het aangegeven percentage.
1
Man
Vrouw
Uw beleggingsprofiel
Het laagste aantal punten uit de score van de onderdelen A, B, en C bepaalt uw beleggingsprofiel.
Score onderdeel A punten
Score onderdeel B punten
Score onderdeel C punten
Het laagste aantal punten dat is ingevuld bij onderdeel A, B, en C is
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
Uw beleggingsprofiel is
Zeer offensief
Offensief
Neutraal
Defensief
Zeer defensief
Komt uw persoonlijke beleggingsprofiel
overeen met het profiel van uw beleggingsmix?
U weet nu wat uw persoonlijke beleggingsprofiel is. Vanaf 15 jaar voor uw pensioendatum
adviseren wij om minder risicovol dan uw persoonlijke beleggingsprofiel te gaan beleggen.
Op reaal.nl/beleggingsmix leest u hoe dit precies werkt. U kunt hier ook eenvoudig en snel
checken of de door u gekozen beleggingsmix overeenkomt met uw persoonlijke profiel of
met een minder risicovol profiel als u over minder dan 15 jaar met pensioen gaat.
Verklaring van de verzekerde
Door dit formulier te ondertekenen verklaart de verzekerde bekend te zijn met het volgende:
1 De verzekerde is zich bewust van de risico’s die er zijn, als hij of zij zelf de
verantwoordelijkheid voor de keuzes bij het beleggen van REAAL overneemt.
2 De verzekerde kan REAAL niet aansprakelijk stellen voor de keuzes bij het beleggen of het
handhaven van een beleggingsmix, als hij of zij daarbij afwijkt van het advies van REAAL.
3 De verzekerde aanvaardt het risico dat de inleg voor de pensioenverzekering verloren kan
gaan. Daarbij maakt het niet uit wie de verantwoordelijkheid heeft voor de keuzes bij het
beleggen. De verzekerde weet dat de verzekerde en/of begunstigde van de pensioenverzekering altijd beleggingsrisico lopen.
4 De verzekerde weet dat de verantwoordelijkheid voor de keuzes bij het beleggen alleen
kan worden overgenomen van REAAL, als REAAL het door de verzekerde volledig
ingevulde en ondertekende formulier ‘Beleggingsprofiel bij pensioenverzekeringen’ heeft
ontvangen.
5 De verzekerde weet dat hij of zij het beleggingsrisico moet afbouwen naarmate de
pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen we ‘beleggen volgens het lifecycle-principe’.
6 REAAL informeert de verzekerde jaarlijks of de beleggingen nog aansluiten bij het
beleggingsprofiel. Het wel of niet aanpassen van de beleggingsmix naar aanleiding van
die informatie doet de verzekerde geheel voor eigen rekening en risico.
7 De verzekerde weet dat REAAL over de keuze binnen een categorie van beleggingsfondsen
geen advies uitbrengt. En dat REAAL wel de benodigde informatie aan de verzekerde
verstrekt over de categorie beleggingsfondsen die past bij het ‘beleggen volgens het
‘lifecycle-principe’.
8 Zijn er wijzigingen in de persoonlijke (financiële) situatie van de verzekerde en klopt
hierdoor het eerder afgegeven ‘klantprofiel’ niet meer? Dan vult de verzekerde direct het
formulier ‘Beleggingsprofiel bij pensioenverzekeringen’ opnieuw in. Het resultaat is een
nieuw ‘klantprofiel’ en vervolgens een nieuw ‘beleggingsprofiel’. Dit beleggingsprofiel is
dan weer uitgangspunt voor de ‘beleggingsmix’ en ‘beleggen volgens het lifecycleprincipe’.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Plaats Handtekening verzekerde
Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere
gegevens gevraagd. Deze worden door ons, respectievelijk een andere tot SNS REAAL
behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten terzake financiële diensten en/of financiële producten en het beheren van
de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van
fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt
de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL
Den Haag, telefoon 070 - 333 85 00).
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij
de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te
gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).
Datum
Download