PowerPoint-presentatie

advertisement
Lied voor de dienst 287: 1 en
2
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!
De Tabernakel
WELKOM
‘Goede buren’
Voorganger:
Orgel:
Ds. Bert Heslinga
Dhr. Cor van Leeuwen
Zondag 20 september 2015
Welkom
Psalm 100: 1, , en
2
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’
3
Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Als in den beginne
nu en immer
En van eeuwigheid tot eeuwigheid
Amen
Stil gebed / Beginwoord en Groet
Lied 288
Koor:
Refrein (Koor):
Allen:
Goedemorgen, welkom allemaal,
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.
Refrein:
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal
verteld in mensentaal.
Koor: Weet je eig’lijk wel wie er naast je zit?
Of ken jij de ander door-en-door?
Geef je buurman of buurvrouw eens een hand
Stel je zelf maar aan hen voor.
Noem jullie namen, over en weer:
samen vormen wij de kerk van de Heer.
(tussenspel waarin wij ons aan elkaar voorstellen)
Allen:
Goedemorgen, welkom allemaal,
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.
Refrein:
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal
verteld in mensentaal.
Koor: En wanneer wij hier met zovelen zijn
met 2 of 3 of meer bijeen in Zijn Naam.
Is hij in ons midden, wil Hij bij ons zijn.
Hij brengt zijn gemeente saam,
overal op aarde, iedere zondag weer:
samen vormen wij de kerk van de Heer.
Allen:
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal
verteld in mensentaal.
Begingebed
Psalm 1005: 1, , en
3
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
4
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
5
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
GEZEGEND bij Mattheus 5:1-16
(gesproken): Jezus reist rond door Galilea, verkondigt het
goede nieuws van Gods koninkrijk en geneest de zieken.
Grote groepen mensen volgen hem, uit Galilea en
Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de
overkant van de Jordaan. Als Hij de mensenmassa ziet,
gaat Hij een berg op. Daar gaat Hij zitten met zijn
leerlingen om hem heen. Hij spreekt de mensen
bemoedigend toe in zijn Bergrede:
GEZEGEND: Coupletten + Refrein
Gezegend zijn de eenvoudigen van hart,
die het leven aanvaarden zoals God het geeft.
Gezegend zijn de mensen die treuren
om het onrecht dat in deze wereld leeft.
Gezegend zijn de zachtmoedigen,
die helpen en troosten
en vreugde brengen aan wie niemand heeft.
Refrein
Gezegend zijn zij die verlangen naar recht,
die het onrecht niet kunnen verdragen.
Gezegend zijn de barmhartigen,
die zich ontfermen over de eenzamen.
Gezegend zijn de reinen van hart
die de waarheid omarmen
maar leugen en bedrog
en onoprechtheid haten.
Refrein
Gezegend de vredestichters, kinderen Gods,
die ruzies en oorlogen beslechten
Gezegend zijn jullie die vervolgd worden
omdat je voor vrede wil vechten.
Gezegend zijn jullie die worden veracht,
omdat jullie geloof aan mijn woorden
en mijn geboden hechten.
Refrein
(gesproken: ) Jullie zijn het zout der aarde.
Jullie zijn het licht der wereld. Laat jullie licht
schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede
daden zien en God daarvoor zullen danken.
Refrein
Gebed
Aansteken kaarsen Kindernevendienst
Kinderlied: God kent jou vanaf het begin
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnen in.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is,
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn.
Want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnen in.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Kinderen naar de Kindernevendienst
1e Lezing uit Leviticus 19: 1-4 / 17-18 / 33-34
191 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de
gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER,
jullie God, ben heilig.
3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds
mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.
4 Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden.
Ik ben de HEER, jullie God.
17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten
hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet
omwille van een ander schuld op je 18 door je te wreken of
wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik
ben de HEER.
33
Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je
niet onderdrukken. 34 Behandel vreemdelingen die bij
jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf,
want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik
ben de HEER, jullie God.
Taizé 115
Vertaling: Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en
vreugde in de Heilige Geest.
Kom Heer, en open in ons de poorten van Uw Koninkrijk!
2e Lezing uit Lucas 10: 25 – 37
25
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde
stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te
krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat
staat er in de wet geschreven? Wat leest u
daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als
uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem.
‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde
zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn
naaste?’
30
Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens
iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en
onderweg werd overvallen door rovers, die hem
zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna
halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een
priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep
hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook
een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep
ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan
echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag
liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie
en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op
zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar
hij voor hem zorgde.
35
De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de
eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten
moet maken, zal ik u die op mijn terugreis
vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste
geworden van het slachtoffer van de
rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden
met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet
u dan voortaan net zo.’
Canon ELB 312
Verkondiging
ELB 213: 1, , ,
en
2
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
3
Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
4
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
5
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
Afscheid Jongerenwerker en
Kerkmeester
Catechese:
Dinsdagavond De Rank:
-19.00 uur 12-16 jaar
-19.30 uur 16 +
GGG
- Bestaande kringen
-Donderdagavondkring
Gebeden
Inzameling van de gaven
1. Stichting Present
2. Kerk
(de kinderen komen terug in de kerkzaal)
Slotlied: Heer U bent mijn leven 1, en
3
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.
4
Vader van het leven, ik geloof in U,
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Zegen
Wilt u bij het verlaten van de kerk
denken aan de collectebusjes voor de
zending en de bloemen
die bij de uitgang staan?
Alvast bedankt voor uw gave.
Download