. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) Examenopgaven

advertisement
.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB )
Examenopgaven
BEDRIJFSECONOMIE
WOENSDAG 9 JANUARI 2013
11:00 – 13:00 UUR
Belangrijke informatie
Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina’s aanwezig
zijn.
Dit examen bestaat uit de volgende documenten:
 Examenopgaven
 Uitwerkingenformulier
Controleer of alle documenten aanwezig zijn.
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Deel 1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Groothandel Overslag BV te Overberg importeert goederen uit Oost-Europa en levert deze aan
winkels.
Overslag heeft de onderstaande financiële overzichten over 2012 opgesteld:
Balans Overslag BV na winstverdeling per 31 december 2011 en 2012 (× € 1.000,00)
2012
2011
2012
Machines
110
130 Aandelenkapitaal
112
Inventaris
80
90 Agioreserve
150
Transportmiddelen
100
80 Algemene reserve
530
Voorraad goederen
270
260 Voorziening onderhoud
280
Debiteuren
337
384 Crediteuren
570
Vooruitbetaalde bedragen
40 Belastingen
72
Liquide middelen
990
555 Overige korte schulden
173
Totaal
1.887 1.539 Totaal
1.887
Winst-en-verliesrekening over 2012 (× € 1.000,00)
Inkoopprijs omzet
4.410 Omzet
Verkoopkosten
260
Loonkosten
800
Afschrijving vaste activa
92
Interest
72
Saldo winst
466
6.100
2011
112
150
295
240
540
92
110
1.539
6.100
6.100
Toelichting:
 Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt bepaald door het gemiddelde van de bedragen
per 31 december 2011 en per 31 december 2012.
 De belasting over de winst bedraagt € 116.000,00; van de winst na belasting wordt
€ 115.000,00 dividend uitgekeerd en het overige gereserveerd.
 De omzet is voor 10% contant en voor de rest op rekening.
 De inkopen zijn geheel op rekening.
 De omzetbelasting is 19%.
 Het jaar wordt gesteld op 360 dagen.
Vraag 1: 2 punten
Bereken het bedrag dat in 2012 in vaste activa is geïnvesteerd. Geef ook de berekening.
Vraag 2: 1 punt
Wanneer is een onderneming liquide?
Vraag 3: 4 punten
Is de liquiditeit op basis van de quick ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat
dat zien door middel van een berekening.
Vraag 4: 1 punt
Wat is de betekenis van de quick ratio per 31 december 2012?
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 3 van 6
Een ander liquiditeitskengetal is de current ratio.
Vraag 5: 2 of 0 punten
Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio?
Vraag 6: 1 punt
Wanneer is een onderneming solvabel?
Vraag 7: 4 punten
Is de solvabiliteit op basis van de debt ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd?
Laat dat zien door middel van een berekening.
Vraag 8: 1 punt
Leg uit wat de betekenis is van de debt ratio per 31 december 2012.
Vraag 9: 2 punten
Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over
2012. Geef ook de berekening.
Vraag 10: 2 punten
Bereken in één decimaal de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over 2012. Geef
ook de berekening.
Vraag 11: 2 punten
Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen over 2012 vóór
belasting. Geef ook de berekening.
Vraag 12: 2 punten
Is er in 2012 een positief of een negatief hefboomeffect geweest? Motiveer uw antwoord.
Overslag hanteert voor afnemers die op rekening kopen een krediettermijn van 14 dagen.
In 2011 was de gemiddelde krediettermijn 22 dagen. Overslag heeft in 2012 maatregelen
genomen om deze termijn te verkorten.
Vraag 13: 2 punten
Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren in 2012. Geef ook de
berekening.
Vraag 14: 2 punten
Hebben de maatregelen om de krediettermijn te verkorten wel of niet succes gehad in 2012?
Motiveer uw antwoord.
Vraag 15: 3 punten
Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van crediteuren in 2012. Geef ook de
berekening.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 4 van 6
Een ander kengetal is de arbeidsproductiviteit.
Vraag 16: 1 punt
Om de arbeidsproductiviteit van Overslag in 2012 te berekenen staan in deze opgave niet
voldoende gegevens. Welk gegeven ontbreekt in deze opgave?
Overslag moet per 31 december 2020 aan een ex-medewerker een bedrag van € 15.720,00
betalen.
Overeengekomen wordt de contante waarde van dit bedrag per 1 januari 2013 te betalen,
waarbij met een samengestelde interest van 4,5% per jaar wordt gerekend.
Vraag 17: 2 punten
Bereken het totale bedrag in hele euro’s dat Overslag bij betaling per 1 januari 2013 aan
interest in mindering brengt. Geef ook de berekening.
De administrateur van Overslag heeft over de jaren 2007 tot en met 2011 de volgende tabel
opgesteld.
Jaar
2007
2008
2009
2010
2011
Omzetsnelheid
van de voorraad
11,3
12,4
12,9
14,4
16,3
Krediettermijn
debiteuren
28 dagen
27 dagen
25 dagen
24 dagen
22 dagen
Krediettermijn
crediteuren
42 dagen
40 dagen
39 dagen
37 dagen
36 dagen
Vraag 18: 2 punten
Uit de tabel blijkt dat de goederen in de jaren 2007 tot en met 2011 steeds korter in het
magazijn hebben gelegen. Leg uit waaruit dat blijkt.
Vraag 19: 2 punten
In de jaren 2007 tot en met 2011 is er een ontwikkeling te zien in de krediettermijn crediteuren.
Wat is de invloed van deze ontwikkeling op de interestkosten in de jaren 2007 tot en met 2011?
Motiveer uw antwoord.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 5 van 6
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Dit deel is een vervolg op deel 1.
Bij de oprichting van Overslag BV zijn 6200 aandelen uitgeven tegen de nominale waarde.
De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 10,00.
Later heeft er nog een emissie van aandelen plaatsgevonden.
Vraag 20: 2 punten
Bereken hoeveel aandelen bij de latere emissie in omloop zijn gebracht. Geef ook de
berekening.
Vraag 21: 2 punten
Bereken de prijs per aandeel waartegen de latere emissie heeft plaatsgevonden. Geef ook de
berekening.
Vraag 22: 2 punten
Bereken de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december 2012. Geef ook de berekening.
De directie van Overslag wil een grotere opslagruimte kopen. De aanschafprijs met bijkomende
kosten is in totaal € 600.000,00.
Voor de financiering van deze investering gelden de volgende financieringsmogelijkheden:
 het uitgeven van nieuwe aandelen tegen een koers van € 80,00 per aandeel.
 het opnemen van een 6% hypothecaire annuïteitenlening bij de bank van € 400.000,00 met
een looptijd van 20 jaar. De annuïteit bedraagt € 34.874,00.
Vraag 23: 2 punten
Bereken in hele euro’s hoeveel wordt afgelost in het tweede jaar van de 6% hypothecaire
annuïteitenlening. Geef ook de berekening.
Vraag 24: 2 punten
Bereken in hele euro’s hoeveel interest wordt betaald in het laatste jaar van de 6% hypothecaire
annuïteitenlening. Geef ook de berekening.
Overslag maakt gebruik van de financieringsmogelijkheid van de bank. Voor het resterende
bedrag geeft de onderneming nieuwe aandelen uit.
Vraag 25: 2 punten
Bereken het totale agio op de uit te geven aandelen. Geef ook de berekening.
Einde examen Bedrijfseconomie
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 6 van 6
Naam:
Examennummer
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB )
Uitwerkingenformulier
BEDRIJFSECONOMIE
WOENSDAG 9 JANUARI 2013
11:00 – 13:00 UUR
Belangrijke informatie
Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 7 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina’s aanwezig
zijn.
Dit examen bestaat uit de volgende documenten:
 Examenopgaven
 Uitwerkingenformulier
Controleer of alle documenten aanwezig zijn.
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 2 van 7
Deel 1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Vraag 1: 2 punten
Bereken het bedrag dat in 2012 in vaste activa is geïnvesteerd. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 2: 1 punt
Wanneer is een onderneming liquide?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 3: 4 punten
Is de liquiditeit op basis van de quick ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat
dat zien door middel van een berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 4: 1 punt
Wat is de betekenis van de quick ratio per 31 december 2012?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 5: 2 of 0 punten
Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 3 van 7
Vraag 6: 1 punt
Wanneer is een onderneming solvabel?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 7: 4 punten
Is de solvabiliteit op basis van de debt ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd?
Laat dat zien door middel van een berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 8: 1 punt
Leg uit wat de betekenis is van de debt ratio per 31 december 2012.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 9: 2 punten
Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over
2012. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 10: 2 punten
Bereken in één decimaal de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over 2012. Geef
ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 11: 2 punten
Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen over 2012 vóór
belasting. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 4 van 7
Vraag 12: 2 punten
Is er in 2012 een positief of een negatief hefboomeffect geweest? Motiveer uw antwoord.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 13: 2 punten
Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren in 2012. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 14: 2 punten
Heeft de maatregelen om de krediettermijn te verkorten wel of niet succes gehad in 2012?
Motiveer uw antwoord.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 15: 3 punten
Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van crediteuren in 2012. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 16: 1 punt
Om de arbeidsproductiviteit van Overslag in 2012 te berekenen staan in deze opgave niet
voldoende gegevens. Welk gegeven ontbreekt in deze opgave?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 5 van 7
Vraag 17: 2 punten
Bereken het totale bedrag in hele euro’s dat Overslag bij betaling per 1 januari 2013 aan
interest in mindering brengt. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 18: 2 punten
Uit de tabel blijkt dat de goederen in de jaren 2007 tot en met 2011 steeds korter in het
magazijn hebben gelegen. Leg uit waaruit dat blijkt.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 19: 2 punten
In de jaren 2007 tot en met 2011 is er een ontwikkeling te zien in de krediettermijn crediteuren.
Wat is de invloed van deze ontwikkeling op de interestkosten in de jaren 2007 tot en met 2011?
Motiveer uw antwoord.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Vraag 20: 2 punten
Bereken hoeveel aandelen bij de latere emissie in omloop zijn gebracht? Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 21: 2 punten
Bereken de prijs per aandeel waartegen de latere emissie heeft plaatsgevonden? Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 6 van 7
Vraag 22: 2 punten
Bereken de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december 2012. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 23: 2 punten
Bereken in hele euro’s hoeveel wordt in het tweede jaar van de 6% hypothecaire
annuïteitenlening. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 24: 2 punten
Bereken in hele euro’s hoeveel interest wordt betaald in het laatste jaar van de
6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 25: 2 punten
Bereken het totale agio op de uit te geven aandelen. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Einde examen Bedrijfseconomie
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013
Pagina 7 van 7
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB )
Examenopgaven
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
DINSDAG 8 JANUARI 2013
08.45 – 10.45 UUR
Belangrijke informatie
Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina’s aanwezig
zijn.
Dit examen bestaat uit de volgende documenten:
 Examenopgaven
 Uitwerkingenformulier
Controleer of alle documenten aanwezig zijn
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013
Deel 1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Winston BV te Zaandam koopt grote partijen laminaat in en verkoopt deze in kleinere
hoeveelheden aan winkels in woninginrichting en aan doe-het-zelfzaken.
In de boekhouding van Winston komen onder andere de volgende grootboekrekeningen voor:
001 Gebouwen en grond
003 Inventaris
011 Afschrijving gebouwen
013 Afschrijving inventaris
100 Kas
110 Rabobank
130 Debiteuren
140 Crediteuren
150 Nog te betalen bedragen
151 Vooruitbetaalde bedragen
152 Nog te ontvangen bedragen
153 Vooruitontvangen bedragen
180 Te verrekenen omzetbelasting
181 Te betalen omzetbelasting
182 Af te dragen omzetbelasting
190 Rekening-courant directie
240 Kruisposten
280 Tussenrekening lonen
440 Onderhoud en reparatie
450 Verkoopkosten
460 Assurantiekosten
470 Afschrijvingskosten
490 Algemene kosten
540 Indirecte verkoopkosten
541 Opslag indirecte verkoopkosten
700 Voorraad laminaat
701 Inkopen laminaat
800 Inkoopprijs verkopen
810 Toeslag indirecte verkoopkosten
840 Rabatten
850 Omzet
900 Incidentele baten en laste
Winston past in de boekhouding de permanence de l’inventaire toe met maandelijkse
resultatenberekening.
Gebruik bij het journaliseren alleen de vermelde grootboekrekeningen.
U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen
te vermelden.
Vraag 1: 2 punten
Geef uit het gegeven rekeningschema twee grootboekrekeningen in rubriek 1 die alleen een
rekening van schuld zijn.
Winston gebruikt de grootboekrekening Tussenrekening lonen.
Vraag 2: 2 of 0 punten
Wat wordt op de grootboekrekening Tussenrekening lonen gedebiteerd?
De indirecte verkoopkosten van Winston zijn voor 2012 begroot op € 360.000,00.
De verkoopkosten worden aan het laminaat toegerekend op basis van een percentage van
de omzet. De omzet voor 2012 is begroot op € 8.000.000,00.
Vraag 3: 1 punt
Bereken in één decimaal het percentage voor de toerekening van de indirecte
verkoopkosten voor 2012. Geef ook de berekening.
De werkelijke bruto-omzet over juni 2012 bedraagt € 904.400,00 inclusief 19%
omzetbelasting. Over de omzet is gemiddeld 5% rabat verstrekt.
Vraag 4: 1 punt
Bereken het verstrekte rabat over juni 2012. Geef ook de berekening.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 3 van 7
Vraag 5: 2 punten
Journaliseer de toeslag indirecte verkoopkosten over juni 2012.
Eind juni 2012 verkoopt Winston een deel van de inventaris uit het kantoor. De koper betaalt
hiervoor € 476,00 inclusief 19% omzetbelasting. De koper betaalt contant.
De aanschafprijs exclusief omzetbelasting van de verkochte inventaris is € 35.000,00. De
boekwaarde op het moment van verkoop is € 2.300,00.
Vraag 6: 4 punten
Journaliseer de verkoop van de inventaris.
Winston is verzekerd tegen bedrijfsschade. De premie van de bedrijfsschadeverzekering
voor de periode 16 december 2011 tot en met 15 juni 2012 is € 3.720,00. De
verzekeringsmaatschappij heeft voor het volgende half jaar, van 16 juni 2012 tot en met 15
december 2012, de premie met 5% verhoogd.
Vraag 7: 2 punten
Journaliseer de betaling per bank van de premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de
periode 16 juni 2012 tot en met 15 december 2012.
Vraag 8: 2 punten
Journaliseer de kosten van de bedrijfsschadeverzekering over juni 2012.
Bij de directeur van Winston is in de laatste week van juni 2012 in zijn privéwoning laminaat
gelegd. De normale verkoopprijs hiervan bedraagt € 12.000,00 exclusief omzetbelasting. De
inkoopprijs is 60% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De directeur krijgt een
korting van 30% op de verkoopprijs. De omzetbelasting is 19%.
Er worden geen indirecte verkoopkosten geboekt.
Vraag 9: 3 punten
Journaliseer het leggen van het laminaat in de privéwoning van de directeur.
Een vordering op een debiteur uit 2011 is al afgeboekt. De debiteur zal de vordering alsnog
betalen. De vordering is € 2.380,00 inclusief 19% omzetbelasting.
De omzetbelasting in de vordering is van de Belastingdienst terugontvangen.
Vraag 10: 2 punten
Journaliseer de terugboeking van de afgeboekte vordering.
Een opname bij de bank op 28 juni 2012 van € 5.000,00 is per ongeluk als een storting bij de
bank geboekt.
Vraag 11: 2 punten
Journaliseer de correctie van de opname bij de bank.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 4 van 7
Winston inventariseert de voorraad laminaat op 30 juni 2012. De werkelijke waarde van de
voorraad is € 1.570,00 hoger dan de opgave van de boekhouding. Na onderzoek blijkt dat
een ontvangst van laminaat in juni 2012 nog niet is geboekt. Deze ontvangst heeft een
inkoopprijs van € 2.200,00 exclusief omzetbelasting. De rest van het verschil is niet te
verklaren en moet worden afgeboekt.
Vraag 12: 2 punten
Journaliseer het voorraadverschil van laminaat per 30 juni 2012.
Een factuur van 18 juni 2012 van Grafisch Bureau Jansen BV is per ongeluk voor het totale
bedrag als kosten geboekt. Het betreft de factuur voor het drukken van een verkoopbrochure
van € 3.808,00, inclusief 19% omzetbelasting.
Vraag 13: 2 punten
Journaliseer de correctie van de factuur van Grafisch Bureau Jansen BV.
De boekwaarde van de gebouwen inclusief de grond is per 1 januari 2012 € 430.000,00 en
de aanschafprijs was € 700.000,00. De waarde van de grond in zowel de boekwaarde als de
aanschafprijs is € 120.000,00.De verwachte restwaarde van de gebouwen en de grond aan
het einde van de gebruiksduur is € 240.000,00.De maandelijkse afschrijving op de
gebouwen is 0,5% van de aanschafprijs. Over het geïnvesteerde vermogen in gebouwen en
grond worden interestkosten berekend. Deze zijn 6% over het gemiddelde in de gebouwen
en grond geïnvesteerde vermogen tijdens de gebruiksduur. In 2012 zijn geen
(des)investeringen in gebouwen en grond gedaan.
Vraag 14: 2 punten
Bereken de afschrijving op de gebouwen over juni 2012. Geef ook de berekening.
Vraag 15: 1 punt
Bereken met welk bedrag de grootboekrekening Afschrijving gebouwen per 1 juli 2012 wordt
geopend? Geef aan of het bedrag debet of credit staat. Geef ook de berekening.
Vraag 16: 2 punten
Bereken de interestkosten van de gebouwen en de grond over juni 2012? Geef ook de
berekening.
In juni 2012 heeft een leverancier 200 pakken laminaat te weinig geleverd. Hiervan is door
de leverancier een backorder gemaakt.
Vraag 17: 2 of 0 punten
Wat is een backorder?
Bij Winston is de administrateur ook kassier. Een gevaar bij de kassiersfunctie is ook de
mogelijkheid van slepen.
Vraag 18: 2 punten
Wat is in dit geval slepen? Geef hiervan een voorbeeld.
Winston berekent op facturen aan afnemers een toeslag voor kredietbeperking.
Vraag 19: 2 of 0 punten
Wat is een kredietbeperkingstoeslag?
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 5 van 7
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Halseman BV te Enschede produceert diverse producten, waaronder het product Yffa.
In de boekhouding van Halseman komen onder andere de volgende grootboekrekeningen
voor:
130 Debiteuren
140 Crediteuren
180 Te verrekenen omzetbelasting
181 Te betalen omzetbelasting
280 Tussenrekening lonen
300 Voorraad grondstoffen
310 Inkopen grondstoffen
320 Prijsverschillen op grondstoffen
510 Indirecte inkoopkosten
511 Opslag indirecte inkoopkosten
540 Indirecte fabricagekosten
541 Opslag indirecte fabricagekosten
600 Grondstofkosten
601 Directe loonkosten
602 Toeslag indirecte
fabricagekosten
610 Standaard grondstofkosten
611 Standaard directe loonkosten
612 Standaard toeslag indirecte
fabricagekosten
700 Voorraad producten
710 Voorraad onderhanden
producten
900 Incidentele baten en lasten
De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van producten Yffa worden geadministreerd
tegen een vaste verrekenprijs.
De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, de verwachte
gemiddelde directe inkoopkosten en een opslag voor indirecte inkoopkosten van 8% van de
vaste verrekenprijs.
De verwachte inkoopprijs bedraagt per 1 januari 2012 € 3,80 per kg. Halseman verwacht dat
deze in 2012 geleidelijk oploopt tot € 4,20 op 31 december 2012.
De verwachte gemiddelde directe inkoopkosten bedragen in 2012 € 0,37 per kg.
Vraag 20: 2 punten
Bereken voor 2012 de vaste verrekenprijs per kg grondstof? Geef ook de berekening.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 6 van 7
De ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de factuur worden gescheiden geboekt.
Als er een prijsverschil is, boekt Halseman dit bij ontvangst van de factuur. Ook de opslag voor
indirecte inkoopkosten boekt Halseman bij ontvangst van de factuur.
Op 15 maart 2012 ontvangt Halseman een factuur voor 11.400 kg grondstof. De factuur
bedraagt € 52.122,00 inclusief 19% omzetbelasting.
Gebruik bij het journaliseren alleen de in dit deel vermelde grootboekrekeningen.
U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te
vermelden.
Vraag 21: 3 punten
Journaliseer de ontvangen factuur voor de ontvangen grondstoffen.
De fabricagekostprijs van een product Yffa is:
Grondstofkosten
Directe loonkosten: 1,25 uur à € 44,Toeslag indirecte fabricagekosten: 30% van € 55,-
€ 34,50
€ 55,00
€ 16,50
–––––––––
€ 106,00
In maart 2012 zijn 5620 producten Yffa gereedgekomen.
Het aantal directe arbeidsuren in maart 2012 is 7100.
Vraag 22: 2 punten
Journaliseer de toeslag voor de indirecte fabricagekosten van de producten Yffa die in maart
2012 gereed zijn gekomen.
De producten die nog in bewerking zijn, worden aan het einde van elke maand geboekt.
Halseman boekt deze tegen de standaardkosten voor het gedeelte dat af is. Aan het begin van
de volgende maand wordt dit weer teruggeboekt. Per 1 maart 2012 waren 250 producten Yffa in
bewerking. Tot dat moment was hiervoor 50% van de standaard benodigde grondstoffen
verbruikt en 30% van de standaard benodigde loonkosten. Per 31 maart 2012 zijn 180
producten Yffa in bewerking, Tot dat moment was hiervoor 60% van de standaard benodigde
grondstoffen verbruikt en 40% van de standaard benodigde loonkosten. Met indirecte
fabricagekosten wordt bij de boeking van de producten die nog in bewerking zijn geen rekening
gehouden.
Vraag 23: 2 punten
Journaliseer de mutatie van de producten Yffa in bewerking in maart 2012.
Door de productieafdeling is 600 kg grondstof teruggegeven aan het magazijn.
Vraag 24: 2 punten
Journaliseer de ontvangst in het magazijn van de door de productieafdeling teruggegeven
grondstof.
De directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart 2012 bedragen
€ 301.640,00.
Vraag 25: 1 punt
Journaliseer de directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart 2012.
Einde examen Financiële Administratie
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 7 van 7
Naam:
Examennummer
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB )
Uitwerkingenformulier
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
DINSDAG 8 JANUARI 2013
08:45 – 10:45 UUR
Belangrijke informatie
Vul de antwoorden in op dit uitwerkingenformulier.
Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 10 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of je alle pagina’s hebt
ontvangen.
Dit examen bestaat uit de volgende documenten:
 Examenopgaven
 Uitwerkingenformulier
Controleer of alle documenten aanwezig zijn.
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 2 van 10
Deel 1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Vraag 1: 2 punten
Geef uit het gegeven rekeningschema twee grootboekrekeningen in rubriek 1 die alleen een
rekening van schuld zijn.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 2: 2 of 0 punten
Wat wordt op de grootboekrekening Tussenrekening lonen gedebiteerd?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 3: 1 punt
Bereken in één decimaal het percentage voor de toerekening van de indirecte verkoopkosten
voor 2012. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 4: 1 punt
Bereken het verstrekte rabat over juni 2012. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 5: 2 punten
Journaliseer de toeslag indirecte verkoopkosten over juni 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 3 van 10
Vraag 6: 4 punten
Journaliseer de verkoop van de inventaris.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 7: 2 punten
Journaliseer de betaling per bank van de premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de
periode 16 juni 2012 tot en met 15 december 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 4 van 10
Vraag 8: 2 punten
Journaliseer de kosten van de bedrijfsschadeverzekering over juni 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 9: 3 punten
Journaliseer het leggen van het laminaat in de privéwoning van de directeur.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 5 van 10
Vraag 10: 2 punten
Journaliseer de terugboeking van de afgeboekte vordering.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 11: 2 punten
Journaliseer de correctie van de opname bij de bank.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 12: 2 punten
Journaliseer het voorraadverschil van laminaat per 30 juni 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 6 van 10
Vraag 13: 2 punten
Journaliseer de correctie van de factuur van Grafisch Bureau Jansen bv.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 14: 2 punten
Bereken de afschrijving op de gebouwen over juni 2012. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 15: 1 punt
Bereken met welk bedrag de grootboekrekening Afschrijving gebouwen per 1 juli 2012 wordt
geopend? Geef aan of het bedrag debet of credit staat. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 16: 2 punten
Bereken de interestkosten van de gebouwen en de grond over juni 2012. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 17: 2 of 0 punten
Wat is een backorder?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 7 van 10
Vraag 18: 2 punten
Wat is in dit geval slepen? Geef hiervan een voorbeeld.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 19: 2 of 0 punten
Wat is een kredietbeperkingstoeslag?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Vraag 20: 2 punten
Bereken voor 2012 de vaste verrekenprijs per kg grondstof. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 21: 3 punten
Journaliseer de ontvangen factuur voor de grondstoffen.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 8 van 10
Vraag 22: 2 punten
Journaliseer de toeslag voor de indirecte fabricagekosten van de producten Yffa die in maart
2012 gereed zijn gekomen.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 23: 2 punten
Journaliseer de mutatie van de producten Yffa in bewerking in maart 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 24: 2 punten
Journaliseer de ontvangst in het magazijn van de door de productieafdeling teruggegeven
grondstof.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 9 van 10
Vraag 25: 1 punt
Journaliseer de directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart 2012.
RekeningNaam van de rekening
Debet
Credit
nummer
(mag weggelaten worden)
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Einde examen Financiële Administratie
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 10 van 10
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB )
Examenopgaven
KOSTPRIJSCALCULATIE
DINSDAG 8 JANUARI 2013
11:00 – 13:00 UUR
Belangrijke informatie
Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina’s aanwezig
zijn.
Dit examen bestaat uit de volgende documenten:
 Examenopgaven
 Uitwerkingenformulier
Controleer of alle documenten aanwezig zijn.
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Deel1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Waldeck BV te Velzen koopt en verkoopt vier soorten sportdrankjes in flesjes: Alinia, Belinia,
Celinia en Delinia.
De dranken worden in grote hoeveelheden ingekocht. Waldeck vult de flesjes zelf.
Voor 2012 heeft de administrateur van Waldeck de volgende standaardgegevens per 1000
flesjes van elke soort.
Alinia
Belinia
Celinia
Delinia
Verkoopprijs
€
1.350,00 €
1.800,00 €
2.250,00 €
2.700,00
Inkoopprijs
€
585,00 €
750,00 €
810,00 €
800,00
Verpakkingskosten
€
100,00 €
100,00 €
120,00 €
140,00
Directe loonkosten
€
260,00 €
300,00 €
360,00 €
660,00
Constante kosten
€
180,00 €
200,00 €
520,00 €
500,00
Winst
€
225,00 €
450,00 €
440,00 €
600,00
De maximale afzet voor 2012 in flesjes is: 800.000 Alinia, 600.000 Belinia, 400.000 Celinia en
500.000 Delinia. De verpakkingskosten en de directe loonkosten zijn proportioneel variabel met
de afzet.De directe loonkosten zijn € 40,00 per uur. Het maximaal aantal beschikbare
arbeidsuren is 16.000 per jaar. De normale afzet is 75% van de maximale afzet en de
verwachte afzet voor 2012 is 80% van de maximale afzet.
Voor het maken van kostenoverzichten haalt de administrateur van Waldeck informatie uit
boekhoudkundige overzichten.
Vraag 1: 2 punten
Welk boekhoudkundig overzicht geeft meer informatie over kosten: een balans of een winst-enverliesrekening? Leg uit waarom.
Bij Waldeck zijn de verpakkingskosten en de directe loonkosten proportioneel variabel. Er zijn
ook andere manieren waarop variabele kosten zich kunnen gedragen.
Vraag 2: 2 punten
Geef twee andere manieren dan proportioneel variabel waarop variabele kosten zich kunnen
gedragen.
Vraag 3: 1 punt
Wat wordt verstaan onder constante kosten?
Vraag 4: 1 punt
Bereken het aantal arbeidsuren dat nodig is voor de afzet van 1000 flesjes Alinia. Geef ook de
berekening.
Vraag 5: 3 punten
Bereken of het aantal beschikbare arbeidsuren van Waldeck voor 2012 toereikend is om de
verwachte afzet in 2012 te realiseren. Geef ook de berekening.
Vraag 6: 2 punten
Bereken de totale begrote constante kosten voor alle drankjes tezamen voor 2012. Geef ook de
berekening.
Vraag 7: 2 punten
Bereken het verwachte transactieresultaat op de verkoop van flesjes Belinia in 2012. Geef ook
de berekening.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 3 van 6
Waldeck heeft verpakkingsmateriaal in Zweden gekocht. Op de factuur staat het bedrag in
Zweedse kronen (SEK). De Zweedse leverancier brengt SEK 24.740,00 in rekening. Dat is
inclusief 2% kredietbeperkingstoeslag.
De koers van de Zweedse kroon is: € 1,00 = SEK 9,13 (aankoop) en SEK 9,88 (verkoop).
Waldeck betaalt binnen de gestelde krediettermijn en mag daarom de kredietbeperkingstoeslag
in mindering brengen.
Vraag 8: 1 punt
Bereken het bedrag in Zweedse kronen dat Waldeck moet betalen. Geef ook de berekening.
Vraag 9: 2 of 0 punten
Bereken het bedrag in euro’s dat Waldeck aan de Zweedse leverancier moet betalen. Geef ook
de berekening.
De producten kunnen op de balans worden gewaardeerd volgens twee methoden:
 absorption costing
 direct costing
Vraag 10: 2 of 0 punten
Wat is het verschil in waardering tussen beide methoden?
Stel dat Waldeck voor de waardering van zijn voorraden de direct costing methode toepast en
dat op 31 maart 2012 de voorraad flesjes Celinia 28.000 is.
Vraag 11: 2 punten
Bereken het bedrag waarvoor de voorraad flesjes Celinia per 31 maart 2012 op de balans staat.
Geef ook de berekening.
Vraag 12: 2 punten
Bereken voor 2012 de dekkingsbijdrage per 1000 flesjes Alinia. Geef ook de berekening.
Vraag 13: 2 punten
Bereken voor 2012 de break-evenomzet van flesjes Alinia. Geef ook de berekening.
Waldeck wil met de verkoop van flesjes Delinia in 2012 een winst van minstens € 50.000,00
behalen.
Vraag 14: 3 punten
Bereken hoeveel flesjes Delinia in 2012 verkocht moeten worden om de winst van minstens
€ 50.000,00 te behalen. Geef ook de berekening.
Voor het vullen van flesjes dranken wil Waldeck een nieuwe vulmachine aanschaffen. De
aanschafprijs van deze vulmachine bedraagt € 250.000,00. De verwachte restwaarde van de
vulmachine is op elk moment nihil. De technische gebruiksduur van de vulmachine is vijf jaar.
De normale vultijd is 5.000 machine-uren per jaar.
De complementaire kosten zijn in het eerste gebruiksjaar € 150.000,00.
Daarna zijn de complementaire kosten elk jaar € 30.000,00 hoger dan in het voorgaande jaar.
De interestkosten zijn 5% van de gemiddelde boekwaarde van de vulmachine gedurende de
hele gebruiksduur.
Vraag 15: 1 punt
Wat wordt verstaan onder ‘technische gebruiksduur’ van een machine?
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 4 van 6
Vraag 16: 5 punten
Bereken de economische gebruiksduur van de vulmachine.
Vul daarvoor eerst de tabel in het uitwerkingenboekje in.
Vraag 17: 2 punten
Bereken de totale afschrijvingskosten van de vulmachine in het tweede jaar van de
economische gebruiksduur. Geef ook de berekening.
De procentuele verdeling van de omzetten van de verschillende dranken in de jaren 2010 en
2011 is weergegeven in onderstaande grafieken.
Vraag 18: 1 punt
Hoe worden deze grafieken genoemd?
Vraag 19: 2 of 0 punten
Van welke drank is de omzet in 2011 ten opzichte van 2010 relatief het meest gestegen? Leg uit
waarom.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 5 van 6
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Acapulco BV produceert het product ACA. De financieel administrateur heeft voor 2012 de
volgende gegevens voor het berekenen van de standaard integrale fabricagekostprijs per
eenheid product ACA:
Houtverbruik:
3 kubieke decimeter à € 0,80 per kubieke decimeter
Direct loon:
0,1 arbeidsuur à € 30,00 per arbeidsuur
Indirecte fabricagekosten:
0,1 machine-uur
Het machine-uurtarief voor indirecte fabricagekosten bestaat uit constante kosten en variabele
kosten.
De constante indirecte fabricagekosten voor 2012 zijn € 63.000,00.
De verwachte variabele indirecte fabricagekosten zijn € 50.400,00.
Voor 2012 is het normale aantal machine-uren 2000.
Voor 2012 is het verwachte aantal machine-uren 2100.
De productie is gelijkmatig over het jaar verdeeld.
Vraag 20: 2 punten
Bereken de standaard integrale fabricagekostprijs per product ACA. Geef ook de berekening.
De werkelijke gegevens over het eerste kwartaal van 2012 met betrekking tot de vervaardiging
van het product ACA zijn:
Productie:
5000 stuks ACA
Houtverbruik:
14.700 kubieke decimeter, waarvoor € 12.054,00 is betaald
Directe loonkosten: 510 uur, waarvoor € 15.810,00 is betaald
Machine-uren:
510 uur
In het eerste kwartaal van 2012 zijn 4800 stuks ACA verkocht.
De verkoopprijs is € 15,00 per stuk.
Op de indirecte fabricagekosten is over het eerste kwartaal van 2012 in totaal het volgende
berekend:
 een voordelig prijsresultaat van € 700,00
 een nadelig efficiencyresultaat van € 1.900,00
Vraag 21: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 de totale werkelijke fabricagekosten. Geef ook de
berekening.
Vraag 22: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het verschil tussen de werkelijke fabricagekosten en
de standaard fabricagekosten. Geef aan of dit verschil voordelig of nadelig is. Geef ook de
berekening.
Vraag 23: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het efficiencyresultaat op houtverbruik. Geef aan of
dit resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening.
Vraag 24: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het prijsresultaat op directe loonkosten. Geef aan of
dit resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening.
Vraag 25: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het bezettingsresultaat op indirecte fabricagekosten.
Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening.
Einde examen Kostprijscalculatie
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 6 van 6
Naam:
Examennummer
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB )
Uitwerkingenformulier
KOSTPRIJSCALCULATIE
DINSDAG 8 JANUARI 2013
11:00 – 13:00 UUR
Belangrijke informatie
Vul de antwoorden in op dit uitwerkingenformulier.
Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 8 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina’s aanwezig
zijn.
Dit examen bestaat uit de volgende documenten:
 Examenopgaven
 Uitwerkingenformulier
Controleer of alle documenten aanwezig zijn.
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 2 van 8
Deel 1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Vraag 1: 2 punten
Welk boekhoudkundig overzicht geeft meer informatie voor kosten: een balans of een winst-enverliesrekening? Leg uit waarom.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 2: 2 punten
Geef twee andere manieren dan proportioneel variabel waarop variabele kosten zich kunnen
gedragen.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 3: 1 punt
Wat wordt verstaan onder constante kosten?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 4: 1 punt
Bereken het aantal arbeidsuren dat nodig is voor de afzet van 1000 flesjes Alinia. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 3 van 8
Vraag 5: 3 punten
Bereken of het aantal beschikbare arbeidsuren van Waldeck voor 2012 toereikend is om de
verwachte afzet in 2012 te realiseren. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 6: 2 punten
Bereken de totale begrote constante kosten voor alle drankjes tezamen voor 2012. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 7: 2 punten
Bereken het verwachte transactieresultaat op de verkoop van flesjes Belinia in 2012. Geef ook
de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 8: 1 punt
Bereken het bedrag in Zweedse kronen dat Waldeck moet betalen. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 4 van 8
Vraag 9: 2 of 0 punten
Bereken het bedrag in euro’s dat Waldeck aan de Zweedse leverancier moet betalen. Geef ook
de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 10: 2 of 0 punten
Wat is het verschil in waardering tussen beide methoden?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 11: 2 punten
Bereken het bedrag waarvoor de voorraad flesjes Celina per 31 maart 2012 op de balans staat.
Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 12: 2 punten
Bereken voor 2012 de dekkingsbijdrage per 1000 flesjes Alinia. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 13: 2 punten
Bereken voor 2012 de dekkingsbijdrage per 1000 flesjes Alinia. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 5 van 8
Vraag 14: 3 punten
Bereken hoeveel flesjes Delinia in 2012 verkocht moeten worden om de winst van minstens
€ 50.000,00 te behalen. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 15: 1 punt
Wat wordt verstaan onder ‘technische gebruiksduur’ van een machine?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 16: 5 punten
Bereken de economische gebruiksduur van de vulmachine.
Vul daartoe eerst de tabel in het uitwerkingenboekje in.
Tot en
met
jaar
Afschrijving
kosten
Interest
kosten
Complementaire
kosten
Totale
kosten
Totaal
aantal
uren
Machine
kosten
per uur
1
2
3
4
5
6
7
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 6 van 8
Vraag 17: 2 punten
Bereken de totale afschrijvingskosten van de vulmachine in het tweede jaar van de
economische gebruiksduur. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 18: 1 punt
Hoe worden deze grafieken genoemd?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 19: 2 of 0 punten
Van welke drank is de omzet in 2011 ten opzichte van 2010 relatief het meest gestegen? Leg
uit waarom.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Vraag 20: 2 punten
Bereken de standaard integrale fabricagekostprijs per product ACA. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 21: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 de totale werkelijke fabricagekosten. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 7 van 8
Vraag 22: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het verschil tussen de werkelijke fabricagekosten en
de standaard fabricagekosten. Geef aan of dit verschil voordelig of nadelig is. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 23: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het efficiencyresultaat op houtverbruik. Geef aan of
dit resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 24: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het prijsresultaat op directe loonkosten. Geef aan of
dit resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 25: 2 punten
Bereken over het eerste kwartaal van 2012 het bezettingsresultaat op indirecte fabricagekosten.
Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Einde examen Kostprijscalculatie
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013
Pagina 8 van 8
Naam:
Examennummer
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB )
Uitwerkingenformulier
PERIODEAFSLUITING
WOENSDAG 9 JANUARI 2013
08:45 – 10:45 UUR
Belangrijke informatie
Vul de antwoorden in op dit uitwerkingenformulier.
Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina’s
aanwezig zijn.
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 2 van 11
Deel 1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Vraag 1: 2 of 0 punten
Wat houdt de rechtspersoonlijkheid voor Vivendi in?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 2: 2 punten
Noem twee ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 3: 1 punt
Is de rekening Inkopen bij Vivendi een balansrekening of een resultatenrekening?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 4: 2 of 0 punten
Geef aan of het saldo van de rekening Inkopen bij Vivendi meestal een debetbedrag is of een
creditbedrag. Motiveer uw antwoord.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 5: 2 of 0 punten
Hoe is de agioreserve ontstaan?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 6: 2 punten
Bereken de maandelijkse afschrijvingskosten van de gebouwen. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 3 van 11
Vraag 7: 1 punt
Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over de maand juni 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 8: 2 punten
Bereken de maandelijkse interestkosten van de gebouwen en de grond. Geef ook de
berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 9: 2 punten
Journaliseer de correctie van de afschrijving op de inventaris over de maand mei 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 4 van 11
Vraag 10: 2 punten
Journaliseer de afschrijving op de inventaris over de maand juni 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 11: 2 punten
Journaliseer de afschrijving op de bestelwagens over de maand juni 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 5 van 11
Vraag 12: 3 punten
Journaliseer de factuur van de VW-dealer en de buitengebruikstelling van de bestelwagen.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 13: 3 punten
Journaliseer de correctie van de foutieve boeking van de creditnota.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 6 van 11
Vraag 14: 2 punten
Journaliseer de correctie van de opslag inkoopkosten.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 15: 2 punten
Journaliseer de correctie van het rabat.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 16: 2 punten
Journaliseer de afboeking van beide vorderingen en het verzoek om teruggave van de
omzetbelasting.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 7 van 11
Vraag 17: 2 punten
Journaliseer de aanpassing van de voorziening dubieuze debiteuren per 30 juni 2012.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 18: 2 punten
Hoe heet deze wijze van controle? En wat houdt deze controle in?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 19: 2 of 0 punten
Welke wet verplicht accountants ongebruikelijke transacties te melden?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 8 van 11
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Vraag 20: 1 punt
Bereken het aantal geplaatste aandelen van Vivendi per 30 juni 2012. Geef ook de berekening.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 21: 3 punten
Journaliseer de winstuitkering over 2011.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 22: 3 punten
Journaliseer de uitkering van het cashdividend en het stockdividend aan deze aandeelhouder.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 9 van 11
Vraag 23: 1 punt
Journaliseer de uitbreiding van het maatschappelijk aandelenkapitaal.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vraag 24: 2 punten
Journaliseer de ontvangst per bank van het totale bedrag van de uit te reiken aandelen.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 10 van 11
Vraag 25: 2 punten
Journaliseer de uitreiking van de aandelen.
Rekeningnummer
Naam van de rekening
(mag weggelaten worden)
Debet
Credit
Ruimte voor berekeningen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Einde examen Periodeafsluiting
®
Praktijkdiploma Boekhouden(PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 11 van 11
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB )
Examenopgaven
PERIODEAFSLUITING
WOENSDAG 9 JANUARI 2013
08:45 UUR – 10:45 UUR
Belangrijke informatie
Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina’s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina’s aanwezig
zijn.
Dit examen bestaat uit de volgende documenten:
 Examenopgaven
 Uitwerkingenformulier
Controleer of alle documenten aanwezig zijn.
Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen
worden.
Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist
zijn, anders worden er geen punten toegekend.
Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier.
Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal
antwoorden meegenomen in de beoordeling.
Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld.
Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
De beschikbare examentijd is 2 uur.
De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn:
 Woordenboek
 Rekenmachine
© 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Deel 1
Totaal te behalen punten: 38 punten
Vivendi BV te Mijdrecht verkoopt hoortoestellen en bijbehorende accessoires. Vivendi verkoopt
de hoortoestellen voornamelijk aan particulieren. Een van de merken hoortoestellen is Fink.
Vivendi is voor dit merk ook groothandel. Vivendi past in haar boekhouding de permanence de
l’inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening.
Vivendi is een besloten vennootschap. De besloten vennootschap is een rechtsvorm met
rechtspersoonlijkheid.
Vraag 1: 2 of 0 punten
Wat houdt de rechtspersoonlijkheid voor Vivendi in?
Vraag 2: 2 punten
Noem twee ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.
Vivendi registreert haar voorraden tegen de vaste verrekenprijs. De vaste verrekenprijs bestaat
uit de inkoopprijs met een opslag voor inkoopkosten. De opslag voor inkoopkosten is 10% van
de inkoopprijs.
Bij de inkopen worden de goederen meestal eerder ontvangen en geboekt dan de
inkoopfacturen. Daarom is er een rekening Inkopen.
De rekening Inkopen wordt bijgehouden tegen inkoopprijzen.
De opslag voor inkoopkosten wordt geboekt bij ontvangst van de goederen.
Vraag 3: 1 punt
Is de rekening Inkopen bij Vivendi een balansrekening of een resultatenrekening?
Het saldo van de rekening Inkopen kan debet of credit zijn.
Vraag 4: 2 of 0 punten
Geef aan of het saldo van de rekening Inkopen bij Vivendi meestal een debetbedrag is of een
creditbedrag. Motiveer uw antwoord.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 3 van 7
Per 30 juni 2012 heeft de administrateur van Vivendi een balans en een resultatenrekening
uitgedraaid over het eerste half jaar van 2012.
Een gedeelte van de saldibalans per 30 juni 2012 van Vivendi BV ziet er als volgt uit:
Rekeningnrs.
010
015
020
025
030
035
040
041
045
046
080
100
110
130
131
135
140
230
Namen van de rekeningen
Debet
Gebouwen en grond
Afschrijving gebouwen
Inventaris
Afschrijving inventaris
Vervoermiddelen
Afschrijving vervoermiddelen
Aandelenkapitaal
Aandelen in portefeuille
Agioreserve
Algemene reserve
6% Hypothecaire lening o/g
Kas
Rabobank
Debiteuren
Dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Crediteuren
Kruisposten
€
520.000,00
€
210.000,00
€
123.000,00
€
Credit
€
111.600,00
€
95.100,00
€
€
85.500,00
600.000,00
€
€
€
124.000,00
120.000,00
80.000,00
€
24.143,00
200.000,00
€
€
€
€
€
25.456,00
56.459,00
30.455,00
11.971,00
4.641,00
€
3.000,00
Verder zijn nog de volgende grootboekrekeningen in gebruik:
042
060
150
151
152
153
161
162
180
181
182
430
440
441
Uit te reiken aandelen
Winstsaldo vorig boekjaar
Nog te betalen bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitontvangen bedragen
Te betalen dividend
Te betalen dividendbelasting
Te verrekenen omzetbelasting
Verschuldigde omzetbelasting
Af te dragen omzetbelasting
Afschrijvingskosten
Huurkosten
Verzekeringskosten
442
450
490
510
511
700
701
710
800
801
810
811
830
960
Interestkosten
Verkoopkosten
Overige kosten
Inkoopkosten
Opslag inkoopkosten
Voorraad hoortoestellen
Voorraad accessoires
Inkopen
Omzet hoortoestellen
Omzet accessoires
Inkoopwaarde verkopen hoortoestellen
Inkoopwaarde verkopen accessoires
Rabatten en kortingen
Incidentele resultaten
Gebruik bij het journaliseren alleen de vermelde grootboekrekeningen.
U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te
vermelden.
Op de balans komt de rekening 045 Agioreserve voor.
Vraag 5: 2 of 0 punten
Hoe is de agioreserve ontstaan?
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 4 van 7
Over de maand juni 2012 moeten de afschrijvingen nog worden geboekt. Op de gebouwen
wordt 2% per jaar afgeschreven van de aanschafprijs verminderd met de aanschafprijs van de
grond van € 160.000,00.
Vraag 6: 2 punten
Bereken de maandelijkse afschrijvingskosten van de gebouwen. Geef ook de berekening.
Vraag 7: 1 punt
Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over de maand juni 2012.
Vivendi berekent ook interestkosten op geïnvesteerde vaste activa. De interest per jaar is 5,5%
van het in vaste activa gemiddeld geïnvesteerde vermogen gedurende de hele gebruiksduur.
Bij gebouwen wordt rekening gehouden met een restwaarde van 10% van de aanschafprijs. De
restwaarde van de grond is gelijk aan de aanschafprijs.
Vraag 8: 2 punten
Bereken de maandelijkse interestkosten van de gebouwen en de grond. Geef ook de
berekening.
Op inventaris wordt maandelijks 1% van de boekwaarde aan het begin van de maand
afgeschreven. In mei 2012 is 1% van de aanschafprijs afgeschreven in plaats van 1% van de
boekwaarde. De afschrijving op inventaris over de maand juni 2012 heeft nog niet
plaatsgevonden.
Vraag 9: 2 punten
Journaliseer de correctie van de afschrijving op de inventaris over de maand mei 2012.
Vraag 10: 2 punten
Journaliseer de afschrijving op de inventaris over de maand juni 2012.
Op 30 juni 2012 is een bestelwagen ingeruild bij de VW-dealer. De aanschafprijs van de
ingeruilde bestelwagen is € 20.200,00. Tot en met mei 2012 is op deze bestelauto € 15.100,00
afgeschreven. De nieuwe bestelwagen kost € 25.300,00 exclusief 19% omzetbelasting.
Volgens de factuur van de dealer moet in totaal € 19.000,00 exclusief 19% omzetbelasting
worden betaald. De factuur moet nog worden geboekt.
De afschrijving op bestelwagens is 30% per jaar van de aanschafprijs.
Vraag 11: 2 punten
Journaliseer de afschrijving op de bestelwagens over de maand juni 2012.
Vraag 12: 3 punten
Journaliseer de factuur van de VW-dealer en de buitengebruikstelling van de bestelwagen.
Vivendi heeft een aantal hoortoestellen van het merk Fink teruggestuurd. Vivendi ontvangt een
creditnota van € 3.570,00 inclusief 19% btw van de leverancier van Fink. Deze creditnota is per
ongeluk geboekt als een creditnota voor een afnemer. De terugzending van de hoortoestellen is
wel juist geboekt.
Vraag 13: 3 punten
Journaliseer de correctie van de foutieve boeking van de creditnota.
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 5 van 7
Vivendi ontvangt accessoires met een inkoopprijs van € 3.460,00 exclusief omzetbelasting. De
administrateur heeft van de ontvangst per ongeluk de opslag inkoopkosten niet geboekt.
Vraag 14: 2 punten
Journaliseer de correctie van de opslag inkoopkosten.
Vivendi heeft bij de verkoop van accessoires een rabat verstrekt van € 714,00 inclusief 19%
omzetbelasting. Dit bedrag is per ongeluk geboekt op de grootboekrekening Omzet
accessoires. De omzetbelasting is juist geboekt.
Vraag 15: 2 punten
Journaliseer de correctie van het rabat.
Twee vorderingen van de dubieuze debiteuren zijn oninbaar. Het totaalbedrag hiervan is
€ 1.130,50 inclusief € 180,50 omzetbelasting.
Vivendi heeft een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om de omzetbelasting terug te
ontvangen. Dit verzoek is gehonoreerd.
Vraag 16: 2 punten
Journaliseer de afboeking van beide vorderingen en het verzoek om teruggave van de
omzetbelasting.
Na verwerking van de voorgaande post bedraagt per 30 juni 2012 het verwachte verlies op
uitstaande vorderingen € 4.200,00.
Vraag 17: 2 punten
Journaliseer de aanpassing van de voorziening dubieuze debiteuren per 30 juni 2012.
Bij controle door de accountant is extra aandacht besteed aan de debiteuren. Hierbij is
gebleken, dat een vordering per 30 juni 2012 van € 595,00 op hoorspecialist De Wit in augustus
2012 nog niet is betaald.
Vraag 18: 2 punten
Hoe heet deze wijze van controle? En wat houdt deze controle in?
Accountants zijn bij hun controle verplicht zich te houden aan wettelijke regels. Zo moeten zij
ongebruikelijke transacties melden.
Vraag 19: 2 of 0 punten
Welke wet verplicht accountants ongebruikelijke transacties te melden?
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 6 van 7
Deel 2
Totaal te behalen punten: 12 punten
Dit deel is een vervolg op deel 1.
De aandelen van Vivendi hebben een nominale waarde van € 25,00 per stuk.
Vraag 20: 1 punt
Bereken het aantal geplaatste aandelen van Vivendi per 30 juni 2012. Geef ook de berekening.
In het eerste half jaar van 2012 zijn geen nieuwe aandelen uitgegeven en ook geen aandelen
ingekocht. Van de winst over 2011 wordt per aandeel € 3,00 cashdividend en € 5,00
stockdividend uitgekeerd. De in te houden dividendbelasting is 15%.
Vraag 21: 3 punten
Journaliseer de winstuitkering over 2011.
Vivendi keert aan één van de aandeelhouders het cashdividend en het stockdividend op 500
aandelen uit. Het contante gedeelte wordt per bank betaald.
Vraag 22: 3 punten
Journaliseer de uitkering van het cashdividend en het stockdividend aan deze aandeelhouder.
Vivendi wil een concurrent overnemen en heeft daarvoor extra kapitaal nodig.
Het maatschappelijk aandelenkapitaal wordt uitgebreid met € 1.000.000,00, in coupures van
nominaal € 25,00.
Eind augustus 2012 plaatst Vivendi 30.000 aandelen tegen een koers van € 37,50 per aandeel.
De aandeelhouders storten het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Vivendi.
Vraag 23: 1 punt
Journaliseer de uitbreiding van het maatschappelijk aandelenkapitaal.
Vraag 24: 2 punten
Journaliseer de ontvangst per bank van het totale bedrag van de uit te reiken aandelen.
Vraag 25: 2 punten
Journaliseer de uitreiking van de aandelen.
Einde examen Periodeafsluiting
®
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 9 Januari 2013
Pagina 7 van 7
Download