ISOTOPENSCAN - az Glorieux

advertisement
DOEL VAN HET ONDERZOEK
ISOTOPENSCAN
Dienst Medische Beeldvorming
Tel. 055/23 36 90
Een isotopenscan of scintigrafie is een
onderzoek waarbij een minimale hoeveelheid
van een radioactieve stof in het lichaam wordt
geïnjecteerd om beelden te vormen of de
werking van organen te beoordelen. Hiervoor
maakt men gebruik van een gammacamera.
Dit is een apparaat dat de toegediende
radioactiviteit meet, er beelden van maakt,
maar zelf geen stralen uitzendt.
De isotopenscan is een pijnloze en veilige
diagnosetechniek, die waardevolle informatie
verstrekt voor een vroegtijdige diagnose.
Een isotopenonderzoek kan enkel op afspraak
en wordt aangevraagd door uw behandelende
geneesheer.
Het is niet ongewoon een isotopenonderzoek
te verrichten bij kinderen. Zoals bij
volwassenen overstijgen de voordelen van het
onderzoek de mogelijke neveneffecten.
Begeleiding door familieleden of andere
personen is enkel mogelijk na samenspraak
met het personeel.
andere, meer specifieke voorbereidingen
noodzakelijk zijn.
In geval van zwangerschap of vermoeden
van zwangerschap of indien u borstvoeding
geeft moet u dit direct bij aankomst op
onze afdeling melden aan de geneesheer of
verpleegkundige.
PRINCIPE VAN HET
ISOTOPENONDERZOEK
Een isotopenscan maakt het mogelijk om een
ziektetoestand op te sporen en deze door
middel van beelden in het licht te stellen.
Het verschil met het klassieke radiografisch
onderzoek, bestaat hierin dat bij een
röntgenopname, een orgaan of lichaamsdeel
van buiten uit door middel van een
röntgenstraal
wordt
belicht.
Bij
een
isotopenonderzoek daarentegen bevindt de
stralenbron zich in het lichaam zelf. Er wordt
daartoe
een
minimale
hoeveelheid
radioactieve stof ingespoten.
DOET HET PIJN?
VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK
Vzw Werken Glorieux I az Glorieux
Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11, F 055 23 30 22
www.azglorieux.be, [email protected]
VZW Werken Glorieux
11/04/2017
Zusters van Barmhartigheid
RAD04_NL
Glorieuxlaan 55, 9600
Ronse
Tel. 055 23 30 11Fax 055 23 30 22
Meestal is er geen voorbereiding nodig en
mag u gewoon eten en drinken vóór het
onderzoek. Normaal moet u de inname van
uw medicatie niet onderbreken. Indien dit wel
het geval is, zal uw behandelende arts u
hiervan op de hoogte brengen.
Voor het welslagen van het isotopenonderzoek voor het hart, de lever en de
maag is echter wel van belang dat u nuchter
bent, dit wil zeggen dat u niet mag eten noch
drinken gedurende de 4 uren voorafgaand
aan het onderzoek. Uw behandelende
geneesheer zal u tevens inlichten wanneer
Het isotopenonderzoek zelf is volkomen
pijnloos en mag als dusdanig als comfortabel
worden beschouwd. Indien er een radioactief
middel wordt ingespoten, zult u een prik voelen
zoals bij een klassieke bloedafname.
De inspuiting zelf geeft geen enkele bijwerking.
De
totale
bestralingsdosis
van
een
isotopenonderzoek is vergelijkbaar met deze
van een "standaard" radiografie.
Vergeleken met andere technieken is een
isotopenonderzoek één van de veiligste
technieken te noemen. Het toedienen van een
minimale hoeveelheid radioactiviteit is zonder
nadelige invloed voor het organisme.
De gebruikte radioactieve stoffen zijn niet
schadelijk en veroorzaken geen allergische
reacties. Voelt u zich om een of ander reden
niet comfortabel, aarzel dan zeker niet om dit
te melden.
VERLOOP VAN HET ONDERZOEK
Bij aankomst op de dienst isotopen, wordt u
meestal via een inspuiting in een ader van de
arm een minimale hoeveelheid radioactieve
vloeistof toegediend. In sommige specifieke
gevallen kan dit ook door inademing van een
aërosol of door inname van een drank of
voedsel. Het gebeurt dat in geval van
inspuiting of inname via de mond direct foto's
worden genomen. Meestal is het onderzoek
hiermee niet volledig afgelopen en dienen er
op een later tijdstip bijkomende opnamen
worden gemaakt.
De wachttijd tussen de inspuiting en het
eigenlijke onderzoek is afhankelijk van het
type onderzoek, maar varieert tussen de 20
minuten tot ongeveer 3 uur. U mag tijdens
deze periode de dienst verlaten. Ga echter
niet van de afdeling weg alvorens duidelijke
afspraken te maken omtrent het verdere
verloop van het onderzoek. Op het ogenblik
van de beeldopnamen dient u rustig te blijven
liggen. U mag ondertussen wel vrij ademen.
Om de best mogelijke kwaliteit van opname te
behalen, zal men de camera zo dicht mogelijk
bij het te onderzoeken lichaamsdeel brengen.
DUUR VAN HET ONDERZOEK
Het isotopenonderzoek zelf duurt, naargelang
het type onderzoek, tussen de 20 minuten en
1 uur. Soms is het noodzakelijk dat de
specialist
over
bijkomende
informatie
beschikt, en zal een reeks extra opnamen
dienen gemaakt te worden. U kunt dit steeds
navragen bij de arts of de verantwoordelijke
verpleegkundige.
IN GEVAL VAN WEIGERING
Gelieve er rekening mee te houden dat
wegens onvoorziene omstandigheden het
onderzoek soms later kan starten dan op het
afgesproken uur.
Indien een isotopenscanner die door een arts
noodzakelijk wordt geacht, niet wordt
uitgevoerd omdat u dat niet wenst, is het
mogelijk dat een op dat moment behandelbare
ziekte niet wordt ontdekt, met nefaste
gevolgen.
NAZORG
TOT SLOT
Na het onderzoek moet u veel drinken om de
radioactiviteit vlugger te elimineren. De arts of
de verpleegkundige zal u, indien nodig,
instructies meedelen.
Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben dan kunt u die gerust stellen
als u op de afdeling komt, voordat het
onderzoek begint. Heeft u nog vragen in
verband met de voorbereiding en het gebruik
van medicijnen, dan kan u steeds terecht bij
uw
behandelende
arts
of
bij
de
verpleegkundige van de dienst.
NA HET ONDERZOEK
Heeft u de dag van het onderzoek een
aanwezigheidsattest nodig voor de werkgever,
dan kan u dit vragen bij de inschrijvingen op
het secretariaat van de dienst Medische
Beeldvorming. Na het onderzoek kunt u
gerust uw dagelijkse activiteiten verder zetten.
De arts die het isotopenonderzoek heeft
uitgevoerd maakt een interpretatie van de
beelden tijdens het onderzoek. De bekomen
beelden worden achteraf vergeleken met de
reeds eerder gekende resultaten van
bloedafnames en radiologische opnamen.
De resultaten van het isotopenonderzoek
worden rechtstreeks overgemaakt aan de
verwijzende geneesheer (de huisarts of de
specialist) voor verdere behandeling.
AFSPRAAK
Datum:
……………………………………
Uur:
……………………………………
Afdeling:
……………………………………
Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het
onderzoek.
Als u onverhoopt de afspraak niet kunt
nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen
met de dienst Medische Beeldvorming op
055/23 36 90.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards