Bestand - Hoogwaterbeschermingsprogramma

advertisement
Workshops Dijkwerkersdag
RONDE 1 (11.45 – 12.45 uur)
1. Dijkafschuiving tijdens de uitvoering: oplosbaar incident of voorbode van catastrofe?
Meer durven en meer doen! Zoals doorwerken in de winter of sneller ophogen. Maar dat betekent
onvermijdelijk ook beter leren omgaan met schades, zoals afschuivingen. En het vraagt daarnaast om een
goede samenwerking, gebaseerd op goede informatievoorziening en risicocommunicatie. In deze workshop
leggen we enkele incidenten voor en zoeken we samen naar overeenkomsten en verschillen in
risicoperceptie van dijkwerkers en belanghebbenden. Dit is een eerste stap naar een breed gedeeld inzicht
in onderliggende oorzaken, mogelijke gevolgen, corrigerende maatregelen, acceptatie bij oplevering en
overdracht naar beheer en onderhoud.
Door: Martin van der Meer, Robbert de Bruin en Bob van Bree
2. HWBP project Capelle Moordrecht: succesvol dankzij of ondanks Best Value?
Onlangs is het HWBP project Capelle Moordrecht opgeleverd. En dat terwijl de oplevering eigenlijk pas eind
2017 gepland stond. De zogenaamde ‘metrics’ geven op alle fronten een positief beeld, maar er is niet altijd
volgens (de regels van) Best Value is gewerkt. In deze sessie laten we zien hoe dat in z’n werk is gegaan,
door onder andere in te zoomen op de strategische marktbenadering, contractvorming en samenwerking.
Wat zijn de belangrijkste ervaringen en lessen van dit succesvolle project? Wat kunnen deze ervaringen en
lessen betekenen voor toekomstige HWBP projecten? En hoe gaan we hiermee om?
Door: Gaby Schouten en Kees Groeneveld
3. De damwandproef draait door!
Eind dit jaar vindt er een ‘bezwijkproef’ plaats in het kader van de POV Macrostabiliteit (POVM), onderdeel
van het HWBP. We leggen hiervoor eerst een proefdijk aan, die cirkelvormig wordt opgebouwd en aan één
kant wordt voorzien van damwanden. Zodra de dijk gereed is, laten we het water aan de binnenkant van
deze dijk stijgen om te kijken hoe lang het duurt voordat de damwand ‘bezwijkt’. Door uitgebreid te
monitoren, weten we straks precies op welk punt de damwand het begeeft. Zo kunnen we dijkversterking
in heel Nederland beter, sneller en goedkoper maken. Praat tijdens deze workshop mee met onze vijf
tafelgasten over deze bijzondere proef. Over de samenwerking die ervoor nodig is, de opbrengst, de
bestuurlijke aspecten eromheen en het belang van innovatie in het algemeen.
Door: Myra Kremer en Len Hazeleger (gespreksleiders)
4. Versterken met zand: een duurzame oplossing
We zoomen in deze sessie in op de pilot Houtribdijk en het innovatieproject HPZ. We geven antwoord op
vragen als: Waarom een zandige versterking op deze locatie? Wat zijn de voordelen van een zandige
versterking op deze locatie? Wat zijn de lessons learned? En zijn er openstaande onzekerheden ten aanzien
van ontwerp en toetsing, maar ook van beheer en onderhoud? Daarna bespreken we met elkaar bij welke
dijken een zandige versterking eveneens een oplossing kan zijn. En welke vragen we eerst moeten
beantwoorden, voordat een zandige versterking als reëel alternatief wordt gezien.
Door: Henk Steetzel en Sonja Ouwerkerk
5. Verbinden, samenwerken en goed van start gaan in projecten: Hoe effectief werkt jouw team samen?
The human factor! Een leidend principe van de nieuwe Marktvisie voor een betere samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in 2020. Onderzoeken wijzen uit dat teamperformance in projecten
afhangt van de mate waarin teamleden effectief samenwerken en risico’s durven te nemen. In hoeverre
durf jij risico’s te nemen in je projecten? Hoe goed ken jij je teamleden eigenlijk? En hoe effectief is de
samenwerking in jouw projectteam? In deze workshops gaan we dit op een interactieve manier samen
ontdekken. Doe je mee?
Door: Ridwaan Tmalla
6. Speedcursus dijkontwerpen
Een dijk ontwerpen, hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig, waar moet je op letten en hoe zorg je voor
een goede inpassing in de omgeving? Allemaal vragen die in deze workshop aan de orde komen. Door je te
verdiepen in de achtergronden van een dijk, kun je straks bewustere keuzes maken en oplossingen slimmer
inpassen in het totaalconcept.
Door: Ellen Tromp
7. Gastspreker worden in het onderwijs? Een preview!
Wil jij jouw kennis over water delen met kinderen en jongeren? Basisscholen en middelbare scholen zijn
regelmatig op zoek naar mensen uit het werkveld die de waterwereld in de klas kunnen brengen en de
lesstof kunnen verrijken met praktijkvoorbeelden. SME Advies brengt de vraag van scholen en het aanbod
van gastsprekers bij elkaar via www.watereducatie.nl. Wil je meer leren over hoe het thema water in het
onderwijs een plek kan krijgen en wil je een kleine preview van de gastsprekerstraining die wij verzorgen?
Meld je dan aan voor deze workshop!
Door: Reina Kuiper
8. Tijd om te oogsten: over barrières en belangen in het innovatieproces
Het HWBP is een belangrijke kraamkamer en initiator van innovaties. Innovaties op het terrein van nieuwe
rekenregels en normen, op het terrein van procesinnovaties om samen met gebiedspartijen op te trekken
en natuurlijk innovatieve oplossingen! Toch worden lang niet alle innovaties volledig benut en lopen
beheerders en marktpartijen tegen (onzichtbare) barrières aan. Twynstra Gudde en Kristal Compagnie
hebben gezamenlijk hiernaar een studie gedaan en willen de resultaten delen en toetsen met de
Dijkwerkers! Welke barrières worden in de praktijk ervaren tijdens het innovatieproces? En worden deze
barrières door iedereen zo ervaren?
Door: Evelien van der Kuil, Wim van der Weijden en Koen van Bezu
9. Denk mee over de toekomst van reviews en toetsen
Laat je meenemen in de ontwikkelingen rond reviews en toetsen van subsidieaanvragen. Wat vind jij
belangrijk in een review? Zie je kansen voor het verbeteren van de subsidieverlening? Hoe bewaken wij de
solidariteit in de alliantie en wat is jouw rol daarin? Wij nodigen (potentiële) reviewers en
projectmedewerkers uit om met ons mee te denken over de toekomst van de reviews en toetsen.
Door: Lotje de Heas
10. Renovatie 9 rwzi's: van vastloper naar succes
Het waterschap Brabantse Delta start een project voor het renoveren van negen rwzi’s. Het gaat om een
‘hybride’ opdracht, waarbij de ON grote vrijheid/verantwoordelijkheid krijgt in aanpak en werkplanning
binnen een UAV-contract. Op basis van een uitstekende emvi- offerte krijgt de bouwcombinatie
GMB/Imtech de opdracht. Ondanks de hoge verwachtingen bij de projectstart, gaat het tijdens de
uitvoering toch mis: het project raakt steeds verder achter op schema en partijen wijzen naar elkaar in
contractuele discussies. Het wederzijds vertrouwen verdwijnt volledig en de voortgang komt tot stilstand
met claims en verwijten over en weer. Omdat alle partijen er belang bij hebben dat het project succesvol
wordt afgerond, wordt een externe bemiddelaar ingeschakeld. Deze helpt de conflicten te ontrafelen en
een doorstart van het project vorm te geven. Het resultaat van de doorstart en vernieuwde aanpak is dat
het project inmiddels volgens planning is afgerond, zonder noemenswaardige conflicten.
Door: Gerrit Jan van de Pol
RONDE 2 (14.00 – 15.00 uur)
1. Integrale toetscoördinatie UAV-GC contracten
Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking tussen waterschappen op het gebied van contractbeheersing
verbeteren? Waar liggen de kansen en uitdagingen? In deze workshop zoomen we in op een centrale pool
waarin auditors plaatsnemen. Aspirant auditors kunnen in deze pool worden opgenomen en worden
opgeleid tot lead auditor door middel van expert training en een training on the job.
Door: Gijs van Ginniken
2. Samenwerken in een alliantiecontract: lust of last?
De versterking van de Markermeerdijken is het eerste grote waterbouwproject in Nederland dat
plaatsvindt in een alliantie. In deze workshop gaan we in op de do’s en don’ts. Wanneer werkt een alliantie
wel en wanneer niet? Wat vraagt dit van bestuurders, de aannemer en bewoners? En wat moet je doen als
het project onder een vergrootglas ligt van de omgeving? Kom naar het ‘Gesprek op de Dijk’ en laat je
verrassen.
Door: Roelof Bleeker (gespreksleider), Ina Waterreus en Wim Bovendeur
3. Gebiedsplanning: wat gaat goed en wat kan beter? Aarzelingen, weerstanden, kansen risico’s van
gebiedsgerichte aanpak
Gebiedsgericht werken bestaat nu een heel aantal jaren. Een ieder van ons heeft er ervaring mee of heeft
er in ieder geval een mening over. Tijdens deze workshop nodigen we je uit om erover in gesprek te gaan.
We zijn benieuwd naar de ervaringen, wensen en weerstanden uit verschillende hoeken. In theorie is
gebiedsplanning omarmd, maar in deze workshop komt juist de praktijk aan het woord. Wat is
gebiedsplanning eigenlijk? Welke risico’s en kansen kleven eraan? Welke obstakels kom je tegen?
Door: Martin Schepers en Jan van der Grift
4. In gesprek met de toekomst
Door trends als klimaatverandering en bodemdaling wordt het waarborgen van de waterveiligheid een
steeds grotere uitdaging. De volgende generatie waterprofessionals staan hiervoor aan de lat. In deze
sessie gaan de waterprofessionals van nu in debat met de waterprofessionals van de toekomst over
(controversiële) thema’s over hoe we in de toekomst onze waterveiligheidsopgave moeten aanpakken. De
clash tussen ervaring/deskundigheid en frisse blikken zorgt ervoor dat we elkaar kunnen inspireren!
Door: Jordy van Dienst, Mathilde Twelkemeijer, Olivier Schoemaker en Louise Lysen
5. Laat je inspireren door participerende burgers
Hoe laten beheerders zich door burgers inspireren om tot goede oplossingen te komen? Een voorbeeld
hiervan is de aanpak van het Hoogheemraadschap van Delfland in het project Spangen. Met de inwoners in
de lead en de waterbeheerder volgend en faciliterend. Het resultaat? Een interessant plan en enorme
bevordering van het waterbewustzijn. In deze workshop laten we zien hoe we deze ervaringen kunnen
inzetten bij toekomstige dijkversterkingen. Hoe kunnen we de burgers in het volledige proces betrokken
houden? Van initiatie tot en met de uitvoering.
Door: Ellen Tromp
6. Strategisch Personeelsplanning als katalysator van (regionale) samenwerking
In het HWBP werken waterbeheerders samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De
personeelsopgave hierbij is een grote uitdaging. En capaciteitsplanning is cruciaal. Hoe kun je als
waterbeheerder effectief inspelen op een steeds veranderende vraag? In deze workshop laten we je zien
dat samenwerking loont. Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerkingen in
de watersector en denk mee over nieuwe vormen van samenwerking.
Door: Maurice Markslag, Caroline van der Kleij en Krijn van den Herik
7. Zin houden in je werk
Weinig of geen zin hebben in je werk is vervelend. Voor jezelf én voor je collega’s. Je komt waarschijnlijk
niet optimaal uit de verf en je bent niet de meest inspirerende collega. Daar kun je wat aan doen. In deze
workshop leer je je eigen talenten en valkuilen beter kennen. Je krijgt advies over hoe je meer gebruik kunt
maken van je eigen talent én dat van je collega’s. En hoe je het beste met ieders valkuilen kunt omgaan.
Daarnaast krijg je een voorproefje van het boek ‘Zin houden in je werk’, dat in september 2017 uitkomt.
Door: Godelieve Meeuwissen
8. Getrapte Bekleding Den Oever, technische innovatie met omgevingswinst
De getrapte bekleding in Den Oever is een technische innovatie die op diverse manieren winst voor de
omgeving oplevert. Door dit type bekleding (eerder toegepast in Chicago en Margate, Engeland) is de
verhoging van de dijk gehalveerd en kan de dijk als wandelpad en tribune dienen. In het project
Hoogwaterkering Den Oever is deze innovatie bedacht, onderzocht, doorontwikkeld en gecontracteerd
onder UAVgc. Wil je innovaties in jouw project haalbaar en maakbaar maken? Wil je weten hoe het ons
lukte? Haal dan tijdens deze workshop de kennis op.
Door: Martin Verzijde
9. Verbinden, samenwerken en goed van start gaan in projecten: Hoe effectief werkt jouw team samen?
The human factor! Een leidend principe van de nieuwe Marktvisie voor een betere samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in 2020. Onderzoeken wijzen uit dat teamperformance in projecten
afhangt van de mate waarin teamleden effectief samenwerken en risico’s durven te nemen. In hoeverre
durf jij risico’s te nemen in je projecten? Hoe goed ken jij je teamleden eigenlijk? En hoe effectief is de
samenwerking in jouw projectteam? In deze workshops gaan we dit op een interactieve manier samen
ontdekken. Doe je mee?
Door: Ridwaan Tmalla
10. De Project Start-Up: gericht op inhoud of op elkaar?
Een goed verlopen PSU is essentieel voor een soepele samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer tijdens een project. Maar wanneer is de PSU goed verlopen? Als de teamleden het project
door en door kennen of als zij elkaar door en door kennen? Waar wil je tijdens een PSU dus meer over
leren: het project of de andere teamleden? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, waarin de focus juist
op het tweede ligt, en eigen ervaringen van de zaal komen we op interactieve wijze tot een antwoord op
deze vragen.
Door: Len van den Heuvel
11. HWBP project Capelle Moordrecht: succesvol dankzij of ondanks Best Value?
Onlangs is het HWBP project Capelle Moordrecht opgeleverd. En dat terwijl de oplevering eigenlijk pas eind
2017 gepland stond. De zogenaamde ‘metrics’ geven op alle fronten een positief beeld, maar er is niet altijd
volgens (de regels van) Best Value is gewerkt. In deze sessie laten we zien hoe dat in z’n werk is gegaan,
door onder andere in te zoomen op de strategische marktbenadering, contractvorming en samenwerking.
Wat zijn de belangrijkste ervaringen en lessen van dit succesvolle project? Wat kunnen deze ervaringen en
lessen betekenen voor toekomstige HWBP projecten? En hoe gaan we hiermee om?
Door: Gaby Schouten en Kees Groeneveld
EXTRA WORKSHOP (15.15 – 16.15 uur)
Advocaat op de dijk, is je lijn op orde
Besluiten over ruimtelijke projecten krijg je niet langs de rechter met mooie juridische betogen. De meeste
kwaliteit, en daarmee kans op een positief oordeel van de rechter, voeg je toe in het planvormingsproces,
dus vóórdat beroep wordt ingesteld. Nut en noodzaak, alternatiefkeuze, ontwerp, mitigerende en
compenserende maatregelen, belangen van derden: stuk voor stuk ele¬mentaire keuzen in de
besluitvorming over ruimtelijke projecten. Keuzen die bij de rechter aan de orde kunnen komen. En dan
kun je er van tevoren maar beter goed over hebben nagedacht en een toereikende onderbouwing hebben.
Want de rechter is op niks zo kritisch als op het ontbreken van inzichtelijke afwegingen en helder
onderzoek. Zonder een duidelijke lijn kom je nergens. Eigenlijk is er maar één vraag die je je tijdens het
planvormingsproces steeds moet stellen: Is mijn lijn op orde?
Door: Jorg Willems en Pels Reijcken
Download