Wedstrijdreglement ABC 2016 - NBB

advertisement
WEDSTRIJDREGLEMENT
Algemene Bridgeclub
Middelburg
1 Algemeen
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor Wedstrijdbridge,
vastgesteld door de Nederlandse Bridgebond (NBB), en het door de NBB
vastgestelde Wedstrijdreglement (aanvulling on de spelregels).
Het wedstrijdreglement van Algemene Bridgeclub (voortaan genoemd ABC) vormt
een aanvulling op de boven genoemde reglementen. Het wedstrijdreglement legt de
algemene regelingen vast voor de door de club georganiseerde wedstrijden. De
technische commissie (TC), belast met de organisatie en leiding van de
clubwedstrijden, kan in overleg met het bestuur in uitzonderlijke gevallen ter
vermijding van onbillijkheden afwijken van bepalingen in dit reglement.
Tijdens door de club georganiseerde wedstrijden is het gebruik van Bruine
Stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) niet
toegestaan, zoals beschreven in de Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst
Ongebruikelijke Methoden, vastgesteld door de NBB.
Alle in dit reglement genoemde, door de NBB vastgestelde, regelingen zijn van
toepassing in de versie geldig op de dag van een door de club georganiseerde
wedstrijd.
2 Competitie
Voor aanvang van elk seizoen, (de laatste donderdag van augustus tot eind
mei/begin juni) zal de TC het volledige wedstrijdprogramma, na goedkeuring door het
bestuur, aan de leden bekend maken middels een wedstrijdkalender. Het
wedstrijdprogramma kan bestaan uit onder meer de volgende elementen:
1. Parenwedstrijden. De scores worden berekend op basis van matchpunten
(“percentages”) en omgezet naar ranking-punten op basis van vaste formules
of tabellen (zie bijlage A).
2. Feestelijke drives. De TC is volledig vrij in de organisatie van een feestelijke
drive. Behaalde scores worden niet omgezet in ranking-punten en tellen ook
niet mee voor het clubkampioenschap.
3 Ranking
Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde
van zijn of haar zes meest recent behaalde ranking-punten (zie artikel 2 en bijlage A).
Voor een speler die in het lopende seizoen nog minder dan 6 keer ranking-punten
behaald heeft (minder dan zes ranking-scores heeft), kent de TC een vervangende
ranking-waarde (Rv) toe, die in plaats van ontbrekende ranking-scores meetelt.
1. Bij begin van een nieuw seizoen kent de TC voor elke speler een Rv toe
gebaseerd op de zes meest recent behaalde ranking-scores van het
afgelopen seizoen.
2. Bij nieuwe spelers en bij invallers (bijv. donateurs of introducés) bepaalt de TC
een Rv zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden,
meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen.
De ranking wordt berekend over zes scores.
De ranking wordt gepubliceerd via de NBB website van de club.
4 Paren, Driemanschappen, en Loslopers
Deelname aan de clubcompetities is in principe voor paren, bestaande uit twee aan
elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een driemanschap vormen dat net
als een paar aan de clubcompetities deelneemt, maar dan in wisselende combinatie
van twee van de drie spelers die bij het driemanschap horen. Wijzigingen (opbreken
van bestaande partnerships, vormen van nieuwe paren of driemanschappen) dienen
door de betrokken spelers aan de TC doorgegeven te worden. Spelers zonder vaste
partner, loslopers genoemd, kunnen aan de clubcompetities meedoen, mits zij voor
een of meerdere competitiezittingen over een partner beschikken.
5 Groepsindeling
Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden gespeeld
als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde
paren wordt gespeeld in meerdere (meestal twee) lijnen. Voor elke zitting wordt een
indeling gemaakt op basis van de actuele speler-ranking. De ranking van een paar
wordt berekend als de som van de twee individuele speler-ranking. Dit geldt voor
zowel vaste partnerships als voor incidentele koppels. Bij driemanschappen worden
de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea
beschouwd. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de
A-lijn, de volgende paren in de B-lijn, enz. Er wordt ernaar gestreefd om lijnen van
min of meer gelijke hoeveelheid paren te hebben.
6 Clubkampioenschap
Per bridgeseizoen wordt om het clubkampioenschap gestreden. Tijdens de slotdrive
zullen de clubkampioenen worden uitgeroepen. Tijdens het lopende seizoen worden
de standen voor het clubkampioenschap gepubliceerd via de NBB website van de
club.
Voor het clubkampioenschap tellen de ranking-punten die tijdens de parencompetitie
worden toegekend (zie bijlage A). Het seizoen heeft in totaal Z zittingen (indicatie: Z
= 35; maar zie wedstrijdprogramma). In de volgende bepalingen wordt uitgegaan van
percentages van Z, afgerond op een heel getal. (Voorbeeld: 60% van de zittingen,
met in totaal Z = 36 zittingen per seizoen wordt 60% afgerond op 22 zittingen.)
Het clubkampioenschap wordt uitgeroepen in twee categorieën:
1. Individueel. Elk lid van de club, met en zonder vaste partner, komt in
aanmerking voor het individuele clubkampioenschap. De speler die het
hoogste gemiddelde over zijn of haar behaalde ranking-punten heeft bereikt is
individueel clubkampioen. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moet
een speler minimaal 60% van de zittingen hebben gespeeld. (Min = Z * 60%,
afgerond) Als een speler meer dan Min keer heeft gespeeld, vallen de
maximaal Af slechtste scores af, maar er tellen altijd minimaal Min scores
mee. Er zijn Af = 5 afvalscores toegestaan. (Voorbeeld: Min = 22, als een
speler 25 keer heeft gespeeld, vallen de 3 slechtste scores af.)
2. Paren/Driemanschappen. In aanmerking komen alle paren en
driemanschappen die op de laatste meetellende competitieavond bij de TC als
aan elkaar gekoppeld bekend staan. Het paar of driemanschap dat het
hoogste (naar aantal scores gewogen) gemiddelde over de gemiddelde
behaalde ranking-punten van zijn spelers (zie Clubkampioenschap
Individueel) heeft behaald is clubkampioen paren/driemanschappen. Om als
clubkampioen in aanmerking te komen moet een paar of driemanschap
voldoen aan de volgende eisen:
1. De twee of drie spelers moeten in totaal minimaal 2*Min keren hebben
gespeeld.
2. De spelers van het paar of driemanschap moeten minimaal 50% van de
zittingen met elkaar hebben gespeeld. (ME = Z * 50%, afgerond).
7 Slemkampioenschap
Per bridgeseizoen wordt ook om het slemkampioenschap gestreden. Het
slemkampioenschap wordt berekend op basis van punten per slemcontract, als volgt:
Voor elk geboden en gemaakt klein slem ontvangt men individueel (dus per speler) 2
punten. Indien het geboden klein slem niet wordt gemaakt, vindt er individueel een
aftrek plaats van 1 punt. Voor een geboden en gemaakt groot slem worden
individueel 3 punten toegekend. Indien het geboden groot slem niet wordt gemaakt,
vindt er individueel een aftrek plaats van 1 punt. Tijdens het lopende seizoen worden
de standen voor het slemkampioenschap gepubliceerd via de NBB website van de
club.
8 Aan- en afmelding, Aanvangstijd
Elke speelavond begint uiterlijk om 19.30 uur
Om de organisatie van de speelavonden in goede banen te leiden geldt het
volgende:
1. parencompetities:
Voor paren die verhinderd zijn geldt een afmeldplicht. Voor driemanschappen
geldt een aanmeldplicht onder vermelding van de twee spelers die tijdens een
zitting voor het driemanschap spelen.
2. feestdrives:
Voor paren die verhinderd zijn geldt een afmeldplicht. Voor driemanschappen
geldt een aanmeldplicht onder vermelding van de twee spelers die tijdens een
zitting voor het driemanschap spelen.
3. Voor het spelen van loslopers en met introducés of invallers geldt altijd een
aanmeldplicht onder vermelding van de spelers.
Af- en aanmelden kan tot en met woensdagavond via het afmeldschrift, per mail of
via de website. Telefonisch afmelden kan tot uiterlijk donderdag 12.00 uur.
Paren of spelers die zich niet tijdig afmelden krijgen per keer een aftrek van 0,25 op
hun gemiddelde voor het clubkampioenschap.
Alle spelers worden geacht tussen19.00 en 19.20 in de speelzaal te arriveren en hun
loopbriefjes in ontvangst te nemen. Wanneer men na 19.20 uur binnen komt, is het
niet zeker dat die avond kan worden meegedaan. Dit is ter beoordeling van de
wedstrijdleiding.
9 Speeltijd per ronde
Er geldt de door de NBB geadviseerde speeltijd van 7,5 minuten per spel. Een ronde
van vier spellen duurt 30 minuten. Tussen de ronden wordt een wisseltijd van twee
minuten toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van een klok. De klok geeft een
signaal vijf minuten voor het einde van de ronde.
Aan een tafel zijn beide paren verantwoordelijk voor het op tijd beginnen en op tijd
eindigen van de ronde. Het niet op tijd klaar zijn, is een overtreding van de spelregels
en kan leiden tot een procedurele straf volgens artikel 90 van de spelregels. In
overleg met de wedstrijdleider kan een spel worden nagespeeld.
Als het vijfminutensignaal heeft geklonken, mag niet meer met een nieuw spel
worden begonnen. Wordt toch met een nieuw spel begonnen en kan daarom het spel
niet meer binnen de tijd worden afgespeeld, leidt dit in ieder geval tot de hiervoor
genoemde procedurele straf.
(Het wedstrijdreglement van de NBB is van toepassing. Zie daar de artikelen 16 en
23, waarin sprake is van een eerste waarschuwing, daarna per overtreding een straf
van 25% van de top van een spel)
10 Systeemkaart
In de A-lijn is het gebruik van systeemkaarten verplicht. Voordat de kaarten van een
eerste spel uit het board worden gehaald, dienen beide paren de systeemkaarten
aan de tegenstanders te overhandigen. T.a.v. de A-lijn geldt het volgende: men dient
ten allen tijde in het bezit te zijn van volledig ingevulde systeemkaarten, ook wanneer
men met een invaller speelt. Indien de systeemkaart op verzoek van de arbiter niet
getoond kan worden, kan een procedurele straf volgens artikel 90 van de spelregels
worden toegepast.
T.a.v. de B-lijn geldt het volgende: men dient ten allen tijde in het bezit te zijn van
volledig ingevulde systeemkaarten, ook wanneer men met een invaller speelt. Indien
de systeemkaart op verzoek van de arbiter niet getoond kan worden, wordt een
ernstige waarschuwing gegeven. Drie ernstige waarschuwingen op verschillende
zittingen leiden eveneens tot een procedurele straf volgens Art.90 spelregels.
Let op: Bij afwezigheid van een systeemkaart, is tegen de beslissing van een arbiter
over een foutieve uitleg geen protest mogelijk!
11 Spelen met invallers of introducés
Het is toegestaan om met invallers van binnen de club (bijv. loslopers) of van buiten
de club (donateurs of introducés) te spelen. Voor donateurs en introducés geldt een
eventuele financiële bijdrage per zitting (zie huishoudelijk reglement).
12 Scores en uitslagen
1. Registratie van behaalde scores
Tijdens een speelavond worden de scores door de spelers aan tafel
geregistreerd. Dit gebeurt normaliter met het Bridgemate-systeem, maar kan
zo nodig ook op andere manieren gebeuren zoals op papier. Aan tafel hebben
beide paren dezelfde verantwoordelijkheid voor het juiste registreren van de
behaalde scores. In de regel worden scores door de speler Noord
ingevoerd/geschreven terwijl speler Oost de juistheid hiervan controleert, maar
hiervan mag worden afgeweken.
2. Berekening van de voorlopige uitslag
Op basis van de door de spelers geregistreerde scores berekent de TC de
uitslag voor de speelavond. Hierbij vind een controle plaats op
onwaarschijnlijke scores en onopgemerkte registratiefouten, deze worden (in
overleg met de betreffende paren) gecorrigeerd en wordt vervolgens de
voorlopige uitslag bekend gemaakt.
3. Beroep en definitieve uitslag
Tot een half uur na bekendmaking van de voorlopige uitslag (als de voorlopige
uitslag niet meer tijdens de speelavond bekend gemaakt wordt: tot 24 uur na
bekendmaking op de NBB website van de club) is het mogelijk om bij de
wedstrijdleiding in beroep te gaan tegen bepaalde scores. De wedstrijdleiding
zal dit beroep onderzoeken [zo nodig beide paren horen] en een beslissing
nemen over het eventueel wijzigen van de score. Hierna is de uitslag definitief.
De definitieve uitslag van een speelavond wordt verwerkt in de stand van de lopende
competitie (mits van toepassing), het clubkampioenschap en de speler-ranking. De
definitieve uitslag wordt gepubliceerd op de NBB website van de club.
Bijlage A
Berekening van Ranking-punten
Per speelavond (zie ook artikel 2) krijgt iedere meespelende speler ranking-punten
op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. Voor
iedere lijn geldt een gemiddelde waarde M van ranking-punten. Voor het behalen van
een gemiddelde score worden M ranking-punten toegekend. Voor beter scores
worden meer ranking-punten toegekend, en voor slechtere scores minder. Bij
behalen van een score T (zie onder) worden M+B punten toegekend, bij een
score t, M-B punten. (B = 20). Voor andere scores hoger of lager dan T of t, worden
ranking-punten naar rato van de behaalde score toegekend. Ranking-punten worden
altijd afgerond op een heel getal.
Er gelden de volgende gemiddelde waardes M voor de verschillende lijnen:
lijn
gemiddeld
A
80
B
70
C
60
Er gelden de volgende scores T en t
paren
T = 63,5%
t = 36,5 %
Bij een speelavond (enkele zitting van +/- 24 spellen) krijgen de meespelende
spelers ranking-punten voor het door hun behaalde resultaat in de gespeelde lijn.
Zittingen met afwijkende hoeveelheid lijnen: Bij zittingen met meer of minder dan
twee lijnen worden gemiddelde M en breedte B van elke lijn gerekt naar rato van de
aantal gespeelde lijnen.
Verdere toelichting van de berekening van ranking-punten is te vinden in het
document “Het Hulksbrug Ranking-systeem”, zoals ook gepubliceerd op de NBB
website van ABC.
Download