Technisch Reglement

advertisement
Technisch Reglement Larsheim Bridge juni 2017
Algemene bepalingen
Art. 1
Wedstrijden, georganiseerd door de bridgeclub Larsheim, worden gespeeld volgens de spelregels voor
wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (N.B.B.)
Meesterpunten worden toegekend volgens geldende schalen van de N.B.B.
Art. 2
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de Technische Commissie (T.C.). In bijzondere
omstandigheden kan de T.C., waar relevant na afstemming met het bestuur, afwijken van artikelen in het
Technisch Reglement (T.R.)
Art. 3
M.b.t. de toepassing door de T.C. van de bepalingen van dit reglement bestaat het recht van beroep bij het
bestuur van de club.
Een beroep moet schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend bij de secretaris van het bestuur.
Art. 4
De organisatie en de leiding van de wedstrijden van de club zijn in handen van de T.C.
Clubcompetitie
A. Algemeen:
Art. 5
Vóór de aanvang van het seizoen wordt aan de leden informatie verstrekt, waarin de T.C. onder meer de data van
de competitiezittingen en speciale drives bekend maakt.
De wintercompetitie wordt op basis van het NBB-ClubRanking (NBB-CR) systeem gespeeld.
Art. 6
De speelmiddagen beginnen om 13.30 uur en de speelavonden om 19.45 uur.
De deelnemers dienen vijftien minuten voor dit tijdstip aanwezig te zijn.
Art. 7
Afzegging voor de speelmiddag is mogelijk tot 10.00 uur vóór de zitting en voor de speelavond tot 16.00 uur
vóór de zitting.
De wijze waarop dit moet gebeuren staat vermeld op de website.
Art. 8
De T.C. is verantwoordelijk voor het geheel van (computer)taken, nodig om de door de club georganiseerde
wedstrijden te laten plaatsvinden.
Art. 9
Op de zittingen van de club dienen de partnerships ongevraagd twee volledig ingevulde systeemkaarten ter
beschikking van hun tegenspelers te stellen.
Deze systeemkaarten dienen volgens het standaardmodel van de N.B.B. te zijn ingevuld en na afloop van de
zitting opgeborgen te worden op de daarvoor aangewezen plaats.
B. Ranking:
Art. 10
Voor elke speler wordt een ranking bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar zes meest recent
behaalde rankingpunten (zie bijlage A).
Bij het begin van een nieuw seizoen kent de T.C. voor elke speler een vervangende rankingwaarde toe gebaseerd
op het gemiddelde van de zes meest recent behaalde rankingpunten van het afgelopen seizoen.
Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de T.C. een vervangende rankingwaarde zo redelijk mogelijk op basis
van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating of andere aanwijzingen.
C. Organisatie:
Art. 11
Wedstrijden worden gespeeld als onafhankelijke zittingen die vervolgens worden verwerkt in de competitiestand
van het NBB-CR systeem. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere
(meestal drie) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. De
ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel
vaste partnerships als voor incidentele koppels. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking
spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn, enz. De T.C. kan om redenen afwijken van de door het NBBCR systeem aangegeven volgorde.
Er zullen lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid worden samengesteld.
D. Partnerships, invallers en combiparen:
Art. 12
Een partnership bestaat uit twee of drie leden.
Art. 13
Leden die geen partner hebben, kunnen bij de T.C. om bemiddeling vragen en worden op de invallerslijst
geplaatst.
Art. 14
Wijzigingen in de samenstelling van het partnership dienen vóór 15 augustus van het lopende jaar bij de T.C.
bekend te zijn.
Art. 15
In het geval van een uit een driemanschap bestaand partnership wordt er steeds van uitgegaan dat twee van de
drie leden op een zitting aanwezig zijn.
Wanneer van een partnership een lid afzegt of van een driemanschap twee leden afzeggen, wordt er van
uitgegaan dat het overgebleven lid aanwezig is.
Art. 16
De T.C. kan leden die op de invallerslijst staan, vragen in te vallen en zal deze zo mogelijk naar sterkte indelen.
Art. 17
Bij het samenstellen van combiparen (ten gevolge van onvolledige partnerships) hebben leden de mogelijkheid
aan de T.C. kenbaar te maken met wie zij willen samen spelen. De T.C. stelt vervolgens de overige combiparen
samen in volgorde van de actuele rankingstand van de clubcompetitie. Een speler heeft bij afwezigheid van zijn
partner de mogelijkheid op de speeldag telefonisch naar de combipartner te informeren.
E. Arbitrage en straffen:
Art. 18
Voor elke zitting worden arbiter(s) aangewezen. Bij elke onregelmatigheid is het aanvragen van arbitrage
verplicht.
Art. 19
Indien bij een arbitrage niet direct een beslissing kan worden genomen, wordt na afloop overleg gepleegd met
andere arbiters. De overeengekomen uitspraak wordt aan beide paren meegedeeld.
Art. 20
Ieder paar heeft het recht van protest tegen de arbitrale beslissing. De arbiter dient in geval van protest een
officieel protestformulier volledig in te vullen waarbij de betrokken spelers de inhoud op de juiste weergave
zullen controleren. Het protestformulier wordt aan een externe wedstrijdleider voorgelegd; zijn uitspraak is
bindend.
Art. 21
Bestraft wordt met 1% op de totaalscore in gevallen waarin vermijdbare fouten zijn gemaakt of herhaaldelijk te
langzaam wordt gespeeld, dit ter beoordeling van de arbiters.
Art. 22
Fouten in de scores moeten binnen 24 uur na afloop van de zitting schriftelijk (door beide paren ondertekend) of
via mail/telefonisch (door beide paren bevestigd) aan de T.C. worden gemeld.
Op tijd gemelde fouten worden niet bestraft.
Voor niet (op tijd) gemelde fouten die door de T.C. gecorrigeerd moeten worden zal de T.C. een vervangende
score toekennen, dit ter beoordeling van de T.C.
Art. 23
Indien een partnership of lid ervan te laat komt op de zitting en de tweede ronde is nog niet begonnen, zullen de
spellen zo veel mogelijk binnen de nog beschikbare rondetijd moeten worden gespeeld.
De arbiter besluit of de niet gespeelde spellen kunnen worden ingehaald en of art. 21 moet worden toegepast.
Art. 24
Voor spellen, die reglementair niet meer kunnen worden gespeeld, geldt een arbitrale score: gemiddelde plus
voor de niet-overtredende partij, gemiddelde min voor de overtredende partij.
Art. 25
Indien een partnership of lid ervan zonder afzeggen afwezig is, vervalt het speelrecht van de partner en wordt
aan dat partnership voor hun eerstvolgende competitiezitting de volgende (gecorrigeerde) score toegekend:
- de behaalde score blijft ongewijzigd indien deze lager is dan 25%
- de score wordt gecorrigeerd tot 25 % indien een score tussen 25 en 50% is behaald
- de behaalde score wordt verminderd met 25 procentpunten indien deze hoger is dan 50%.
Indien van aantoonbare overmacht sprake is, beslist de T.C. over de score en het speelrecht.
Art. 26.
Indien een partnership of lid ervan na het voorgeschreven tijdstip afzegt, vervalt het speelrecht van de partner en
wordt aan dat partnership voor hun eerstvolgende competitiezitting de volgende (gecorrigeerde) score
toegekend:
- de behaalde score blijft ongewijzigd indien deze lager is dan 35%
- de score wordt gecorrigeerd tot 35 % indien een score tussen 35 en 50% is behaald
- de behaalde score wordt verminderd met 15 procentpunten indien deze hoger is dan 50%.
Indien van aantoonbare overmacht sprake is, beslist de T.C. over de score en het speelrecht.
F. Clubkampioenschap:
Art. 27
Het clubkampioenschap kent drie categorieën:
1. Partnerships. In aanmerking komen alle partnerships die op de laatste meetellende competitiezitting bij de
T.C. als aan elkaar gekoppeld bekend staan. Het partnership dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar
behaalde rankingpunten heeft behaald is clubkampioen partnerships. Om als clubkampioen in aanmerking te
komen moeten de spelers van het partnership minimaal 2/3 van het totaal aantal competitiezittingen met
elkaar hebben gespeeld.
2. Individueel. De speler die het hoogste gemiddelde over de behaalde rankingpunten heeft behaald is
individueel clubkampioen. Om als clubkampioen in aanmerking te komen moet de speler minimaal 2/3 van
het totaal aantal competitiezittingen) hebben gespeeld.
3. Individueel slem. Voor elk geboden klein of groot slem ontvangt een speler individueel punten met
bijbehorende scores, volgens het schema in bijlage B. De speler met de meeste punten (en bij gelijke stand de
hoogste score) is individueel slemkampioen.
Art. 28
Het partnership dat clubkampioen wordt, krijgt bij eerste gelegenheid (maar niet op een zomerdrive) twee
wisselbekers uitgereikt. Op deze bekers worden de namen van het winnende partnership gegraveerd. Deze
bekers worden het eigendom van een partnership bij driemaal achtereenvolgende winst of bij vijfmaal winst in
totaal. De clubkampioenen ontvangen tevens een attentie.
De individueel clubkampioen en slemkampioen ontvangen een attentie.
Bijzondere activiteiten
Speciale drives
Art. 29
Voor drives die vermeld staan in het speelschema van de competitie is bij verhindering afmelden verplicht.
Zomerbridge
Art. 30
De T.C. bepaalt de wijze waarop het zomerbridge wordt georganiseerd. Deelname op de donderdagavond is
opengesteld voor leden en niet-leden waarbij niet-leden inschrijfgeld dienen te betalen. Deelname op de
dinsdagmiddag is uitsluitend opengesteld voor leden die een inschrijfgeld moeten betalen.
Deelname is uitsluitend mogelijk door zich per paar tijdig aan te melden. De wijze waarop dit dient te
geschieden is op de website of anderszins kenbaar gemaakt.
Viertallen
Art. 31
De T.C. stelt een Viertallen Leider (V.L.) aan. De organisatie van de viertallencompetitie is in handen van de
V.L.
Art. 32
De club neemt deel aan de viertallencompetitie met zoveel teams als gevormd kunnen worden uit de leden die
zich beschikbaar stellen. De samenstelling van de teams en het benoemen van een captain zullen in goed
onderling overleg plaatsvinden.
Art. 33
Opgave voor de viertallencompetitie dient te geschieden bij de V.L.
Na opgave verplicht men zich beschikbaar te zijn voor de gehele viertallencompetitie. Bij verhindering zal de
captain, eventueel na overleg met de V.L. zorg dragen voor (een) invaller(s).
Bijlage A Berekening rankingpunten
Rankingpunten worden berekend op basis van de lijn waarin is gespeeld naar rato van het behaalde percentage,
gebaseerd op de volgende, voor drie lijnen uitgewerkte, tabel.
Behaalde
percentage
A-lijn
B-lijn
C-lijn
63.5%
50%
36.5%
Rankingpunten
100
90
80
Rankingpunten
80
70
60
Rankingpunten
60
50
40
Bij zittingen met meer of minder dan drie lijnen worden de te behalen rankingpunten naar evenredigheid
aangepast.
Verdere toelichting van de berekening van rankingpunten is te vinden in het document “DeNBB-Clubrankingdebasistheorie”, zoals gepubliceerd op de NBB website.
Bijlage B Slempunten
Slempunten worden toegekend op basis van onderstaande tabel:
Klein slem geboden
Groot slem geboden
Gemaakt
5
10
Niet gemaakt
0
0
Download