Zelfcontrole van glucose in het bloed, Conventie

advertisement
Orde der artsen - Nationale Raad
Zelfcontrole van glucose in het bloed, Conventie R.I.Z.I.V.ziekenhuizen
Doc:
a046003
Tijdschrift:
46 p. 23
Datum:
26/08/1989
Origine:
NR
Thema's:
Bloedonderzoek
Zelfcontrole
Zelfcontrole van glucose in het bloed
Conventie R.I.Z.I.V. ziekenhuizen
Door een provinciale raad werd aan de Nationale Raad een nota overgemaakt
van een geneesherenkring m.b.t. een conventie tussen het R.l.Z.I.V. en
bepaalde ziekenhuizen over de zelfcontrole van glucose in het bloed. Naar het
oordeel van bedoelde geneesherenkring brengt dit de vrije keuze van de
patiënten in het gedrang en schept dit oneerlijke concurrentie.
In afwachting van de voor de raadsleden nuttige documentatie ter zake, werd de
behandeling van deze problematiek tijdens de vergadering van de Nationale Raad van
17 juni 1989 (cf. Tijdschrift nr 45, p. 25) verdaagd.
Na inzage van de conventie R.I.Z.I.V.-ziekenhuizen en een nota dienaangaande, is de
Raad van oordeel dat de plichtenleer niet met voeten wordt getreden.
Advies van de Nationale Raad:
De Nationale Raad is de mening toegedaan dat deze conventie niet strijdig is met de
regelen van de geneeskundige Plichtenleer en geen discriminatie schept aangezien
elke instelling tot deze conventie kan toetreden.
Download