Verdiepingsmodules 2016 - Historische Vereniging Zutphen

advertisement
Extra nieuwsbrief. Thema Verdiepingsmodules 2016
Verdiepingsmodules 2016
De organisatie van de verdiepingsmodules is in handen van de Historische
Vereniging Zutphen.
Onze vereniging is lid van het Cultuur Historisch Platform Zutphen dat in 2014 is
opgericht.
De cursus Zutphenkunde wordt onder auspiciën
van het Cultuur historisch Platform Zutphen
georganiseerd. De coördinatie daarvan is tot en
met 2016 in handen van de Historische
Vereniging Zutphen.
Als vervolg op de cursus Zutphenkunde of ter
verdieping van uw kennis organiseert de
Historische Vereniging een aantal
verdiepingsmodules. Deze worden op 1 avond
gegeven. Een onderwerp wordt door ter zake ervaren docenten uitgediept. Bij
verdiepingsmodule bouwkunde is ook een wandelexcursie. In een aantal gevallen
wordt de cursus op locatie gehouden.
De kosten bedragen per avond € 17,50 per persoon. Met uitzondering van module
bouwkunde. De kosten bedragen hiervoor, 1 avond en excursie, € 25,00 per persoon.
Hand-out van de modules wordt digitaal beschikbaar gesteld. In de pauze wordt,
afhankelijk van de mogelijkheden, een kopje koffie/thee aangeboden.
De cursus wordt in de vorm van een hoorcollege gegeven. Maximaal 15-18
personen. Minimaal 10 personen.
U kunt zich voor deze verdiepingsmodules opgeven bij: Cursus coördinator
Ap Lammers. [email protected] o.v.v. naam verdiepingsmodule, naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.
Voor nadere informatie kunt u eveneens contact opnemen met cursus coördinator
Ap Lammers:
Met vriendelijke groet,
Ap Lammers
De vele facetten van Team Archeologie Zutphen. 6 april 2016. Locatie
Regionaal Archief Zutphen, Spiegelstraat 13-17. Aanvang 19.30 uur. Zaal open
19.00 uur.
Sinds jaar en dag is de archeologische dienst van de gemeente een begrip in
archeologisch Nederland. Maar wat doet deze dienst eigenlijk? Hoe functioneert
ze? Het werk van de dienst behelst veel meer dan het uit de grond halen van
oudheden. Opgravingen zijn zichtbaar voor het publiek maar voor en na het
veldwerk wordt veel werk verzet. Opgraven is geen toevalswerk, maar het is
gebaseerd op kennis. Archeologie laat zien dat we als mensen met tal van
omstandigheden om kunnen gaan. Hoewel de uitingsvorm die tot uitdrukking komt
in de materiële cultuur enorm is veranderd in de loop der millennia zijn een aantal
basisprincipes ongewijzigd gebleven. Hierdoor is het mogelijk om op basis van
eerder opgedane kennis uitspraken te doen over het aantreffen van archeologische
resten. Het resultaat is het gemeentelijk beleid. Davy zal in gaan op de vele facetten
van de archeologische dienst van beleid tot en met het opgraven en deze
tegelijkertijd toelichten met tal van lokale voorbeelden.
Curriculum Vitae: Davy (D) Kastelein (* Deventer,
1973)
Studeerde in Nijmegen af als provinciaal Romeins
archeoloog. Na vijf jaar bij het inmiddels in Zutphen
gevestigde RAAP werkzaam te zijn geweest als
archeoloog heeft hij enkele jaren bij Archeologie
Deventer gewerkt. Sinds 2010 is hij verbonden aan de
gemeente Zutphen. Sindsdien heeft hij een groot aantal
archeologische opgravingen uitgevoerd in en rond
Zutphen en Doesburg en meegewerkt aan de
totstandkoming van de rapportages hiervan. De
rapportages beslaan de periode van de prehistorie tot en
met de Tweede Wereldoorlog
Zutphen in de prehistorie 13 april 2016. Locatie Regionaal Archief Zutphen,
Spiegelstraat 13-17. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
Millennia voordat Zutphen een stad werd, woonden er al mensen op deze plek.
Wanneer we meer willen weten over de diepst reikende wortels van onze
woonomgeving, dan moeten we minstens 10.000 jaar terug in de tijd. In deze cursus
wordt de prehistorische “geschiedenis” van Nederland behandeld, waarbij wordt
gekeken wat de archeologie in Zutphen heeft toegevoegd aan deze kennis. Daarbij
passeren de mooiste Zutphense vondsten de revue
Curriculum Vitae: Bert (H.A.C.) Fermin (* Heerlen, 1970)
Studeerde in Leiden af als prehistorisch archeoloog. Na
als “nomadisch” archeoloog werkzaam te zijn geweest
van Maastricht tot Purmerend, in 2001 neergestreken in
Zutphen. Sindsdien heeft hij tientallen archeologische
opgravingen geleid in en rond Zutphen en Doesburg en
evenzoveel publicaties geschreven over de resultaten
daarvan. Niet alleen over de prehistorie, maar ook over
de archeologie van middeleeuwen en nieuwe tijd. De meeste daarvan zijn
verschenen in de reeks Zutphense Archeologische Publicaties.
De fascinatie voor archeologie ligt voor hem in het gegeven dat iedere plek waar je
loopt op ieder moment in de tijd een betekenis heeft gehad voor de mensen die er
woonden of werkten. Het is de kunst om met de vaak schamele sporen te
achterhalen wat die betekenis is geweest en hoe deze mensen leefden.
Bouwhistorie. 20 april 2016 Locatie Regionaal Archief Zutphen, Spiegelstraat
13-17. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
Excursie zaterdag 23 april 2016. Start om 10.00 uur. Wijnhuistoren,
Zaadmarkt, Zutphen.
In deze module wordt met name ingegaan op de bouwhistorische en architectonische
aspecten van de stad in de periode 1200 – 1600. Daarbij komen zowel het interieur
als het exterieur van woonhuizen en vestingwerken aan de orde.
Aansluitend zal er op een zaterdagochtend een rondleiding over dit onderwerp plaats
vinden.
Curriculum Vitae docent Constant Willems
(Bandung/Java 1949).
Volgde na zijn schoolopleidingen en militaire dienst
vanaf 1971 een schriftelijke studie PBNA bouwkunde
terwijl hij werkte bij een architectenbureau in Velp (nu;
VBW architecten). Daar kon hij zich geheel in de
praktijk specialiseren in het restauratievak. Alle
aspecten kwamen aan de orde; opmeten en uittekenen
van oude gebouwen, plannen maken, bestekken
schrijven en bouwbegeleiding. Daarnaast was er volop
gelegenheid om zich te verdiepen in de bouwhistorie
van de te restaureren panden als boerderijen, kastelen,
woonhuizen, kerken, en begon hij met het bouwen van
maquettes van historische gebouwen en steden, alsmede
reconstructies daarvan ( www.constantwillems.nl ). Dit gebeurde in opdracht van
particulieren, de Rijksgebouwendienst en het architectenbureau. Vele publicaties op
het gebied van restauraties en bouwhistorie voorzag hij op verzoek van diverse
auteurs van tekeningen. Vanaf 1994 is hij betrokken bij de oprichting en het
functioneren van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen waarin hij zorgde voor
verslagen en tekenwerk van de onderzochte gebouwen, alsmede voor bijdragen aan
diverse publicaties van de werkgroep. Naast maquettes heeft hij zich toegelegd op
het bouwen van historische scheepsmodellen en verricht daarbij het nodige
onderzoek.
Joods Zutphen. Locatie Synagoge, Dieserstraat 11, Zutphen. 11 mei 2016.
Aanvang 19.30 uur.
Start bij de uit 1879 daterende synagoge, Dieserstraat 11, van een wandeling door
het Nieuwstad- en Barlheze-kwartier, waarbij aan de hand van de zichtbare sporen
verteld wordt over vroegere Joodse bewoners en de geschiedenis van Joods
Zutphen. Aansluitend ontvangst in de synagoge, waarbij u een toelichting krijgt op
het gebouw en de inventaris. En er wordt in woord en beeld een inleiding gegeven
over de Joodse begraafplaats van Zutphen.
Curriculum Vitae docenten Ingeborg van ’t Hoff en Peter Kooij.
De avond wordt verzorgd, met medewerking
van de Nederlands Israëlitische Gemeente
(NIG), door Ingeborg van 't Hoff en Peter
Kooij. Beiden zijn lid van de werkgroep
Geschiedenis Joods Zutphen. Ze zjin
betrokken geweest bij de opzet en uitvoering
van de tentoonstelling die is ingericht in
het Metaheirhuisje op de Joodse
Begraafplaats. (Voor alle duidelijkheid: de
begraafplaats is niet opgenomen in de
wandeling van deze avond.)
Van Peter Kooij verscheen: in 2004 'In een betere staat en een beter lokaal. De
Joodse gemeenschap en synagoge van Delden'; in 2014, samen met Bart
Mendelson: 'Dat doe je gewoon. Zutphense onderduikverhalen'; in het tijdschrift
Zutphen o.a. een artikel over de schilder Jan Sluijters en Zutphen, en te verschijnen
staat een artikel over de Pettenfabriek van de Joodse familie Krukziener
Het ontstaan van het dorp Warnsveld. 23 november 2016. Locatie Regionaal
Archief Zutphen, Spiegelstraat 13-17. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur
Het ontstaan en de vroegste geschiedenis van het dorp Warnsveld is lang duister
geweest. Niet geheel vrij van chauvinisme werd wel beweerd dat Warnsveld ouder
moest zijn dan Zutphen en dat de Zutphense kerk een dochterparochie van
Warnsveld zou zijn, maar historisch bewijs ervoor ontbrak. Al ruim tien jaar vindt er
structureel archeologisch onderzoek plaats in het dorp. Alle nieuwbouwplannen en
herinrichtingen van straten worden vergezeld van archeologisch onderzoek. En dat
heeft een geheel nieuw licht op de Warnsveldse historie opgeleverd. De cursusavond
gaat in op de landschappelijke basis, de prehistorische bewoningsresten in het dorp,
de ligging van die nederzettingen in het grotere regionale geheel, de historische
relatie met Leesten, het ontstaan van het feitelijke kerkdorp en de ontwikkeling van
het dorp tot in de 19eeeuw. We maken kennis met bekende en onbekende
middeleeuwse boerderijen, herbergen, de pastorie en de kerk. Vanaf de 19e eeuw is
de ontwikkeling goed bekend aan de hand van gebouwen, tekeningen, foto’s,
geschreven bronnen en verhalen.
Curriculum Vitae docent Michel Groothedde (* Zutphen
1967)
Studeerde van 1987 tot 1991 Culturele Pré en Protohistorie met de
nadruk op de middeleeuwen, aan de Universiteit van Amsterdam.
Na het behalen van zijn doctoraal examen in 1991 kon hij in zijn
geboorteplaats Zutphen aan de slag als projectarcheoloog in de
VINEX-wijken Ooyerhoek en Leesten. Vanaf 1993 is hij in vaste
dienst bij de gemeente Zutphen als gemeentelijk archeoloog. Deze
aanstelling combineerde hij van 1994 tot 1999 met een
deeltijdbaan als gemeentelijk archeoloog van Deventer. Vanaf
2007 is hij ook vaste adviseur van de gemeente Doesburg,
waarmee de gemeente Zutphen een nauwe samenwerking heeft op het gebied van
archeologie. In 2013 promoveerde hij aan de faculteit Archeologie van de
Universiteit Leiden op het onderwerp van de vroege stadsontwikkeling van Zutphen
rond de grafelijke hof en de (Konings?)palts.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen dan kunt u zich via deze link afmelden.
Nieuwsbrief verstuurd door JDI internet professionals op verzoek van de
Historische Vereniging Zutphen
Download