Stad Antwerpen Hoboken A-Punt 4 Sport. Toelage aan BSV

advertisement
Stad Antwerpen
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
District Hoboken
Districtsraad
Samenstelling: de heer Johan Felix, voorzitter districtsraad;
de heren Brahim Razzok en Kristof Waterschoot, mevrouwen Anne-Marie Langmans en Yeliz Citak, leden
districtscollege;
Mevrouw Mie Branders, de heren Patrick Smedts, Julien Vlaeminck, mevrouw Marie-Louise Deelen, de heren Guy
Eggermont, Luc Marcelo, mevrouw Elke Heylen, de heer Clément De Ranter, mevrouwen Karina Leys, Kathelijne
Toen, de heren Koen Vermant, Leo D’Heu, mevrouw Erica De Meyer, de heren Frank Nys, Dirk Wiesé, mevrouw
Ellen Mariën, leden;
de heer Robert Bosiers, districtssecretaris.
Openbare zitting van 16 november 2009
Iedereen aanwezig behalve mevrouw Karina Leys en de heer Koen Vermant, leden.
Hoboken
4
A-Punt
Sport. Toelage aan BSV Pioneers na het behalen van de landstitel.
Toekenning. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn (Jaarnummer
1324)
Het district Hoboken wil een toelage geven aan BSV Pioneers na het behalen van de landstitel.
Beleidsrichtlijn, bestuursakkoord ho 2007-2012, 06; Agendapunt, districtsraad, open, 26/01/2009,
jaarnummer 78
Auteur: Stefan Hameau
Motivering
Feiten en context
De Hobokense Base- en Softballvereniging BSV Pioneers behaalde de titel van Kampioen van
België baseball. Het was van 1970 geleden dat de landstitel door de Hobokense club werd
veroverd.
In artikel 23 van het toelagereglement voor het lokale verenigingsleven in Hoboken wordt de
mogelijkheid voorzien om een Hobokense club die kampioen wordt in de hoogste reeks van hun
sportfederatie een projecttoelage te geven. De districtsraad neemt per dossier een beslissing.
Na contact met een verantwoordelijke van de club verkiest de club een toelage boven een officiële
ontvangst op het districtshuis. De vereniging komt nu uit in de Europabeker en wil de toelage
gebruiken om de extra kosten die dit meebrengt te betalen.
De vereniging wordt op het districtshuis gehuldigd tijdens de jaarlijkse viering van de
sportlaureaten.
Het districtscollege van 27 oktober 2009 (jaarnummer 3980) keurde een toelage van 1 000 euro
goed aan de vereniging BSV Pioneers. Deze beslissing moet door de districtsraad worden
bekrachtigd.
Juridische grond
Binnengemeentelijke decentralisatie
Met het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2000, jaarnummer 619, en bij collegebesluit van
16 maart 2000, jaarnummer 3984, werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Met het
collegebesluit van 9 oktober 2002, jaarnummer 11543, en het gemeenteraadsbesluit van
districtsraadsbesluit: 1324 van maandag 16 november 2009
Pagina 1 van 1
Stad Antwerpen
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
District Hoboken
Districtsraad
21 oktober 2002, jaarnummer 2307, werden een aantal bevoegdheden van de districtsbesturen
verder verfijnd.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 maart 2000 (jaarnummer 3984) zijn
bevoegdheid voor het lokale sportbeleid over te dragen aan de bureaus van de districtsraden.
Wet op de toelagen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen. Het reglement op de toelagen van de stad Antwerpen goedgekeurd in zitting
van 18 december 2006.
Het districtsraadsbesluit van 27 april 2009 waarbij het toelagereglement van het district Hoboken
voor het lokale verenigingsleven werd goedgekeurd.
Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2006 waarbij het reglement op de organisatie van inspectie
financiën werd goedgekeurd en dat inhoudt dat enkel voor toelagen boven de 1 250 euro, niet
gekoppeld aan een specifiek toelagereglement, voorafgaand advies moet gevraagd worden.
Financiële gevolgen
De toelage bedraagt 1 000 euro en kan verrekend worden op begrotingsgcode
2009/76426/332/02/00/0900. Er is voldoende budget beschikbaar.
De stadsontvanger verleent zijn visum voor het huidige dienstjaar, conform artikels 94 en 160 §2
van het gemeentedecreet.
Besluit
De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De districtsraad keurt een toelage van 1 000 euro goed aan de vereniging BSV Pioneers. De
aanwending van de toelage moet ten laatste 6 maanden na ontvangst van de toelage door de
vereniging worden bewezen door middel van stavingstukken zoals facturen, bestelbons, e.d.
Artikel 2
De stadsontvanger verleent zijn visum voor het huidige dienstjaar en regelt de financiële aspecten
als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Begrotingscode Beschikbaar
Vnr
krediet
Toelage aan de vereniging 1 000 EUR 2009/76426/332/ 3 193,60 EUR
VV 67751
BSV Pioneers vzw
02/00/0900
Schansstraat 1
2660 Hoboken
Rekeningnummer
BE60 0682 1578 0870
OND 0435805855
districtsraadsbesluit: 1324 van maandag 16 november 2009
Pagina 2 van 3
Stad Antwerpen
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
District Hoboken
Districtsraad
Afschrift: 2 exemplaren
Aan:
HO/DL/DS (Henny
Hermans)
HO/AS
Aantal:
1
Actie:
voor gevolg
1
voor gevolg
districtsraadsbesluit: 1324 van maandag 16 november 2009
Pagina 3 van 3
Download