18Verzuim door ziekte of calamiteit

advertisement
18 Verzuim door ziekte of calamiteit
Als u een traject volgt, moet u aanwezig
zijn. Afspraken met bijvoorbeeld schuldhulpverlening, dokter, tandarts of
woningbouwvereniging moet u zoveel
mogelijk plannen op dagen dat u geen
traject volgt.
u er zo snel mogelijk weer bovenop te
helpen. Dat kan bijvoorbeeld een
onderzoek door een onafhankelijk arts
zijn, of een gesprek met uw klantmanager.
Tijdens uw ziekte moet u daarom
telefonisch bereikbaar zijn.
Calamiteiten
Niet bereikbaar?
Als er zich een calamiteit voordoet,
bijvoorbeeld een begrafenis of een ziek
kind, moet u dat melden bij het bedrijf
waar u een traject volgt. Als u daardoor
niet kunt komen, moet u dit aangeven bij
het bedrijf waar u een traject volgt.
Ongeoorloofd afwezig
Als achteraf blijkt dat er geen sprake was
van een calamiteit, bent u ongeoorloofd
afwezig geweest. U bent ook ongeoorloofde afwezig wanneer u niet komt
opdagen bij afspraken met het bedrijf
waar u een traject volgt.
Ongeoorloofd afwezig zijn kan financiële
gevolgen voor u hebben.
Verzuim
Als u ziek bent, dan moet u dit melden bij
het bedrijf waar u een traject volgt. Ook
als u door ziekte niet op een afspraak kunt
komen, bij Sociale Zaken of een andere
organisatie, dan moet u dit natuurlijk
melden.
Ziekmelding
Als u ziek bent, moet u bellen naar het
bedrijf waar u een traject volgt. Dat moet
u voor 09.00 uur doen. Geef daarbij de
volgende informatie:
• uw naam,
• uw telefoonnummer,
• het adres waarop u verblijft,
• wat u mankeert,
• wanneer u verwacht weer beter te zijn.
Tijdens uw afwezigheid
Het bedrijf geeft uw ziekmelding door aan
de gemeente Almere. De gemeente neemt
dan contact met u op. De gemeente gaat
samen met u bekijken wat er nodig is om
Als u niet bereikbaar bent of onvoldoende
meewerkt aan uw re-integratie of
inburgering, dan kan dit financiële
gevolgen voor u hebben.
Betermelding
Als u weer beter bent, geeft u dit meteen
door aan het bedrijf waar u een traject
volgt.
Vakantie en uitkering
Verzuim door ziekte of calamiteit is iets
anders dan vakantie. U mag met behoud
van uitkering maximaal vier weken in het
buitenland verblijven. Hiervoor hebt u
toestemming nodig van het bedrijf waar u
een traject volgt en van uw klantmanager.
Vergeet niet het Vakantieformulier aan
ons op te sturen! Meer informatie over
vakantie en uitkering vindt u op
informatieblad 6.
Vragen?
Hebt u vragen? Dan kunt u op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar
telefoonnummer 14 036.
Colofon
Januari 2011
Dit informatieblad is een uitgave van de
gemeente Almere.
Postadres: Postbus 200, 1300 AE Almere
Bezoekadres: Stadhuis, balie Sociale Zaken
Stadhuisplein 1, Almere
Telefoon: 14 036
Internet: almere.nl/werkeninkomen
 Aan de tekst kan geen rechtskracht worden
ontleend
Download