Groep 4 - KC Caleidoscoop

advertisement
ATO Scholenkring
Basisschool Caleidoscoop
Fluitenkruid 8
5236 TL 's-Hertogenbosch
tel: 073-8225432
email: [email protected]
Algemene informatie
Verjaardag
Wanneer uw kind jarig is, mag er getrakteerd worden op school. Het liefst een gezonde traktatie.
Wanneer uw kind in groep 1/2 zit en vijf of zes jaar oud wordt, dan bent u van harte uitgenodigd om
de verjaardag met uw kind in de klas te komen vieren.
U wordt verzocht om uitnodigingen van kinderfeestjes niet op school uit te delen, tenzij dit voor de
hele klas is. Dit streven wij na om het gevoel van buitensluiting te voorkomen.
Leefstijl & seksuele vorming
Een programma dat als een rode draad door het leven in de klas en op school
loopt, is het Leefstijlprogramma waarmee we sinds enkele jaren werken. Van groep 1
tot en met 8 komen in een duidelijke opbouw zaken aan de orde als kennismaken,
luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en
weerbaarheid, conflicten oplossen en omgaan met de groepsdruk. Lessen worden
vaak begonnen met zogenoemde energizers, ludieke oefeningen om het ijs te
breken. Daarnaast hebben we een methode voor relationele -en seksuele vorming. Ook die
lessen starten in groep 1-2. Natuurlijk volgt de methode een duidelijke opbouw die
aansluit bij de leeftijd van de kinderen.
Ook vullen we een vragenlijst (sociaal-emotioneel) in per kind van Zien.
Klassenafspraken
In het begin van het schooljaar worden er klassenafspraken gemaakt, samen met de kinderen. Vanaf
groep 3 ondertekenen de kinderen deze regels ook.
Te laat
Om 08.20 uur gaan de deuren open en om 08.30 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat
iedereen om 08.30 uur in de klas is. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat uw kind een keer te
laat komt. Wanneer dit drie keur gebeurt, zullen wij contact opnemen met u.
Ziek
Wanneer uw kind ziek is, kunt u bellen naar school.
Ook kunt u uw kind ziekmelden via onze app.
Gymnastiekles
Wanneer kinderen de gymspullen vergeten zijn om mee te nemen, gymmen zij mee in hun gewone
kleren op blote voeten. Wij horen graag van de ouders (via een briefje) wanneer uw kind een reden
heeft om niet mee te gymmen.
Protocollen
Op de website vindt u de volgende protocollen: pest-, fiets-, gsm-, foto/film- en internetprotocol.
Specifieke informatie voor groep 4
Gymnastiek
Wij gymmen op donderdag van 09.50 uur tot 10.50 uur (we vertrekken om 9.30 uur en zijn rond
11.15 uur weer terug op school).
Huiswerk
Eén keer per jaar:
- een spreekbeurt
- een boekbespreking
Speerpunten van…..
Rekenen
- Tafels 1 t/m 5 en 10.
- Inzicht krijgen in getallen tot de 100.
- Automatiseren tot 20.
- Erbij- en erafsommen tot 100.
- Starten met sommen als 6 + 6 / 6 + 7.
- Delingen met tafels combineren.
- Analoge en digitale klok (eind groep 4 verwachten wij van de kinderen dat ze de analoge klok in z’n
geheel kennen).
Taal
Per hoofdstuk:
1. spreken en luisteren
2. woordenschat
3. taal verkennen
4. schrijven
We starten de les klassikaal waarna de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen.
Spelling
Vijfmaal per week werken we aan spelling. De kinderen krijgen instructie, maken zelfstandig de
verwerking en krijgen een dictee. Tijdens de lessen worden verschillende spellingregels besproken.
Tijdens het dictee noteren de kinderen de woorden in een dicteeschrift en schrijven ze boven het
woord de juiste spellingregel.
Technisch en begrijpend lezen
- We werken uit de methode Leesparade. Dit is een methode voor technisch lezen waarin begrijpend
lezen is geïntegreerd. Naast technisch lezen en begrijpend lezen wordt er ook veel aandacht besteed
aan leesplezier en woordenschatontwikkeling.
- 4 keer per week 30 minuten les (zowel instructie, leespromotie en toepassingslessen)
- 5 keer per week 15 minuten vrij lezen (dit om leeskilometers te maken)
- lezen in niveaugroepen (subgroep 1, basisgroep en subgroep 2).
- Lezen bij de leerkracht, met een tutor of met een maatje.
Weetje : Door elke dag 15 minuten te lezen leren de kinderen per jaar 1000 nieuwe woorden (goed
voor de woordenschat). Veel (voor)lezen is belangrijk, zowel op school als thuis.
Wijzer
In groep 4 krijgen de kinderen 1x per week les uit de methode Wijzer.
Daarin zitten lessen die gaan over de zaakvakken: Aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
Creatieve ontwikkeling
Voor de creatieve ontwikkeling gebruiken we de methode ‘Moet je doen’. Hieronder vallen de
volgende vakken: dans, drama, tekenen, handvaardigheid en muziek.
Dans: Dansexpressie, passende bewegingen bij de muziek.
Kinderdans, ingestudeerde dansjes.
Drama: Bij drama komen spelvormen aan bod; vanuit taal (dialoogspelen), vanuit beweging
(pantomime), vanuit dramatisch spel (improvisatie).
Engels
De groepen 4 krijgen 1x in de week Engelse les. Op dinsdag komen er Engelse studenten in de klas
die 30 minuten een Engelse les verzorgen. Elke donderdag komt er een Engelse studenten met een
klein groepje een spelletje spelen. De Engelse taal wordt tijdens de lessen op een speelse manier
aangeboden. Dit gebeurt in de vorm van liedjes in het Engels, picto’s van liedjes of extra werk in het
Engels zoals woordzoekers ed. en boeken in de klas. Een keer per jaar komt er iets over Engelse
vaardigheden op het rapport te staan in geschreven vorm. Dus niet met bolletjes.
Tijdens deze les wordt uitsluitend Engels gesproken. De leerkracht helpt met vertalen daar waar
nodig is.
Met vriendelijke groet,
Elise Ilmer
Gemmeke Spierings
Marloes Simons
Download