michelle (27) had een relatie met een narcist

advertisement
MIJN STIEFZUS
BS MIJN BFF
Stephanie (27): 'Ik vertel meer tegen
haar dan tegen mijn "echte" zus'
Waarom Elfi (21) alcohol
volledig heeft afgezworen
Saartje (32) en Anne (30)
wonnen de strijd tegen
hun suïcidale gedachten,
^^
/
]^.(»f« w •
MICHELLE (27)
HAD EEN RELATIE
MET EEN NARCIST
WEEKBLAD 21-1917 ;
23 MEI 2017 BELGIË/LUX:€2.80
Ahov beachdivas!
02117
^iBLUtlB
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation
deze week
van 23 t.e.m. 29 mei
COVERINFO PRODUCTIE: CATHERINE n"1'1 • .;""ï-s
KOSTERS / FOTO: TIM DE BACKER / MAKE-UP: ,,- -,:~'
LEONIEGYSEI-/STrLING:INDIRACARDINAELS/ -S?2'"?' BBU^Bi"' ' '•¥'1
MODELLEN: STEPHANIE EN KATRIEN . ,1. . SKSW. r''i '
'^ €^E^s»?\
OP DE COVER
L.;'fa Mijn stiefzus is mijn BFF
;/;:;;£ 42 xbadmode
Scw 'Hij ontmaagdde me
terwijl ik suf op een bankje lag'
£ii::3Niksmismetde
i.eiï:s:- ;;j; Body-experte
Justine houdt je strak & sexy
LIFESTYLE
-^sJessica
Sou;'Zin in zomer!
^ï^&'s Onze experten over
de need-to-knows
\^s'^ ;oik.-:. Eva Tuytelaers
!A 3iï ::y^K The right stripes
12 - € ^&3 3:::3!-: No more
missionaris
Keis^s Michelle (27) had een
^^s: Tips voor een
combistress
relatie met een narcist
2'S ^sks-s^erÉlise
topweek
Zï7K Netflixhype '13 Reasons
2S S^s;; Wat kan je nu écht
tegen cellulitis doen?
'Ï-ÈI Bff-brunch
Why'
REIZEN , ^
doehetmetf&Ai_ ^öx<
€50
in plaats van g^7§
M
VQRÉAL
www.flair.be/reisabo
.E
°
02 309 29 05
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation
-NIEI^
Jij moet weteBN^ver
^TEAM.FLAJi?
i;ti"ïA,^,:\, ^;
^j*^v^'!f:v , i,-;".
i,^---'^
..4^-^^
26 FLAIR.BE
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation
BODY
WD.
Ja^inaasappel
Putjes in je huid, het is de normaalste
zaak ter wereld. En hoewel het niets is
om je voor te schamen, willen veel
vrouwen er wel vanaf. Wat kan je er nu
écht aan doen? Wij vroegen het aan
een aantal experten.
TEKST: ELIEN GE80ERS M.M.V. HELEEN CLAEYS
staat. In het derde stadi-
tELLULITE^
wat is dat nu ;
eigenlijk? /
urn zie je de cellulite ook
als je platligt en in de
hoogste graad is er sprake van misvormingen
met ontstekingen en
vochtophopingen tot gevolg. De meeste mensen
Dermatoloog Dr. Maselis:
met cellulite hebben al-
'Menselijk vet zit in kleine
leen maar last van het
zuiltjes, die ongelijk toene-
eerste of tweede
men in volume als je verdikt.
stadium.'
Als Je daarna weervermagert, is het echter niet zo dat
Waarom hebben vrouwen
de zuiltjes weer in gelijke
er meer last van dan
mate in volume afnemen.
mannen?
Daardoor krijg je een onge-
'De structuur van onder-
lijkheidingroteenklei-
huids vet is anders bij
nere vetzuiltjes, wat zich
vrouwen dan bij mannen.
uiteindelijk vertaalt in de
Bij vrouwen zit het vet
bekende bubbelstructuur in
gevangen in kleine zuil-
de huid die we cellulite noe-
tjes die loodrecht op de
men. Een tweede oorzaak is
huid staan. Mannen heb-
dat kleine lymfebanen ver-
ben een vetstructuur in
stopt raken en zo een vocht-
de vorm van een ho-
ophoping veroorzaken on-
mngraat met meer en
der je huid, wat eveneens
kleinere compartimenten.
een oneffenheid als gevolg
Het zijn de zuiltjes
heeft;
onderhuids vet bij vrouwen die opzwellen en die
Ziet cellulite er bij iedere
typische sinaasappelhuid
vrouw hetzelfde uit?
creëren.'
'Er zijn verschillende graden van cellulite. In de
Zijn bepaalde mensen of
eerste graad zie je de
huidtypes er gevoeliger
bobbeltjes alleen als je je
huid bijeen knijpt. In een
aan?
tweede stadium zijn ze
erfelijk. Je hebt families
zichtbaar als je recht-
waarin veel cellulite voor- >
'Absoluut. Cellulite is
FLAIR.BE 27
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation
Wij willen gladde billen!
komt. Met andere woor-
geen definitieve oplossing. Nu proberen
den: aanleg tot sinaasap-
medici meer en meer het vet in de vet-
pelhuid zit simpelweg in
lobben te behandelen met technieken
je genen. Daarom heeft
als radiofïequentie ofcryotherapie (het
het ook niet altijd met
bevriezen van vetcellen). Dat is niet evi-
gewicht te maken. Je hebt
dent, wantje kleine vetcellen gaan daar-
mensen die wat zwaarder
op evenveel reageren als de grote. Het is
zijn, maar toch geen
dus moeilijk om op die manier de onge-
cellulite hebben, ook al
lijkheid weg te krijgen, maar bij sommi-
jqjoën ze. Vice versa
ge mensen lukt het wel. Een andere be-
kunnen slanke mensen
handeling die regelmatig gebruikt wordt,
ook cellulite ontwikkelen,
is er eentje waarbij het vet wordt aange-
als het in hun genen zit.'
zogen en men vervolgens met een mesje
Kanjecellulite
is het nadeel dan weer dat je er redelijk
voorkomen?
wat onderhuidse bloedingen van krijgt,
'Hoewel de aanleg tot
met blauwe plekken en soms zelfs per-
cellulite in je genen zit,
manente verkleuringen tot gevolg. Dé
kan je voorkomen dat je
ideale behandeling bestaat dus nog niet.
ergere cellulite ontwikkelt
Zelf ben ik van mening dat veel
of naald onder de vetlaag insnijdt. Hier
'Crèmes helpen helaas
niet, ze kunnen alleen
op korte termijn een
sporten je beste optie is. Zo
maak je de spiermassa onder
de cellulite dikker en ga je die
onefFen huid "stretchen". Ook
de andere bekende behandelingen
licht effect hebben.* zullen effect hebb3$n, maar m tegenstelling tot sporten zal dat dan
op korte termijn zijn. Als je het
door te sporten, je
ervoor over hebt om twee of drie keer
gewicht constant houden
per week zo'n behandeling te ondergaan
Kan je je ^
,CELLULITE[;
wegeten? /
v
en gezond te eten. Als je
en je het prijskaartje er bij wil nemen,
aanleg hebt, isjojoën het
zal dat prima resultaat opleveren. Zodra
Voedingsdeskundige
slechtste wat je kan doen.
je er weer mee stopt, zal de cellulite he-
Marlies Huysentruyt:
Probeer daarom je
laas weer gewoon terugkomen. Troost je
'Cellulitezitinjegenen.
gewicht zo constant
dan dat de meerderheid van de vrouwen
Voeding kan er dus nooit de
mogelijk te houden.
er last van heeft en dat het dus eigenlijk
directe oorzaak van zijn.
Telkens als je verdikt,
een heel veelvoorkomend kwaaltje is.'
Wel kan een gezonde
voeding natuurlijk een
verergert de cellulite,
en opnieuw vermage-
Wat is het nut van crèmes?
stabiliserend effect hebben
ren zal dan niet helpen
'Dat crèmes echt werken op de manier
op je gewicht en je vet-
om die sinaasappel-
die we hopen, moet ik helaas ontkrach-
gehalte, wat ervoor kan
huid weer te laten
ten. Vaak helpt de masserende beweging
zorgen dat de aanmaak van
afnemen.'
die je maakt bij het aanbrengen meer
cellulite-ondanks je aanleg
dan de ingrediënten in de crème zelf.
-beperkt blijft.
Kan je cellulite behande-
Toch zullen dat soort crèmes welprobe-
len als het al aanwezig is?
ren het opgehouden vocht af te drijven
'De meeste behandelin-
en de ontstekingen lokaal te vermmde-
die je beter kan
gen zijn gericht op vocht
afdrijven. Dat kan redelijk
ren, waardoor ze op korte termijn
vermijden?
toch een licht effect kunnen
'Het motto blijft: eet
makkelijk, maar het is
hebben.'
gezond en je eet je mooi.
Zijn er voedingsmiddelen
28 FLAIR.BE
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation
BODY
'Bijna alle sporten
Kan je je
\jCELLULITE|
wegsporten? ,'
v
/
zijn effectief, maar
toestelfitness is wel
de minst goede
sport om cellulite
weg te werken/
Personal trainer Leander:
'Cellulite is voor een deel
is e 'rfnn no^it
de cireetê' ©orza^ie
vai? £®iulite.?
een doorbloedingspro-
Zijn er specifieke oefeningen of sporten
bleem waarbij er zich een
die goed zijn tegen cellulite?
storing voordoet in de huid.
'Cellulite kan je niet laten verdwijnen
Sporten werkt omdat het je
met één oefening, net zoals je vetver-
doorbloeding verhoogt.
branding niet kan toeschrijven aan één
Daarom komt cellulite zo
oefening. In principe is elke vorm van
vaak voor bij mensen die
beweging goed, maar het is aangeraden
lange tijd veel te weinig
om altijd voor eenfull body movement te
bewegen.'
gaan. Dat zijn bewegingen waarbij het
Is sporten alleen efficiënt
volledige lichaam gebruikt wordt, zoals
bijvoorbeeld kruipbewegiagen op de
om cellulite te voorkomen
grond, pompbewegingen, sprongbewe-
of ook als je er al last van
gingen of zelfs lopen, in tegenstelling tot
hebt?
op een fitaesstoestel zitten. Bewegingen
'Ik geloof dat sporten
waarbij het volledige lichaam actief is,
efficiënt is in beide geval-
genereren hormonale prikkels en die
len. Het is interessant om
genereren de grootste energie-in- en
de huid die nog geen
schade heeft opgelopen
tief, maar toestelfitness is de minst goe-
te beschermen door ze
de sport om cellulite weg te werken.'
afvoer. Bijna alle sporten zijn dus effec-
gehydrateerd te houden,
maar bewegen is ook
Hoe vaak moet je dan bewegen?
belangrijk om bestaande
'Om cellulite te bestrijden is het beter
cellulite tegen te gaan.
om elke dag enkele korte movement
Daarom kan je bewerkte producten,
Het stimuleert de aan-
breaks te houden in plaats van twee
suiker en snelle koolhydraten het
maak van nieuwe cellen
of drie keer per week een lange
best zo veel mogelijk vermijden. Die
en spierweefsel. Als reac-
sportsessie te doen. Een zittend be-
worden omgezet in vetten en je kan niet
tie op beweging worden
roep is makkelijk te combineren met
kiezen waar dat vet belandt.
er nieuwe elastische
movement breaks. Je kan om het uur
Ook met sojaproducten pas je beter
vezels aangemaakt in de
oefeningen doen als squats oftrappen-
op. Die zorgen voor een toename van de
huid. Met andere
lopen. Dat hoeft maar vijf minuten te
aanmaak van het hormoon oestrogeen.
woorden: hoe meer je
duren en het is beter dan op het einde
Een teveel van dat hormoon kan tot
beweegt, hoe gezonder,
van je werkdag een lange work-out te
vetophopingen aan het onderlichaam
elastischer en egaler je
doen. Dankzij movement breaks worden
leiden.
huid.'
zowel je vocht als bloed rondgepompt in
Op korte termijn hebben ten slotte
je lichaam, krijgt je huid gezonde stoffen
vochtophopende voedingsmiddelen
en meer elastine. Vele kleine oefeningen
zoals zout en koffie een negatief effect
maken echt een verschil bij
op die builtjes en putjes in je billen.'
doorbloedingsproblemen.' >
FLAIR.BE 29
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation
BODY
De waarheid over cellulite
ALLE
BEETJES
HELPEN
Deze producten en apparaatjes
kan je mee in de strijd gooien als
je je billen wat strakker wil.
De berkenolie helpt cellulite te verminderen en
stimuleert de doorbloeding -€17,49 -Weleda, natuurwinkel en supermarkt.
De mlcromassage van deze sportlegging zorgt voor
een stevigere en meer elastische huid doordat het
lymfeweefsel geactiveerd wordt, de terugstroming
van het bloed in de benen wordt gestimuleerd en er
door de massage ook meer collageen wordt aangemaakt - € 149,95 - Falke Cellulite Control.
LPG belooft met zijn Cellu M6 Alliance-behandellng
plaatselijke vetophoping en cellullte aan te pakken
terwijl het ook de huid strakker maakt. Niet goedkoop, maar met zichtbare resultaten! -€ 2/min. in het
schoonheidsinstituut, 10 tot 80 minuten perbehandeling - LPG, https://www.endermologie.com/nl.
Intensief afslankend serum dat een snelle (na 7
dagen!) werking belooft-€38 - Lierac, apotheek.
Volgens onderzoek spelen maar liefst drie soorten
veteellen een rol bij het ontstaan van cellullte. Met
Body Fit brengt Clarins een formule die de vetcellen
'coacht' om hun normale activiteit te hernemen zodat
je huid opnieuw wat gladder wordt-€ 55 - Clarins,
parfumerie.
Crème die tijdens de nacht ontgift en afslankt. Voert
vocht af, maakt je huid gladder en belooft een iets
slanker silhouet na 15 nachten - € 54 - Somatoline.
apotheek.
De dry brush-techniek - nu al een hype in New York
- ontgiftje huid en maakt ze zo wat gladder. Maak
bewegingen van Je enkels naar boven toe (je vindt
handige tutorials op YouTube). Je gebruikt de borstel
droog of met olie - € 14 - The Body Shop.
<—^
y
8-
•---7.
Massage helpt om je huid strakker te krijgen. Dit
antlcellulitemassageapparaat kneedt je huid, en
stimuleert zo het blndweefsel om een strakkere huid
te creëren - € 24,94 - Medisana, bol.com.
•l H
Zuignap voor anticellulitemassage met cuppingtechnologie die de knijpen-rollentechniek naarj'e thuis
brengt. Beetje intensief, maar als je hem geregeld
gebruikt (samen met een olie of crème) is hij wél
efficiënt -€ 23 - Puressentiel.
^
MET DANK MN DERMATOLOOG DR. THOMAS MASELIS. VOEDINGS-
DESKUNDIGE MARLIES HUYSENTRUrr (EAT GOOD FEEL GOOD) EN
LEANDERPERSONAL TRAININ6
30 FLAIR.BE
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation
Download