Sterrenschool Bikube is één van de scholen die meedoen aan dit

advertisement
SCHOOLGIDS
2012-2013
Inhoudsopgave
Wat is een Sterrenschool
Een woord vooraf
1.
De School
2.
Waar de school voor staat
3.
De organisatie van ons onderwijs
4.
De zorg voor kinderen
5.
Wie werken er in de school
6.
Ouder(s) / verzorger(s)
7.
De ontwikkeling van ons onderwijs
8.
De resultaten van ons onderwijs
9.
Praktische zaken
WAT IS EEN STERRENSCHOOL?
Een Sterrenschool is een kindcentrum. Een kindcentrum waar onderwijs en
kinderopvang gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van uw kind. In
één en hetzelfde gebouw.
De ambitie van een Sterrenschool is dat leerlingen in de eerste plaats zich
optimaal ontwikkelen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Verder
kinderen begeleiden naar het vervolgonderwijs door kinderen zo breed
mogelijk te ontwikkelen op cognitieve, fysieke, sociale en creatieve
leergebieden.
Dit gebeurt door te kijken naar de talenten van kinderen, door te kijken op
welke manier ze optimaal leren, waar hun belangstelling ligt, waar ze
steun nodig hebben en waar ze vrijgelaten kunnen worden.
Een Sterrenschool is een kindcentrum dat zich profileert met vijf sterren.
*
Het hele jaar open
*
Kinderen leren in één klimaat
*
Nadruk op rekenen, taal en lezen
*
Maatwerk voor ieder kind
*
Binding met de buurt
Verder kunnen op een Sterrenschool flexibel vakanties worden opgenomen.
Met andere woorden u kunt met uw kinderen buiten de reguliere vakanties
op vakantie.
Zeven basisscholen beginnen dit schooljaar (2011-2012) aan een project
met flexibele onderwijsstijden. In overleg kunnen bijvoorbeeld de vakanties
flexibel worden verdeeld over het schooljaar. Zo mag er tijdens het project
ook tijdens de zomervakantie les gegeven worden.
Sterrenschool Bikube is één van de scholen die meedoen aan dit project.
Een woord vooraf
Deze gids is er om u te informeren over onze school. Over onze school als Sterrenschool.
Deze gids is in de eerste plaats van belang voor ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen.
Daarnaast is de gids belangrijk voor ouder(s), verzorger(s) die een bewuste schoolkeuze
willen maken voor hun kind(eren).
Sterrenschool Bikube is de basisschool in Hoofddorp en Haarlemmermeer die het hele jaar
door open is en werkt met flexibele vakanties. De school is gevestigd aan het Skagerrak 296
te Hoofddorp.
De school ligt in de wijk Bornholm, een wijk die zijn naam ontleend aan de rentenierswoning
Bornholm aan de IJweg, die weer vernoemd is naar het Deense eiland Bornholm.
Bikube is het Deense woord voor Bijenkorf.
De schoolgids maakt deel uit van de kwaliteitswet primair onderwijs. Deze wet is bedoeld om
de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Naast de schoolgids en de jaarlijkse bijlage
legt de school verantwoording af over de ontwikkeling van haar onderwijs door middel van
een schoolplan. Het schoolplan ligt ter inzage op school.
Door middel van deze gids kunt u zich een beeld vormen van onze school. Een beeld van de
mogelijkheden en voordelen van Sterrenschool Bikube. Met een kijkje op onze school krijgt u
een compleet beeld. Voor een rondleiding maken wij graag tijd.
Ook voor vragen en opmerkingen over deze gids kunt u bij ons terecht.
Namens het team van Sterrenschool Bikube,
Anneke Slegers (directeur)
Saskia Meijer
(adjunct directeur)
3
1 De school
Ligging van de school
Sterrenschool Bikube is centraal gelegen
in de wijk Bornholm. Het is de school met
flexibele openingstijden in Hoofddorp en
Haarlemmermeer.
Naast onderwijs is ook kinderopvang
’t Bijtje in het gebouw ondergebracht.
De school heeft ruime klaslokalen, een
gemeenschapsruimte, een studieruimte,
een speellokaal voor de kleuters en een
gymlokaal voor de leerlingen van groep 3
tot en met 8. Er aparte speelpleinen voor
de verschillende leeftijden.
Iedereen is welkom, ongeacht zijn
maatschap-pelijke, culturele of
levensbeschouwelijke overtuiging.
Sterrenschool Bikube leert kinderen inzicht
te hebben in elkaars leef- en denkwereld.
Dit leidt tot respect, tolerantie en
saamhorigheid. Hier besteden wij veel
aandacht aan o.a. in de lessen wereldoriëntatie.
Brede school
Sterrenschool Bikube is onderdeel van de
Brede school Bornholm. De Brede school
Bornholm bestaat uit de scholen op het
scholeneiland aan het Skagerrak en de
daarbij horende peuterspeelzalen.
Een belangrijk onderdeel van een brede
school is de verlengde schooldag.
Op Sterrenschool Bikube wordt deze
verlengde schooldag vormgegeven binnen
het eigen gebouw. Voor - en na schooltijd
kunnen de leerlingen van onze school
terecht bij de opvang ’t Bijtje. De opvang
organiseert na schooltijd en tijdens de
vakanties allerlei activiteiten voor de
kinderen.
Schoolgrootte
Sterrenschool Bikube is een basisschool
met 10 lokalen. Acht lokalen zijn ingericht
voor onderwijs, twee lokalen zijn bestemd
voor de opvang. De school heeft drie
ingangen voor de verschillende bouwen;
de kleuterbouw, onder- en middenbouw en
de bovenbouw. ’t Bijtje, de opvang, heeft
een eigen ingang.
Basisschool en kinderopveng vormen één
kindcentrum. De rode draad voor het
onderwijs wordt vormgegeven door het
onderwijsteam en die van de naschoolse
opvangdoor de leidsters van ’t Bijtje.
Onderwijs en opvang vinden plaats onder
verantwoordelijkheid van de directie van
Sterrenschool Bikube. Daar waar
onderwijs en opvang elkaar raken vindt er
overleg plaats binnen het hele team van
onderwijs en opvang.
3
2 Waar de school voor staat
Sterrenschool Bikube biedt vijf sterren
onderwijs en opvang. De combinatie
onderwijs en opvang geeft ouders ruimte.
Vijf sterren
De school is bijna het hele jaar open.
De opvang ‘t Bijtje is 51 weken per jaar
open. Met uitzondering van de nationale
en erkende feestdagen. De school is met
ingang van 2012, op één week in de
kerstvakantie en de laatste vier weken
zomervakantie na, het hele jaar open.
Vakanties en vrije dagen kunnen binnen
grenzen en in overleg met de directie zelf
worden gekozen. Hierdoor kunnen ouders
werk en privé makkelijker combineren.
Eén pedagogisch klimaat en cultuur
Bij Sterrenschool Bikube werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de
ontwikkeling van het kind. Dit realiseren
we door één pedagogisch klimaat en één
cultuur binnen het centrum te hanteren.
Hierdoor ontstaat een klimaat waar kinderen zich veilig, vertrouwd en competent
voelen.
Nadruk op rekenen, taal en lezen
Rekenen, taal en lezen zijn een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs.
Naast deze vaardigheden bieden we
allerlei andere vakken aan zoals zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde
en biologie. Maar ook bewegen en
expressieve vaardigheden zoals muziek,
tekenen en handvaardigheid. En als er wat
te vieren valt doen we dat natuurlijk ook.
Maatwerk voor ieder kind
De leerstof aan de hele groep tegelijk
aangeboden. Zo kan iedereen profiteren
van de uitleg, begeleiding en
ondersteuning van de leerkracht.
Daarnaast houden we rekening met het
tempo, de leerstijl en belangstelling van de
kinderen. Belangrijk is dat kinderen actief
leren.
4
Sommige kinderen doen dit door vooral
zelfstandig te leren, terwijl juist anderen
gemotiveerd en geprikkeld blijven als ze
voortdurend geinspireerd en begeleid
worden door een leerkracht.
Kinderen verschillen van elkaar. Daar
houden wij rekening mee.
Sterrenschool Bikube:
 werkt op basis van pedagogische
uitgangspunten die voor opvang en
onderwijs gelijk zijn;
 werkt met een leerlingvolgsysteem,
een systeem dat signaleert of de
leerlingen zich wel voldoende
ontwikkelen;
 werkt met ict programma’ s die het
onderwijs ondersteunen.
Binding met de buurt
Sterrenschool Bikube ontplooit allerlei
activiteiten waardoor er binding is en blijft
met de buurt. Het Robin Hoodbos is daar
een mooi voorbeeld van.
Robin Hoodbos
Kinderen kunnen naar hartelust ontdekken en leren
in het Robin Hoodbos. Er liggen grote
boomstronken, er is een insectenhuis, een
vlindertuin en er hangen verschillende nestkasten.
Het Robin Hoodbos biedt talloze spelmogelijkheden
tijdens de pauzes en na schooltijd. Ook de wijk kan
gebruik maken van het Robin Hoodbos.
3 De organisatie van ons onderwijs
De school werkt met een kleuterbouw, de
onder-, midden- en de bovenbouw, waarbij
kinderen van ongeveer gelijke leeftijd bij
elkaar in de groep zitten. Bij de kleuters
zitten de 4, 5 en 6 jarigen bij elkaar in de
groep. Op deze manier kunnen we een
evenwichtige instroom van de jongste
kleuters realiseren.
Uitgangspunten
Sterrenschool Bikube legt het accent op
de positieve benadering van kinderen. Er
wordt zoveel mogelijke rekening gehouden
met het tempo en de leerstijl van kinderen.
De uitgangspunten staan uitgebreid in het
schoolplan beschreven. Deze ligt op
school ter inzage.
Kleuterbouw
In de kleuterbouw zitten de 4, 5 en 6
jarigen bewust bij elkaar in de groep. Zo
kunnen de oudere kinderen de jongere
kinderen helpen, de jongere kinderen
leren van de oudere kinderen en vaak ook
andersom. Dit stimuleert de samenwerking
en de zelfstandigheid. Jongere kinderen
die zich sneller ontwikkelen kunnen mee
profiteren van de opdrachten van de
oudere leerlingen. Oudere kinderen voor
wie het handig is de leerstof nog een keer
te herhalen kunnen meedoen met het
aanbod aan de jongere kinderen.
Er wordt gewerkt met thema’s. Dat wordt
gedaan aan de hand van Piramide, een
methode die speciaal voor kleuters is
ontwikkeld door Cito.* U kunt hierbij
denken aan thema’s als herfst,
Sinterklaas, eigen lichaam, kleding zijn
daarvan een voorbeeld. Daarnaast werkt
de hele school gezamenlijk aan het thema
rond de kinderboekenweek en aan het
jaarthema van de school.
Een aantal activiteiten wordt in de kring
gedaan, zoals zingen, vertellen, spelletjes
enz. Er wordt gewerkt met een planbord
waarop de activiteiten staan die de
kinderen kunnen kiezen. Voorbeelden zijn
puzzelen, kleien of werken met constructiemateriaal, in de bouw-, boeken- of
huishoek.
Spelend leren is uitgangspunt voor de
kleuterbouw:
Om de rekenontwikkeling te stimuleren
werken we met “ Fred van de rekenflat”.
Fred woont op de onderste verdieping van de
rekenflat, een flat met tien verdiepingen.
Regelmatig gaat hij met de lift naar boven om een
bezoek te brengen aan een van de andere
bewoners van de flat.
Op iedere verdieping valt er iets te beleven.
Fred maakt bijvoorbeeld kennis met vormen en
kleuren door een bezoek te brengen aan tante
Truus.
* zie www.cito.nl
5
In verschillende interactieve lessen
besteden we aandacht aan taalactiviteiten
zoals rijmen, woordenschat oefenen,
klanken herkennen en woorden hakken en
plakken.
Buitenspelen doen we op ons eigen speelplein. Fietsen, karren, een zandbak,
schommels, een “ klimauto “, materialen
om te spelen en te ontdekken.
Ook kleuters werken bij ons op school al
met allerlei educatieve spelletjes op de
computer.
Onderbouw
De groepen 3 en 4 vormen samen de
onderbouw. In de onderbouw beginnen we
de ochtend met een kwartier tot twintig
minuten lezen. (Groep 3 begint hier
halverwege het jaar mee.) De kinderen
lezen in een boek dat ze zelf hebben
uitgekozen en dat aansluit bij hun
leesniveau. Het accent van dit kwartier
lezen ligt op leesplezier en leesbeleving.
Op deze manier ervaren kinderen dat
lezen leuk is.
Verder wordt er naast hele
groepsinstructies bijvoorbeeld gewerkt met
een instructietafel.
Aan de instructietafel krijgen kleine
groepjes leerlingen extra uitleg of
verdieping aangeboden.
De opdrachten tijdens het werk
worden door de kinderen zelfstandig
uitgevoerd.
Naast rekenen, taal en lezen krijgen de
kinderen natuurlijk ook allerlei andere
vakken die bij ons op school aan de orde
komen. Dit loopt van geschiedenis
tot gymnastiek en van biologie tot
knutselen en zingen.
Het is elk jaar weer mooi om te zien hoe
enthousiast de kinderen uit groep 3 zijn als
ze “ ineens “ kunnen lezen.
6
Midden- en bovenbouw
In groep 5 komt het werken met taken in
de plaats van het groepswerk. Deze
manier van werken wordt in de groepen 6
tot en met 8 voortgezet. Naast het werken
met taken maken we in de lessen gebruik
van verschillende werkvormen. Zo wordt
er bij het oplossen van een rekenprobleem
door de kinderen samengewerkt in twee,
drie - of viertallen. In de bovenbouw gaan
de leerlingen meer en meer zelfstandig
aan het werk. De leerkracht heeft zo de
gelegenheid leerlingen individueel of in
groepjes te begeleiden.
Huiswerk
Vanaf groep 5 beginnen we met het
regelmatig meegeven van huiswerk. Zo
leren kinderen dat bepaalde taken nu
eenmaal uitgevoerd moeten worden.
Tevens leren zij verantwoordelijkheid te
dragen voor een bepaalde taak.
Huiswerk.
Huiswerk moet je leren. Op Sterrenschool Bikube
beginnen we eigenlijk al heel vroeg met het “geven
van huiswerk.” Alleen vatten kinderen (en hun
ouders) dit vaak niet op als huiswerk.
“ Jongens, volgende week gaan we een herfsttafel
maken in de klas!”, zegt de juffrouw van groep 1/2.
“ Nemen jullie allemaal volgende week iets mee wat
met de herfst te maken heeft?”
.
En meteen koppelt ze daar een les woordenschatonderwijs aan vast: “ Waar denk jij aan als ik het
woord herfst zeg?”
En zo inventariseert de leerkracht allerlei begrippen
rondom het thema herfst. Van kastanje tot
beukenblad, van paddenstoel tot weerbericht.
En wat mag je nu wel meenemen voor de herfsttafel
en wat niet.
“ Jullie kunnen allemaal vast wel iets vinden dat met
de herfst te maken heeft. Je kan bijvoorbeeld
verschillende afgewaaide bladeren verzamelen.”
Zo start de eerste huiswerk opdracht al op een
speelse manier bij de kleuters.
Essentieel van huiswerk is dat je iets buiten
schooltijd moet doen (boomblaadjes verzamelen die
je onderweg tegenkomt of een rekenles thuis
maken) en dat je het (huiswerk) als het gedaan is
weer mee naar school neemt.
Het gaat erom dat kinderen wennen dat een
bepaalde taak, een bepaalde opdracht buiten
school gedaan moet worden en binnen een
bepaalde tijd af moet zijn.
ICT
Tijdens de lessen leren we de kinderen
gebruik te maken van de computers. We
werken met verschillende computerprogramma’s die aansluiten bij rekenen,
taal, spelling en topografie. Verder maken
de kinderen hun werkstukken of muurkranten natuurlijk ook op de computer.
In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we
digitale schoolborden. Het onderwijs wordt
hierdoor interactiever en aantrekkelijker
voor de leerlingen. Ook school-tv lessen
zoals het tv-weekjournaal worden met
behulp van het digitale bord getoond.
Bewegen
De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee
keer per week gymnastiek van een
vakleerkracht. Naast gymnastiek kunnen
kinderen kennis maken met diverse
sporten na schooltijd. Ook kunnen zij
deelnemen aan de schoolsporttoernooien
die door sportverenigingen worden
georganiseerd, zoals een voetbaltoernooi,
basketbal-, hockey- of atletiektoernooi.
Eén keer per jaar is er een sportdag.
Vak en vormingsgebieden
Lezen en taal
In de kleutergroepen vindt de gehele dag
taalontwikkeling plaats door middel van
gesprekken, voorlezen, vertellen en
(taalontwikkeling)spelletjes. Het eerder
beschreven Piramideproject besteedt veel
aandacht aan de taalontwikkeling en het
voorbereidend lezen.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met
jaarprogramma’s vanuit verschillende
methoden.
In groep 3 en een deel van groep 4
werken we met de nieuwste versie van
“Veilig Leren Lezen”. Met behulp van deze
methode leren de kinderen lezen. In de
groepen 4 t/m 8 werken we met de
methode “Lezen in beeld” en “Blits”.
Dit is een methode voor technisch -,
begrijpend lezen, informatie verwerven en
Leesbevordering. Deze methode werkt
thematisch. Veel aandacht wordt besteed
aan leesbevordering. Plezier in lezen is
van essentieel belang.
Er is mogelijkheid tot duo-lezen en tot
individueel lezen,bijvoorbeeld van een
bibliotheekboek.
In de groepen 7 en 8 is er veel aandacht
voor informatieverwerving en studerend
lezen.
In de groepen 4 t/m 8 wordt de
taalmethode “Taalverhaal “ gebruikt.
Bij taal staat de communicatie voorop.
Ook wordt aandacht besteed aan de
uitbreiding van de woordenschat. Bij
spelling werken de kinderen systematisch
aan functionele spelling. Alle
bovengenoemde gebieden worden
regelmatig getoetst. Zo kunnen de
vorderingen worden bijgehouden.
“Piramide”, “Veilig Leren Lezen”,
“Ondersteboven van Lezen” en “Taalverhaal” garanderen een ononderbroken
leerlijn voor de taal- en leesontwikkeling.
Schrijven
Op Sterrenschool Bikube werken we met
de schrijfmethode “Pennenstreken”. Deze
methode sluit aan bij de aanvankelijk
leesmethode “Veilig Leren Lezen”. Tot en
met groep 8 wordt er met deze
schrijfmethode doorgeoefend.
Rekenen en wiskunde
Kleuters werken spelenderwijs met veel
verschillende materialen om het ruimtelijk
inzicht te ontwikkelen, te leren ordenen, te
leren tellen. Daarnaast werken met de
‘Rekenflat’.
7
In groep 3 t/m 8 werken we met de
methode “Pluspunt”. Naast het traditionele
rekenen wordt ook aandacht besteed aan
tabellen en grafieken, wiskundig denken,
rekenen met geld, en dergelijke. In de
methode is veel leerstof gericht op
praktisch toepasbare zaken. Er wordt de
kinderen geleerd allerlei problemen op
verschillende manieren te benaderen en
op te lossen. Zo krijgen ze inzicht in
onderlinge samenhang tussen de
verschillende begrippen zien. Ook deze
methode kent regelmatig tussentijdse
toetsmomenten.
Wereldverkennende vakken
De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn
aan de hand van de thema’s van Piramide
op allerlei manieren wereld verkennend
bezig. Voorbeelden van die thema’s zijn:
‘Water in huis’, ‘Groeien en bloeien’, ‘Op
straat’, ‘Op de markt’, ‘Wij gaan
verhuizen’. Er wordt ook gebruik gemaakt
van plaatmateriaal, ontwikkelingsmateriaal en prentenboeken.
In de groepen 3 t/m 8 worden de wereld
verkennende vakken met de methodes
‘Geobas’ en ‘Brandaan’ aangeboden.
8
Verkeer
Voor verkeer gebruiken we de methode
‘Klaar over’. Verkeersonderwijs moet
vooral gericht zijn op het gedrag van het
kind als verkeersdeelnemer. Deze
methode brengt ieder jaar een werkboek
uit, zo kunnen eventuele wijzigingen van
verkeersregels snel worden opgenomen.
Bij onze school is in overleg met de school
en omwonenden een schoolzone ingericht
Tijdens onze verkeerslessen besteden we
extra aandacht aan de verkeersveiligheid
rondom de school en aan de afspraken die
binnen de schoolzone gelden. Op deze
manier zullen wij in staat om binnenkort in
aanmerking te komen voor het verkeersveiligheidslabel.
Engels
In groep 7 en 8 maken de kinderen kennis
met de Engelse taal. We gebruiken de
methode Bubbles. Het uitgangspunt van
deze methode is communicatie, het
spreken van en het luisteren naar Engels
staat dan ook centraal.
Burgerschap en integratie
Democratie en burgerschap zijn gebieden
die deel uit maken van het pedagogisch
klimaat binnen onderwijs en opvang van
de Sterrenschool.
Kunstzinnige vorming
Sterrenschool Bikube stelt ieder jaar een
‘Eigen kunstmenu’ samen. Het menu sluit
zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen en de methoden
die wij gebruiken. Vakdocenten die
speciaal worden ingehuurd geven samen
met de leerkrachten gestalte aan het
jaarthema. De school onderscheidt zich
hiermee van andere basisscholen.
Kunstzinnige vorming op onze school
wordt mogelijk gemaakt door subsidies
van de gemeente Haarlemmermeer en die
van het Rijk.
Jaarthema
Ieder schooljaar wordt een jaarthema
vastgesteld met daaraan gekoppeld
verschillende activiteiten. Alle groepen
werken gedurende een periode van
ongeveer twee weken een deel van de
dag aan het thema. In deze projectweken
gaan de kinderen ontdekkend aan de slag.
De projectweken worden afgesloten met
een kijkavond of podiummiddag, waarbij
kinderen zelf aan hun ouders / verzorgers
laten zien en vertellen wat ze ontdekt en
gemaakt hebben.
Sportactiviteiten
Jaarlijks worden sport- en spelactiviteiten
georganiseerd. Ouderhulp is onontbeerlijk
bij deze activiteiten. Verder neemt de
school deel aan een aantal buitenschoolse
en sportactiviteiten zoals: basketbal- of
voetbaltoernooi. Kennis maken met de
sporten en het sportief meedoen staan
hierbij voorop.
Podiummiddagen
Een aantal keren per jaar is er voor de
leerlingen van de school een
podiummiddag waarbij de leerlingen uit
verschillende groepen een optreden
verzorgen. Er wordt onder andere
gedanst, gezongen, voorgedragen of
toneel gespeeld. Een enkele keer worden
de ouders/verzorgers uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Schoolreisjes / Excursies
Eén keer per jaar organiseren we voor
elke groep een schoolreis. Indien mogelijk
organiseren we ook excursies voor de
verschillende groepen die aansluiten bij de
leerstof. En natuurlijk gaan we met groep
8 op kamp.
Uit de Hoofddorpse Courant van 14 oktober 2011
Haarlemmermeer heeft Leerorkest.
HOOFDDORP - Na succesverhalen uit Venezuela en
Amsterdam Zuid-Oost is Pier K samen met de scholen
Sterrenschool Bikube, Klippeholm en Vesterhavet
begonnen aan een Leerorkest in Haarlemmermeer. Het
Leerorkest is een innovatief muziekeducatie programma
met als doel basisschoolkinderen de kans te geven een
muzikale ontwikkeling door te maken en een
muziekinstrument te leren bespelen.
In
Haarlemmermeer nemen 100 kinderen uit groep 5 van
deze drie scholen in Hoofddorp een jaar lang deel aan het
Leerorkest. Hiermee wordt een lang gekoesterde droom
van de kinderen, de scholen, Pier K, Ymere en Prinses
Máxima werkelijkheid.
Tijdens de uitreiking van de
Appeltjes van Oranje dit jaar op Paleis Noordeinde
lanceerde zij een nieuw initiatief: Kinderen maken Muziek.
Dankzij dit initiatief komen kinderen in aanraking met
muziek, ook die gene die daar normaal niet de kans voor
krijgen. Het Leerorkest Haarlemmermeer krijgt van het
Oranje Fonds een bijdrage van 23.000. Met het Leerorkest
willen Pier K, Ymere en de deelnemende scholen kinderen
in Haarlemmermeer de mogelijkheid bieden om kennis te
maken met muziek. De kinderen kunnen kiezen voor viool,
cello, fluit, klarinet, trompet en slagwerk. In het Leerorkest
kunnen ze al snel laten horen wat ze geleerd hebben in
een écht orkest.
Wekelijks wordt in schooltijd door alle
kinderen groepsgewijs op een instrument geoefend. Er
worden specifieke orkestpartijen ingestudeerd en de
kinderen maken na vier lessen al deel uit van een orkest.
Een ervaring die verbindt, motiveert en stimuleert.
Uit CHINATIMES 25 augustus 2011
Seven schools experimenting with flexible time
According to Ministry of Education, there will be 7
elementary schools participating a 3-year trial of flexible
teaching and holiday time. The result of the trial will be
used in the renewal of the rules of teaching time.
The new flexible time arrangement will make a positive
contribution to a better connection between education
and childcare. The teachers will also have more room to
make good use of their time.
The seven schools in the trial are: Laterna Magica in
Amsterdam, De Sterrenschool in Apeldoorn, De
Parapluschool in Ede, Sterrenschool Bikube in
Hoofddorp, De Casaschool in Pijnacker, De School in
Zandvoort and De Sterrenschool in Zevenaar.
9
4 De zorg voor kinderen
Uw kind naar Sterrenschool Bikube?
Ieder kind mag naar school als het vier
jaar is. Voordat u uw kind op een school
gaat inschrijven wilt u natuurlijk eerst op
een school gaan kijken. Sterrenschool
Bikube nodigt u van harte uit om, bij
voorkeur, onder schooltijd te komen kijken.
Zo proeft u de sfeer en kunnen wij al uw
vragen beantwoorden.
Opvang van nieuwe leerlingen.
Met ouders van nieuwe leerlingen is er
eerst een gesprek en een rondleiding in de
school. Vanaf de dag het kind vier jaar is
mag het iedere dag naar school. Voor die
tijd mogen kinderen gedurende een korte
periode komen wennen. In overleg met de
directie worden hierover afspraken
gemaakt.
Kinderen die van een andere school
komen, kunnen de school en hun
toekomstige groep bekijken. Van de vorige
school ontvangen wij een onderwijskundig
rapport. Op basis hiervan wordt nagegaan
hoe uw kind het beste begeleid kan
worden.
In de groepen 4 tot en met 8 wordt na
enkele weken met behulp van toetsen het
reken-, taal en leesniveau van uw kind
bepaald.
Om een goede overgang naar onze school
mogelijk te maken, ontvangen wij graag
zoveel mogelijk informatie van zowel de
ouder(s), verzorger(s) als van de school
van herkomst.
Leerlingvolgsysteem.
De groepsleerkracht is degene die de
leerlingen begeleidt, ondersteunt en
observeert. Daarnaast worden met behulp
van toetsen ook objectieve gegevens
verzameld. Er wordt gekeken of het kind
een goede ontwikkeling doormaakt. Aan
de hand van deze gegevens kan instructie
en werk zo nodig bijgesteld worden om de
ontwikkeling van het kind te optimaliseren
Daarnaast worden twee keer per jaar
landelijk genormeerde toetsen afgenomen.
Op Sterrenschool Bikube wordt voor alle
groepen gebruik gemaakt van toetsen van
CITO. De gegevens van deze toetsen
slaan we op in ons leerlingvolgsysteem.
10
Speciale behoeften, speciale zorg
Tijdens het zelfstandig werken in de groep
ondersteunt de leerkracht leerlingen
individueel of in kleine groepjes. Zo is er
voor kinderen die moeite hebben met de
aangeboden leerstof, extra hulp en
aandacht. Kinderen die de basisstof vlot
beheersen krijgen verdiepingsopdrachten.
Wanneer er tekenen zijn dat er in de
ontwikkeling van uw kind stagnatie
optreedt overlegt de groepsleerkracht,
behalve met de ouders, onder meer met
de interne begeleider. Deze hiervoor
speciaal opgeleide leerkracht is onze
contactpersoon van de leerlingenzorg.
Een aantal keren per jaar vindt er op alle
scholen in Haarlemmermeer overleg
plaats tussen de intern begeleider, de
onderwijshulpverlener van Bureau
Jeugdzorg en de verpleegkundige van de
GGD. Doel van dit overleg is vroegtijdige
signalering en aanpak van problemen bij
leerlingen. Alle leerlingen waar zorg over
is kunnen in dit overleg worden
ingebracht. Indien er vervolgstappen nodig
zijn wordt u daar als ouder(s) /
verzorger(s) vanzelfsprekend bij
betrokken.
Rapportage
Op Sterrenschool Bikube wordt drie keer
per jaar verslag gedaan aan de ouders.
De eerste keer mondeling, de tweede en
de derde keer schriftelijk. U wordt, meestal
samen met uw kind, uitgenodigd voor een
tien minuten gesprek. Kinderen zijn goed
in staat aan te geven waar ze goed in zijn
en waar ze nog aandacht aan moeten besteden. Door het gesprek samen met uw
kind te voeren wordt uw kind en u als
ouder betrokken bij zijn of haar ontwikkeling op school. Zo kan in het gesprek
worden besproken waar zowel het kind, de
ouder als de leerkracht de komende
periode extra aandacht aan gaan
besteden.
Speciaal basisonderwijs
Als de ontwikkeling van een kind, ondanks
extra begeleiding vertraagt, overlegt de
groepsleerkracht met de ouders en / of
met de interne begeleider. Deze hiervoor
speciaal opgeleide leerkracht is onze
contactpersoon van de leerlingenzorg.
Soms wordt voorgesteld het kind te laten
onderzoeken door externe deskundigen.
Op basis van de verzamelde gegevens is
het voor de ouders en het kind van belang
dat de school, de ouders en de
onderzoeksinstantie met elkaar in gesprek
gaan om een haalbare vorm van hulp te
kunnen voorstellen.
Deze hulp zou het volgende kunnen
omvatten:
- advies aan de school
- advies aan de ouders
Eén van de adviezen kan zijn het kind op
een school voor Speciaal (basis)onderwijs
te plaatsen. In dit traject speelt de
Permanente Commissie Leerlingenzorg
(PCL) een centrale rol. Soms schakelen
we ook het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) in.
De PCL is het orgaan voor het afgeven
van beschikkingen voor het speciaal
onderwijs. Met die beschikking melden
ouders hun kind aan bij een van de
scholen voor speciaal basisonderwijs.
Sterrenschool Bikube valt binnen het
samenwerkingsverband Haarlemmermeer.
Hierin werken de Haarlemmermeerse
scholen voor primair onderwijs
(basisonderwijs en speciaal
basisonderwijs) aan de opdracht: het
inrichten van een structuur waarbij alle
leerlingen de zorg krijgen die ze nodig
hebben om een ononderbroken
ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.
Leerlinggebonden financiering
Leerlinggebonden financiering (ook wel
rugzakje genoemd) is bedoeld voor
kinderen met een handicap of stoornis die
zonder extra ondersteuning of voorziening
geen reguliere basisschool kunnen
bezoeken. Op onze school wordt bij een
aanmelding van een rugzakleerling een
intakeprocedure doorlopen. Aan de hand
van een protocol wordt bezien of de
school in staat is de leerling op te nemen.
Centraal in die beantwoording staat het
belang van het kind en de mogelijkheden
van de school om het ontwikkelingsproces
van het kind te ondersteunen.
Het besluit, dat uiteindelijk door het
bestuur van de school zal worden
genomen, zal altijd in teamverband
worden genomen.
Logopedie
Alle kinderen rond de 6 jaar worden met
toestemming van de ouders / verzorgers
door de logopedist van onze school
gescreend. Als vervolg van logopedie
gewenst is zal de logopediste de ouders /
verzorgers inlichten.
Voortgezet onderwijs
In het laatste jaar van de basisschool
neemt de voorbereiding op het voortgezet
onderwijs een belangrijke plaats in.
Voor de ouders van groep 8 wordt een
voorlichtingsavond georganiseerd, waar
uitleg gegeven wordt over de CITO –
eindtoets en waar de verschillende
vormen van voortgezet onderwijs aan de
orde komen. Soms worden er
gastsprekers uitgenodigd.
Om de leerlingen een beeld te geven van
het vervolgonderwijs wordt er minstens
één school bezocht tijdens het achtste
leerjaar.
De leerkracht van groep 8 geeft voor de
uitslag van de CITO - toets zijn of haar
schooladvies. Dit advies van de school
komt tot stand na overleg met de intern
begeleider en de verschilende
leerkrachten die de kinderen in de
voorliggende schooljaren les hebben
gegeven en de directeur.
Aan de hand van dit advies kunt u zich
samen met uw kind oriënteren. Vrijwel alle
scholen van voortgezet onderwijs houden
open dagen en informatieavonden.
11
5 Wie werken er in de school
De groepsleerkracht van uw kind.
De belangrijkste persoon op school voor
uw kind is natuurlijk de juf of meester bij
wie uw kind in de groep zit. Dat is er
tegenwoordig niet altijd één. In een aantal
groepen werken twee leerkrachten die
samen (afwisselend) gedurende de week
de klas begeleiden. De leerkrachten die
samen een groep hebben zijn dan ook
samen verantwoordelijk voor het onderwijs
in de groep.
De groepsleerkracht verzorgt de lessen in
de groep en houdt de ontwikkeling van de
kinderen goed in de gaten. Uw kind kan
behalve met de eigen leerkracht ook met
anderen te maken krijgen in de school. Zo
kennen wij op “Sterrenschool Bikube”:
- een vakleerkracht gymnastiek
- de intern begeleider
- de reken-, lees- en taalspecialist
- de directie
- de logopedist
- de onderwijsassistent
- de activiteitenouders
12
-
-
overblijfhulpen
LIO stagiair(e) – dit is een
leerkracht in opleiding (lio), die
voor een langere periode een
groep zelfstandig draait onder
eindverantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht.
stagiair(es)
Vervanging
Bij ziekte van leerkrachten wordt altijd
vervanging gezocht. Wanneer dit niet lukt
is het soms noodzakelijk de leerlingen van
de betreffende groep over de andere
groepen te verdelen.
Compensatiedagen
Leerkrachten die over hun urenaanstelling
gaan hebben recht op compensatiedagen.
Deze compensatiedagen worden over het
schooljaar verdeeld. Indien een leerkracht
een compensatie-dag heeft, komt een
andere leerkracht die dag de groep
begeleiden.
6 Ouder(s) / verzorger(s)
Sterrenschool Bikube vindt betrokkenheid
van de ouders belangrijk omdat dit op de
kinderen een merkbaar positief effect
heeft. In dit hoofdstuk gaat het over
betrokkenheid en participatie van ouders
en over informatie aan ouders.
Activiteiten
Er worden tijdens het schooljaar tal van
activiteiten georganiseerd. Projecten,
theatermiddagen, excursies, Sinterklaasen Kerstfeest. Voor het goed laten
verlopen van een groot aantal van deze
activiteiten is ondersteuning van ouders
onmisbaar.
De schoolbibliotheek, sport- en speldagen,
schoolreizen en nog veel meer komen pas
goed tot hun recht als wij daar hulp van
ouders bij krijgen. Om één en ander in
goede banen te leiden is er op school een
activiteitencommissie.
De activiteitencommissie bestaat uit een
aantal ouders en leerkrachten. Deze
commissie stuurt de verschillende
werkgroepen aan. Aan het begin van elk
schooljaar ontvangt elke ouder informatie
en een formulier om zich op te geven voor
hulp bij een activiteit naar keuze. De
commissie is zeer actief en ondersteunt de
school bij tal van feesten en activiteiten.
De activiteitencommissie vraagt de ouders
om een vrijwillige “activiteitenbijdrage” per
kind. Het bedrag wordt vermeld in de
Inzoemer. De penningmeester van de
activiteitencommissie beheert de gelden
van deze bijdrage. Hiervan worden
organisatiekosten van allerlei
evenementen als feesten en
sportgebeurtenissen betaald.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ouderavond legt de commissie verantwoording
af over de inkomsten en uitgaven. Naast
de activiteitenbijdrage, worden ook
bijdragen gevraagd voor bijvoorbeeld
toneelvoorstellingen of het
schoolreisje. Hiervan stellen wij u ook op
de hoogte in de ‘Inzoemer’, het infobulletin
van de school.
Medezeggenschapsraad
Op Sterrenschool Bikube is een medezeggenschapsraad (MR) die gevormd
wordt door ouders en leerkrachten. De MR
bespreekt beleidszaken die met de school
te maken hebben, doet voorstellen aan het
bestuur en behartigt de belangen van allen
die bij de school betrokken zijn. Dit geeft
met name de ouders de gelegenheid
invloed te hebben op de dagelijkse
schoolpraktijk en het beleid van de school,
de vergaderingen zijn openbaar.
Informatieavond
In iedere groep wordt aan het begin van
het schooljaar een informatieavond
gehouden. Tijdens deze avond geeft de
leerkracht van uw kind informatie over de
gang van zaken en de leerstof in het
betreffende leerjaar.
Algemene Ouderavond
Een keer per jaar is er een ouderavond.
Vast op het programma staan het verslag
en de resultaten van de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie
en de besteding van de activiteitenbijdrage. Elk jaar staat er een speciaal
thema op het programma.
Kijkavond
Twee keer per jaar is er een kijkavond
waarop ouders samen met hun kind(eren)
naar school kunnen komen om het werk te
bekijken. De avond heeft een informeel
karakter en duurt hooguit een uur. De
kijkavond is meestal gekoppeld aan een
project. De ervaring leert dat kinderen het
erg leuk vinden dat hun werk de nodige
aandacht krijgt.
Schoolplan
Het schoolplan van Sterrenschool Bikube
wordt om de vier jaar door de medezeggenschapsraad en door het bestuur
vastgesteld. Het plan ligt op school ter
inzage.
13
De Inzoemer ( infobulletin)
Het informatiebulletin de Inzoemer
verschijnt elke laatste vrijdag van de
maand. In de Inzoemer leest u actuele
berichten over onze school.
Naast allerlei huishoudelijke mededelingen
wordt u geïnformeerd over o.a. projecten,
sportactiviteiten, bezoek aan schouwburg.
Nieuwe leerlingen worden aan u
voorgesteld en ook de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie
gebruiken de Inzoemer voor het
verstrekken van informatie. De Inzoemer
wordt meegegeven aan het oudste kind
van het gezin. Soms verschijnt er een
extra Inzoemer.
Klachtenregeling
Als het niet loopt zoals het zou moeten, is
overleg met de schoolleiding belangrijk.
Alleen dan kan er iets aan gedaan
worden. Wordt uw klacht niet naar
tevredenheid opgelost, dan kunt u terecht
bij het bestuur van de school.
Daarnaast is er een wettelijke regeling
voor het behandelen van klachten.
Volgens deze regeling heeft iedere school
een contactpersoon waar u met uw
klachten terecht kunt. Wie deze
contactpersoon is kunt u lezen in De
Inzoemer.
Uiteindelij is er voor het onderwijs nog een
onafhankelijke vertrouwenspersoon en
een onafhankelijke klachtencommissie. De
klachtenafhandeling is in handen gegeven
van de landelijke klachten-commissie die
is ondergebracht bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). De
klachtenregeling ligt op school ter inzage.
14
Communicatie
Heeft u vragen of opmerkingen komt u dan
gerust langs. De groepsleerkracht of de
directie staat u te woord en stellen het
contact zeer op prijs. Blijf vooral niet
rondlopen met vragen. We nemen uw
vragen en problemen serieus en stellen
het contact op prijs. U kunt ook over
algemene zaken bij de leden van de
medezeggenschapsraad terecht.
Website
Op de website
www.sterrenschoolbikube.nl vindt u
actuele informatie over de school.
Kinderopvang
Sterrenschool Bikube is een kindcentrum
waar zoals reeds gezegd naast onderwijs
ook kinderopvang binnen het eigen
gebouw aanwezig is. De kinderopvang
zorgt op Sterrenschool Bikube voor de
voor- en naschoolse opvang. Deze
opvang “ ’t Bijtje” heeft een eigen
infobulletin
7 Sterrenschool Bikube
De ontwikkeling van ons onderwijs
Kwaliteit is ons basisprincipe. Wij hebben
de ambitie om kinderen op vijf terreinen te
ontwikkelen: cognitief, motorisch,sociaal,
creatief en emotioneel. Deze leerdoelen
worden vertaald naar drie dimensies:
kennis, vaardigheid en gedrag.
In een goed pedagogisch klimaat waarbij
veiligheid, ondersteuning en uitdaging
belangrijke kenmerken zijn, krijgen
kinderen actuele instructie- en
ondersteuning. Daarbij ligt de nadruk op
rekenen, taal en lezen.
Natuurlijk wordt rekening gehouden met
de capaciteiten van de leerling en wordt
het aanbod van het onderwijs waar nodig
aangepast.
Gekeken wordt naar de talenten van
kinderen, hoe ze optimaal leren, waar hun
belangstelling ligt, waar ze steun nodig
hebben en waar ze vrij gelaten kunnen
worden.
Een belangrijk aandachtspunt is dat er
gewerkt wordt vanuit eenzelfde werkconcept. Naar de kinderen levert dit
voorspelbaar gedrag van leerkrachten op.
Dit wordt de pedagogische huissstijl
genoemd. Kinderen ondervinden zo meer
steun aan het gedrag van leerkrachten.
Voorbeelden van onze pedagogische
huissstijl zijn:
- begeleiden van de kinderen bij de
overblijf, bij het eten
- ingaan en uitgaan van de school
- conflicten tussen leerlingen
- buitenspelen tijdens het
speelkwartier, hoe ga je met elkaar
om
- hoe gaan we met regels om
enzovoort.
- verder zijn wij een “kanjer”
gecertificeerde school
Het concept van de Sterrenschool is nog
in ontwikkeling en de vijf sterren die staan
voor de sterrenschool zullen de komende
jaren verder vorm krijgen.
 het hele jaar open
 kinderen leren in één klimaat
 nadruk op rekenen, taal en lezen
 maatwerk voor ieder kind
 binding met de buurt
ICT zal een steeds prominentere plaats
innemen op Sterrenschool Bikube. Het
gebruik van computers stelt ons in staat
een digitale leeromge-ving te creëren.
De leerling krijgt hierdoor de leerstof op
verschillende manieren aangeboden.
15
8 De resultaten van ons onderwijs
Wat leren kinderen op “ Sterrenschool
Bikube ”.
Tijdens de schoolloopbaan van uw kind
wordt de ontwikkeling nauwlettend
gevolgd. Dit doen we met behulp van
toetsen. Indien nodig vinden er
aanpassingen in de aanbieding van de
leerstof plaats of wordt er extra
ondersteuning of uitdaging geboden.
Toetsen
Door middel van tussentijdse toetsen uit
de methoden houden we zicht op de
prestaties en vorderingen van de kinderen.
Daarnaast meten we twee keer per jaar,
los van de methode, de resultaten van
technisch en begrijpend lezen, rekenen,
spelling en woordenschat.
Leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de
ontwikkeling met betrekking tot de
cognitieve vaardigheden. We gaan uit van
de capaciteiten en de mogelijkheden van
het kind zelf, maar zetten dit wel af tegen
wat gemiddeld van de kinderen op een
bepaalde leeftijd verwacht mag worden.
Vanzelfsprekend informeren wij u over de
resultaten van uw kind.
Toetsgegevens zijn ook bedoeld om het
onderwijs te verbeteren. Niet alle onderdelen van het onderwijsaanbod zijn te
meten in getallen. Sociale vaardigheid,
creativiteit en het oplossen van problemen
zijn hiervan voorbeelden.
Deze onderdelen worden met behulp van
observaties gevolgd.
Uitstroom naar het speciaal onderwijs
Sterrenschool Bikube participeert in het
Samenwerkingsverband Weer Samen
Naar School Haarlemmermeer. Binnen dit
samenwerkingsverband wordt gestreefd
de zorg zo dicht mogelijk bij huis te
brengen. Indien mogelijk worden
leerlingen die extra zorg behoeven zoveel
mogelijk binnen het regulier
basisonderwijs opgevangen. Een enkele
keer is dit niet mogelijk. Soms kunnen wij
een kind onvoldoende helpen,
16
bijvoorbeeld door gebrek aan kennis, tijd
of middelen. Soms vertoont een leerling
een zo complex gedrag dat wij niet in staat
zijn deze binnen de groep te begeleiden.
Immers, het houden van een leerling op
school binnen de groep mag niet ten koste
gaan van de ontwikkeling van de andere
kinderen binnen die groep. Uitgangspunt
is dat de leerling het onderwijs tot en met
groep 8 kan volgen.
Voortgezet onderwijs
Alle leerlingen gaan na groep 8 door naar
het voortgezet onderwijs.
Scholen voor voortgezet onderwijs moeten
het prettig vinden om leerlingen van
Sterrenschool Bikube te krijgen.
Sterrenschool Bikube zorgt ervoor dat de
kinderen goed voorbereid zijn op het bij
hen passende vervolgonderwijs. De
overdracht naar het vervolgonderwijs gaat
door middel van een adviesgesprek, een
onderwijskundig rapport en de “ warme
overdracht”.
Er is regelmatig contact met de scholen
van het voortgezet onderwijs.
Schorsing of verwijdering van een leerling
Het kan voorkomen dat de school van
meneing is dat een leerling (tijdelijk) de
school niet kan bezoeken. Aanleiding voor
zo’n maatregel kunnen heel verschillend
zijn, maar duidelijk is dat verwijdering
alleen plaats zal vinden als er sprake is
van een onhoudbare situatie. Voordat de
beslissing genomen wordt, vindt uitgebreid
overleg plaats met alle betrokkenen.
Verwijdering kan pas plaats vinden na
overleg met het bestuur en de inspectie
van het onderwijs. Alleen het bestuur is
bevoegd om een leerling te verwijderen.
Een dergelijke maatregel is zeer ingrijpend
en de school legt dan ook de nadruk op
het voorkomen van storend gedrag.
9 Praktische zaken
Schooltijden
Sterrenschool Bikube is met ingang van
2012 het hele jaar open voor onderwijs en
kinderopvang. De laatste vier weken van
de zomervakantie is alleen de kinderopvang open. Er vindt dan geen onderwijs
plaats. In die weken vindt onder andere de
zomerschoonmaak van de lokalen plaats.
De leerlingen van groep 1 tot en met 8
gaan de hele week naar school. Op de
website kunt u de schooltijden vinden. De
reguliere vakanties staan vermeld in de
jaarkalender die ook op onze website
terugtevinden is.
Ook de tijden van ’t Bijtje voor de voor- en
naschoolse opvang kunt op de site vinden.
Toezicht
Kinderen hebben een eigen
verantwoordelijkheid bij het in en uitgaan
van de school. Om deze verantwoordelijkheid mogelijk te maken is nij het naar
binnen gaan, in de pauzes en in de
middag bij het naar huis gaan toezicht.
Fietsen
Kinderen die dicht bij school wonen,
komen natuurlijk lopend naar school.
Kinderen die iets verder weg wonen
komen op de fiets naar school.Rondom de
school zijn voldoende fietsenrekken
waarin de fietsen geplaatst kunnen
worden. De school draagt geen
verantwoording voor beschadigingen of
diefstal van fietsen die in de rekken
rondom de school staan.
Leerplicht
Elk kind mag naar school als het vier jaar
is en moet naar school als het vijf jaar
wordt. Sommige vierjarigen kunnen een
hele schooldag nog niet aan, in overleg
met de groepsleerkracht kunt u hierover
afspraken maken.
Extra vrije dag
Binnen het concept van de sterrenschool
kunt u, buiten de reguliere vakanties en
feestdagen om, in overleg met de directie
uw vrije dagen en vakanties plannen. De
school kent flexibele onderwijstijden.
Schooltijden Sterrenschool Bikube
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
maandag t/m vrijdag
8.30 – 11.30
13.00 – 15.00
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
woensdag
8.30 – 11.45
8.30 – 12.15
Het kan nodig zijn dat u door bijvoorbeeld
bijzondere familieomstandigheden of voor
het vervullen van godsdienstplichten voor
uw kinderen vrij wilt vragen. U dient dat
uiterlijk twee dagen van te voren bij de
directie aan te vragen.
Bedrijfshulpverlening
Iedere school is verplicht bedrijfshulpverleners op te leiden. Medewerkers van
de school hebben een cursus gevolgd om
bij een ongeval of calamiteit adequaat te
kunnen optreden. Zij blijven up to date
door het volgen van herhalingscursussen.
Naast een EHBO cursus volgen
bedrijfshulpverleners ook een cursus in
het bestrijden van brand.
Eerste hulp
Mocht uw kind op school iets overkomen
dan handelen wij als volgt:
Bij een kleine verwonding wordt uw kind
behandelt door een leerkracht;
Is de verwonding ernstiger dan worden de
ouder(s), verzorger(s) gebeld om te
komen en kunt u e.e.a. zelf afhandelen.
Bent u niet thuis dan gaat iemand van
school, indien noodzakelijk, met uw kind
naar een arts of zo nodig naar het
ziekenhuis;
Is de verwonding zeer ernstig dan bellen
we natuurlijk 112 en de ouder(s),
verzorger(s).
Verzekering
De school heeft een aanvullende
verzekering. Deze verzekering dekt alleen
lichamelijke schade ontstaan door
ongevallen onder schooltijd. Er kan alleen
een beroep gedaan worden op deze
verzekering als geen andere verzekering
de lichamelijke schade dekt.
17
NAMEN EN ADRESSEN
Schoolarts
GGD Amstelland – de Meerlanden
Binnenweg 6
2132CT Hoofddorp
020-6562300
Schoolbegeleidingsdienst
SBD O&A
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius
023-5100000
Openingstijden
ma t/m do:
8.30 – 17.00 uur
vrijdag:
8.30 – 13.00 uur
Correspondentie adres
Postbus 277
213 AG Hoofddorp
Gebiedsagent Bornholm (de wijkagent)
0900-8844
Passend onderwijs Haarlemmermeer
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
023-5541588 - toestel 115
[email protected]
www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl
Wijzigingen inschrijfgegevens
Adreswijzigingen, wijzigingen van
telefoonnummers, huisarts enzovoort
willen wij in verband met onze
administratie graag zo spoedig mogelijk
vernemen. U kunt deze wijzigingen
schriftelijk aan ons door geven.
18
Download