Algemene voorwaarden SNL verhuur Tenzij schriftelijk anders

advertisement
Algemene voorwaarden SNL verhuur
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de onderstaande bepalingen.
Algemeen
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en bijbehorende artikelen van
SNLverhuur.
- Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde
goederen, met de daarbij vermelde artikelen welke is gesloten tussen enerzijds SNLverhuur,
statutair gevestigd te Gerkesklooster, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de
overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.
Prijzen en Betaling
- Alle prijzen op de website van SNLverhuur zijn in euro’s, inclusief BTW en per dag, maar
exclusief bezorgkosten, op- en afbouwen en toezicht.
- Betaling van het overeengekomen huurbedrag, plus bezorgkosten, op- en afbouwkosten en kosten
voor toezicht, dient voorafgaand aan de dag van verhuur en binnen 8 dagen na factuurdatum via
bank of contante betaling aan SNLverhuur overgemaakt te zijn. Bij niet tijdig betalen kan
SNLverhuur rente en administratiekosten in rekening brengen met een minimum bedrag van € 5,00
inclusief BTW.
- Betaling na de dag van verhuur kan alleen indien dit schriftelijk overeengekomen is met
SNLverhuur.
- Prijzen worden berekend voor per stuk gehuurde goederen en gelden voor eenmalig gebruik.
Verhuurvoorwaarden
- Alle goederen en bijbehorende artikelen blijven eigendom van SNLverhuur en mogen niet
worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend worden.
- Huurder is verplicht de gehuurde goederen en bijbehorende artikelen overeenkomstig het doel,
waarvoor het is bedoelt, te gebruiken.
- Het is de huurder niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan de gehuurde goederen.
- Huurder moet voorafgaand aan de ingebruikname van de goederen of bijbehorende artikelen
controle uitvoeren op gebreken. Eventuele gebreken dienen direct aan SNLverhuur gemeld te
worden
- SNLverhuur is niet aansprakelijk voor schade aan/of letsel door de gehuurde goederen tussen het
moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.
- Huurder dient alle gehuurde attracties en bijbehorende artikelen schoon, goed ingepakt, compleet
en onbeschadigd te retourneren. Indien SNLverhuur kosten moet maken voor het schoonmaken,
laten repareren of herinpakken van de goederen, dan zullen deze kosten worden doorberekend naar
de huurder.
- Huurder stemt ermee in SNLverhuur te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te
verschaffen.
- Huurder mag de goederen niet vervoeren of laten vervoeren naar een ander adres als
overeengekomen.
- SNLverhuur houdt zicht het recht voor, indien door overmacht de gehuurde goederen niet
beschikbaar zijn, een vervangende en gelijkwaardige goederen te leveren.
- huurder heeft de plicht de goederen bij harde wind (>windkracht 5 Beauuford) binnen te halen
c.q. veilig te stellen, teneinde schade te voorkomen.
Einde overeenkomst
- De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn.
- Indien huurder de gehuurde goederen niet binnen de afgesproken huurperiode retourneert is
SNLverhuur gerechtigd om de gehuurde attractie(s) bij de huurder op te halen. De kosten voor
transport en kilometers die door SNLverhuur gemaakt moeten worden, worden bij de huurder in
rekening gebracht.
- Huurder dient er voor te zorgen dat er iemand aanwezig is op het afgesproken tijdstip
van ophalen, door SNLverhuur, voor de teruggave.
Borgsom
- Bij het ophalen van goederen en/of bijbehorende artikelen bij SNLverhuur dient huurder een
borgsom van 25% van het factuurbedrag contant te betalen. De borgsom wordt terugbetaald indien
de goederen en de bijgehorende artikelen schoon, compleet, onbeschadigd en goed ingepakt
geretourneerd worden. Indien SNLverhuur kosten moet maken met betrekking tot bovenstaande
gevallen dan houdt SNLverhuur zicht het recht de verschuldigde bedragen rechtstreeks door te
berekenen aan de klant.
- Bij het zelf ophalen/retourneren van de goederen draagt de huurder gedurende de gehele
huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen. Huurder is verplicht
het gehuurde op een juiste manier te vervoeren. Indien SNLverhuur achteraf kosten moet maken
van welke aard dan ook, dan worden deze kosten rechtstreeks doorberekend aan de klant.
Annuleren
- Bij het annuleren van een gehuurde goederen en/of bijbehorende artikelen dienen de volgende
bepalingen in acht genomen te worden;
Bij annulering binnen 7 dagen voor de dag van verhuur dient huurder 50% van de overeengekomen
huurprijs te betalen.
Bij annulering binnen 24 uur voor de dag van verhuur dient huurder 100% van de overeengekomen
huurprijs te betalen.
De huurovereenkomst (schriftelijk of telefonisch) kan alleen schriftelijk geannuleerd worden.
Hulp bieden aan de chauffeur
- Indien de huurder met SNLverhuur overeengekomen is dat de attractie(s) door SNLverhuur bij de
huurder worden gebracht en/of opgehaald, dient de huurder behulpzaam te zijn bij het lossen en/of
laden van de goederen. Indien huurder niet voorziet in deze noodzakelijke hulp bij het lossen en/of
laden van de goederen komen de kosten die SNLverhuur hiervoor extra moet maken voor rekening
van de huurder.
Schade/Diefstal/Verlies
- Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient gelijk aan SNLverhuur gemeld te worden. De
huurder is verplicht de kosten van reparatie aan SNLverhuur te betalen.
- Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ondanks of hij schuld heeft aan het verlies, diefstal of
schade maken van de gehuurde goederen. Ook door toedoen van een derde blijft de huurder
aansprakelijk.
Legitimatie
De huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatie bewijs.
Transport/afhalen
- De huurgoederen worden maximaal 1 dag voor de gebruiksdatum afgeleverd/afgehaald en 1 dag
na gebruiksdatum weer opgehaald/teruggebracht.
- Voor bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening
gebracht, welke afhankelijk zijn van afstand, laad- en lostijd.
- Alle door verhuurder bezorgde goederen worden op de door de huurder opgegeven plaats van
bestemming op de begane grond afgeleverd.
- Indien een overeengekomen standplaats absoluut niet geschikt blijkt te zijn, heeft de verhuurder
het recht opstelling c.q. aflevering te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door
ons reeds gemaakte kosten alsmede een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de
wederpartij in rekening worden gebracht.
- De laad- en los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens.
- Indien het laden en lossen de overeengekomen duur overschrijdt, worden nadien kosten in
rekening gebracht volgens het geldende uurloon van de werknemer, eventueel vermeerderd met
het overwerktarief.
- De goederen dienen op de dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, etc)
op de retourdatum vanaf 8.00 uur klaar te staan voor transport.
- Indien hieraan niet is voldaan, wordt vanaf die datum de geldende huurprijs in rekening gebracht.
Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.
Aansprakelijkheid
- Na ontvangst van de goederen is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of
beschadiging.
- Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs
worden berekend.
- De verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter
beschikking gesteld kunnen worden. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de
goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of
nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen. Bij uitvoering van de opdrachten
behouden wij ons geringe afwijkingen voor.
- De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verband houdende met de gehuurde goederen,
die aan derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.
De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen in het magazijn een
telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.
Wettelijke regelingen
- Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend
het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
Geschillen
- Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover
de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Overmacht
- In geval van overmacht heeft SNLverhuur het recht de overeenkomst zonder enige rechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder
dat SNLverhuur tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards