PowerPoint-presentatie

advertisement
Startpagina
zonder foto
Werksessie waarden &
de deontologische code
2 september 2016
Doelstelling?
Waarden en integriteit: waar zitten de
verschillen en de raakvlakken?
Hoe kunnen we de waarden integreren in de
deontologische code?
→ 2 werksessies 2/09 en 12/09
→ resultaat: aanvulling op de huidige code
Opwarmertje
Advocaten doen niet mee aan strijd tegen witwassen
Zes
deontologische
principes
Samen kom je verder
Je brengt een groot deel van
uw leven door op je werk.
De Vlaamse overheid wil een
aangename werkomgeving
bieden, waarin mensen op
een professionele manier
hun taken uitoefenen.
Samen kunnen we werk
maken van een professionele
werkomgeving en werksfeer
die ook aangenaam zijn. We
hechten belang aan respect
voor elkaar en doen niet aan
discriminatie.
Eerlijk duurt het langst
Correct en consequent
handelen draagt bij tot een
efficiënte en soepele werking
van onze organisatie.
Het is de taak van iedere
medewerker om eerlijk te
handelen, respectvol om te
gaan met anderen en geen
misbruik te maken van
voorkennis.
Iedere klant evenveel koning
Klant is koning luidt het
spreekwoord maar krijgt
iedere klant dezelfde
service?
Krijgen klanten die je kent
een betere dienstverlening of
meer informatie dan andere?
Als overheid moeten we
iedereen de best mogelijke
service bieden, zonder
discriminatie en met respect
voor het gelijkheidsprincipe.
Een vergiftigd geschenk?
Iedereen krijgt graag een
(relatie)geschenk. Maar vaak
hangt er aan een geschenk of
gratis uitnodiging toch een
prijskaartje.
Wie biedt jou iets aan en
waarom? Schept het
aanvaarden van een geschenk
of uitnodigingen
verplichtingen? Zou het de
indruk kunnen geven dat je niet
objectief bent?
Denk na over het aanvaarden
van giften en geschenken en
bespreek het met je collega’s en
leidinggevenden.
Pas je ook op de kleintjes?
De middelen die je tijdens
uw werk gebruikt, zijn
publieke middelen.
Je gaat er niet alleen mee om
als een goed huisvader, maar
bent ook bereid om
verantwoording af te leggen
over het gebruik van die
middelen.
Omdat de middelen dienen
om het algemeen belang na
te streven, gebruik je ze met
oog voor zuinigheid,
efficiëntie en effectiviteit.
Is zwijgen altijd goud?
Als medewerker van de
Vlaamse overheid heb je
spreekrecht en soms ook
spreekplicht.
Als je weet hebt van
strafrechtelijke inbreuken
heb je de plicht dit te
melden.
Bij twijfel bespreek je dit
met je leidinggevende of kan
je terecht bij de
vertrouwenspersoon of bij
Spreekbuis.
Vier waarden
Betekenis van de waarden
Daadkracht:
We nemen met respect voor alle belanghebbenden
weloverwogen beslissingen die we kordaat
uitvoeren.
We grijpen opportuniteiten en ondernemen
gedurfde, adequate acties om innovatieve
oplossingen te bieden.
We nemen verantwoorde risico’s en leren uit fouten.
Openheid:
We hebben oog voor wat er leeft in de samenleving.
We werken samen met alle betrokken actoren
binnen en buiten de overheid en stellen ons ten
dienste van de maatschappij.
We zeggen wat we doen.
Betekenis van de waarden
Vertrouwen:
We gedragen ons deontologisch correct, zijn eerlijk
en loyaal.
We geven en verdienen vertrouwen.
We stimuleren de kwaliteiten in de eigen organisatie
en in de maatschappij.
We zijn authentiek en doen wat we zeggen.
Wendbaarheid:
We reageren alert op de ontwikkelingen in de
samenleving.
We definiëren onze dienstverlening proactief
naargelang de noden, wensen en verwachtingen van
de klanten en belanghebbenden.
We zetten onze talenten flexibel in.
Geen definitie, wel een vertaling
VERTROUWEN
TRUST
CONFIANCE
VERTRAUEN
CONFIANZA
Integriteit
en
waarden
Raakvlakken en verschillen?
Integriteit
Dwingend
Sancties
Handhavingskader
Deontologische
principes
Waarden
Vrijblijvend
Geen sancties
Enkel omschrijving
Vertaling door
entiteiten
Raakvlakken en verschillen?
Integriteit en waarden = HOE?
Hoe je omgaat met klanten
Hoe je de dienstverlening verzekert
Hoe je omgaat met collega’s
Hoe je je leiderschapsrol invult
Hoe je je medewerkers aanstuurt
Balans zoeken tussen uitersten
Aan de slag met de code
4 groepen krijgen andere zinnen uit de code
Plak elke zin bij de waarde waarbij die het best
past (dus: kiezen!)
Start bij eerste waarde met begeleider
Na 20’ schuif je door naar volgende waarde
Parking: wat jullie niet kunnen plakken –
bedenkingen…
1 daadkracht 2B43 Veerle
2 openheid 2B44 Hilde
3 vertrouwen 2B38 Kristien
4 wendbaarheid 2B39 Silke
En nu?
Bedankt voor het harde werk!
Tweede sessie op 12/09
Voortbouwen op deze oefening
Wie moet dit weten?
Hoe maken we dit bekend?
Honger?
Download