Infofiche_-_psychiatrisch_centrum_Duffel_def1

advertisement
Praktijkenbank www.amateurkunsten.be
Titel
Sociaal-artistieke werkplek voor psychiatrische kwetsbare mensen en
buurtbewoners: Kunstencentrum De Loods
Ondertitel/korte omschrijving
De goederenloods aan het treinstation van Duffel krijgt na jaren leegstand een
nieuwe bestemming. Het Psychiatrisch Centrum zal ze gebruiken als sociaalartistiek atelier voor haar patiënten.
In het centrum waren nl. waardevolle projecten rond kunst ontstaan die
regelmatig te kampen kregen met praktische beslommeringen die het proces
verstoorden. Zo moest het materiaal na een sessie altijd worden opgeruimd en
of moesten we voor een toonmoment bijzondere maatregelen nemen ten
nadele van andere gebruikers. De nood aan eigen infrastructuur liet zich
voelen."
De zoektocht naar een geschikte locatie bracht drijvende krachten Luk
Pelgrims, Roeland Depreitere en Christian Verschelden, bij een voormalige
nmbs- goederenloods.
>> Inspirerend voor amateurkunstenbeleid omdat:




Infrastructuur een vaak voorkomend probleem is voor
amateurkunstenaars – gedeeld gebruik biedt oplossingen
Werken met psychiatrische patiënten bouwt bruggen tussen welzijn en
cultuur
Er valt wat te leren van de openheid waarmee deze instelling naar
maatschappij en kunst kijkt
De idee kan ook doorgetrokken worden naar andere ‘instellingen’. Bv.
rust- en verzorgingstehuizen.
Datum en duur/looptijd
Sinds 2015
Plaats van uitvoering
Duffel
Contact
Christian Verschelden
Coördinator De Loods en voorzitter KunstKader
015 30 48 30
Stationstraat 22c
2570 Duffel
Partners (en rol)
 Psychotherapeut: naast z’n zorgopdracht, behoren
afdelingsoverschrijdende taken (bv. kunst) tot z’n takenpakket.
 Inzet en geloof vanuit de directie: nemen deel aan de maandelijkse
1
stuurgroepmomenten.
 De technische dienst van het psychiatrisch centrum. Kan zelf de
handen uit de mouwen steken om renovatie te realiseren (belangrijk
hierbij: hun betrokkenheid en enthousiasme)
 Gemeente Duffel: medewerker van de dienst Cultuur verzorgt de
brugfunctie tussen gemeente en psychiatrisch centrum: contacten
aanhalen, elkaar versterken, samenwerken, mee promoten.
Doelstellingen
Aanleiding:
Er was nood aan een aparte ruimte voor creatieve processen onder de
patiënten. Zowel voor theater (wekelijkse bijeenkomsten) als voor beeldende
kunst (atelier + tentoonstellingsmomenten).
De gemeente was op haar beurt op zoek naar unieke locaties waar kunst
getoond kon worden tijdens de Week van de Amateurkunsten.
De opening van de loods als artistieke werkplek werd meteen ook het
startschot van de WAK. Er kwamen meer dan 600 kijklustigen op af.
Doel:
De loods heeft als doel om patiënten te enthousiasmeren om de kunstvoeling
verder uit te werken. Kunst zien we dan niet als middel voor de therapie, maar
wel als een zinvol proces waarbij de kwaliteit van de uitkomst het streefdoel is.
Twee tendensen – vermaatschappelijking van de zorg en ‘de herstelvisie’
(d.w.z. focus op de mens i.p.v. op het ziektebeeld) - zijn samengebracht in de
idee van Kunstencentrum de loods. Het is een zoektocht naar nieuwe
manieren van werken.
Acties
 Onderhandelingen tussen het centrum en de nmbs. Loods 50 jaar in
erfpacht gekregen.
 Inrichting van de loods. Met oog voor de noden van de diverse
kunstdisciplines. Naast de visie op kunst is de ervaring van de
technische dienst hier mooi meegenomen.
 Afwerking: bv. akoestiek goed krijgen.
 Nagaan welke noden leven bij de Duffelse bevolking en zien of en hoe
het centrum hier een rol van betekenis in kan opnemen.
 Concreet: aansluiten zoeken bij projecten die reeds bestaan. Zoals de
Week van de Amateurkunsten of de Week van de Poëzie. Het centrum
wil de Week van de Amateurkunsten mee promoten zodat (ex)
patiënten misschien later op eigen houtje deelnemen.
Nazorg en toekomst
 Nagaan welke noden er lokaal leven. Bv. openstellen als
tentoonstellingsruimte of plek om op te treden. > verhuurmodaliteiten
worden momenteel onderzocht ook i.f.v. beschikbaar personeel en
opbrengsten.
2
 Verhuur locatie voor kunstzinnige projecten, bv. ‘Coming World
Remember Me’ of faciliteren van het communitytreffen van bedrijven.
Kritische succesfactoren en evaluatie
Werken vanuit een sterke visie & breed draagvlak zowel binnen als buiten de
muren van het psychiatrisch centrum.
Budget
Niet gekend
Citaat
“De eigenlijke opzet draait om kunst maken met psychisch kwetsbare mensen. De
meer tijdelijke, lokale projecten komen op de tweede plaats. Het zou fijn zijn om het
atelier te verhuren maar het moet haalbaar zijn.”
“De loods is buiten de muren van het centrum gesitueerd. Als patiënten naar de loods
gaan, is dat als amateurkunstenaar, niet als patiënt.”
Web
Link(s) naar meer informatie op het internet
Gerelateerde beelden, logo’s
Type
o
o
Trefwoord
o
o
o
Tentoonstelling
Evenement
3
Lokaal cultuurbeleid
Diversiteit
Infrastructuur
Download