Voor de bestrijding van insecten.

advertisement
NeemAzal 10L NL.qxd:-
30.07.2014
14:24 Uhr
Seite 1
SP
Voor de bestrijding van insecten.
EN
IM
EC
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is
voorgeschreven.
12455-10-L4-0714-01
10L
Nufarm b.v.
Welplaatweg 12
3197 KS Botlek, Rotterdam
Tel.: 010-4389838
NeemAzal 10L NL.qxd:-
30.07.2014
14:24 Uhr
Seite 2
SP
Toelatingsnummer: 12455 N
Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat
W.2
Werkzame stof: azadirachtine-A
Gehalte: 10 g/L
Gevarenaanduidingen:
–
Voorzorgsmaatregelen:
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.
Toelatingshouder
Nufarm Deutschland GmbH
Im MediaPark 4e
Tel.: +49 221 179 179 0
D-50670 Keulen, Duitsland
Fax: +49 221 179 179 55
EN
IM
EC
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel:
a. In de teelt van aardappelen;
b. in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten;
c. in de teelt van appel en
d. in openbaar groen
De toepassing in de teelt van appel en laanbomen vóór 1 mei, op percelen die grenzen
aan watergangen is uitsluitend toegestaan bij toepassing van één van de volgende
driftbeperkende maatregelen:
• éénzijdig spuiten van de laatste bomenrij in de richting van het perceel, of
• toepassing met een tunnelspuit, of
• combinatie van windsingel of windhaag op de rand van het rijpad en eenzijdige
bespuiting van de laatste bomenrij, of
• een emissiescherm, of
• toepassing met een dwarsstroomspuit met reflectiescherm, of
• 6 m teeltvrije zone, of
• bespuiting met venturidop in combinatie éénzijdige bespuiting laatste bomenrij.
Het middel is gevaarlijk voor zweefvliegen (Episyrphus balteatus). Vermijd
onnodige blootstelling.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Werkingswijze en algemene gebruiksaanwijzing
NeemAzal-T/S is een insecticide dat o.a. een werkingsmechanisme heeft dat inwerkt
op de vervelling. Hierdoor worden vooral larvale stadia van insecten bestreden.
NeemAzal-T/S werkt tegen diverse stadia van spint, tegen larven van wittevlieg
(inclusief Bemisia tabaci), van thrips (o.a. Frankliniella occidentalis), diverse bladluizen
en tegen larven (rupsen) van diverse motten, vlinders en mineervliegen.
Toepassingen
In de teelt van aardappelen
Ter bestrijding van larven van de coloradokever (Leptinotarsa decemlineata). Een
behandeling uitvoeren zodra jonge larven op het gewas worden aangetroffen.
Dosering: 3 l/ha.
In de teelt van appel
Ter bestrijding van roze appelluis. In het roze knopstadium de behandeling uitvoeren
op de zgn. stammoeders.
Dosering: 3 l/ha.
In de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten onder
glas
Ter bestrijding van wittevlieg, spint, thrips, rupsen en diverse luizensoorten (o.a. rozenluis en groene perzikluis).
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen.
De behandeling enkele malen (ca. 3 keer) herhalen met een interval van een week.
Dosering: 0,25% (250 ml per 100 liter water).
In de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten in de
volle grond
Ter bestrijding van wittevlieg, spint, thrips, rupsen en diverse luizensoorten.
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen.
De behandeling enkele malen (ca. 3 keer) herhalen met een interval van een week.
Dosering: 0,25% (250 ml per 100 liter water).
In openbaar groen
Ter bestrijding van rupsen en diverse luizensoorten.
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen.
De behandeling enkele malen (ca. 3 keer) herhalen met een interval van een week.
Dosering: 0,25% (250 ml per 100 liter water).
Voorzorgsmaatregelen: gewasveiligheid
Algemeen
NeemAzal-T/S is in talrijke gewassen getest zowel in de vollegrond als onder glas. In
het algemeen is NeemAzal-T/S veilig voor het gewas.
In bloemisterij en de boomkwekerij
In het algemeen is NeemAzal-T/S veilig voor de bladeren en bloemen in de bloemisterij
en de boomkwekerij, uitgezonderd in roos.
Let op rasgevoeligheid in roos. Eerst een proefbespuiting uitvoeren.
Er kan niet volledig uitgesloten worden dat er door wisselende, seizoensafhankelijke
teeltomstandigheden en door de grote verscheidenheid aan cultivars en soorten ook bij
planten met een goede gewasverdraagzaamheid schade zou kunnen optreden. Om elk
risico uit te sluiten, verdient het de aanbeveling middels een proefbespuiting vast te
stellen of het te behandelen gewas of ras geen schade ondervindt.
In fruitteelt
In de fruitteelt is gewasschade waargenomen in diverse perenrassen, met name in
Conference, Alexander Lukas, Bristol Cross, Comice, Guyot, Lectier, Trevoux en
Winterdechant.
Attentie: overwaaien van deze spuitvloeistof van appels naar peren vermijden, in
verband met mogelijke kans op schade.
Het verspuiten van NeemAzal-T/S gemengd met fungiciden kan in de bloei ernstige
schade veroorzaken. Daarom geldt:
Tijdens de bloei, NeemAzal-T/S niet gemengd met fungiciden toepassen.
In openbaar groen
In de fruitteelt is gewasschade waargenomen in diverse perenrassen. Voorkom daarom
ook blootstelling van spierperen en sierpeerachtigen.
Bewaarcondities
Bewaartemperatuur 5-25 ºC .
Beneden 5 ºC kan product enigszins uitvlokken, deze neerslag gaat weer terug in
oplossing door product voor korte tijd op te warmen tot 20-30 ºC zonder dat de activiteit van de NeemAzal®-T/S vermindert. Dit product is te gebruiken tot twee jaar na productiedatum. Voor lotnummer en productiedatum: zie verpakking.
Waarborg
Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten.
Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften.
Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de
werking van het produkt hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor
schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.
NeemAzal®-T/S is een product en gedeponeerd handelsmerk van Trifolio-M GmbH.
Download