Plan vzw - Kennisplein

advertisement
Herstel en heropbouw
van sociale netwerken
van mensen zonder (t)huis
P.L.A.N.vzw
In samenwerking met het steunpunt Algemeen Welzijnswerk en in opdracht van het
departement Welzijn, volksgezondheid en gezin
1 september 2009 – 31 augustus 2011.
Op weg gaan rond herstel en heropbouw
van sociale netwerken vergt :
• Ontwikkeling van een visie
• Meegeven van volgende ‘bagage’ om aan de slag
te gaan
• Aan ‘de lijve’ ondervinden hoe persoonlijke
toekomstplanning in de praktijk werkt
Ontwikkeling van een visie
Ik ben wie jij zegt dat ik ben …
Vaststelling :
er is een gemeenschappelijk discours bij hulpverleners in de beschrijving
van cliënten
Een discours dat een uiting is van een achterliggend paradigma of
denkkader
Ontwikkeling van een visie
paradigma’s in de zorg vertalen zich in
ons dagelijks handelen
-Het individueel zorgparadigma dat de individuele pathologie van de
cliënt centraal stelt
-Het sociaal paradigma dat een aanklacht is tegen ‘het systeem’
-Er blaast een nieuwe wind: het burgerschapsmodel of
empowermentparadigma dat de mens als burger van onze samenleving
centraal stelt …
Het burgerschapsmodel
Vertrekt van de mens achter de beperkingen, handicap of
tegenslag
Stelt dat iedereen van ons op een bepaald moment in ons leven in
slechte papieren kan geraken en dat het dan alle hens aan dek
moet zijn om te maken dat die persoon deel kan blijven uitmaken
van onze samenleving en niet afglijdt naar de rand ervan.
Het burgerschapsmodel
Geen opsplitsing tussen wij en zij
Zelfbeschikking en zelfbepaling staan centraal
Doel van ondersteuning is verhogen van kwaliteit van leven,
wat een individueel gegeven is
Een leven in de samenleving
Andere invulling en rond van sociaal netwerk en sociaal vangnet
Het burgerschapsmodel
Prioriteiten in ons handelen:
Empowerment : Empowerment is een proces van versterking waarbij
individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen
situatie en hun omgeving, en dit via het verwerven van controle, het
aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.
Netwerkontwikkeling : Poverty, isn’t only a lack of financial
resources, it is isolation from the kind of people that could help you
make more of yourself. Ferrazzi, K.; Never eat alone.
Community building
Implementatie van het burgerschapsmodel
Het warme water was er al …
Cursus netwerken versterken
opstarten van processen van persoonlijke toekomstplanning
Persoonlijke toekomstplanning
is een strategie om (terug) bruggen te slaan naar het gewone leven door
op zoek te gaan naar familie, vrienden, kennissen en geëngageerde
burgers die betrokken willen zijn op het leven van iemand die voor korte
of langere tijd in slechte papieren zit
Vertrekpunt is altijd de centrale persoon : iemand met een
ondersteuningsnood die er desondanks voor kiest :
-Een eigen leven uit te bouwen in de samenleving
-En dit te doen via het betrekken van zijn eigen netwerk, kennissen en
bij aanvang soms zelfs onbekende ‘burgers’
Persoonlijke toekomstplanning
Vaste ingrediënten :
-Vormen van een steungroep
-Samen op weg : een groepsproces
-Uniek proces
-Ondersteund door onbezoldigde plan-medewerkers
Download