1 opdrachtovereenkomst ten behoeve van de

advertisement
OPDRACHTOVEREENKOMSTTENBEHOEVEVANDEAANVRAAGVOOREEN
COMPOSITIEOPDRACHTBIJHETFONDSPODIUMKUNSTEN
tussen:
[naamstichting/rechtspersoondieoptreedtalsvertegenwoordigervan;orkest/
ensemble/podium/etc.]
gevestigdte[adres],
vertegenwoordigddoor[naam,functie]
hiernatenoemenopdrachtgever
en:
opdrachtnemer,[naamcomponist],
gevestigdte[adres],
[geboortedatum:…/…/…]
[evt.BSN],
hiernatenoemencomponist
1.
Opdracht
Opdrachtgeververleentcomponistdeopdrachtomeennieuwmuziekwerkteschrijvenvoor:
[bezetting;ookevt.specifiekthemaofkaderenhetgebruikvanadditionelemiddelenzoals
elektronicaenbeeldmateriaal,ookevt.titel/werktitel],meteenlengtevan;[duur]
Binnenhetgesteldekadergeldtartistiekevrijheidvoordecomponist.
2.
Vergoedingenbetaling
Opdrachtgeverzalzichinspannenomeencompositiehonorariumtenbehoevevancomponist
voordeonder1.bedoeldeopdrachtteverwervenbijFondsPodiumkunstenterhoogtevanhet
aldaargeldendenormbedrag.Hetaldusteverwervenbedragwordtvolledigdoorbetaaldaan
decomponist.
Hethonorariumvoordeonder1.bedoeldeopdracht,betrefteenbrutohonorarium.
Opdrachtgeverzaldithonorariumaancomponistalsvolgtvoldoenopbankrekening[…..]van
decomponist:
[[Keuze]60%bijaanvangvanhetschrijvenennabevoorschottingdoorhetFonds,en40%na
voltooiing.Naontvangstvaneenfactuurofbetaalverzoek
[Keuze]100%binnen14dagennaontvangstvaneenfactuurofbetaalverzoek
[Keuze]!00%binnen14dagennaopleveringvanhetwerkennaontvangstvaneenfactuurof
betaalverzoek.
3.
Planning
Hetwerkwordtuitgevoerddooropdrachtgeverop;[datapremière/tweedeenoverige
uitvoeringen/tournee,evt.bijzonder;kader/festival/uitzendingviaradiooftelevisie].
Departituurenpartijenvanhetnieuwewerkwordendoor[componist/uitgever]
aanopdrachtgeverin[format:hardcopy/pdf/etc]aangeleverd,
volgenshetvolgendeschema:
• partituur/materiaalminstens[keuzeb.v.:3-6]wekenvooreerste
repetitie/uitvoeringsdatum,i.c.[datum]
• partijenminstens[keuzeb.v.:3-6]wekenvooreerste
repetitie/uitvoeringsdatum,i.c.[datum]
1
Componistverplichtzichtevermeldenbijwelkeuitgeverhetwerkwordtuitgegeven,
danweldathij/zijzijn/haareigenwerkuitgeeft.
Departituurenpartijen(geluidsfiles,pdf’s)wordengeachtgehuurdofgekochttewordenvan
decomponistdanwelvanzijnuitgever.Kostenvoorditmateriaalwordeninoverlegmetde
componist,deuitgeverofdiensvertegenwoordigerbepaald.
4.
Beëindigingvandeovereenkomst
BijafwijzingvanaangevraagdeopdrachtdoorhetFondsPodiumkunstenkomendeoverige
contractueleafsprakentevervallenenwordthetcontractontbonden.
5.
Afwijkingenengeschillen
Alleoverigeaspectenwordeningoedoverleggeregeld.Afwijkingenenaanvullingenopdeze
overeenkomstzijnslechtsgeldigindienzijschriftelijkzijnovereengekomenendoorbeidepartijenzijn
ondertekend.
Partijenzullentrachtenomeventuelegeschillendieontstaannaaraanleidingvandeze
overeenkomstinderminneoptelossen.
Aldusovereengekomenenintweevoudgetekendop[datum]in[plaats],
namensopdrachtgever,
....................................
...............................
[naamvertegenwoordigeropdrachtgever] [naamcomponist]
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards