Historie - Its Academy

advertisement
De nieuwe eindexamens
scheikunde HAVO
Huib van Drooge (Zaanlands Lyceum)
Oud vs nieuw HAVO








A: Vaardigheden
B: Stoffen, structuur en
binding
C: Koolstofchemie
D: Biochemie
E: Kenmerken van reacties
F: Chemische techniek
G: Zuren en basen
H: Redox







A: Vaardigheden
B: Kennis van stoffen en
materialen
C: Kennis van chemische
processen en kringlopen
D: Ontwerpen en
experimenten in de chemie
E: Innovatieve
ontwikkelingen in de chemie
F: Processen in de chemische
industrie
G: Maatschappij en
chemische technologie
Vaardigheden blz. 9 t/m 14
Worden alleen in relatie met B t/m G bevraagd
 A 1 t/m A4: algemene vaardigheden
 A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke,
wiskundige en technische vaardigheden, (Nk, Sk,
Bi)
 A 10 t/m A 15: Chemische vakvaardigheden
 A 10: Gebruiken / Toepassen van chemische
concepten
A 10 Blz 12




Dit subdomein bevat de kennis, die niet in de
rest van de syllabus voorkomt.
Scheikundige kennis zoals bv het begrip
onvolledige verbranding uit de onderbouw, maar
ook titratie en ijklijn uit het SE gedeelte
Biologische kennis zoals bv bloed
Natuurkundige kennis zoals bv druk
A 11 t/m 15 Blz. 13 en 14





A11: Redeneren in termen van context-concept
A12: Redeneren in termen van structuureigenschappen: macroscopische eigenschappen in
relatie brengen met structuren op meso- en
microniveau
A13: Redeneren over systemen, verandering en energie
A 14: Redeneren in termen van duurzaamheid
A 15:Redeneren over ontwikkelen van chemische
kennis
Handelingswerkwoorden Blz.7



Handelingwerkwoorden geven aan op welk
beheersingsniveau een leerling een bepaald
vakbegrip /concept moeten kennen.
Specificatie geen hoger beheersingsniveau dan
eindterm
De vraagstelling mag niet dit beheersniveau te
boven gaan.
CE vs SE




Domein A is verplicht voor CE en SE
Van domein B t/m G worden 60 % van de
subdomeinen bevraagd op het CE.
Syllabus: specificatie van deze 60 % + domein A
Handreiking : overige 40 % Verkrijgbaar bij het
SLO
Domein B, een basis domein




HAVO: Kennis van stoffen en materialen
Lijkt op het oude domein B met alle stof /
eigenschappen relatie
Overzicht van alle stoffen wat de
kenniscomponenten betreft. Niet alleen van
zouten en moleculaire stoffen, maar ook van
metalen en koolstofchemie
Structuur/eigenschappen relaties
Domein C, een basis domein


HAVO: Kennis van chemische processen en
kringlopen
In dit domein: chemische reacties, chemisch
rekenen, energieberekeningen,
evenwichtsreacties, reactiekinetiek en
behoudswetten
Domein D, een basis domein



HAVO: Ontwerpen en experimenten in de
chemie
In de domein komen de scheidingsmethoden
Polymerisatie en het verwerken van polymeren
Domein E

HAVO: Innovatieve ontwikkelingen in de
chemie

Structuur/eigenschappen in toepassingen
Domein F

HAVO: Processen in de chemische industrie

De bekende industriele chemie met
blokschema’s en nieuw: groene chemie met: b.v
atoomeconomie, groene processen,
energiehuishouding, energieomzettingen.
Domein G

HAVO: Maatschappij en chemische technologie

Chemie van het leven met de biochemie
HAVO: Milieueisen

Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards