Auditoren

advertisement
Interne audit: staf/sectorkantoren
Locatie: Stafkantoor Voorhout
Auditor: Ellen Ros, Eszter Szabo
Datum: 01-10-2016
Scope: bestuurs- en sectorkantoor
Tijd
Functie


Auditee
Team 1
Auditoren
Onderwerpen
Gespreksruimte: ……………………………………….
Contactpersoon (tijdens het programma telefonisch bereikbaar):
9.00-9.45
Directeur
Bedrijfsvoering
en financiën
Eszter Szabo
Ellen Ros
Domein Beleid
- Koers, meerjaren beleidsplan
- Bijdrage van medewerkers aan
doelstellingen
- Beschikbaarheid van stuurinformatie
- Consequenties Passend Onderwijs
Domein Organisatie
- Werking kwaliteitmanagementsysteem
- Infrastructuur tbv behalen
doelstellingen
- Afstemming staf-sectorkantorenscholen
Domein Partners
- Beleid tav zelf doen of uitbesteden
- Afspraken/contract met
justitie/zorgpartner/leveranciers
- Overlegvormen met partners
- Afspraken over evaluatie
10.00-10.45
Dir HRM, event
HRM
medewerkers
Eszter Szabo
Ellen Ros
Reflectie
- Hoe omgaan met uitkomsten
medewerker/ leerling/ ouder
tevredenheidonderzoek?
- Klachten- en incidenten afhandeling
Domein Beleid
- Stuurinformatie
- Personeelsbeleidsplan, aanwezig,
uitgerold, gedeeld binnen organisatie
Domein organisatie
- afstemming staf-sectorkantorenscholen
Domein Primair proces
- Capaciteit en deskundigheid aanwezig
Domein Mensen
- dossiers
- inwerken, professionalisering
- uitvoering R&O cyclus
Domein Partners
- Afspraken/contract met
-
11.00-11.45
Communicatiem
edewerker(s)
Eszter Szabo
Ellen Ros
justitie/zorgpartner
Overlegvormen
Beschrijven/vaststellen van de
verschillende rollen
Afspraken over evaluatie
Reflectie
- Hoe omgaan met uitkomsten
medewerker/ leerling/ ouder
tevredenheidonderzoek?
- Klachten- en incidenten afhandeling
Domein Beleid
- Beleid en plannen zijn begrepen
- Bijdrage van medewerkers aan
doelstellingen
- Communicatiebeleidsplan
Domein Organisatie
- bekenheid TVB’s
- inrichting organisatie
- afstemming staf- sectorkantoren scholen
Domein Primair Proces
- Bekendheid met processen primair
proces
Reflectie
- Hoe omgaan met uitkomsten
medewerker/ leerling/ ouder
tevredenheidonderzoek?
- Klachten- en incidenten afhandeling
11.45-12.30
Lunch
12.30-13.15
Beleidsmedewer
ker financiën
Eszter Szabo
Ellen Ros
Domein Beleid
- Schoolplan
- Beleid en plannen zijn begrepen
Domein Organisatie
- bekenheid TVB’s
- inrichting organisatie
- afstemming staf – sectorkantorenscholen
Domein Mensen proces
- Bevoegd en bekwaam
- Periodiek evalueren van functioneren
Domein Partners
- Afspraken met justitie/zorgpartner
- Overlegvormen
- Beschrijven/vaststellen van de
verschillende rollen
- Afspraken over evaluatie
Domein Reflectie
-
13.15-14.00
Hoofd MOC,
Medewerkers
secretariaat
Eszter Szabo
Ellen Ros
Hoe omgaan met uitkomsten
medewerker/ leerling/ ouder
tevredenheidonderzoek?
- Klachten- en incidenten afhandeling
Domein Beleid
- Schoolplan
- Beleid en plannen zijn begrepen
Domein Organisatie
- afstemming staf- sectorkantoren –
scholen
Domein Primair proces
- Instroom van leerlingen (Commissie
van Begeleiding)
- Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Domein Mensen proces
- Bevoegd en bekwaam
- Periodiek evalueren van functioneren
Einde
Domein Reflectie
- Hoe omgaan met uitkomsten
medewerker/ leerling/ ouder
tevredenheidonderzoek?
- Klachten- en incidenten afhandeling
Auditoren werken samen eerste
bevindingen uit.
Download