WKO in duurzame gebiedsontwikkeling case Westland

advertisement
WKO in duurzame gebiedsontwikkeling
case Westland
Ir. Marion Bakker
SenterNovem
030 2393677
[email protected]
12-11-2007Sheet nummer 1
Ontwikkelingen wereldwijd
z
Heeft de Al Gore film impact?
z
Ja! zie bijgestelde klimaatdoelstellingen 2007
z
‹
Europees: 20% DE; -30% CO2
‹
Nationaal: volgt EU + e-besparing 2%
‹
Lokaal: gemeentelijk energie- en klimaatbeleid -> CO2-neutraal
Uitgangspunt is vooral economie en kwaliteit
‹
Stijgende energieprijs
‹
Leveringsgarantie voor eindgebruikers
Uitputting fossiele brandstoffen Nederland
Aardolie 20 jaar; Olie 13 jaar (bron: ministerie EZ)
En ook milieu…
Doelstelling D.E in 2020: alles uit de kast!
2,55
Figuur 0: Realisatie aandeel duurzame energie in Nederland
20% duurzame energie in Nederland
Verkennende studie
SenterNovem 2007
vermeden fossiele brandstof in PJ (indicatief)
Techniek
2005 (aandeel DE 2,5%)
2020 (aandeel DE 20%)
Windenergie
17
433
4
70
42
170
Geb. omgeving (zon, bodem en
warmtepompen) + Geothermie
Bij en meestook + AVI's
Bio-wkk verbranding
2,5
45
Vergistingstechnieken
3,4
40
Overig
10,6
112
Installaties voor
transportbrandstoffen
0
120
Totaal
80 PJ
990 PJ
Westland en SenterNovem
Ondersteuning Gemeentelijk klimaatbeleid
z
z
BANS menukaart
Haaglanden regio-overleg
Gebiedsgerichte aanpak
z
z
Algemene energievisie
Energievisie vastonderdeel van planproces oa. Hoogeland, Poelpolder
Duurzame energie
z
Bio-energie, verduurzaming WKK, Wind, DEN Gebouwgebonden maatregelen
Warmtebeleid
z
z
Onderzoek warmte: centrale vs decentrale opties
Benutting restwarmte indien mogelijk
GLAMI-convenant en verder
z
z
In 2010 energie-efficiency verbetering 65% t.o.v. 1980
Innovaties in de glastuinbouw
Financiële ondersteuning en innovatie
z
z
Inzicht subsidies en overige financiële regelingen
Statusrapporten EOS, DEN
Energie-transitie
z
Lange termijn scenario nu inpassen
Integrale gebiedsontwikkeling en -beheer
z
Water, Bodem, Lucht, Mobiliteit, Energie
z
Economie, Leefomgeving
Potentieel Westland
Totaal primaire energievraag 54 TJ
•
Bestaande glastuinbouw 82%
•
Herstructurering GTB 15%
•
Bedrijventerrein 3%
•
Woningbouw 1%
Bron: energievisie gemeente Westland
Bron: Visie Greenport Westland 2020
Ontwikkelingen in en om Westland
•
Kas als energiebron
•
Zonneterp
En ook..
•
CO2 levering vanuit de Botlek
•
Industriële restwarmte een optie voor
Westland?
•
Westland als energieweb?
Vraag: welke optie op lange termijn?
Energie-transitie denken is aan te bevelen!
Project Hoogeland
WKO haalbaarheidsfase
z
Gesloten kas
z
750 woningen
z
Ondergronds masterplan
Kansrijke opties Westland
bron: energievisie
Vraagreductie
z
Gesloten Kas
Duurzame Energie
z
Bio-wkk en vergisting (restafval kassen)
z
Geothermie (70% van warmtebehoefte)
z
Warmte/koude opslag t.b.v. gekoelde teeltsoorten (76 TJ; oostelijk deel)
z
Grootschalige windturbine (0,1%)
z
Energy web (mits duurzaam)
Efficiënt fossiel- Individueel
z
Warmte/kracht gasmotoren mits warmte afzet! (nu 12% van warmtebehoefte)
Efficiënt fossiel- Collectief
z
Industriële restwarmte (>38% warmtebehoefte glastuinbouw)
z
OCAP leiding (tbv CO2 levering)
z
Warmteweb (50% CO2 reductie t.o.v. autonoom)
Transitiemodel op lange termijn
1. Korte termijn
‹
Clustergewijze energievoorziening
2. Middellang termijn (5-10 jaar)
‹
Uitwisseling energie-overschotten
3. Langere termijn (10-20 jaar)
‹
Omschakeling van conventioneel naar
duurzaam mogelijk door
energienetwerk
Kijk breder dan energie !
Duurzame gebiedsontwikkeling
People
Wonen
Sociale cohesie
Betaalbaarheid
Veiligheid
Gezondheid
Comfort
Identiteit
Ruimtegebruik
Materiaalgebruik
Energiegebruik
Watergebruik
Afvalstroom
Werken
Werkgelegenheid
Koopkracht
Voorzieningen
Bereikbaarheid
Luchtkwaliteit
Externe veiligheid
Ruimte
Grondstoffen
Energiegebruik
Water
Geluid
Stank
Recreëren
Groen
Overgangen
Bereikbaarheid natuur
Water in de wijk
Duurzame W-bouw
Duurzame energie
Duurzame materialen
Hergebruik / recycling
Duurzaam
Toekomstgericht
Welvarend
Veilig
Gezond
Bereikbaar/ Mobiliteit
Functiemenging
Duurzaam ondernemen
Duurzame bedrijventerreinen
Duurzame U-bouw
Duurzame voedselproductie
Dubbel grondgebruik
Duurzame energie
Duurzame materialen
Hergebruik / recycling
Profit (economie)
Planet / Milieu
Groen
Natuurbehoud
Natuurontwikkeling
Biodiversiteit
Bodem
Cultuur historie
Ruimte
Grondstoffen schaarste
Energie/ CO2 -emissies
Water
Luchtkwaliteit
Project Het nieuwe Water
Toolkit Gebiedsontwikkeling
Projectgroep
z
z
z
z
Projectontwikkelaars
Gemeenten
VROM
SenterNovem
Proces
z
z
z
Interviewronde
Bouwstenen verzamelen
Bouwstenen uitwerken
WKO
z
Ondergronds masterplan
z
z
Integratie Bodem en WKO
?
Download