Ontdek de Mogelijkheden van Alternatieve Beleggingen

advertisement
Ontdek de
Mogelijkheden van
Alternatieve Beleggingen
Praktische Ideeën Voor een
Meer Dynamische, Breed
Gespreide Portefeuille
P r a k t i s c h e I d ee ë n V oo r ee n M ee r D y n am i s c h e , B r ee d G esp r e i d e P o r t e f e u i l l e
Alternatieven om Meer Spreiding te Bereiken
Bij het opbouwen van een portefeuille is het raadzaam om te denken aan het oude
advies om “niet alle eieren in één mandje te leggen”. Beleggingen zo breed mogelijk
spreiden over markten, beleggingscategorieën en stijlen draagt vaak bij aan een
gelijkmatiger rendement en een lager risico. Daarnaast gebruiken ervaren
fondsbeheerders zeer gevarieerde methoden en technieken, zoals geavanceerde
software om het risico te analyseren, of strategieën die het mogelijk maken zowel
van positieve als van negatieve ontwikkelingen van effecten te profiteren.
Zogenaamde “alternatieve beleggingen” spelen hierin een niet te verwaarlozen rol.
Hieronder vallen strategieën die doordacht gebruik maken van financiële derivaten,
of beleggen in nichesegmenten van de markt. Deze beleggingen, die tot voor kort
voorbehouden waren aan grote, professionele beleggers, zijn nu ook meer en meer
toegankelijk voor particuliere beleggers en bieden aantrekkelijke, aanvullende
mogelijkheden om een bredere spreiding te bereiken.
Een breed scala van mogelijkheden
Het “alternatieve” aan deze beleggingen is dat hun
rendement op een andere manier wordt verkregen dan het
traditionele kopen en verkopen van aandelen of obligaties.
Ze vormen geen homogene beleggingscategorie, maar
strekken zich uit tot uiteenlopende beleggingstypen en
-stijlen. Voorbeelden van alternatieve beleggingen zijn
hedgefondsen, private equity, commodity’s, vastgoed en
zelfs beleggen in topwijnen en kunst. Veel van deze
beleggingen worden beschouwd als gespecialiseerd of zeer
riskant, zodat ze vooral geschikt zijn voor institutionele of
zeer ervaren beleggers. Er zijn echter alternatieve
beleggingen die breder toegankelijk zijn via
beleggingsfondsen of Exchange Traded Funds (ETF’s):
`` Absolute Return-strategieën zijn erop gericht in alle
rendement zullen opleveren. Wanneer de markt sterk
stijgt, is het bovendien mogelijk dat een absolute returnfonds niet optimaal van de stijging kan profiteren.
`` Vastgoed kan stabiele huurinkomsten opleveren en
daarnaast vermogensgroei bieden wanneer de waarde van
een object stijgt en het tegen een hogere prijs dan de
aankoopprijs kan worden verkocht. Een positie verwerven
op de vastgoedmarkt kan concreet door bijvoorbeeld een
flatgebouw te kopen. Maar dat vereist een aanzienlijk
vermogen of verregaande financiering en gaat gepaard
met hoge risico’s als gevolg van rentelasten, juridische
kosten en belastingen, terwijl ook het dagelijkse beheer
van het pand heel wat energie en geld zal kosten. Daar
komt nog bij dat vastgoed niet altijd snel en eenvoudig kan
stadia van de marktcyclus een positief rendement te
worden verkocht, zodat het geld van de belegger
genereren. Om dit doel te bereiken, beleggen
geblokkeerd kan zijn. Om dit soort problemen te
fondsbeheerders niet alleen in de effecten waarvan ze
voorkomen, kunnen beleggers in vastgoed investeren via
verwachten dat ze in waarde zullen stijgen, maar maken
Exchange Traded Funds (ETF’s) die een index van
ze ook gebruik van beleggingstechnieken die winstgevend
vastgoedaandelen volgen, terwijl beleggers kunnen kopen
zijn wanneer effecten in waarde dalen. Een absolute
of verkopen wanneer ze maar willen. Sommige
return-fonds dat bijvoorbeeld in Europese aandelen
vastgoedfondsen hebben echter een vaste
belegt, kan hierdoor minder gevoelig zijn voor de
beleggingstermijn, zodat beleggers hun vermogen niet
marktschommelingen van de index waaraan het fonds
kunnen vrijmaken voor andere beleggingen, die op dat
gekoppeld is (bijv. MSCI Europe). Beleggers dienen echter
moment mogelijk aantrekkelijker zijn. Deze beleggingen
voor ogen te houden dat er geen garantie is dat deze
zijn daarom minder geschikt voor beleggers die graag snel
strategieën altijd en in ieder marktklimaat een positief
over hun vermogen willen kunnen beschikken.
O n t d e k d e moge l i j k h e d e n va n a l t e r n a t i eve be l egg i n ge n
`` Commodity’s zoals goud en platina, aardolie, ijzererts en
suiker kunnen in waarde stijgen als de vraag toeneemt.
Goud wordt vaak beschouwd als een goede bescherming
tegen inflatie, maar ook andere industriële en
edelmetalen kunnen deze rol vervullen. Het kan logistiek
bijzonder lastig zijn om zelf grote hoeveelheden van deze
grondstoffen te kopen en te bewaren, terwijl ze bovendien
soms moeilijk snel te kopen of te verkopen zijn. Om toch
toegang te krijgen tot deze markten is het mogelijk te
beleggen in fysieke Exchange Traded Commodity’s (ETC’s),
die erop gericht zijn het rendement van een specifieke
grondstof te volgen. Een andere manier om te profiteren
van de ontwikkeling van wereldwijde grondstoffen, is via
fondsen die beleggen in grondstoffenondernemingen.
Beleggingen in commodity’s zijn echter verbonden met
aanzienlijke risico’s en zijn daarom alleen geschikt als
onderdeel van een breed gespreide
beleggingsportefeuille. Een belangrijk risico is
bijvoorbeeld de grote conjunctuurgevoeligheid van
grondstoffen waardoor prijzen plotseling scherp kunnen
dalen wanneer bijvoorbeeld de vraag naar nieuwe
infrastructuurprojecten wegvalt. Grondstoffen leveren
bovendien geen inkomsten op, in tegenstelling tot de
coupons van obligaties of het dividend van aandelen.
Wat maakt alternatieve beleggingen
interessant?
Omdat het rendement van alternatieve beleggingen zich
doorgaans anders ontwikkelt dan dat van traditionele
beleggingen, vormen ze een goede aanvulling op een breed
gespreide portefeuille. Hoewel afzonderlijke alternatieve
strategieën zoals landbouwbeleggingen gepaard gaan met
specifieke, soms zeer hoge risico’s, heeft de opbouw van
een portefeuille met beleggingen die zich in een bepaalde
fase van de economische cyclus niet allemaal dezelfde kant
op bewegen, als voordeel dat het rendement gelijkmatiger
is en de volatiliteit van de totale portefeuille lager is.
Belangrijke punten
Zoals hierboven uiteengezet is, gaan alternatieve
strategieën gepaard met een aantal risico’s, vooral
wanneer ze afzonderlijk worden gebruikt. Om te bepalen
welke beleggingen en strategieën geschikt zijn, is het voor
beleggers raadzaam om te overleggen met een financieel
adviseur. Deze kan u helpen een strategische portefeuille
op te bouwen die u de mogelijkheid biedt om naast
traditionele beleggingen te profiteren van de aanvullende
dynamiek van alternatieve beleggingen en de geschikte
fondsen en fondsbeheerders te selecteren. Voor sommige
alternatieve beleggingen worden hogere kosten in
rekening gebracht en soms wordt een prestatievergoeding
berekend wanneer de beheerder erin slaagt het doel van
het fonds te verwezenlijken. Deze vergoeding wordt vaak
echter alleen berekend wanneer het nagestreefde
rendement ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zodat de
belangen van de beheerder nauw aansluiten bij die van de
belegger. Zoals voor alle beleggingen geldt, doen
beleggers er ook hier goed aan regelmatig samen met hun
financieel adviseur naar hun beleggingsmix te kijken en na
te gaan of de portefeuille nog steeds de gewenste
spreiding biedt en aan de doelen en het risicoprofiel van
de belegger voldoet.
De rol van alternatieve beleggingen in het
huidige beleggingsklimaat
Het huidige beleggingsklimaat wordt gekenmerkt door
onzekerheid en scherpe dalingen en stijgingen van maand
tot maand. Een breed gespreide portefeuille is in deze
situatie meer dan ooit een essentiële voorwaarde om op
toekomstige stormen voorbereid te zijn. Wanneer u
ondersteund wordt door deskundig advies kunnen minder
traditionele strategieën en beleggingscategorieën u
helpen om de volatiliteit beter onder controle te houden en
potentiële verliezen te beperken.
Niet zo alternatief meer?
Nu sommige alternatieve strategieën via beleggingsfondsen
en ETF’s ook binnen het bereik van particuliere beleggers
zijn gekomen, vormen zij steeds vaker een belangrijke
component in een evenwichtig opgebouwde portefeuille.
Institutionele beleggers hebben al lang oog voor de
voordelen van deze spreidingsinstrumenten. Nu hebben
ook ‘gewone’ beleggers de mogelijkheid om deze
strategieën een plaats te geven in hun portefeuille en van
de voordelen ervan te profiteren. Dat maakt ze inmiddels
een stuk minder “alternatief”.
De hier door BlackRock® geuite visies en meningen zijn van februari 2012 en kunnen elk moment veranderen door economische veranderingen en veranderingen
in marktomstandigheden. Dit materiaal is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging
om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en
risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u het vereenvoudigd prospectus of de Essentiële
Beleggersinformatie, wanneer beschikbaar, lezen en advies vragen aan uw professionele adviseur. Zowel het prospectus als het vereenvoudigd prospectus of de
Essentiële Beleggersinformatie zijn beschikbaar op de website www.blackrock.nl of kunnen worden aangevraagd bij het Nederlandse kantoor van BlackRock,
gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon 020 – 549 5200.
Wanneer u uw geld op een (spaar)rekening of deposito bij een bank zet, kunnen de rentepercentages fluctueren, maar uw oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal
blijft nominaal gelijk.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen sterk fluctueren als gevolg van
het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig
rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. Wij herinneren u eraan dat belastingtarieven en –vrijstellingen
kunnen wijzigen.
Beleggingen in landen met een andere valuta dan de euro lopen een risico tot vermogensverlies door ongunstige koersschommelingen in de valuta’s, door
verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen en door economische of politieke instabiliteit in die landen.
Beleggingen in opkomende markten lopen verhoogde risico’s met betrekking tot dezelfde factoren en daarnaast ook nog de risico’s van meer volatiliteit en lagere
handelsvolumes.
Beleggingen in vastrentende waarden zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente uitbetalen (ook de “coupon”genoemd) hebben de
kenmerken van een lening. Deze effecten staan daarom bloot aan schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen
beïnvloeden. De twee belangrijkste risico’s die samenhangen met beleggingen in vastrentende waardes zijn het renterisico en kredietrisico. Als de rentepercentages
stijgen dan is er gewoonlijk een corresponderende daling in de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van
de obligaties niet in staat is om de hoofdsom terug te betalen en rentebetalingen te doen. Ondernemingen die high-yield obligaties uitgeven vertegenwoordigen
een groter risico dat ze het geleende bedrag niet kunnen terugbetalen. Wanneer de onderneming in gebreke blijft kan de waarde van de belegging dalen. De
economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van high-yield obligaties.
Fondsen gericht op commodity’s of vastgoed zijn actief in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met fondsen die het investeringsrisico meer algemeen
spreiden over verschillende sectoren, hebben prijsveranderingen een grotere invloed op de totale waarde van het fonds. Deze fondsen investeren in het bijzonder
in aandelen van kleine ondernemingen, die onvoorspelbaarder en minder liquide dan aandelen van grotere ondernemingen zijn. Trends die zich voordoen in de
algemene aandelenmarkt hoeven niet weerspiegeld te worden door deze specifieke fondsen.
Waardevolle metalen zijn over het algemeen meer volatiel dan andere vermogensgroepen, waardoor de beleggingen riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen.
De strategieën die gebruikt worden bij absolute return-strategieën bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken
aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de
nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten.
iShares ETF’s zoeken benchmarks om te volgen en posities worden niet gewijzigd gedurende dalende of stijgende markten. De resultaten kunnen verschillen van
de resultaten van de onderliggende benchmarkindex. iShares ETF’s worden op beurzen gedurende de dag verhandeld tegen de actuele marktprijs, die kan afwijken
van de intrinsieke waarde. Transactie- en makelaarskosten zijn van toepassing. Liquiditeit is niet gegarandeerd. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares
IV plc en iShares V plc (gezamenlijk de “Companies”) zijn open-end beleggingsinstellingen met veranderlijk kapitaal en afzonderlijk aansprakelijk naar het recht
van Ierland en geautoriseerd door de Financial Regulator. Het prospectus en bijbehorende informatie in verband met de ETF’s, inclusief de jaarverslagen, zijn
beschikbaar op de website van iShares www.ishares.nl. De effecten uitgegeven door iShares Physical Metals plc zijn beperkt verhaalbaar en worden slechts
betaald uit het onderliggende vermogen. In het geval het belegde vermogen onvoldoende is zullen uitstaande vorderingen onbetaald blijven.
Het kan zijn dat diversificatie en spreiding van vermogensbestanddelen u niet volledig beschermd tegen marktrisico.
Dit document is niet bedoeld als een aanbod of enig andere stap in de richting van een publiek aanbod van aandelen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada
en zal dit onder geen enkele omstandigheid worden. Dit document is niet gericht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika, Canada of enige provincie of
ander territoriaal gebied daarvan, waar de ondernemingen/effecten niet zijn geautoriseerd of geregistreerd voor distributie, en waar geen prospectus bij enige
commissie of toezichthouder is gedeponeerd. De ondernemingen/effecten mogen niet worden verworven of in eigendom worden verkregen door een ERISA Plan.
Dit document mag niet worden verspreid zonder de toestemming van BlackRock.
Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority,
geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming
worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2012 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY
(MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde
handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks)
zijn van de respectievelijke eigenaren.
Voor meer informatie kijk op: blackrock.com/newworld
International
Nederland
blackrockinternational.com
blackrock.nl
ishares.com
ishares.nl
002390-12 Feb12
Download