Tijdvak - MeneerDeJonge

advertisement
Tijdvak 3: Tijd van Monniken en Ridders
MIddeleeuwen
500-1000
Kenmerkende aspecten
Het ontstaan van feodale
verhoudingen in het bestuur
Voorbeelden
Vazaliteit
↓
Feodaliteit (leenstelsel)
(Karel Martel)
Franken (Clovis) (500)
Pippijn: hofmeier→koning
Karel de Grote: koning→
Keizer (800)
Kleinzoons Karel de Grote
Bestuurssysteem Karel de
Grote
De verspreiding van het
christendom in geheel
Europa
800-1000 Noormannen
Europa gekerstend vanuit
Ierland en Italie
Vorst heeft de kerk nodig
Kerk heeft de vorst nodig
Belang van de kloosters
Uitleg
Persoonlijke band Germaanse
aanvoerder en volgelingen
trouw→bescherming
grond→hulp in de oorlog
nadelen:
-lenen worden erfelijk→
macht wordt gedecentraliseerd
-te ingewikkeld
Frankrijk, Belgie,deel Ned
Verovert heel Europa
Verdelen het rijk (Fr en Dui)
Leenmannen gaan gouwen
(marken) besturen
-belasting ophalen
-orde en rust handhaven
-recht spreken
controle door zendgraven
chaos en oorlogen
Missionarissen (monniken) bv
Willibrord en Bonifatius
-eerst de vorst bekeren
-heidense elementen verbinden
met christelijke
-kerk zorgt voor eenheid
-geestelijken enige ontwikkelde
mensen
-bestuursstructuur kerk model
voor bestuursstructuur staat
-christendom verspreiden onder
dwang
-bescherming gelovigen
-tienden van de gelovigen
-kunst en wetenschap
-onderwijs(boeken overschrijven)
-geloof verspreiden
Karolingische Renaissance
De vrijwel volledige
vervanging in W Europa van
de agrarisch-urbane
samenleving door een
zelfvoorzienende agrarische
samenleving via hofstelsel en
horigheid
-geld
-steden
-handel
-handwerk
verdwijnen bijna volledig
Autarkische, agrarische
samenleving
Domaniale (=hof)stelsel
Vrije boeren (klein aantal)
Horigen
-recht op grond en bescherming
-pacht in natura
-herediensten
-heerlijke rechten
Lijfeigenen
-wel vrij, geen bezit
-werken voor de heer
(handwerk, vroonland)
1-geestelijkheid (hoog uit
tweede stand, laag uit derde
stand)
2-adel (hoog = veel grond, laag
= weinig grond)
3-boeren
Middeleeuwen→
standenstaat
Het ontstaan en de
verspreiding van de Islam
-vernieuwing in de landbouw
bewaren Romeinse cultuur
-Romaanse stijl
-nieuwe drukletter
-onderwijs uitbreiden
610 Engel Gabriel→openbaring aan Mohammed
Koran=boodschap van
Allah
622 vlucht van Mekka naar
Medina
630 terug naar Mekka
Begin Islamitische jaartelling
Soennieten
-soenna = handelingen en
uitspraken van de profeet
-opvolgers stam Mohammed
-scheiding geestelijk en
politiek leiderschap
Sjiieten
-sjaria=alle religieuze wetten
en voorschriften
-opvolgers familie Mohammed
-geestelijk leider=politiek leider
Arabieren veroveren een
groot rijk
-tot Byzantijnse rijk
-tot Z Frankrijk (via N Afrika 732 slag bij Poitiers (Karel
en Spanje/Portugal)
Martel) ↓
Term Middeleeuwen
Reconquista=herovering
Iberisch schiereiland (tot
1492)
Snelle verovering
-djihad=heilige oorlog
-geharde woestijnsoldaten
-tegenstanders verdeeld/verzwakt
-bevrijding van onderworpen
volkeren
Probleemloze verovering
-aantrekkelijke godsdienst
(duidelijke regels)
-alleen als Moslim politieke/
economische invloed
-Joden/christenen aparte status
(ook monotheisme)
↓
-speciale belasting
-aparte wijken
-geloof niet openlijk belijden
Hoog ontwikkelde cultuur
grote invloed op christelijke
-wiskunde (Arabische cijfers/ cultuur
cijfer 0)
-astronomie(astrolabe)
-geografie(kompas)
-medische wetenschap
-Hellenistische elementen
-bedacht in de Renaissance
-negatieve lading ( onbelangrijke tussentijd)
-herwaardering vanaf de 19de
eeuw
Download