Beste Sportmasseur / Wellnessmasseur NGS in spé Je bent van

advertisement
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Beste Sportmasseur / Wellnessmasseur NGS in spé
Je bent van start gegaan met de opleiding Sportmassage NGS of Wellnessmassage NGS met
als doel het diploma van de branche-organisatie NGS te behalen. Met dit infobulletin wil het
NGS je informeren over het gehele examenproces, zodat jij weet waar je aan toe bent.
Aanvullende informatie (details, uitzonderingen) is ook te lezen in het Toetsplan en het
Examenreglement. Te downloaden via de site van het NGS: www.sportverzorgingngs.nl,
button Downloads, kopje Examens.
Nog even in het kort de argumenten om te kiezen voor een NGS examen:
 Het NGS is dé gesprekspartner voor de georganiseerde sport (aangesloten bij
NOC*NSF), overheid, sportgezondheidszorg, onderwijs, verzekeringsmaatschappijen
en andere maatschappelijke organisaties.
 Enig onafhankelijk sport/welnessmassage-examen in Nederland: er is contact met
maar geen binding met opleiders. Het theorie-examen van het NGS is het enige
(sport)massage examen in Nederland dat door een onafhankelijk en gecertificeerd
instituut wordt bewaakt (Cito). Het gehele examenproces van het NGS is als enige in
Nederland gecertificeerd door een onafhankelijke instelling: het KwaliteitsCentrum
Examinering KCE. Het KCE beoordeelt of de processen transparant en
ontwikkelingsgericht zijn.
 Het examenproces sluit aan bij de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. Denk
bijvoorbeeld aan het competentiegericht examineren.
 Het examen van het NGS is uitermate scherp geprijsd.
Hoe is het examenproces ingericht?
Natuurlijk bereidt het opleidingsinstituut je voor op het NGS examen. Je zult merken dat je
ook al gedurende de opleiding bezig bent met het examen. Bij het competentiegericht
examineren past dat je gedurende de opleiding je ontwikkeling laat zien. In het examenproces
zijn 3 zogenaamde exameninstrumenten cruciaal.
1- het portfolio
2- het theorie-examen
3- het praktijkexamen in de vorm van een assessment
Exameninstrument 1: Portfolio
Het portfolio stel je gedurende het opleidingsjaar samen. Hierin kan je je vorderingen laten
zien. Het portfolio bestaat uit een aantal onderdelen.
 Originele bekendmaking door het Cito van de resultaten op de theorietoetsen. Deze
moeten voldoende resultaat hebben (zie bij Theorie) om deel te kunnen nemen aan het
Praktijkexamen.
 een verslag van een snuffelstage bij een sport-/wellnessmasseur met positieve
beoordeling door docent en/of stagebegeleider. In het verslag is zichtbaar wat je
gezien en gedaan hebt en hoe je het hebt ervaren. Het verslag bevat minimaal 1 A4-tje.
Versie september 2012
1
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
 Sportmassage: 3 cliëntendossiers (handgeschreven of getypt) waarin je een
onderzoeksverslag en behandelplan uitwerkt van 3 verschillende cliënten met focus op
onderste extremiteiten, romp en bovenste extremiteiten. Alle onderdelen van één
cliëntendossier moeten van toepassing zijn op één en dezelfde persoon.
Er mag een ‘ontwikkeling’ zichtbaar zijn in de 3 dossiers. De 3e moet foutloos zijn.
Bij de 1e en 2e mogen door de docent opmerkingen worden geplaatst. Alle drie de
cliëntendossiers moeten geparafeerd worden door de docent. Let op: de cliënt moet
ook het dossier ondertekenen. Alle 3 de cliëntendossiers dienen volledig ingevuld te
zijn wat inhoud dat er bij de cliëntendossiers van de bovenste en onderste extremiteit
een bandage- én een massagebehandeling ingevuld moet zijn. Bij de romp is vanwege
het ontbreken van tapebandage in de leerdoelen alleen massage toegestaan. Je mag in
geen van de voorgestelde behandelplannen doorverwijzen naar een andere specialist.
Wellness-massage: 3 cliëntendossiers (handgeschreven of getypt) waarin je een
onderzoeksverslag en behandelplan uitwerkt van 3 verschillende cliënten met focus op
onderste extremiteiten, romp en bovenste extremiteiten. Alle onderdelen van één
cliëntendossier moeten van toepassing zijn op één en dezelfde persoon.
Er mag een ‘ontwikkeling’ zichtbaar zijn in de 3 dossiers. De 3e moet foutloos zijn.
Bij de 1e en 2e mogen door de docent opmerkingen worden geplaatst. Alle drie de
cliëntendossiers moeten geparafeerd worden door de docent. Let op: de cliënt moet
ook het dossier ondertekenen. Alle 3 de cliëntendossiers dienen volledig ingevuld te
zijn. Je mag in geen van de voorgestelde behandelplannen doorverwijzen.
 Het protocol van het formatief examen EHBSO: het opleidingsinstituut zal conform
NGS-protocol de praktische vaardigheden op het gebied van EHBSO examineren.
Protocol EHBSO
 Het gaat om de onderdelen ‘algemeen wondletsel’, ‘sportletsel’ en



‘kramp’. Alle 3 de onderdelen moeten met voldoende gehonoreerd zijn
mét een onderbouwing in de daarvoor bestemde kolom.
Heb je al een EHBO diploma, dan vind je in bijlage 1 een overzicht
van door NGS erkende diploma’s. Het examenonderdeel ‘kramp’ moet
wel getoetst worden in de opleiding.
Het originele, door de docent handmatig ingevulde protocol EHBSO
mét een paraaf van docent/opleidingsinstituut gaat in het portfolio.
Het onderdeel EHBSO is geen verplicht onderdeel van het portfolio
Wellnessmassage NGS
Reanimatie
 Zowel de Sport- als Wellnessmasseur moeten in het bezit zijn van een geldig
reanimatiebewijs. Zie bijlage 1 voor door het NGS erkende
reanimatiebewijzen. Het originele reanimatiebewijs zit in het portfolio
Versie september 2012
2
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Het NGS heeft formats gemaakt voor de cliëntendossier, protocol EHBSO en verslag
snuffelstage. Eveneens is een ‘checklist portfolio’ opgesteld. Het gebruik van deze
documenten is verplicht. Te downloaden via de site van het NGS:
www.sportverzorgingNGS.nl, button Downloads en kopje Examens. Alle documenten dienen
door de docent/opleidingsinstituut als voldoende beoordeeld te worden. Dit blijkt uit een
paraaf van de docent op het desbetreffende document.
Het portfolio is een losbladige ringmap liefst voorzien van tabbladen. Alléén de NGS
formulieren mogen worden gebruikt; andere of eigen formulieren worden afgekeurd. Alle
onderdelen moeten op de volgorde van de checklist in het portfolio zijn gevoegd.
Wanneer is het portfolio voldoende?
Op de dag van het praktijkexamen neem je het volledige portfolio mee. De vakassessor
beoordeelt het portfolio op volledigheid van stukken, volledigheid van parafen en of alle
beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Is het portfolio onvolledig (qua stukken
en/of parafen en/of onvoldoende op beoordelingscriteria) of is er een onjuist (lees; niet erkend
door het NGS, zie bijlage 1) diploma reanimatie of EHBO, dan mag je niet deelnemen aan het
assessment. Formeel word je dan afgewezen voor het praktijkexamen. Ook heeft de
vakassessor de mogelijkheid (niet verplicht) een vraag over de inhoud te stellen om daarmee
de authenticiteit te controleren. Bij twijfel wordt ter plekke aan de voorzitter van de
Examencommissie om een beslissing gevraagd.
Exameninstrument 2: Theorie-examen
Tijdens de opleiding ga je je theoretische kennis op de modules anatomie, fysiologie, sportmassage en kwaliteitszorg uitbreiden. In de Eindtermen Sportmassage NGS of Wellnessmassage NGS staan de leerdoelen precies omschreven. Deze eindtermen vind je op de site van het NGS en Cito.
Het examenniveau en aantal vragen op het examen is verschillend voor Sportmassage NGS en
Wellnessmassage NGS. Zie onderstaande tabel.
Anatomie
Fysiologie
Sportmassage
Kwaliteitszorg
Sportmassage (niveau MBO-4)
Aantal vragen
Aantal minuten
50
60
50
60
50
60
20
30
Welnessmassage (niveau MBO-3)
Aantal vragen
Aantal minuten
50
60
40
60
20
30
15
30
De aangeboden vragen zijn Multiple-Choice. De vraag kan begeleid worden met een
illustratie.
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Dit doe je op een door jou gekozen moment
(gedurende het hele jaar!) op een beschikbare locatie in het land. (door het Cito aangewezen)
De digitale examens worden afgenomen in 2 blokken van 2 modules (uitzondering
herkansing, zie de paragraaf daarover, pag.10). Je kan ervoor kiezen alle vier onderdelen op
dezelfde dag te doen, je kan deze in blokken van 2 ook spreiden in de tijd.
Alle combinaties van twee vakken zijn mogelijk. Aan jou de keuze hoe dit in te delen.
Versie september 2012
3
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Om mee te kunnen doen aan de praktijkexamens (assessments) moet je voor een bepaalde
datum (zie schema) voldoende resultaat hebben gescoord op alle theoretische modules (zie
ook paraaf over ‘Wanneer voldoende’). Op 1 september start het nieuwe theoretisch toetsjaar.
Eventuele mutaties in de eindtermen worden per 1 september doorgevoerd in de aangeboden
toetsen. Je kan in principe het hele jaar door digitaal theorie-examen doen (excl.
sluitingsdagen examenlocatie) op de werkdagen maandag tot en met vrijdag. Het NGS werkt
samen met Cito aan de mogelijkheid om ook één avondopenstelling aan te bieden. Mocht dit
lukken, zal dit via de site gecommuniceerd worden.
Voor meer informatie over de digitale examens, zoals bijvoorbeeld de locaties in het land,
kijk op www.cito.nl, Examenkandidaten, Centrale examens, Alle Examens (zakelijk),
Sportmassage NGS. Zowel in de linkerkolom, rechterkolom als in het hoofdblad is veel
relevante info te downloaden.
Heb je gekozen voor de combinatie Sportmassage én Wellnessmassage, dan doe je theorieexamen voor de vakken Sportmassage NGS.
Wanneer voldoende?
Een voldoende score op het theorie-examen is nodig om deel te kunnen nemen aan het
praktijkexamen. De theoretische kennis op vier modules wordt getoetst: anatomie, fysiologie,
sportmassage en kwaliteitszorg. Je bent voor het gehele theorie-examen geslaagd als:
- voor de modules anatomie en fysiologie beide minimaal een 6 is behaald
- voor de modules sportmassage en kwaliteitszorg samen minimaal 12 punten behaald is
waarbij maximaal één 5 is toegestaan
Wanneer je een score van zes of hoger op een module hebt gehaald, ontvang je hiervoor een
zogenaamd deelcertificaat. Een deelcertificaat is 18 maanden geldig om praktijkexamen te
kunnen doen. Let op: je kan dus meerdere deelcertificaten die op verschillende data zijn
afgegeven hebben. De 18 maanden (geldigheid i.r.t. praktijkexamen) telt dus vanaf het oudste
deelcertificaat!
Dyslexie / visuele handicap
Voor kandidaten met een visuele handicap en dyslexie is er een mogelijkheid om het theorieexamen te laten voorlezen. Een medische verklaring dient overlegt te kunnen worden. Meer
informatie en inzicht in de extra kosten die dit met zich meebrengt, is te verkrijgen via het
bureau NGS.
Versie september 2012
4
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Bijgaande tabel geeft inzicht in de cesuur (wanneer voldoende score) voor de 4 modules.
Basiscesuur
Anatomie
Fysiologie
Sportmassage
Kwaliteitszorg
Sportmassage (niveau MBO-4)
Aantal vragen
Aantal goed voor
voldoende
50
28 = 56%
50
28 = 56%
50
30 = 60%
20
12 = 60%
Wellnessmassage (niveau MBO-3)
Aantal vragen
Aantal goed voor
voldoende
50
30 = 60%
40
24 = 60%
20
12 = 60%
15
9 = 60%
Direct na afname van het digitaal examen, krijg je de voorlopige uitslag. Het Cito stuurt per
post binnen twee weken na afloop van het examen de definitieve uitslag. De deadlines (zie
schema) hebben betrekking op de voorlopige uitslag.
Nadat alle uitslagen binnen zijn en verwerkt kan de indeling voor het praktijkexamen gemaakt
worden. De uitnodiging voor het examen krijgt u ongeveer twee weken voordat deze examens
beginnen.
Exameninstrument 3: Praktijkexamen
Heb je voldoende resultaat behaald op de theoretische onderdelen, dan ontvang je van het
NGS automatisch een oproep voor het praktijkexamen. Het praktijkexamen wordt afgenomen
op een zaterdag in de periode mei-juni. De exacte data staan vermeld in de bijlage bij dit infobulletin. Vanzelfsprekend worden de data ook gepubliceerd op de site van het NGS. Je mag
één verhinderingsdatum opgeven; zie paragraaf Opgave Examens.
Medio mei ontvang je per post de uitnodiging voor het praktijkexamen. Dit examen wordt op
een centrale locatie in het land afgenomen. In de uitnodiging lees je waar en wanneer het
examen plaats zal vinden. Je moet zelf een model meenemen naar het examen. Het
belangrijkste is dat dit model ‘gezond’ is. Ook voor het model is een aantal spelregels
omschreven waaraan hij/zij zich dient te houden. Bij de uitnodiging voor het praktijkexamen
ontvang je deze spelregels. Het is belangrijk dat jij als examenkandidaat je model hierover
informeert. Mocht het model zich niet aan de spelregels houden, dan zou dit kunnen leiden tot
het niet starten of voortijdig staken van het praktijkexamen met als beoordeling ‘niet voldaan
aan de exameneisen’.
Een tweede ronde praktijkexamens wordt in oktober afgenomen. Er zijn dan 2 zaterdagen
beschikbaar. Heb je je theorie na 4 mei en voor 21 september gehaald, dan word je ingepland
(je ontvangt automatisch bericht) voor één van de 2 zaterdagen in oktober. Ook als je in het
voorjaar bent afgewezen voor het praktijkexamen, krijg je automatisch bericht van het NGS.
Mocht je je praktijk in oktober toch niet gehaald hebben dan is er nog een kans in februari.
Let wel ! Het NGS behoudt zich het recht voor om een examen-dag toe te voegen dan wel te
laten vervallen. Dit zou b.v. het geval kunnen zijn bij meer of minder aangemelde kandidaten.
De geplande kandidaten worden minimaal 14 dagen voorafgaande aan de annulering
geïnformeerd en op de hoogte gesteld van de vervangende datum.
Versie september 2012
5
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Opzet praktijkexamens
Het praktijkexamen wordt in de vorm van een assessment afgenomen. Voorafgaand aan het
examen ontvang je een casus met informatie omtrent anamnese, inspectie, functie-onderzoek
(alleen bij sportmassage) en palpatie. Je krijgt 20 minuten om deze casus te bestuderen en uit
te werken in een behandelplan. De voorbereiding is zonder model. Tijdens jouw
voorbereidingstijd wordt jouw model met jouw portfolio naar de vakassessor op de
examenlocatie geleid. De vakassessor beoordeelt het portfolio op eerder genoemde criteria.
Na de 20 minuten wordt ook de examenkandidaat naar de examenlocatie geleid en zal de
vakassessor eerst zijn/haar bevindingen omtrent het portfolio met de examenkandidaat
bespreken. Indien voldoende, wordt je toegelaten tot het assessment en start dit direct.
Assessment Sportmassage
Met de informatie uit de casus neem je een anamnese af met je model (assessor geeft
eventueel vakinhoudelijke informatie). Je neemt géén inspectie af. Wel zal je de
inspectiegegevens gebruiken bij het opstellen van het behandelplan. Na de anamnese doe je
een specifiek functie-onderzoek (je doet alleen de relevante testen oftewel de testen met een
afwijkend resultaat, waarbij wel de aangedane met de niet-aangedane zijde wordt vergeleken).
Daarna stel je met je cliënt een behandel & adviesplan op. Je behandelt de cliënt (model)
middels de onderdelen tapen & bandageren en massage. Je moet ook adviezen meegeven.
Naast toetsing op de werkprocessen en competenties wordt beoordeeld of je de onderdelen
anamnese, functie-onderzoek, massage (excl. palpatie) en tapen & bandageren technisch
voldoende beheerst. Natuurlijk evalueer je de behandeling met je cliënt en maak je een
stappenplan voor het vervolg. Voor het uitvoeringsdeel van het examen (dus excl.
voorbereidingstijd) is 60 minuten beschikbaar. Je handelt geheel zelfstandig en bepaalt zelf
hoe je deze 60 minuten invult.
Voor Wellnessmassage worden naast de beschreven competenties (exclusief ‘Analyse’), de
vaktechnische onderdelen anamnese en massage getoetst. Hiervoor is ook 60 minuten
beschikbaar.
De vakassessor legt zijn bevindingen vast in een protocol.
Versie september 2012
6
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Normering Assessment Sportmassage
NR
OMSCHRIJVING
1.1
1.2.a
1.2.b
1.3
1.4
1.5
1.6
1.9
1.10
Portfolio
Bereid de activiteiten voor
Voert beroeps-specifiek onderzoek uit
Voert beroeps-specifiek onderzoek uit, functietesten
Stelt het stappenplan op
Masseert de cliënt
Tapet en bandageert cliënt
Geeft advies en voorlichting
Registreert en legt gegevens vast
Evalueert de activiteiten
Weging
A
B
C
D
Totaal
Aantal
3
2
4
Min. aantal “V”
3
1
2
COMPETENTIES
WEGING
L,R,T
D,F,N,T
D,F,N,T
E,J,M,Q,R,T
D,F,K,L,R,T
K,L,R,T,V
C,I,R
F,J,T
E,M,J,P
D
C
C
A
B
A
A
C
B
C
Opmerking
100 % score
50 % score
25 % score
100 % score
9
Normering Sportmassage
Om te slagen voor het assessment zijn minimaal nodig:
 3 voldoendes (“V’) voor de items met de weging A
 1 voldoendes (“V’) voor de items met de weging B
 2 voldoendes (“V’) voor de items met de weging C
 1 voldoende (“V’) voor de items met de weging D
Versie september 2012
7
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Normering Assessment Wellnessmassage
NR
OMSCHRIJVING
1.1
1.2.a
1.3
1.4
1.6
1.9
1.10
Portfolio
Bereid de activiteiten voor
Voert beroeps-specifiek onderzoek uit
Stelt het stappenplan op
Masseert de cliënt
Geeft advies en voorlichting
Registreert en legt gegevens vast
Evalueert de activiteiten
Weging
A
B
C
D
Totaal
Aantal
1
2
4
Min. aantal “V”
1
1
2
COMPETENTIES
WEGING
L,R,T
D,F,N,T
E,J,M,Q,R,T
D,F,K,L,R,T
C,I,R
F,J,T
E,M,J,P
D
C
C
B
A
C
B
C
Opmerking
100 % score
50 % score
25 % score
100 % score
7
Normering Wellness
Om te slagen voor het assessment zijn minimaal nodig:
 1 voldoendes (“V’) voor de items met de weging A
 1 voldoendes (“V’) voor de items met de weging B
 2 voldoendes (“V’) voor de items met de weging C
 1 voldoende (“V’) voor de items met de weging D
Versie september 2012
8
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Eindresultaat praktijkexamen
Om te slagen voor het praktijkexamen moet zowel de portfoliobeoordeling als het assessment
voldoende zijn. De bevindingen zijn door de vakassessor vastgelegd op het protocol. Na het
praktijkexamen wordt dit protocol direct beoordeeld door de Examencommissie. Op basis van
de wegingsmatrix komt deze commissie tot het eindresultaat. Het streven is binnen 1,5 uur na
afloop van het praktijkexamen de kandidaat te informeren over het eindresultaat. Als je bent
afgewezen krijg je een kopie van het protocol binnen 2 weken door het bureau NGS
toegestuurd. Als je geslaagd bent ontvang je het diploma en een kopie van je protocol meteen
met de uitslag. De bijbehorende licentie wordt later door het bureau NGS toegezonden.
Opgave examens
Volg je de opleiding bij een opleidingsinstituut dat door het NGS erkend wordt, dan ontvangt
de opleider aan het einde van het kalenderjaar de inschrijfformulieren van het NGS. Deze
gaan mét een recent en origineel uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van iedere
examenkandidaat retour naar het NGS. Zorg dat je het uittreksel tijdig in huis hebt. Op het
inschrijfformulier is maximaal één verhinderingsdag praktijkexamens aan te geven.
Middels het inschrijfformulier machtig je het NGS het examengeld voor één theorie-examen
(4 modules) en één praktijkexamen af te schrijven. Op de uiterste inschrijfdatum wordt het
gemachtigde tegoed door het NGS geïnd. In de bijlage bij dit info-bulletin vind je de huidige
tarieven. Deze staan ook gemeld op de site van het NGS.
Voor het digitaal schriftelijk examen, krijg je nadat het NGS het geld heeft ontvangen, per
mail een toegangscode én inschrijfinstructie voor de Cito-site, toegezonden. Via je eigen PC
log je in op de site van het Cito en ga je naar het deel van Sportmassage NGS. Daar kies je
voor Aanmelden, waarna je de ontvangen toegangscode invult. Je kan dan locatie, dag, tijdstip
en vakken bepalen om examen te doen. Je kan tot 2 dagen voor de door jou gewenste
examendatum inschrijven.
Het is mogelijk om voordat de opleider de inschrijfformulieren krijgen al digitaal theorieexamen te doen. Je maakt dan na het insturen van de inschrijfformulieren zelf het geld over
naar het NGS. Leg daarna zelf contact met het bureau van het NGS om een toegangscode
toegestuurd te krijgen ([email protected]).
Doe je geen examen via een erkend opleidingsinstituut, dan is het inschrijfformulier te
downloaden via de site van het NGS, button Examens. Je stuurt het formulier en uittreksel
GBA aan het NGS toe.
Examendata en deadlines om de route naar het assessment te plannen
Assessments
Theorie uiterlijk
Inschrijving uiterlijk
Nov 2012
17, 24
20 okt 2012
8 okt.2012
Feb 2013
16, 23
19 jan. 2013
10 jan. 2013
Juni 2013
1, 8, 15, 22
4 mei 2013
25 april 2013
Okt 2013
19, 26
21 sep.t 2013
5 sept. 2013
NB Theoriedatum alleen van toepassing voor Sportmassage en Wellnessmassage.
Versie september 2012
9
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Herkansing?
Hoe verder als je je theorie niet (volledig) hebt gehaald?
Een voldoende resultaat (deelcertificaat) op ieder theoriemodule blijft 18 maanden geldig.
Dit betekent dat na afloop van de 18 maanden je niet meer mag deelnemen aan het
praktijkexamen. Houdt dit dus zelf goed in de gaten!
Bij onvoldoende resultaat heb je de mogelijkheid de theorie-modules te herkansen waar je
onvoldoende op hebt gescoord. Indien op de modules sportmassage en kwaliteitszorg
gezamenlijk onvoldoende score is gehaald (11 of lager), mag je zelf kiezen welke module je
herkanst.
Na betaling van herkansingsgeld krijg je een nieuwe code/codes toegestuurd en kan je zo snel
mogelijk je herkansingsmogelijkheid inplannen voor één of meerdere theorie-onderdelen.
Op de uiterlijke theorie data een voldoende resultaat (voorlopige uitslag is voldoende) over de
vier theorie-modules betekent automatisch een uitnodiging voor het praktijkexamen.
Praktijkexamen:
Er zijn 3 rondes praktijkexamen in het jaar, ongeveer om de 4 maanden: voorjaar ( juni) en
najaar (oktober) en voorjaar (eind februari / begin maart). Het NGS heeft het recht een
examen-dag te laten vervallen of toe te voegen afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Afgewezen voor het praktijkexamen betekent dat je in de volgende ronde een herkansing kan
doen. De herkansing van het praktijkexamen omvat het gehele assessment.
Je krijgt automatisch een uitnodiging met inschrijfformulier (inclusief machtiging)
toegestuurd. Let er op dat in de herkansingsronde je reanimatiediploma én de resultaten op
theorie nog wel geldig zijn! Je mag maximaal 2 keer herkansen en hebt daar binnen de
gestelde 18 maanden voldoende mogelijkheid voor. Er zijn in die periode 4 examenperiodes
om een her-assessment te doen, dus mocht je een keer verhinderd zijn is dat geen probleem.
Het portfolio is gedurende 2 herkansingen praktijkexamen geldig.
Tot slot
Hopelijk heeft dit infobulletin voldoende inzicht gegeven. Er zijn meerdere documenten die
relevant zijn in het examenproces. Namelijk;
 In het Toetsplan is meer te lezen over de spelregels tijdens het theorie- en
praktijkexamen.
 Examenreglement, voor bijzondere situaties en in geval van klacht en/of bezwaar.
Beide documenten zullen eind dit jaar beschikbaar worden gesteld aan de erkende Opleiders.
Vanzelfsprekend kan je je vragen ook altijd voorleggen aan het opleidingsinstituut en zeker
ook bij het NGS. Mailen kan via [email protected] Een leuke opleiding met
een goed eindresultaat gewenst!!
Bijlage 1: overzicht door NGS erkende Reanimatie- en EHBSO diploma’s
Bijlage 2: kostenoverzicht examens
Bijlage 3: aanmeldprocedure digitale theorie-examens
Versie september 2012
10
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Bijlage 1
Door het NGS erkende EHBO diploma’s
Een kandidaat die in bezit is van de volgende drie (allen in bezit) van het Oranje Kruis:
- Eerste Hulp én
- Verbandleer en kleine ongevallen én
- Eerste hulp bij Sportongevallen.
krijgt vrijstelling voor de onderdelen Algemeen Letsel en Sportletsel. Het onderdeel Kramp
dient nog wel getoetst te worden in de opleiding.
- MFA/EHV
- MFA/EHA
Deze beide diploma’s geven vrijstelling voor de onderdelen Algemeen Letsel en Sportletsel.
Het onderdeel Kramp dient nog wel getoetst te worden in de opleiding.
- MFA/Sport
Dit diploma geeft vrijstelling voor de onderdelen Algemeen Letsel, Sportletsel én Kramp.
Door NGS erkende reanimatie-certificaten
- Diploma Nederlandse Hartstichting
- Diploma Ambulanceverpleegkundige
- Diploma Spoedeisende hulp verpleegkundige
- Certificaat Hartbewaking
- Medic First Aid
- Overige reanimatiediploma’s erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) of
ERC;
De organisator van de reanimatie-opleidingen moet de cursisten die de opleiding met
succes hebben afgerond, laten registreren bij de NRR/ERC. De cursisten ontvangen
dan ook automatisch een certificaat van de NRR/ERC wat blijkt uit het logo van ERC
of NRR.
Indien het opleidingsinstituut is erkend door de NRR mag het opleidingsinstituut het
logo van de NRR voeren op het certificaat en is de cursist automatisch geregistreerd.
Indien de opleiding door een erkend instructeur wordt gegeven kan de instructeur de
cursist aanmelden bij de NRR, kosten € 5,-, waarna de cursist digitaal het certificaat
krijgt toegezonden.
Versie september 2012
11
Informatiebulletin examenkandidaat
Sport-en Wellnessmasseur NGS
Examenjaar 2012-2013
Bijlage 2
De examenprijzen voor het jaar 2013 zijn als volgt vastgesteld:
Voor uitzonderingen (pag.4) kunt u contact opnemen met het bureau NGS.
Onderdeel
Examen theorie digitaal + praktijkexamen
Herexamen theorie digitaal 1 of 2 vakken
Herexamen theorie digitaal 3 of 4 vakken
Herexamen theorie schriftelijk 1 of 2 vakken
Herexamen theorie schriftelijk 3 vakken
Herexamen theorie schriftelijk 4 vakken
Her assessment
Versie september 2012
Tarief in €
€ 225,€ 70,€ 140,€ 60,€ 80,€ 100,€ 110,-
12
Download