Bestuurslid communicatie en marketing Nederlands Genootschap

advertisement
Bestuurslid communicatie en marketing Nederlands Genootschap voor Sportmassage
Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) heeft een vacature voor een bestuurslid
communicatie en marketing. Startdatum van de functie in overleg, bij voorkeur eerste kwartaal 2015.
De organisatie
Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is sinds 1954 dé examen- en brancheorganisatie
voor sportmassage, sportverzorging en wellnessmassage in Nederland. Het NGS bewaakt de kwaliteit
binnen de branche en van de NGS-masseurs. Bovendien is het NGS de grootste brancheorganisatie voor
sport- en wellnessmasseurs van Nederland en is daarmee op (inter)nationaal niveau gesprekspartner
van de overheid, de nationale sportkoepel NOC*NSF, sportbonden, -verenigingen, organisaties uit de
(sport)zorgketen en de wellnessbranche.
Het NGS is een vereniging, de leden vormen in de Algemene Vergadering het hoogste orgaan. De
concrete sturing is gemandateerd aan het NGS hoofdbestuur, bestaande uit 5 personen. Het NGS
hoofdbestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau met 4 medewerkers.
Het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (5 personen) van het NGS is als collectief (collegiaal bestuur) verantwoordelijk voor
het besturen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde (financiële) beleid verantwoording
af aan de Algemene Vergadering van het NGS.
Het NGS heeft 1 manager aangesteld. De manager geeft sturing en leiding aan de werkorganisatie (3,9
fte), is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het tot uitvoer brengen van het jaarplan
binnen de vastgestelde (financiële) kaders.
De taken van het bestuurslid communicatie en marketing
Het bestuurslid is mede verantwoordelijk voor het bewaken van de missie, de continuïteit en uitvoering
van het meerjarenplan en de doelstelling van het NGS. Daarbij is hij of zij in het bijzonder
verantwoordelijk voor de samenhang in interne en externe communicatie en een effectief gebruik van
de communicatiekanalen die beschikbaar zijn.
Het bestuurslid heeft een stimulerende en adviserende rol aangaande het ledenblad, de website en de
nieuwsbrieven van het NGS. Verder worden de belangen behartigt m.b.t. de externe communicatie en
PR. Communicatie vindt met flair plaats op verschillende niveaus, zowel intern als extern. Het
bestuurslid is in staat het marketing-, communicatie- en sponsoring beleid van het NGS vorm te geven
en in- en extern te (re)presenteren. Hij of zij denkt in uitdagingen en oplossingen, toont
ondernemerschap en is creatief.
Het bestuurslid kan naar de pers optreden, i.o.m. de voorzitter en manager, als woordvoerder van het
NGS. Hij/zij onderhoudt goede contacten met de (lokale, regionale en landelijke) pers en is
verantwoordelijk voor het verzenden van persberichten.
Het bestuurslid adviseert en ziet op de communicatie met (potentiële) leden, vrijwilligers en overige
stakeholders van het NGS. De wijze van communiceren sluit aan op de ambities en doelstellingen die zijn
beschreven in het (meerjaren)beleid en is gericht op het op positieve wijze profileren en positioneren
van het NGS, haar leden en het vakgebied. De uitvoering van de communicatie ligt grotendeels bij
manager en bureau.
Het bestuurslid adviseert en ondersteunt de manager in de ontwikkeling van PR en
communicatiematerialen (folders, leaflets, kleding, muurschild, etc.) ten behoeve van het werven en
behouden van leden. Specifiek PR materiaal wordt ontwikkelt voor de promotie van NGS dienstverlening
aan (sport)evenementen en sportbonden.
Het bestuurslid draagt actief bij aan representatieve uitstraling van het NGS tijdens interne en externe
bijeenkomsten.
Profiel
Algemeen:
 geïnteresseerd in en affiniteit met wellness- en/of sportmassage in de breedste zin des woords;
 aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 beschikt over een relevant en actief netwerk;
 teamplayer die draagvlak weet te creëren;
 is lid van het NGS.
Functie specifiek:
 klantgericht;
 initiatiefrijk;
 creatief;
 kennis binnen het vakgebied communicatie en marketing (theoretisch en vaktechnisch);
 tactisch/strategisch werk- en denkniveau, met een duidelijke visie op PR en Marketing beleid.
Arbeidsvoorwaarden
De functie van bestuurslid communicatie en marketing is onbezoldigd. Uitsluitend gemaakte onkosten
worden vergoed.
Voor de tijdinvestering voor deze functie zijn de uitgangspunten:
 maandelijkse bestuursvergaderingen;
 één maal per jaar een Algemene Vergadering, twee maal per jaar een afdelingsoverleg;
 ieder kwartaal overleg met de manager van het NGS m.b.t. communicatiemiddelen (site,
nieuwsbrief, social media) en het te voeren marketingbeleid;
 twee jaarlijks overleg met de redactie van het ledenblad.
Sollicitaties
Voor vragen over de functie kunt u terecht bij de heer Hans Lotgerink, bestuursvoorzitter NGS. U kunt
de heer Lotgerink bereiken per mail [email protected].
Heeft u interesse en voldoet u aan het geformuleerde profiel? Stuur dan een schriftelijke motivatie en
CV vòòr 15 februari 2015 naar: NGS, t.a.v. Hans Lotgerink, postbus 421, 3720 AK Bilthoven of per e-mail
naar [email protected].
Download