REAAL Algemene voorwaarden Transport

advertisement
Transport-/montageverzekering TRMAACA06
Algemene Voorwaarden
systeembekistingen e.d. die op of nabij het bouwterrein/de
Deze overeenkomst beantwoord aan het vereiste van onzekerheid als
montageplaats aanwezig zijn.
bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde
of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens
1.5
Gebeurtenis:
verzekeraars respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt
een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten
voorvallen, die hetzelfde verzekerd werk en op vrijwel dezelfde
tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit
tijd plaatsvinden alsmede één en dezelfde oorzaak hebben.
schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan
Indien één van de hiervoor genoemde criteria niet van
wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan.
toepassing is op de gebeurtenis, dan hebben meerdere
voorvallen plaatsgevonden.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder:
1.1
1.6
Definitieve eindwaarde:
1.6.1
de uiteindelijke bouwsom in het bestek omschreven werk,
Verzekeringnemer:
waaronder in ieder geval meebegrepen zijn het totaal van de
de (rechts)persoon die de verzekeringsovereenkomst met de
aanneemsommen van de onder deze verzekering gedekte
werken, inclusief winst, verrekenposten, meer of minder werk;
verzekeraar is aangegaan en als zodanig in het polisblad staat
1.6.2
de waarde van de werken buiten het bestek;
1.6.3
de honoraria van architecten, adviseurs en/of constructeurs;
Verzekerden:
1.6.4
de kosten van toezicht en controle;
de verzekeringnemer, de opdrachtgever en/of de voor de
1.6.5
de waarde van de door de opdrachtgever respectievelijk
vermeld.
1.2
toekomstige eigenaar zelf uitgevoerde werkzaamheden en ter
montage verantwoordelijke directie, aannemer,
beschikking gestelde materialen;
onderaannemers, installateurs, architecten, adviseurs,
constructeurs, alle andere partijen, welke betrokken zijn bij de
1.6.6
genoemden verzekerden, indien en voor zover ook één van
de waarde van de overige onder artikel 1.3 verzekerde
objecten.
bouw, inclusief de ondergeschikten van de hiervoor
1.6.7
B.T.W. (indien meeverzekerd)
1.7
Omzet:
1.7.1
onder omzet wordt verstaan de totale jaaromzet inclusief door
deze verzekerden aansprakelijk is.
1.3
Het werk:
1.3.1
de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed, zoals in het
derden uitgevoerde werken mits onder Rubriek I
polisblad omschreven;
meeverzekerd en inclusief de waarde van de door
de bijkomende – en/of tijdelijke – en/of hulpwerken, al dan niet
opdrachtgever verstrekte materialen voor zover deze niet
1.3.2
volgens bestek, indien en voor zover deze hulpwerken
speciaal voor het werk worden vervaardigd en die op of nabij
1.3.3
reeds in de jaaromzet zijn opgenomen;
1.7.2
onder jaaromzet wordt verstaan het totaal van alle betalingen
het bouwterrein/de montageplaats aanwezig zijn;
welke verzekeringnemer/verzekerde(n) in enig jaar terzake
de materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen enz.
van de door hem/hun verrichte diensten of uit anderen hoofde
die worden in de onder artikel 1.3.1 en 1.3.2 omschreven
met betrekking tot verzekerde werken heeft/hebben
objecten en die op of nabij het bouwterrein/de montageplaats
ontvangen.
aanwezig zijn;
1.3.4
1.3.5
de tekeningen, modellen en dergelijke voorwerpen die
Artikel 2
benodigd zijn voor de onder artikel 1.3.1 en 1.3.2 omschreven
2.1
Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht voor zover de verzekerde werken
objecten;
zich bevinden in Nederland, tenzij anders bepaald als
de onder artikel 1.3.4 genoemde voorwerpen zijn eveneens
omschreven in het polisblad.
gedekt tijdens verblijf en/of transport binnen Nederland.
Artikel 3
Verzekerde objecten en wijzigingen
1.4
Hulpmateriaal:
1.4.1
machines, bouwliften, werktuigen, gereedschappen, keten en
verzekeringnemer/verzekerde(n) aan de verzekeraar
loodsen ten behoeve van het werk, die op of nabij het
opgegeven geschatte omzet en een maximum onder rubriek I
bouwterrein/de montageplaats aanwezig zijn;
verzekerd bedrag. Indien het maximum onder rubriek I
steigers, damwanden, hulpconstructies welke voor meer
verzekerd bedrag wordt overschreden, dan houden
werken kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld stalen
verzekeraars het recht voor aanvang van de werkzaamheden
1.4.2
3.1
De verzekering geschiedt op basis van de door de
door bevoegde overheidsinstanties goedgekeurde tekeningen
1-6
GZ-TRM-AACA06
en/of bestek(ken) in te zien, waarna eventueel aanvullende
3.2
5.1.3
vermissing, vernieling of beschadiging van het ten behoeve
De verzekeringnemer/verzekerde(n) is/zijn verplicht de
van het werk te gebruiken of in gebruik zijnde hulpmateriaal
verzekeraar onmiddellijk in kennis te stellen van alle
wijzigingen in de bouw, montage, installatie of constructie,
3.3
Rubriek IV: Hulpmateriaal
premie en/of condities worden gesteld.
zoals omschreven onder artikel 1.4.
5.1.4.
Rubriek V: Eigendommen van bouwdirectie en personeel
alsmede van alle wijzigingen in de aard der werkzaamheden
vermissing, vernieling of beschadiging van de niet reeds
en/of andere omstandigheden.
elders gedekte, op het bouwterrein/de montageplaats
Indien een wijziging een verandering van het risico inhoudt,
aanwezige eigendommen van bouwdirectie en van personen
kunnen premie en condities in onderling overleg worden
in dienst van verzekerde en werkzaam op het bouwterrein/de
herzien, vanaf de datum van de wijziging.
montageplaats. Voorts is nadrukkelijk bepaald, dat
vermissing, vernieling of beschadiging van de onder deze
Artikel 4
4.1
rubriek verzekerde eigendommen slechts voor rekening van
Verzekerd bedrag
De verzekering is onderverdeeld in rubrieken zijnde:
de verzekeraar zal zijn, indien en voor zover verzekerde uit
Rubriek I: Het werk
hoofde van de besteksbepalingen of anderszins voor zulke
vermissing, vernieling of beschadiging verantwoordelijk is.
Rubriek III: Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
5.1.5
Rubriek IV: Hulpmateriaal
Met betrekking tot artikel 5.1.1 t/m 5.1.4 geldt:
niet verzekerd zijn varend en drijvend materieel alsmede
Rubriek V: Eigendommen van bouwdirectie en personeel
bouwmachines zoals kranen, draglines, bulldozers en andere
4.2
mechanisch voortbewogen transportmiddelen of werktuigen.
Het werk:
het in het polisblad vermelde bedrag onder deze rubriek, is op
basis van een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis.
5.2
De onderhoudstermijn:
5.2.1
schade veroorzaakt door verzekerde(n) tijdens
werkzaamheden volgens de onderhoudsverplichtingen van het
4.3
bestek of aannemingsovereenkomst.
Bestaande eigendommen van de opdrachtgever:
het in het polisblad vermelde bedrag onder deze rubriek, is op
5.2.2
schade welke zich gedurende de onderhoudstermijn
openbaart en veroorzaakt is tijdens de bouw-/montagetermijn
basis van premier risque per gebeurtenis.
en op het bouwterrein.
4.4
Hulpmateriaal:
het in het polisblad vermelde bedrag onder deze rubriek, is de
5.3
Voor het overige zijn, met behoud van het hiervoor in artikel
5.1 en 5.2 bepaalde en ongeacht eventuele andere van
som van de nieuwwaarde van de verzekerde hulpmaterialen
invloed zijnde gebeurtenissen, in ieder geval van deze dekking
ten tijde van het ontstaan van de schade.
uitgesloten:
4.5
Eigendommen van bouwdirectie en personeel:
het in het polisblad vermelde bedrag onder deze rubriek, is op
5.3.1
Algemeen:
5.3.2
schade veroorzaakt door molest, zoals omschreven in de
Nederlandse Beursbrandpolis alsmede het daarbij behorende
basis van premier risque per gebeurtenis.
clausuleblad;
Artikel 5
5.1
Omvang van de dekking
5.3.3
omschreven in de Nederlandse Beursbrandpolis alsmede het
De verzekering biedt, onverminderd het in artikel 5.1 en 5.2
daarbij behorende clausuleblad.
bepaalde, dekking tegen, mits in het polisblad vermeld:
5.1.1
Rubriek I: Het werk
vermissing, vernieling of beschadiging van het werk ongeacht
5.3.4
Burgelijk Wetboek, behalve in geval van schade, veroorzaakt
door opzet of grove nalatigheid van verzekerde(n);
vernieling of beschadiging door eigen gebrek, ondeugdelijke
5.3.4.2 de verzekeraar zal echter niet van haar verplichtingen
ontheven zijn ten aanzien van die verzekerde(n) aan wie geen
werkwijze en ontwerpfouten één en ander met terzijde stelling
opzet, grove schuld of grove nalatigheid te verwijten is/zijn;
van artikel 7:951 en artikel 7:952 Burglijk Wetboek, brand,
zelfontbranding, blikseminslag, explosie en vliegtuigen, storm,
5.3.4.3 de verzekeraar heeft het recht de door haar betaalde
schadevergoeding op de in artikel 5.3.4.1 genoemde partij(en)
vorst, overstroming, verzakking, trilling, inbraak, diefstal en
te verhalen.
daarmee verband houdende gebeurtenissen, baldadigheid en
moedwillige beschadiging door derden, of door eigen
personeel.
5.1.2
5.4
Uitgesloten met betrekking tot Rubriek I is:
5.4.1
vermissing, vernieling of beschadiging door gehele of
gedeeltelijke stilstand dan wel vertraging van het werk, tenzij
Rubriek III: Bestaande eigendommen van de
die stilstand of vertraging is veroorzaakt door een gedekte
opdrachtgever
gebeurtenis;
vernieling of beschadiging van de bestaande eigendommen
van de opdrachtgever die door de uitvoering van het in het
polisblad omschreven werk ontstaat.
2-6
Opzet:
5.3.4.1 de verzekeraar zal geen beroep doen op artikel 7:952
door welke oorzaak, waaronder begrepen vermissing,
materialen, ondeskundigheid, constructiefouten, foutieve
schade veroorzaakt door atoomkernreacties, zoals
5.4.2
schade welke noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht
ten behoeve van het werk, respectievelijk welke onafwendbaar
GZ-TRM-AACA06
5.4.3
uit de werkzaamheden moet voortvloeien, tenzij dit geschiedt
gelijke delen gedragen door verzekeringnemer en
om het herstel van een gedekte schade mogelijk te maken;
verzekeraar.
schade door brand, zelfontbranding, blikseminslag en explosie
aan de onder artikel 5.1.2 genoemde objecten (bestaande
6.3
eigendommen van de opdrachtgever);
5.4.4
deskundige te doen bijstaan.
schade door brand, zelfontbranding, blikseminslag en explosie
aan de verzekerde objecten gedurende de onderhoudstermijn;
5.4.5
5.4.6
5.4.7
6.4
verzekeraar geen erkenning van aansprakelijkheid in. Een
middel van een inventarisatie geconstateerd wordt;
vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 e.v.
vermissing, vernieling of beschadiging van geld en
Burgerlijk Wetboek, kan uitsluitend tot stand komen tussen
geldswaardige papieren;
verzekeringnemer en verzekeraar.
kosten en/of uitgaven in verband met verbeteringen en/of met
veranderingen in het ontwerp, gebruik en/of toepassing van
Artikel 7
verbeterde materialen, verbeterde en/of met veranderende
7.1
Schadevergoeding
Met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 7.2 tot en
met 7.4, omvat de verplichting van verzekeraar tot
bedrijfsschade van onverschillig welke aard en hoe ook
omschreven, derhalve ook kosten en/of uitgaven in verband
schadevergoeding:
7.1.1
in afwijking van artikel 7:958 Burgelijk Wetboek de schade
met gehele of gedeeltelijke stilstand van het werk, alsmede
onder rubriek I (het werk) vergoeden tot ten hoogste 130
vertraging in de uitvoering van en onderhandelingen over
procent van de geschatte eindwaarde en geen beroep op
contracten en verlies van contracten;
5.4.9
Medewerking aan omschreven gang van zaken houdt voor de
verlies door verdwijning of vermissing, indien dit eerst door
werkwijze, constructies e.d.;
5.4.8
De experts hebben het recht zich (afzonderlijk) door
onderverzekering;
schade aan hulpmateriaal voor zover geen eigendom van de
7.1.2
hoofdaannemer;
met betrekking tot die vernieling of beschadiging welke
volgens de polisvoorwaarden is gedekt, zijn voorzover niet
5.4.10 abandonnementen, echter in geval van vermissing gaat het
reeds begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van
eigendomsrecht bij ontvangst van de schadepenningen over
op de verzekeraar;
schadevergoeding, meeverzekerd:
7.1.2.1 de kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen
5.4.11 schade aan dat deel van een onder artikel 5.1.3 genoemde
en/of verwijderen respectievelijk van weer aanbrengen en/of
objecten (hulpmateriaal), waarin een machinebreuk en/of
opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de
machinestoring is ontstaan;
verzekerde objecten, voor zover deze kosten
5.4.12 verlies of verminking van software.
noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden om toegang te
verkrijgen tot dat deel van het werk, dat beschadigd of vernield
Artikel 6
6.1
Schadevaststelling
De schade wordt vastgesteld in onderling overleg of door een
is;
7.1.2.2 de honoraria, mits redelijk vastgesteld van architecten,
gezamenlijke te benoemen expert of door twee experts,
inspecteurs en technische adviseurs alsmede de kosten van
waarvan de verzekeringnemer en de verzekeraar elk één
toezicht, welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden
benoemen. In het laatste geval benoemen beide experts
voor het vervangen, wederopbouwen respectievelijk in de
samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde
expert die bij gebrek aan overeenstemming, de grootte van de
vroegere toestand terugbrengen van het werk;
7.1.2.3 de kosten van de in verband met bovengenoemde vervanging
schade binnen de grenzen van beide ramingen heeft vast te
wederopbouw of herstel, nieuw te maken tekeningen en
stellen, na beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te
hebben.
bestekken, alsmede de kosten van aanbesteden;
7.1.2.4 de kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede
De schadevaststelling van deze derde expert is bindend voor
van het noodzakelijke slopen en/of verwijderen van enig deel
beide
partijen.
van de beschadigde verzekerde objecten;
7.1.2.5 de onder in dit artikel 7.1.2.1 t/m 7.1.2.4 overeengekomen
Indien enige benoeming door gebrek aan overeenstemming
dekking geldt voor de vier onderdelen tezamen tot een
niet tot stand komt, zal de meest gerede partij het recht
maximum van
hebben de voorzitter van de Kamer van Koophandel en
10 procent van het onder rubriek I verzekerde bedrag per
Fabrieken voor Amsterdam te verzoeken zulk een benoeming
gebeurtenis, als een afzonderlijke verzekering, waarop de
te doen, welke benoeming bindend zal zijn voor alle partijen.
overige bepalingen van de polis voor zover zij niet in strijd zijn
De partij van wie zulk een verzoek uitgaat, zal de andere partij
met hetgeen in dit artikel is overeengekomen, volledig van
daarvan zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven in
kennis stellen.
kracht zijn;
7.1.3
aan schade aan hulpmateriaal, eigendommen van
bouwdirectie en personeel en bestaande eigendommen van
6.2
De kosten van een gezamenlijk te benoemen expert wordt
opdrachtgever ten hoogste het in polisblad vermelde
gedragen door verzekeraar. Bij twee experts zullen
verzekerde bedrag. Tevens geldt voor het hulpmateriaal,
verzekeringnemer en de verzekeraar er elk een op eigen
ingeval het verzekerde bedrag niet toereikend blijkt te zijn, dat
kosten aanwijzen. De kosten van de derde expert worden voor
3-6
GZ-TRM-AACA06
het schadebedrag verminderd wordt in verhouding van het
7.1.4
8.1.3
alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen aan
verzekerde bedrag tot de geldende nieuwwaarde;
elke inspectie van de verzekerde objecten door verzekeraar of
het bedrag van de door verzekeringnemer/verzekerde(n)
de door haar aangewezen deskundige(n) en toegang tot het
gemaakte bereddingskosten, echter gemaximeerd tot 50
bouwterrein/montageplaats respectievelijk het werk te zullen
procent van het onder rubriek I verzekerde bedrag per
gebeurtenis.
verlenen;
8.1.4
in geval van schade de verzekeraar van alle andere
bestaande verzekeringen van aansprakelijkheid in kennis te
7.2
Van het volgens artikel 7.1 verkregen bedrag blijft per
stellen en de verzekeraar een opgave te doen van deze
gebeurtenis en per verzekerd object het in het polisblad
vermelde eigen risico voor rekening van
verzekeraars;
8.1.5
alle in artikel 3.2 vermelde verplichtingen na te komen.
8.2
Indien verzekeringnemer/verzekerde(n) niet aan de in artikel
verzekeringnemer/verzekerde(n).
7.3
De verzekeraar geeft geen schadevergoeding voor:
8.1 genoemde een of meer van de polisverplichtingen of
7.3.1
kosten voor expresse en koeriers diensten;
wettelijke verplichtingen hebben voldaan, kunnen aan deze
7.3.2
kosten ten behoeve van overwerk;
verzekering geen rechten worden ontleend. Elk recht op
7.3.3
kosten die ook zouden ontstaan, indien de schade niet zou
uitkering komt te vervallen, indien verzekerde een of meer van
zijn opgetreden, zoals bijvoorbeeld kosten voor onderhoud,
zijn verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de
revisie en dergelijke;
verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval van
extra kosten die ontstaan doordat ten gevolge van een
recht niet rechtvaardigd.
gedekte gebeurtenis het verzekerde object gewijzigd of
Indien tengevolge van één of meer wijzigingen het risico voor
verbeterd wordt;
de verzekeraar dusdanig verandert en/of dusdanig wordt
kosten die naar soort en/of hoogte niet in het verzekerde
verzwaard, dat voortzetting van de verzekering op gelijke
bedrag zijn begrepen;
basis niet langer acceptabel is, heeft verzekeraar het recht om
7.3.6
boeten, afkoopsommen e.d.
vanaf de datum van wijziging de premie, eigen risico en/of
7.4
Indien het door een verzekerde gebeurtenis beschadigde
7.3.4
7.3.5
voorwaarden aan te passen danwel de verzekering op te
zeggen.
verzekerd object voorlopig hersteld wordt, vergoedt de
verzekeraar voor het voorlopige en het definitieve herstel
8.3
tezamen niet meer dan dat bedrag dat verschuldigd zou zijn
van een gebeurtenis welke voor de verzekeraar tot
geweest indien het definitieve herstel onmiddellijk had
plaatsgevonden.
Zodra de verzekeringnemer/verzekerde(n) kennis krijgt/krijgen
schadevergoeding kan leiden, dienen zij:
8.3.1
zo spoedig mogelijk de verzekeraar hiervan in kennis te
stellen met vermelding van zo volledig mogelijke
7.5
Indien de schadevergoedingsplicht van de verzekeraar met
betrekking tot de gebeurtenis, de grootte en dekking vaststaat,
bijzonderheden en inlichtingen;
8.3.2
alle maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel
dient de betaling van de verschuldigde schadevergoeding te
mogelijk te beperken, uitbreiding te voorkomen, en alle
geschieden binnen vier weken.
instructies van de verzekaar en de expert, met betrekking tot
De verzekeraar kan betaling van de schadevergoeding
uitstellen zolang er twijfels bestaan omtrent de
de schade op te volgen;
8.3.4
alle terzake gewenste gegevens te verstrekken en de
schadevergoedingsplicht van verzekeraar en/of indien tegen
verzekeraar van het verloop van de schade op de hoogte te
verzekeringnemer/verzekerde(n) naar aanleiding van de
houden.
gebeurtenis een strafrechtelijke procedure is gestart.
Voorts zal verzekerde aansprakelijkstellingen, straf- en civiele
dagvaardingen en dergelijke zo spoedig mogelijk aan de
7.6
De verzekeraar zal zijn gekweten door betaling van schade
volgens rubriek I aan de verzekeringnemer.
verzekeraar doorzenden;
8.3.5
de Politie of Justitie zo spoedig mogelijk kennis te geven bij
een vermoeden van een strafbaar feit, waardoor het
Artikel 8
Verplichtingen van de verzekeringnemer/verzekerde(n)
verzekerde object getroffen werd;
8.3.6
volledige medewerking te verlenen bij verhaalsacties die door
8.1
Verzekeringnemer/verzekerde(n) is/zijn verplicht:
8.1.1
alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en voorzieningen
de verzekeraar worden gedaan en zo nodig goedkeuring te
te treffen ten einde schade te voorkomen c.q. te beperken en
verlenen van deze verhaalsacties met gebruikmaking van de
naam van verzekeringnemer/verzekerde(n);
zij zullen stipt dienen te voldoen aan alle wettelijke bepalingen
daaromtrent;
8.1.2
8.3.7
zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid,
bijzondere voorwaarden en/of clausule(s) na te komen, indien
het treden in schikkingen of het doen van betalingen zonder
door de verzekeraar bijzondere voorwaarden en/of clausule(s)
toestemming van de verzekeraar. Voorts zal verzekerde het
zijn of worden gesteld ten aanzien van de uitvoering van het
voeren van een burgerlijk geding en indien de verzekeraar dit
werk;
wenselijk acht, het leiden van de verdediging in geval van een
strafproces, alsmede het nemen van alle beslissingen welke
4-6
GZ-TRM-AACA06
hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan aan de
en eindigt na verloop van de in het polisblad genoemde
verzekeraar overlaten.
termijn. Wordt het werk in gedeelte opgeleverd, dan eindigt de
onderhoudstermijn voor het gehele werk op de datum, waarop
8.4
Indien verzekeringnemer/verzekerde(n) één van de in artikel
de onderhoudstermijn voor het laatste opgeleverde gedeelte
8.3 genoemde verplichtingen niet is/zijn nagekomen, kunnen
eindigt.
aan deze verzekering geen rechten worden ontleend indien
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
9.2
Geen uitloop:
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel
schade, die na de overeengekomen verzekeringstermijn
7:957 BW voor zover daardoor de belangen van verzekeraars
ontstaat of zich openbaart ongeacht het tijdstip waarop de
zijn benadeeld.
oorzaak van de schade ligt, komt niet voor vergoeding in
aanmerking.
Artikel 9
9.1
9.1.1
Verzekeringstermijn
Duur van de verzekering:
9.3
Verlenging van de verzekeringstermijn:
De verzekering wordt gesloten voor de in polisblad genoemde
9.3.1
Is het werk op de in het polisblad overeengekomen maximale
termijn(en), te weten:
bouwtermijn nog niet voor de eerste maal opgeleverd, dan
Contracts-/premietermijn:
heeft verzekerde het recht de bouwtermijn te verlengen tegen
pro rata premie.
de verzekering is aangegaan voor het tijdvak liggend tussen
de in het polisblad genoemde begin- en einddatum zijnde het
9.3.2
Sluit de onderhoudstermijn niet aan op de verzekerde bouw-
boekjaar van verzekeringnemer; beide dagen te 12:00 ’s
/montage-termijn, dan vervalt de verzekering voor de
middags. De verzekering wordt daarna stilzwijgend verlengd
onderhoudstermijn.
voor de in het polisblad genoemde termijn, tenzij één van de
partijen schriftelijk 60 dagen voor genoemd einde van
9.4
9.4.1
9.1.2
De verzekering eindigt onverminderd het in artikel 9.1, 9.2 en
9.3 bepaalde:
contractstermijn opzegt.
indien verzekeringnemer/verzekerde(n) naar aanleiding van
De bouw-/montagetermijn:
een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken
de bouw-/montagetermijn gaat in en eindigt op de in het
heeft gegeven. In een dergelijk geval zal door verzekeraar een
opzegtermijn van 14 dagen in acht worden genomen;
polisblad overeengekomen maximum bouwtermijn, indien het
werk overeenkomstig de bepalingen van het bestek eerder
9.4.2
in geval van een wijziging van het risico waarbij
voor de eerste maal wordt opgeleverd of in gebruik genomen
overeenkomstig artikel 8.2 geen overeenstemming wordt
dan de in de polis genoemde bouw-/montagetermijn, dan
bereikt over de door verzekeraar voorgestelde aanpassing
wordt de verzekering voor de bouw-/
danwel indien het risico daardoor voor verzekeraar niet meer
montagetermijn eveneens zoveel eerder beëindigd. Indien een
acceptabel blijkt. In een dergelijk geval zal door verzekeraar
gedeelte van het werk, anders dan ten behoeve van de
een opzegtermijn van 14 dagen in acht worden genomen;
voortgang van de bouw-/montage, reeds voor de aanvang van
de onderhoudstermijn in gebruik wordt genomen, houdt de
9.5
Ingeval beëindiging overeenkomstig artikel 9.4 kan/kunnen
verzekeraar het risico verzekerd, echter met uitsluiting van de
verzekeringnemer/verzekerde(n) geen aanspraak maken op
risico’s van brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag
terugbetaling van premie.
zoals omschreven in de Nederlandse Beursbrandpolis
inclusief het daarbij behorende clausuleblad, alsmede met
Artikel 10
uitsluiting van schade door deze ingebruikname. Deze
10.1
Overgang van belang
De verzekeringnemer/verzekerde(n) is/zijn verplicht van iedere
uitsluitingen gelden voor het gehele werk, indien het werk
overgang van belang danwel zodra hij/zij de feitelijke macht
constructief een geheel vormt. Wordt een gedeelte van het
erover verliest/ver-liezen onmiddellijk te melden bij de
werk eerder opgeleverd dan de rest, dan blijft dit opgeleverde
verzekeraar.
gedeelte verzekerd als een afzonderlijke bijverzekering – tot
een bedrag gelijk aan de eindwaarde van het opgeleverde
10.2
Zonder instemming van verzekeraar gaan de rechten uit deze
deel – onder rubriek III, tot de oplevering van de rest van het
verzekering niet over op de nieuwe belanghebbende van een
werk. Is een onderhoudstermijn meeverzekerd en vormt het
verzekerd object.
werk constructief één geheel, dan gaat de onderhoudstermijn
9.1.3
5-6
eerst in op het moment dat het gehele werk voor de eerste
Artikel 11
maal wordt opgeleverd. Bestaat het werk uit delen die
11.1
Premie en voorwaarden
Premiebetaling:
constructief niet één geheel vormen, dan gaat de
De voorschotpremie wordt berekend over de geschatte omzet.
onderhoudstermijn eerst in voor dat deel dat eerder dan de
De verzekeringnemer dient de premie, eventuele kosten en
afloopdatum van de polis wordt opgeleverd.
assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de
De onderhoudstermijn (indien meeverzekerd):
30ste dag nadat zij verschuldigd worden.
de onderhoudstermijn gaat in op het tijdstip van eerste
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet op het in
oplevering of ingebruikname zoals bedoeld onder artikel 9.1.1
artikel 11.1 genoemde tijdstip betaalt of weigert te betalen,
GZ-TRM-AACA06
wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaats
vindende gebeurtenissen. Een ingebrekestelling door de
Artikel 12
verzekeraar is daarvoor niet vereist.
12.1.
Andere verzekeringen
Verzekerde(n) is/zijn verplicht in geval van schade de
De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te
verzekeraar van alle ander bestaan de verzekeringen van
betalen. De verzekering wordt weer van kracht voor
aansprakelijkheid in kennis te stellen en de verzekeraar een
gebeurtenissen die plaats vinden na de dag waarop het
verschuldigde door de verzekeraars is ontvangen.
opgave te doen van deze verzekeraars.
12.2
Alle schade die onder enige andere verzekering is gedekt, of
zou zijn gedekt indien deze verzekering niet zou hebben
11.2
Premie naverrekening:
bestaan, is van deze verzekering uitgesloten.
de definitieve omzet dient door verzekeringnemer binnen 6
maanden na het einde van de premie-/contractstermijn aan de
Artikel 13
verzekeraar te worden opgegeven, waarna naverrekening zal
13.1
plaatsvinden;
Verval van rechten
Bij afwijzing van schadevergoeding alsmede onverplichte
schade betalingen, waarvan schriftelijk aan de
11.2.1 indien de omzet groter is dan de geschatte omzet, is de
verzekeringnemer/verzekerde(n) is/zijn gedaan, vervalt elk
verzekeringnemer over het verschil, een aanvullende premie
recht op (verdere)schadevergoeding met betrekking tot de
verschuldigd;
betreffende gebeurtenis wanneer de vordering daartoe niet
11.2.2 indien de omzet kleiner is dan de geschatte omzet, is de
binnen één jaar na de schriftelijke mededeling in rechte is
verzekeraar over het verschil, doch ten hoogste over 30
getreden.
procent van de geschatte omzet, een premie teruggave
verschuldigd;
11.2.3 indien verzekeraar de definitieve omzet niet binnen 9
Artikel 14
14.1
Geschillen
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van
maanden na afloop van een premie-/contractstermijn heeft
deze overeenkomst, danwel van andere overeenkomsten die
ontvangen, is de verzekeringnemer, ongeacht de werkelijke
daarvan het gevolg zijn, zullen worden voorgelegd aan de
omzet, over 30 procent van de geschatte omzet een
bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens hogere
aanvullende premie verschuldigd.
voorzieningen.
De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door Avéro Achmea verwerkt ten behoeve van het aangaan en het
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en
bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten op de vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedragscode
worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het
informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL ´s Gravenhage, telefoon: 070 – 3338777, www.verzekeraars.nl.
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot
de directie van Avéro Achmea en/of het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s Gravenhage.
6-6
GZ-TRM-AACA06
Download