ABN AMRO Bank N - Axis Accountants

advertisement
Indien u verbeterpunten heeft voor Axis Accountants, dan wel ontevreden bent over de
dienstverlening, kunt u deze schriftelijk kenbaar maken. Wij verzoeken u gebruik te maken van dit
formulier, en deze te verzenden ter attentie van de heer A. Pos (vertrouwelijk); postadres: Postbus
295, 8070 AG Nunspeet.
Naam cliënt (organisatie)
Naam (persoonlijk)
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Email-adres
Voor een snelle en zorgvuldige behandeling vragen wij u zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is
de aard en omvang van de tekortkoming, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het
zich één of meerdere keren voorgedaan?
Omschrijving :
Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van
ons wenst: Wat zou dat dan zijn?
Gewenste oplossing/reactie:
Heeft u al telefonisch contact gehad, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?
Datum: ……/……/…………..
Handtekening: ………………………………………..
Door ondertekening van dit formulier verleent u tevens toestemming aan Axis Accountants om, indien voor
het bereiken van een oplossing nodig geacht, stukken aan derden beschikbaar te stellen.
Axis Accountants
Pagina 1 van 1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards