Verkort beleidsplan - Stichting Dierenhulp

advertisement
 Verkort beleidsplan Incl Resultaten •
•
•
•
•
•
•
speerpunten Gratis hulp voor minder financieel draagkrachtigen Doelstellingen Reserves Controle Dierenartsen Resultaten Speerpunten De speerpunten zijn gericht op een betere samenleving voor mens en dier. Waarbij de jeugd van groot belang is, aangezien de toekomst van een natie in de handen van de jeugd ligt. Voorkomen van Dierenleed door grootschalig te steriliseren en te castreren. Deze beproefde methode wordt al sinds 1996 gehanteerd en pakt problemen bij de bron aan. Zwerfdierenpopulaties indammen door bij de basis te starten. Dieren die geen eigenaar hebben worden na behandeling terug gezet in de vertrouwde leefomgeving. Waarbij de wetenschap is dat er geen nakomelingen meer zullen volgen. Gratis De grootste doelgroep zijn de veelal armere bewoners van de gebieden waar Stichting Dierenhulp werkzaam is. Over het algemeen hebben deze mensen wel dieren maar zijn ze zelf financieel niet in staat de kosten te dragen van een ingreep. Stichting Dierenhulp heeft daarom vastomlijnde afspraken gemaakt met een team van dierenartsen die eveneens de mening delen dat voorkomen van dierenleed van groot belang is. Deze dierenartsen zijn over het algemeen lokale artsen waardoor de relatie eigen bevolking en eigen artsen in stand blijft. En niet het ‘ verwijtende’ vingertje de overhand krijgt/heeft. Dierenartsen stellen hun praktijkruimte ter beschikken en Stichting Dierenhulp is verantwoordelijk voor de benodigde materialen. De actie Red een Dier is daar een goed voorbeeld van. Voor een bedrag van 35 euro zijn wij in staat een dier te steriliseren en zo een betere toekomst te geven. Stichting dierenhulp heeft overal op de verschillende projecten een team van vrijwilligers. Over het algemeen allen afkomstig uit de werkgebieden van Stichting Dierenhulp. Doelstellingen Geven van voorlichting aan o.a. schooljeugd Gratis Sterilisatie programma's ter voorkoming van meer toekomstig dierenleed. Herplaatsing van dieren in de landen van herkomst, ondersteuning van lokale organisaties Wet en regelgeving ter bescherming van dieren Gratis vaccinaties voor arme bevolking groepen Reserves Stichting Dierenhulp houd reserves aan om direct hulp te kunnen bieden bij rampen. In de gebieden waar wij actief zijn lopen wij het gevaar getroffen te worden door natuurrampen. Zo werd in december 1999 de dierenkliniek praktisch weggevaagd na hevige regenval en modderlawines. Er diende een compleet nieuwe kliniek te komen op een andere locatie om het werk voor dieren voort te kunnen zetten. Het bestuur besloot daarom om reserves aan te houden om schade op te kunnen vangen. Laatstelijk in 2010 werd Venezuela opnieuw getroffen door hevige regenval en raakte delen van het asiel en de kliniek opnieuw ernstig beschadigd. Het aanhouden van reserves bleek hier al goed van pas te komen. Venezuela kent geen infrastructuur zoals wij in Nederland gewend zijn. Water wordt veelal per truck gebracht en stroomuitval en de plotselinge terugkeer ervan zorgen voor veel schade aan apparatuur. Ook wordt een reserve aangehouden voor het ondersteunen van nieuwe projecten mits deze passen in het diervriendelijke beleid van Stichting Dierenhulp. Daarbij wordt rekening gehouden dat ook in mindere tijden alle gesteunde projecten minimaal 5 jaar door moeten kunnen draaien, al dan niet aangepast. Stichting Dierenhulp hanteert een langere termijn visie om de doelstellingen te behalen. Controle Sinds onze start gaan wij zeer zorgvuldig om met giften. Besteding aan en naleving van gemaakte afspraken staan hoog in het vaandel. Daarom worden projecten altijd persoonlijk gecontroleerd en dit heeft soms onaangekondigd plaats. De accountant merkte ooit op : " Het beleid is gezond en bestedingen worden weloverwogen gemaakt. Stichting dierenhulp voert een gezond pro actief beleid en ziet toe op de juiste besteding van gelden, waarbij geen geld beschikbaar wordt gesteld waarbij controle niet mogelijk is. " En hier zijn wij trots op omdat wij met uw giften werken en deze willen inzetten waar ze nodig zijn. Wij nemen uw vertrouwen in ons zeer serieus. Stichting Dierenhulp belegd reserves niet in aandelen of onroerend goed zoals veel landelijke grote doelen wel doen. Wij willen bij acute nood direct kunnen helpen en steunen. Dierenartsen Verplichtingen zijn aangegaan met lokale dierenartsen voor o.a. huur en gebruik van werkruimtes, onderhoud van klinieken en asielen. Zo hebben wij in Venezuela een tweetal dierenartsen op de lokale loonlijst staan. Dit is noodzaak omdat in een land als Venezuela geen werkvergunningen worden afgegeven voor niet Venezolanen . Venezuela kent een dictatoriaal regime waar ook wij helaas mee te maken hebben. Deze dieren en al wat opgebouwd is sinds 1996 aan hun lot overlaten is echter geen optie voor het bestuur. Om het welzijn van dieren te waarborgen alsmede hun zorg en conditie zijn deze twee artsen al sinds langere tijd aan ons verbonden tot volle tevredenheid van iedereen. Ze ontvangen een basis maandsalaris en daarboven mag men zelfstandig wat bijverdienen met operaties. Ook een reserve voor als iets extra’s gedaan moet worden of er acute nood is en waar levens van dieren in het geding zijn. Resultaten Steriliseren en castreren voorkomt dierenleed. Door grootschalig dit werk uit te voeren wordt direct voorkomen dat onschuldige dieren geboren worden die ten prooi kunnen vallen aan tal van pesterijen en mishandelingen. Daarbij is het een diervriendelijke aanpak van de zwerfdier populatie. En vele malen beter dan de vaak uitgevoerde acties van vergiftigen of afschieten. Dit zijn slechts tijdelijke oplossingen die veelal door overheden genomen worden. Sinds onze start in 1996 werken wij al op deze wijze van preventie. Waarna een ieder kan zien dat dit zijn vruchten afwerpt en voor minder zwerfdieren zorgt die bovendien in een betere fysieke gesteldheid zijn. Jaarlijks worden meer dan 1200 dieren gratis gesteriliseerd, wat direct inhoud dat voorkomen wordt dat ruim 40.000 dieren in het eerste jaar geboren zouden worden. Daarnaast bestaan er acties in wijken waar gratis medicatie en vaccinatie verstrekt wordt onder de veelal zeer arme bevolking. Zo wordt tevens gewerkt aan bewustwording en respect voor levende wezens als dieren in een samenleving. Educatie Via de dierenartsen en vrijwilligers op locatie wordt via foldermateriaal aandacht gevraagd voor het belang van steriliseren. Ook ontvangt men aanvullende veterinaire informatie direct van de dierenartsen als men op afspraak komt. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met lokale organisaties waar het gaat om bestrijden van dierenleed en de aanpak van mishandeling. Door deze maatschappelijke bewustwording wordt gewerkt aan een samenleving waarin mens en dier naast elkaar leven en bestaan. Politiek Stichting Dierenhulp is daarnaast actief op politiek niveau. Hierbij zijn directe contacten met Ministers en Politieke fracties waarbij het welzijn van dieren centraal staat. Met name in het koninkrijk Nederland schrot het aan wet en regelgeving ter bescherming van dieren. Met politieke fracties alsmede Ministers, Gezaghebbers en Minister Presidenten is contact over de aanpak van deze problemen. Ook in Den Haag zijn er contacten ten aanzien van dierenwelzijn in het koninkrijk Nederland. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door juristen uit binnen en buitenland. 
Download