De doop?

advertisement
De doop?
Johannes ‘de doper’
Matteüs 3:1-6
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn
van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het
koninkrijk van de hemel is nabij!’ Prediker
Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met
een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en
wilde honing. Zonderling
Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van
de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten
zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze
hun zonden beleden. Succesvol
De doop van Johannes
Matteüs 3:7-9
Toen hij zag dat veel van de geestelijke leiders
(Farizeeën en Sadduceeën) op zijn doop afkwamen,
zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie
wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende
oordeel?
De leiders kwamen niet om zich te laten dopen
Kwamen wrs om te kijken of dit geen ketterij was
Dachten dat het met heen wel goed te zat
Waarom zou dit ketterij zijn?
De doop van de farizeeers
Matteüs 23:15
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars,
want gij trekt zee en land rond, om een bekeerling te
maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem
een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.
Zo’n bekeerling werd ook gedoopt
proselieten doop voor Joden genoten (Ex 12:19/48)
Voorafgegaan voor mannen besnijdenis & offer
Daarmee werd je deel van Israël, kind van Abraham
Een doop dus voor HEIDENEN
Johannes doopte Joden én heidenen?
De besnijdenis
Jeremia 4:4
Laat je besnijden voor de HEER, ontdoe je van de
voorhuid van je hart, inwoners van Juda en Jeruzalem.
Anders slaat zijn toorn uit als een vuur, een brand die
niet te blussen is, vanwege jullie kwalijke praktijken.
Het is niet OK als je alleen fysiek besneden bent
Je hart moet ontbloot worden voor God
Wat komt er dan te voorschijn???
Matteüs 3:9
... denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben
Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit
deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
Bekering
Matteüs 3:1-6
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn
van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het
koninkrijk van de hemel is nabij!’
Tot inkeer komen = aan de binnenkant kijken
Dan ontdek je zonden
Dan besef je ik heb reiniging nodig
Want: zo kan ik niet voor God verschijnen
Dé doop
1 Petrus 3:21-22
... De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is
een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom
kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus
Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan
Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en
krachten aan hem onderworpen zijn.
De doop is een gebed en een belijdenis
Gebed om vergeving aan God
Belijdenis van vertrouwen op Jezus
Jezus
Matteüs 3:13-15
Toen kwam Jezus ... om door Johannes gedoopt te
worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te
houden ...
Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want
het is goed dat we op deze manier Gods
gerechtigheid vervullen.’
De doop is ook gehoorzaamheid aan God
De doop is: overgave
Overgave is: ik buig voor u en ik doe wat u wilt
Dat is vrucht die aan je bekering beantwoordt
Download