Studie: Newbirth / Nieuwgeboorte

advertisement
DOE HET ZELF BIJBELSTUDIES OM TE GROEIEN IN GELOOF
N
STUDIE #14
The New Birth (De nieuwe geboorte of wedergeboorte)
Les begonnen: __________________
Les gechecked: __________________
Er zijn een aantal dierbare woorden in de Bijbel die we bijna niet willen gebruiken, omdat
ze misbruikt en verkeerd gebruikt zijn in het Christendom. Woorden zoals “Christen” en
“ouderling” betekenen verschillende dingen voor verschillende mensen, hoewel hun
Bijbelse betekenis nooit is veranderd.
Een ander begrip die de laatste tijd onderworpen is aan een dergelijk misbruik is
“wedergeboren.” Het is zo in waarde verlaagd door de wereld dat we nu moeten
definiëren wat we bedoelen. “Wat bedoel je dat je wedergeboren bent?” Vandaag de dag
ben je wedergeboren wanneer je levensveranderende ervaringen hebt gehad. Het wordt
gebruikt in populaire muziek met als betekenis “verliefd worden.” Veel sterren uit
Hollywood belijden “wedergeboren” te zijn – maar gaan tegelijkertijd door met het
produceren van hun goddeloze koopwaar. Zelfs Rooms-katholieken gebruiken de term,
“wedergeboren.”
Omdat de Heere Jezus Christus zei dat we niet in de Hemel kunnen komen zonder
“wedergeboren” te worden, is het levensbelangrijk geworden dat we de Bijbelse betekenis
van het woord begrijpen.
WAT “WEDERGEBOREN” WORDEN NIET IS.
A. De nieuwe geboorte is NIET de doop
Diegenen die de leerstelling van “wedergeboren door de doop” leren (alle kinderdoop
door besprenkeling ‘gemeenten’ en sommige onderdompelende ‘gemeenten’ zoals de
gemeente van Christus doen dit) gebruiken de volgende gedeelten in de Bijbel als
bewijsteksten:
1. Johannes 3:5 – “ ... geboren wordt uit water ... ”
Uit de context van deze vers, vooral Johannes 3:6, blijkt dat “geboren worden
uit water” verwijst naar de lichamelijke geboorte.
a. Geboren uit water – “Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees.”
b. Geboren uit de Geest – “Hetgeen uit de Geest geboren is, dat is
Geest.”
2. Titus 3:5 – “ ... het bad der wedergeboorte ... ”
ABC’s Van Christelijke Groei
- 91 -
Pagina
Openbaring 1:5 definieert dit bad – we zijn gewassen en gereinigd door het
bloed van Jezus Christus.
ABC’s Van Christelijke Groei
- 92 -
Pagina
3. 1 Petrus 3:21 – “ ... de doop , ons nu ook behoudt ... ”
Een nauwlettende lezing van deze vers laat zien:
a. De doop is een “afbeelding” (symbool).
b. Het letterlijk wassen van het lichaam doet niets geestelijks voor ons.
c. De doop is het antwoord (KJV: answer -> response) van een goed
geweten naar God.
Hoe krijgen we in de eerste plaats een goed geweten naar God??
Zie 1 Petrus 3:14-16.
Het is niet de doop die ons redt; het is wat de doop afbeeld dat redt –
in andere woorden: de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus.
B. De nieuwe geboorte is NIET veranderingen aanbrengen in je leven.
Hoe vaak beginnen mensen niet met een nieuwe bladzijde? Het is altijd goed om te
stoppen met een slechte gewoonte – maar DAT is NIET de nieuwe geboorte.
1. Nicodemus was religieus en had een hoge positie – maar dat was niet genoeg.
Zie: Johannes 3:1,7.
2. De rijke jongeling onderhield al de geboden (of hij dacht dat hij ze hield) –
maar dat was niet genoeg. Zie: Markus 10:17-22.
3. Saulus (later, Paulus) had elke uitwendige reden om door God geaccepteerd te
worden – maar dat was niet genoeg. Zie: Filippenzen 3:4-8.
C. De nieuwe geboorte is NIET een religieuze ervaring.
Veel mensen stellen hun ervaring gelijk aan echte redding.
1. Simon Magus had een ervaring – maar dat was niet genoeg. Zie: Handelingen
8:9,13,18-22.
2. Jezus waarschuwde voor hol, ervaringsgeoriënteerd emotionalisme. Zie:
Matthéüs 13:3,5,18,20,21.
Merk op: Emoties worden teweeggebracht wanneer we worden wedergeboren, en
veel mensen rekenen hun redding tot een ervaring. Het is belangrijk om
te herinneren dat de ervaring niet hetgeen is dat redt – het is iets dat
erop volgt!
FEIT
ABC’s Van Christelijke Groei
GELOOF
- 93 -
GEVOEL
Pagina
WAT “WEDERGEBOREN” WORDEN WERKELIJK IS.
A. De nieuwe geboorte is het werk van God.
1. Johannes 6:63 – “Het vlees (wij zelf) is niet _ _ _ .”
Heilige Geest maakt _ _ _ _ _ _ .
2. Efeze 2:1 – “U heeft _ _
De
levend gemaakt.”
3. Efeze 2:10 – “Wij zijn _ _ _ maaksel.”
4. Johannes 3:5 – “Zo iemand niet geboren wordt uit water en _ _ _ _ _ , hij
kan het Koninkrijk Gods niet ingaan.
B. De nieuwe geboorte wordt volbracht door het Woord van God.
1. Johannes 15:3 – “Gijlieden zijt nu _ _ _ _ om het _ _ _ _ _ .”
2. 1 Korinthe 4:15 – “Want in Christus Jezus heb ik u door het
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ .
3. 1 Petrus 1:23 – “Wedergeboren door het _ _ _ _ _ van _ _ _ _ .”
C. De nieuwe geboorte is het deel krijgen aan een nieuwe natuur.
1. 2 Petrus 1:4 – We zijn deelachtig gemaakt aan de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ .
2. 2 Korinthe 5:17 – We zijn een _ _ _ _ _
_
_ _ _ _ _ _ _ _ .
D. De nieuwe geboorte is de ENIGE manier om een lid van Gods’ familie te worden.
Zie: Johannes 1:12,13.
“Geboren . . . niet uit den bloede – niet met menselijk stamboom (God heeft geen
kleinkinderen)
noch uit de wil des vleses – door werken, reformatie, etc.
Noch uit de wil des mans – door priester, paus of voorganger!
. . . uit God!
DE ABSOLUTE NOODZAKELIJKHEID VAN DE NIEUWE
GEBOORTE
Schrijf uit: Johannes 3:3,7.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ABC’s Van Christelijke Groei
- 94 -
Pagina
HOE WORDT IEMAND “WEDERGEBOREN”
Zoals met onze lichamelijke geboorte zijn er drie voorwaarden voor een geestelijke geboorte:



EEN BAARMOEDER
EEN ZAAD
EEN BEVRUCHTING
- het menselijk hart.
- het Woord van God.
- het werk van de Geest, scheppen van leven.
Hoewel dit wonder geheel het werk van God is, kan het niet plaatsvinden totdat een mens
daadwerkelijk Christus aanneemt.
ER IS EEN
MENSELIJKE KANT
GODDELIJKE KANT
1 Johannes 5:1; Johannes 1:12
Jakobus 1:18; Johannes 3:8
Kijk naar
Johannes 1:12,13
GODS’ DEEL
ONS DEEL
“Maar zoveel Hem aangenomen hebben...
...dien heeft Hij macht gegeven om
kinderen van God te worden...
...namelijk die in Zijn
Naam geloven.
Welke uit God...
...niet uit den bloede,
noch uit den wil des vleses,
noch uit den wil des mans,
maar...
...geboren zijn.”
LEESOPDRACHT:
Lees het boek 1 Petrus.
BIJBELMEMORISATIE:
Probeer te memoriseren: Johannes 3:3.
ABC’s Van Christelijke Groei
- 95 -
Pagina
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards