feedbackformulier Marc

advertisement
FEEDBACKFORMULIER VO OR:MARC VAN CARLIEN
EXCELLENT (8-10)
GOED (7-8)
VOLDOENDE (5-6)
KWALITEIT
Hoe waardeer je de kwaliteit van dit
Uitwerking van het
product?
onderwerp goed
aangepakt. Noodzaak
van beleid op dit
onderwerp maak je
duidelijk.
BETROUWBAARHEID
In hoeverre vind je de informatie uit dit
Zeer stevige
product betrouwbaar?
onderbouwing van
het onderwerp. Veel
recente en goede
bronnen.
INNOVATIVITEIT
In hoeverre vind je dit product
Je adviezen lijken
innovatief?
soms op de
conclusie van je
analyse over
talentenontwikkelin
g. Er missen
concrete
voorstellen vanuit
je analyse. SLB,
niveau van
interventies..
CORRECT TAALGEBRUIK
In hoeverre is er sprake van correct
Goed geschreven,
taalgebruik?
alleen soms wat saai
om te lezen. Veel
ONVOLDOENDE(4-0)
GEMIDDELD
woorden. Wel
illustraties die zorgen
voor wat luchtigheid.
PROCES + TOELICHTING
Feedback voor het beleidsadvies
Mooi en belangrijk onderwerp. Je maakt de noodzaak heel duidelijk en vooral dat er nog maar eerste stappen zijn gezet in het nadenken over talent binnen het
HBO. Voor iedereen toepasbaar en belangrijk.
Zou het misschien handig zijn om een SWOT vanuit je analyse te maken? Vanuit die SWOT zou je misschien concretere adviezen ku nnen formuleren. Hierbij kan je
gebruik maken van de uitgewerkte ideeën die je al hebt geanalyseerd. In je advisering kan je misschien niveaus aanbrengen waarbinnen gewerkt kan worden. Door
een schema te gebruiken wordt het concreter.
Gaat het om curriculumkeuzes, docenten, onderdelen van cursussen, SLB, extern..
Heb je nog de mogelijkheid om vanuit een internationale focus op talentontwikkeling te kijken? Fins systeem, Aziatische lande n? Je noemt een Amerikaans
voorbeeld, maar misschien zijn er (vanuit PISA scores goed scorende landen) andere best practices te vinden? Hiermee zou je de adviezen verder kunnen
onderbouwen.
Download