Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

advertisement
Spaanse belastingen
Fiscale hervorming per 2015
Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor
2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.
Deze nieuwe fiscale maatregel betekent een belangrijke verlaging van de te betalen
inkomstenbelasting (IRPF) voor met name residenten in Spanje.
Het aantal tranches wordt verminderd, van 7 naar 5.
Het toe te passen minimum percentage gaat van 24,75% naar 20% in 2015; en naar 19%
in 2016.
Het maximum percentage gaat van 52% naar 47% in 2015, en naar 45% in 2016.
De gemiddelde vermindering zal 12,5% bedragen.
Deze maatregel heeft tot gevolg dat de belastingbetalers die minder dan € 12.000 per jaar
verdienen, vanaf 2015 over hun hele inkomen kunnen beschikken, want dan zullen ze
geen belasting meer hoeven te betalen.
De grote meerderheid van de belastingbetalers die minder dan € 24.000 per jaar
verdienen, krijgen gemiddeld een verlaging van hun belasting van 23,47 %, en diegenen
die minder dan € 30.000 verdienen betalen gemiddeld 19,34 % minder.
Een goede zaak lijkt ons.
Wij hebben de voor u belangrijkste herzieningen hier onder puntsgewijs behandeld.
Nieuwe fiscale tarieven IRPF
Laten we maar gelijk beginnen met het belangrijkste nieuws namelijk de lagere tarieven per 2015
en 2016.
Deze zijn:
Belasting over de inkomsten uit (vroegere) arbeid 2015
Belastbaar inkomen
percentage
Tot € 12.450
€ 12.450 - € 20.200
€ 20.200 - € 35.200
€ 35.200 - € 60.000
Boven de € 60.000
20%
25%
31%
39%
47%
Belasting over de inkomsten uit (vroegere) arbeid 2016
Belastbaar inkomen
percentage
Tot € 12.450
€ 12.450 - € 20.200
€ 20.200 - € 35.200
€ 35.200 - € 60.000
Boven de € 60.000
19%
24%
30%
37%
45%
Belasting over vermogensinkomsten 2015
Belastbaar inkomen
percentage
6.000
Van 6.000-50.000
Boven de 50.000
20%
22%
24%
Belasting over vermogensinkomsten 2015
Belastbaar inkomen
percentage
6.000
Van 6.000-50.000
Boven de 50.000
19%
21%
23%
Naast de verlaging van de tarieven, zijn er nog een aantal herzieningen ingevoerd, die van
belang zijn voor onze klanten en abonnees.
Dit zijn zowel verbeteringen als verslechteringen in de fiscale situatie van particulieren en
bedrijven.
Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat de Spaanse fiscus alleen maar cadeautjes weg geeft,
want in een land waar men nog steeds hard moet besparen en veel belasting moet innen,
moeten de verlagingen ook gedekt worden door minder aftrek mogelijkheden en
verhogingen elders.
Feit is wel, dat de lagere inkomens er in Spanje goed op vooruit kunnen gaan.
Autonomos (zelfstandige)
De verlaging van de inkomstenbelasting betekent tegelijkertijd een algemene verlaging
van inhoudingen (retenciones). De toe te passen inhouding van de professionele
zelfstandige met inkomen van minder dan € 15.000 gaat omlaag van 21% naar 15%. Voor
overige zelfstandige gaat de reductie van 21% naar 20% in 2015, en naar 19% in 2016. Bij
de start van nieuwe bedrijven wordt ook een gereduceerd percentage van 15% toegepast.
(Deels al sinds juli 2014 van toepassing).
Modulensysteem
Het nieuwe systeem introduceert een simplificatie van het “regimen de estimación
objetiva” (modulensysteem). De drempel van uitsluiting gaat omlaag van 450.000 € naar
150.000 € inkomen, en van 300.000 € naar 150.000 € onkosten. Uitgesloten worden die
activiteiten die minder dan 50% aan personen factureert (dus niet aan bedrijven), ook
uitgesloten zijn de activiteiten die een percentage van 1% toepassen, zoals constructie en
fabrieken.
Sparen
De fiscale hervorming betekent een verlaging van te heffen belasting op spaarinkomen.
Hierbij worden drie tranches toegepast: de eerste, tot € 6.000, waarbij de belasting omlaag
gaat van 21% naar 20% in 2015, en naar 19% in 2016; van € 6.000 - € 50.000 gaat de
belasting in 2015 omlaag naar 22% en in 2016 naar 21%; en vanaf € 50.000 gaat de
belasting in 2015 naar 24% en in 2016 naar 23%.
Pensioenregelingen
De maximaal toegestane aftrek voor pensioensparen of premie wordt verlaagd tot € 8.000
per jaar per 1 januari 2015.
Ontslagvergoeding
De basis voor vrijstelling van belasting van compensatie in geval van ontslag gaat naar
180.000 Euro.
In geval deze compensatie in termijnen wordt uitbetaald kan een reductie van 30% worden
toegepast.
Plusvalia
De plusvalía (winst uit verkoop van vermogen) voor mensen ouder dan 65 jaar is
vrijgesteld van belasting mits deze wordt omgezet in een lijfrente.
Het gaat hier om winst zowel bij verkoop van onroerend goed als van bijvoorbeeld
aandelen. Deze moeten dan binnen 6 maanden, tot een maximum van € 240.000, worden
geïnvesteerd in een lijfrente als aanvulling op het normale pensioen. In geval niet de hele
opbrengst wordt geïnvesteerd wordt de vrijstelling proportioneel toegepast.
Het bovenstaande is onafhankelijk van de reeds bestaande vrijstelling bij verkoop van een
eigen permanent bewoonde woning (ouderen van 65 jaar en ouder)
Dividenden
Vrijstelling van € 1.500 voor dividenden en winstbewijzen wordt per 1 januari 2015
geëlimineerd, dus maak hiervan eventueel in 2014 nog gebruik.
Winst bij verkoop onroerend goed
De toepassing van de omrekeningsfactor op de overdracht van de woning zal worden
afgeschaft, ook voor onroerend goed van voor 31 december 1994.
Dat betekent, dat de belasting over de winst bij verkoop van een woning aanzienlijk hoger
zal uitkomen.
Aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting
Tot heden kon men van de inkomsten 2600 Euro aftrekken voor extra beroepskosten, dit
wordt per 1 januari a.s. terug gebracht tot 2000 Euro.
Een zelfstandige kon vroeger 5% van de omzet voor algemene kosten aftrekken, dat
bedrag wordt nu maximaal slechts 2000 Euro
De basisvrijstelling voor iedere belastingplichtige wordt verhoogd van 5.151 euro naar
5.500 euro
Gezinnen met kinderen krijgen hogere aftrekmogelijkheden.
Spaarplannen
Er worden lange termijn spaarplannen geïntroduceerd welke fiscale voordelen krijgen bij
een maximale inleg van 5000 Euro en een minimale looptijd van 5 jaar.
Bedrijven
Micro bedrijven (zeer kleine bedrijven met een omzet van minder dan 12000 Euro op
jaarbasis) mogen een lagere bronbelasting van 15 i.p.v. 21% toepassen (retenciones)
Nieuwe besloten vennootschappen die aan een aantal criteria voldoen betalen slechts
15% vennootschapsbelasting gedurende de eerste tijd.
Reeds bekende feiten
Hieronder een tweetal reeds bekende feiten die wij toch even gemakshalve noemen,
omdat deze van groot belang voor u zouden kunnen zijn.
Erfbelasting
De algemene tarieven voor erf- en schenkingsbelasting kunnen (konden) in Spanje
regionaal verlaagd worden. Deze verlagingen zijn momenteel alleen van toepassing voor
personen die resident zijn in Spanje.
Indien een niet-resident een in Spanje gelegen woning erft of door schenking verkrijgt, dan
komt deze in tegenstelling tot een resident niet in aanmerking voor het lagere tarief. Het
Europees Hof heeft op 3 september 2014 in een uitspraak vastgesteld dat dit in strijd is
met het recht dat geen discriminatie naar woonplaats toestaat.
Spanje heeft inmiddels maatregelen genomen om dit aan te passen.
Dit is een belangrijk gegeven voor internationale estate planningen.
De uitspraak biedt ook mogelijkheden voor diegenen die te hoge tarieven hebben betaald,
terwijl deze volgens het Europese Hof thans als onrechtmatig zijn beschouwd.
Wij adviseren u met klem om te onderzoeken of dat in uw geval van toepassing is en of u
eventueel maatregelen wilt nemen om dat teveel betaalde terug te vorderen.
Schikking pensioen buitenlanders in Spanje
Recentelijk heeft een internationale uitwisseling van gegevens plaatsgevonden gericht op
gepensioneerden die resident zijn in Spanje, een pensioen vanuit het buitenland
ontvangen en deze inkomsten mogelijk in Spanje niet hebben opgegeven.
Dit is relevant voor naar Spanje geëmigreerde Belgen en Nederlanders die in eigen land
een pensioen hebben opgebouwd en dit nu in Spanje ontvangen.
De Spaanse fiscus heeft een regeling getroffen, waarbij gepensioneerden die hun
pensioen niet hebben opgegeven dit gedurende de eerste zes maanden van 2015 alsnog
kunnen doen zonder dat er rente voor te laat betalen of boetes verschuldigd zullen zijn.
Herstel van aangiften dient te gebeuren tot vier jaar terug.
Gedurende de genoemde periode van 6 maanden na 1 januari 2015 kunnen de
betreffende belastingbetalers een complementaire aangifte presenteren van de nog niet
verjaarde belastingperiodes (dus tot 4 jaar terug) van de niet opgegeven pensioenen
afkomstig uit het buitenland.
Op deze manier hebben deze groepen de mogelijkheid alsnog aan hun
belastingverplichtingen te voldoen, door het volledige verschuldigde bedrag te betalen,
waarbij ze worden vrijgesteld van boetes, sancties en rente.
Ook worden eerder afgerekende sancties en boetes bij al afgerekende dergelijke
belastingschulden terug gegeven.
Op die manier worden die belastingbetalers die al eerder vrijwillig met de belastingdienst
hebben afgerekend niet benadeeld.
Al betaalde boetes zullen derhalve worden terugbetaald.
Iedereen die dus in het recente verleden (tot 4 jaar terug) een boete met rente heeft
ontvangen wegens het niet of te laat aangeven van pensioen uit het buitenland wordt
aangeraden om deze boete en rente terug te vragen.
Raadpleeg in alle gevallen uw belastingadviseur of gestor of indien u deze nog niet heeft
neem dan contact op met:
Accountnet Accountants &Consultants
Avenida País Valencia 48-50
03580 Alfaz del Pi – Alicante
Tel: 965887840
E-mail: [email protected]
website: www.accountnet.info
Accountnet werkt in geheel Spanje !
Download