42.44. gevelplaten - ultracompact oppervlak – Dekton

advertisement
Bouwtechnisch bestek Dekton
Gevelplaten met onzichtbare bevestiging
42.
GEVELBEKLEDINGEN
42.00. Gevelbekledingen – algemeen
Omschrijving
De post "gevelbekledingen" omvat:
 het ter plaatse opmeten van de afmetingen, of uitvoering volgens plan;
 het plaatsen en naderhand verwijderen van de nodige stellingen en afdekzeilen en alle
beschermingsmaatregelen eigen aan het werk;
 de levering en plaatsing van de eventueel voorziene isolatie en buitenfolie;
 de levering en plaatsing van het voorziene regelwerk, met inbegrip van alle hulpstukken en
bevestigingselementen;
 de levering en plaatsing van de eigenlijke gevelbekleding met inbegrip van alle hulpstukken en
bevestigingselementen;
 de levering en plaatsing van de nodige rand- en hoekafwerkingen, aansluiting (of herstelling) op
andere gevelelementen en/of aangrenzende constructies, ...;
 het wegnemen, afvoeren en reglementair storten van alle afval en verpakkingsresten.
Materialen & Uitvoering
ALGEMEEN

De in dit hoofdstuk behandelde gevelbekledingen betreffen de toepassing van een geventileerde
voorhanggevel tegen een dragende wand. In tegenstelling tot zelfdragende vliesgevels is het
buitenblad niet zelfdragend en moet de constructieve verankering van een regelstructuur de
ophanging van het buitenblad aan de draagconstructie verzekeren.
MONTAGE - UITVOERINGSCOÖRDINATIE





De montage van de voorziene gevelbekledingen en regelstructuur gebeurt in nauwe coördinatie
met de uitvoering van alle gevelelementen waar zij op aansluiten, de gevelisolaties, buitenramen
en -deuren, raam- en deurdorpels, plint- en dakrandafwerkingen,… .
Vooraleer de regelstructuur, de eventuele gevelisolatie en de gevelbekleding aan te brengen, gaat
de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de
voorschriften en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Als
onverenigbaarheden worden vastgesteld brengt de aannemer de ontwerper hiervan onmiddellijk
op de hoogte.
Wanneer de regelstructuur, de gevelisolatie en de bekleding door verschillende (onder-)
aannemers worden uitgevoerd, dient rekening gehouden te worden met de toelaatbare “open tijd”,
waarin de materialen (bijv. isolatie,…) onbeschermd mogen blootgesteld worden aan
weersinvloeden. De aannemer moet dus alle werken tijdig plannen en uitvoeren. Schade
voortvloeiend uit een laattijdige aanvang zullen hem ten laste gelegd worden.
Waar nodig zullen waterkeringen en/of dilatatievoegen voorzien worden.
De bevestiging van zware elementen aan de gevel moet gebeuren op de achterliggende
draagconstructie en niet op regelstructuur of gevelbekleding.
KEURING

De gevelopbouw wordt verplicht opgetrokken in afzonderlijke fasen: dragende wand,
regelstructuur/isolatie en gevelbekleding. De goede onderlinge aansluiting en bevestiging van de
isolatie en vochtwerende lagen kunnen daardoor in betere omstandigheden worden
gecontroleerd. In het bijzonder zal worden toegezien op de goede aansluiting van de isolatie ter
hoogte van ramen, dorpels,… Beschadigde of nat geworden platen dienen op aanwijzen van de
ontwerper te worden vervangen.
42.10. Regelstructuur – algemeen
Omschrijving
Het betreft een onafhankelijke (regel-)structuur voor de montage van een gevelbekleding op een
achterliggende dragende wand.
Materiaal & Uitvoering






De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerd montagebedrijf dat ervaring heeft met de
voorziene regelstructuur en gevelbekleding. Na realisatie van de dragende wand wordt de
regelstructuur zorgvuldig uitgelijnd, rekening houdend met de vereiste detailleringen en in
coördinatie met de montage van de buitenramen en –deuren, raamdorpels en andere elementen.
De regelstructuur moet alle op het gebouw inwerkende krachten (windbelasting, onderdruk,
differentiële beweging,…) en zijn eigengewicht en dit van de gevelbekleding kunnen opnemen,
conform de geldende (Eurocode-)normen.
De secties en onderlinge tussenafstanden van de stijlen, en het aantal bevestigingsmiddelen
worden gekozen overeenkomstig het gewicht en de modulering van de bekledingselementen, de
karakteristieken van de achterliggende draagstructuur en de algemene opvatting van de
voorhanggevel volgens aanduiding op de principeplannen.
De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden gekozen in functie van de
gevelbekleding, de aard van de ondergrond en de brandveiligheidseisen. In overeenstemming met
het gewicht en de windvastheid van de bekledingselementen, wordt er voldoende diep geboord,
zodat de regelstructuur stevig verankerd wordt in de draagstructuur.
De stabiliteit van de draagstructuur en de keuze van de pluggen (mechanisch / chemisch) maken
steeds het voorwerp uit van voorafgaandelijke stabiliteitsberekeningen. De bepaling van de
bevestigingspunten gebeurt conform de geldende (Eurocode-)normen en zijn afgestemd op de
staat en de conditie van de dragende wanden.
Systeem en materialen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.
42.12. regelstructuur - profielen / aluminium
|PM|
Meting

Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene
gevelbekleding volgens artikel 42.44.
Toepassing
Gevelbekledingsmethode met onzichtbare bevestiging en instelbare draagconstructie.
Materiaal
Het betreft een aluminium regelstructuur met hoge weerstandprofielen, ter bevestiging van de
voorziene gevelbekleding (volgens artikel 42.44). Het geheel van beugels/consoles, profielen,
hulpstukken en bevestigingsmiddelen moeten een precieze afregeling mogelijk maken m.b.t. de
voorziene spouwdiepte, alsook het opgevangen van gebeurlijke maatafwijkingen in de
ruwbouwstructuur. Systeem, detailstudie en berekeningsnota voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te
leggen aan het Bestuur.
Specificaties
Aluminium draagconstructie bestaande uit horizontaal aangebrachte profielen type H welke bevestigd
worden op aluminium verticale draagconstructie.
De gevelplaten worden door middel van de CP plaathaken die aan de achterzijde van de gevelplaten
zijn bevestigd, aan het horizontaal profiel opgehangen.
Spouw tussen gevelplaat en achterwand is gedeeltelijk opgevuld met isolatie zodat ventilatie achter de
regel kan geschieden.
Systeemopbouw
Draagconstructie:
Horizontaal Profiel Type H bevestigd aan de verticale draagconstructie.
Gevelplaat met CP plaathaken ophangen aan horizontaal profiel type H.
De onderlinge afstand van de verticale draagconstructie bedraagt maximaal 850 mm,
Dit is echter afhankelijk van de statische berekening van het bouwproject.
De horizontale h.o.h. afstand tussen de profielen is afhankelijk van de plaathoogte.
Bij het bepalen van de afstanden tussen de verankeringen zijn van belang: de wijze van uitvoering, de
toestand van de te bekleden buitenwand en de soort bevestigingsmiddelen.
De Aluminium profielen zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium, F25.
CP- plaathaak:
De CP- plaathaken zijn voorzien van 1 gat en worden bevestigd aan de gevelplaat met een
zwaluwstaart-anker. De gevelplaten worden door middel van deze CP- plaathaken aan de horizontale
profielen type H opgehangen. De CP- plaathaken zijn leverbaar met of zonder RVS stelschroef c.q.
RVS borgschroef.
Horizontale profielen: Type H
De profielen zijn standaard in lengtes van 6000 mm en voorzien van de nodige ponsgaten.
De horizontale profielen worden gemonteerd op de verticale draagconstructie.
Aan deze horizontale profielen worden de gevelplaten “opgehangen” door middel van de CPplaathaken.
Bevestiging van de horizontale profielen op de verticale draagconstructie geschied met RVS
bevestigingsmiddelen, type nader te bepalen volgens de statische berekening .
Uitvoering
ALGEMEEN
De te voorziene secties en onderlinge tussenafstanden voor de draag- en schuifbeugels, het aantal
vaste en glijpunten, alsook het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het
gewicht en modulering van de bekledingsplaten, overeenkomstig de aanwijzingen op de
principeplannen. Zij vormen het voorwerp van een detailstudie en statische berekening uit te voeren
door de constructeur van het systeem, voor te leggen aan de ontwerper voor de aanvang van de
werken. De respectievelijke voorschriften en principedetails van de systeemleverancier dienen strikt te
worden opgevolgd.
MONTAGE
De nodige aandacht moet worden besteed bij het bepalen van de vaste en glijpunten teneinde de
uitzetting en krimp van de aluminium-systeemrails op te vangen. De horizontale profielen worden op
de reeds uitgelijnde verticale constructie bevestigd volgens de montagetekening.
Deze bevestiging dient onzichtbaar te zijn. De plaathaken en/of afstand houders zijn van voldoende
sterkte, zodat de gevelplaten aan de vereiste horizontale afrukkracht kunnen weerstaan.
De wijze van bevestigen van gevelplaten wordt van beneden naar boven uitgevoerd.
De basis van de ophanging van de gevelplaat berust in principe op het feit dat de op de bovenste rij
aangebrachte buitenste CP-plaathaken op de gevelplaat, rusten op het bovenste horizontaal profiel
welke op de verticale constructie bevestigd is.
De andere CP- plaathaken dienen om de horizontale krachten op te nemen.
Het stellen van de gevelplaat geschiedt met de bovenste rij CP- stelhaken nadat de gevelplaat is
opgehangen. Nadat de gevelplaat is “opgehangen” aan het horizontaal profiel wordt met een
zogenaamd voeglatje ter dikte van de horizontale voeg de juiste stand van de plaat bepaald. De plaat
wordt d.m.v. de stelschroeven in de bovenste
CP- plaathaken in de juiste stand gebracht. Het is noodzakelijk dat de eerste serie platen in de juiste
stand wordt aangebracht zodat de overige platen hiernaar kunnen worden gericht. De twee bovenste
CP- plaathaak dienen geborgd te worden ter voorkoming van het horizontaal verschuiven van de
plaat/ cq het liften van de plaat te voorkomen.
Toepassing
…
42.20. thermische isolatie voorhanggevel – algemeen
Aanvullen uit Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. ……………………………………………………
42.30. buitenfolie – algemeen
Aanvullen uit Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. ……………………………………………………
42.40. bekledingspanelen – algemeen
Omschrijving
Het betreft alle leveringen en werken voor het realiseren van de gevelbekledingen met panelen of
gevelelementen, tot een afgewerkt geheel. Inbegrepen de voorziene regelstructuur (zoals beschreven
in rubriek 42.10), de gevelelementen, alle bevestigingsmiddelen en hulpstukken, randprofielen, e.a.
met het oog op een verzorgde aansluiting op andere gevelmaterialen. De eventuele isolatie en
buitenfolie worden beschreven in artikel 42.20 en artikel 42.30.
Uitvoering
De bevestiging van de platen gebeurt volgens ondervermelde keuze in het bestek, aangevuld met de
plaatsingsvoorschriften van de fabrikant en rekening houdend met het voorziene type panelen, de
belastingen en de modulering. Het bevestigingssysteem wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
architect. Bij horizontale toepassing van de panelen (bijv. buitenplafonds) wordt rekening gehouden
met eventuele aanvullende of afwijkende voorschriften.
42.44. gevelplaten - ultracompact oppervlak – Dekton
|FH|m2
Meting



Meeteenheid: per m2
Meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De
dagkanten van eventuele openingen worden indien uitbekleed met hetzelfde materiaal ook
meegerekend.
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal
Dekton ultracompacte gevelplaten bestaan uit een geavanceerde mix van grondstoffen die gebruikt
wordt om glas, materialen in porselein en kwartsoppervlakken te maken.
De gevelplaten, verkrijgbaar in verschillende kleuren en oppervlakte texturen zoals gepolijst en mat,
maar ook leisteen en nervenstructuur, zijn ideaal voor gebruik als gevelbekleding in een geventileerd
gevelsysteem! Voor de vervaardiging wordt gebruik gemaakt van TSP-technologie, een technologisch
proces dat een versnelde versie is van de metamorfe veranderingen die natuursteen ondergaat door
duizenden jaren blootstelling aan hoge druk en hoge temperaturen. Als gevolg van dit sinterings- en
ultracompactieproces is er geen enkele poreusheid van het materiaal waar te nemen waarna een
plaat met unieke technische en esthetische kenmerken ontstaat. Dankzij het feit dat de kleur en
decoratieve aspecten doorlopen in de massa van het materiaal en het voordeel van de grote
afmetingen, is er een grote ontwerpvrijheid voor de creatie van ambitieuze, meer complexe
toepassingen mogelijk.
De hoge krasbestendigheid, UV-bestendigheid, vuur- en hittebestendigheid, slijtvastheid,
vlekbestendigheid en vorstbestendigheid zorgen voor een zeer diverse toepasbaarheid.
Certificaten
De fabrikant van de gevelplaten dient ISO 14001 gecertificeerd te zijn.
Garantie
De fabrikant van het materiaal vrijwaart de wettige eigenaar van het geplaatste product tegen
fabricagefouten in het plaatmateriaal voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van installatie.
Deze verlengde garantie is van toepassing na online registratie of na aanvraag van een
projectgarantie binnen de 30 dagen na aankoop.
Specificaties



(ofwel)
Merk: Dekton
Type: Zenith / Domoos / Sirius / Strato / Kadum / Danae / …
(ofwel)
Kleur: wit / grijs / zwart / beige / licht roest / donker roest … of
de aannemer zal een stalenkaart voorleggen uit kleurgroep 1 / 2 / 3 van het geselecteerde
materiaal


Oppervlakteafwerking: mat / leisteen / zandsteen / nerfstructuur / …
Uitzicht-decor: effen / beton / travertin / crema marfil / pietra serena / statuario / calacatta /
cortenstaal / …

Formaat in cm: 320x140 / 320x70 / 160x70 / 140x140 / 140x70 / 70x70 / … / max 320x144
Overeenkomstig de aanduiding op plan worden volgende kleuren en/of formaten en/of
oppervlaktetexturen onderling gecombineerd : ...

Technische eigenschappen
Technische data conform norm EN 14411
Test
Norm
Bepaling
EH
Waardeschaal
≥ 59
Buigsterkte en
breukbelasting
UNE EN
ISO 10545-4
Gemiddelde buigsterkte
N/mm2
Gemiddelde breukbelasting
N
≥ 2313
Waterabsorptie
UNE EN
ISO 10545-3
UNE EN
ISO 10545-6
UNE EN
ISO 10545-5
UNE EN
ISO 10545-8
UNE EN
ISO 10545-9
Waterabsorptie bij kokend water
%
≤ 0,1
Afgesleten volume
mm3
≤ 125
Gemiddelde restitutiecoëfficiënt
-
≥ 0,85
Uitzetting tussen 30-100º
ºC-1
≤ 6,5 ·10-6
Schade
-
Goedgekeurd/ge
en schade
UNE EN
ISO 1054512
UNE EN
ISO 1054513
Schade
-
Goedgekeurd/ge
en schade
ClNH4 / Reinigingsmiddelen /
Bleekmiddel / Zout voor zwembaden
HCl (3% v/v) / Citroenzuur (100 g/l) /
KOH (30 g/l)
HCl (18%) / Melkzuur (5%) / KOH (100
g/l)
Groene agent / Jood (oplossing) /
Olijfolie
Klasse
Klasse
UA (geen
schade)
ULA (geen
schade)
UHA (geen
schade)
5
Brandgedrag
Klasse
A1 / A1fl
Weerstand tegen diepe
slijtage
Bepaling van de
schokbestendigheid
Bepaling van de liniaire
uitzetting
Bepaling van de
thermische
schokbestendigheid
Bepaling van de
vorstbestendigheid
Bepaling van de
chemische weerstand
Bepaling van de
vlekbestendigheid
Bepaling van de reactie
bij brand
UNE EN
ISO 1054514
UNE EN
ISO 13501-1
Klasse
Klasse
Uitvoering
GEVELMODULERING - VOEGEN
Het voegenpatroon dient overeen te stemmen met de gevel- en/of detailtekeningen en wordt voor de
uitvoering steeds met de architect besproken (afmetingen van de panelen, detaillering ter hoogte van
de boven-, onder- en zijranden). Bij bevestiging van de platen dient men er voor te zorgen dat deze
vrij en gelijkmatig kunnen werken.
BEVESTIGINGSWIJZE
Onzichtbare bevestiging d.m.v. op de rugzijde bevestigde corrosiebestendige plaathaken.
De ultracompacte platen voorzien van deze haken worden vervolgens ingehangen tegen horizontale
aluminiumprofielen die aangebracht worden op de aluminiumstructuur. Per paneel worden de
plaathaken aan de bovenzijde van het paneel links- en rechts met een stelschroef uitgevoerd. De
bevestigingsafstanden van zowel plaathaken als profielen dienen in overleg met de fabrikant bepaald
te worden.
VENTILATIE
Tussen de achterzijde van de plaat en het isolatiemateriaal dient voor een doorlopende ventilatie een
ruimte van minimum 2 cm te worden voorzien (opgevangen d.m.v. dikte verticaal latwerk). Er wordt
toegezien op de nodige ventilatieopeningen en een zorgvuldige afwerking ter hoogte van alle hoeken
en randen. Per lopende meter plaat moet zowel aan boven- als onderzijde minimaal 20 cm² aan
ventilatieopeningen aanwezig zijn per lopende meter plaat, voor gebouwhoogten tot 8m, hetzij 50 cm²
voor gebouwhoogten van meer dan 8 m. Deze worden afgeschermd met een corrosiebestendig
muggengaas.
RAND- & HOEKAFWERKINGEN
Ter hoogte van hoeken, raamaansluitingen worden de nodige aansluitprofielen voorzien
overeenkomstig de detailtekeningen, bepalingen van het bijzonder bestek en/of aangevuld met de
voorschriften en principedetails van de fabrikant.
 buitenhoek: rechte hoekafwerking / 45° verstek hoekafwerking met open voeg / 45° verstek
hoekafwerking gesloten voeg (verlijmd) / EPDM voegband / aluminium afwerkingsprofiel / pvc
afwerkingsprofiel / …
 binnenhoek: rechte hoekafwerking / 45° verstek hoekafwerking met open voeg / 45° verstek
hoekafwerking gesloten voeg (verlijmd) / EPDM voegband / aluminium afwerkingsprofiel / pvc
afwerkingsprofiel /…
 stopprofielen: aluminium / pvc / …
 kleur profielen: zwart / natuurkleur aluminium / aangepast aan de kleur van de beplating / …
Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek kan de aannemer zelf voorstellen
formuleren m.b.t. de vereiste hoekafwerkingen, aansluiting met raamkanten, sokkelprofielen, e.d.
Behoudens specifieke detailtekeningen zijn de aanduidingen op gevelplan in deze richtinggevend.
Het afgewerkt geheel waarborgt een perfecte water- en winddichte aansluiting rond de ramen.
Toepassing
…
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards