ISO Zorg en Welzijn

advertisement
ISO Zorg en Welzijn
ISO-9001/EN-15224
ISO 9001:2008
•
•
•
•
•
‘Moeder alle kwaliteitsnormen’.
Internationaal erkende kwaliteitsnorm.
Prima basis als kwaliteitsnorm.
Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen.
Norm biedt structuur en houvast.
• Nadeel: generieke norm dus niet specifiek voor de zorgsector.
ISO 9001:2008
• Verplichtingen
• Kwaliteitshandboek
• Procedures
•
•
•
•
•
Interne audit
Corrigerende en preventieve maatregelen
Registraties
Afwijkende producten
Documentbeheer
• PDCA in praktijk
EN 15224
•
•
•
•
Aanvulling op ISO 9001:2008.
Internationaal erkende kwaliteitsnorm.
Nieuwe norm (December 2012)
Norm biedt structuur en houvast.
• Voordeel: zorgspecifieke norm.
ISO Zorg en Welzijn
• Europese norm
• Consensus 30 Europese landen waaronder België
• Aanvulling op ISO 9001
• Geschreven vanuit zorgsector
• Niveau van abstractie van ISO 9001 gehandhaafd
• Enkel wat, niet hoe
• Minder rigide
• Meer opportuniteiten tot optimalisatie interne werking
• Expertise en cultuur
• Hertaald naar zorg en welzijn
ISO Zorg en Welzijn : Europese norm
• Op Europees niveau vastgesteld (ook België)
• Geen nationale issues opgenomen
• Norm bevat geen verwijzingen naar nationale wet- en
regelgeving maar eist wel conformiteit aan vigerende wet- en
regelgeving
• Voor alle sectoren zorg en welzijn
• Norm bevat geen verwijzingen naar branche specifieke
afspraken
• Toepasbaar op cure en care
• Consistentie in zorgnetwerken
ISO Zorg en Welzijn: onderwerp
• Leveren van consequente zorg
– Eisen van zorgontvangers
– Wet- en regelgeving
• Verhogen van klantentevredenheid
– Continue verbetering
– Conformiteit aan eisen mbt kwaliteitskenmerken
ISO Zorg en Welzijn: Norminhoud
• 3 assen : conform eisen aan goede zorg van WHO
• Operationele processen
• Primaire zorgprocessen
• Eisen aan patiënttrajecten
• Kritische ondersteunende processen
• Veiligheid patiënt
• Informatiebeveiliging
• Apparatuur
• ….
• Bestuur/management
ISO Zorg en Welzijn: Norminhoud
• Wat is kwaliteit in zorg en welzijn :
• 11 kwaliteitskenmerken (WHO)
• Risicomanagement
• Cliënt/patiëntveiligheid
• Informatiebeveiliging
• Uitkomstindicatoren
Norminhoud: Kwaliteitskenmerken
• 11 kwaliteitskenmerken in ISO Zorg en Welzijn zijn facultatief
• Zorg/welzijnsinstelling kan eigen kwaliteitskenmerken toevoegen
• Instelling moet kwaliteitskenmerken vaststellen
• Instelling moet kwaliteitskenmerken operationeel maken
Norminhoud: Kwaliteitskenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
Geschikte, correcte zorg.
Beschikbaarheid.
Continuïteit van zorg.
Doeltreffendheid.
Doelmatigheid.
Gelijkwaardigheid.
Zorg gebaseerd op bewijs en kennis.
Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip lichamelijke, geestelijke
en maatschappelijke integriteit.
• Betrokkenheid van de zorgontvanger.
• Cliënt/patiëntveiligheid.
• Tijdigheid/toegankelijkheid.
Norminhoud: risicomanagement?
+
Oorzaak
Gebeurtenis
Gevolg
Doelstellingen
Onzekerheden
Effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen
Praktisch en pragmatisch
Norminhoud: Uitkomstindicatoren
Monitoring en meting van processen
De organisatie moet de uitkomsten van zorgprocessen monitoren en
meten om te verifiëren of aan de kwaliteitseisen is voldaan.…. Dit kan
in het gehele continuüm van zorg plaatsvinden.
Opmerking 2: ….deze indicatoren kunnen worden vastgesteld door
overheidsinstellingen, beroepsorganisaties, en andere organisaties).
Leeswijzer ISO Zorg en Welzijn
0 – 3 introductie
Vijf hoofdstukken met eisen:
4.
Kwaliteitsmanagementsysteem
5.
Directieverantwoordelijkheid
6.
Management van middelen
7.
Realiseren van het product
8.
Meting, analyse en verbetering
Leeswijzer ISO Zorg en Welzijn
• Lees norm in context
• Opmerkingen zijn geen eisen, maar verhelderende
toelichting
• Toverwoorden
• Vaststellen
• Bewerkstelligen
• Invoeren
• Documenteren
• Onderhouden
16
ISO Zorg en Welzijn
Wie ISO Zorg en Welzijn behaalt, heeft ook
certificaat voor ISO 9001 indien audit door
geaccrediteerde CI wordt uitgevoerd
Onze werkwijze procesbegeleiding
Externe
audit
Nulmeting
Vaststellen
huidige situatie
t.o.v norm
Plan van
aanpak
Inhoudsopgave
definitief
Uitvoeren projectplan
Sessies - interviews betreffende:
Onderwerpen per
sessie
Verbeterpunten
Rolverdeling
Kleemans/klant
Interne audit
Beleid, strategie en doelstellingen
Directie
Beoordeling
Doorlichten en beschrijven
primaire processen
Verbeterpunten
Inrichten DBS
Goedlopende
punten
Evaluatie
Nazorg
Oplossing
tekortkomingen
externe audit
Onderhoud kms
Bepalen risico’s- kritische punten
Beheers- en verbetermaatregelen
Ondersteuning implementatie
Planning
Nul-Meting
Projectplan
Kwaliteitshandboek
& Implementatie
Auditrapport
Managementreview
Certfificaat
De weg naar certificering, handboek
1
Informeren
7
Implementeren
Leidinggevenden
Logistiek
Handboek
Formats
aanleveren
2
Verpleging
6
Uitwerken
Goedkeuring
Verzorging
Beoordelen
Aanpassen
5
4
3
Tot slot
• Marktonderzoek:
• Bevraging in Vlaanderen
• Man en vrouw in de straat
• Kiezen voor zorgverlener/zorginstelling met een kwaliteitslabel
• JA: 80%
• Stemt overeen met Europese gegevens (JA: 78%)
Tot slot
• Wetenschappelijke evidentie (142 artikels, 77 instellingen)
• Aangetoond verband tussen Q-label en hogere
klanttevredenheid/klantgerichtheid, klantenparticipatie
• Aangetoond verband tussen Q-label en hogere
medewerkerstevredenheid
• Aangetoond verband tussen Q-label en verbetering in lerend
vermogen van de organisatie
• Aangetoond verband tussen Q-label en verbetering in
multidisciplinaire samenwerking
• Aangetoond verband tussen Q-label en efficiëntere werking
• Aangetoond verband tussen Q-label en profit
Aanbod Instap Koplopersgroep
• Doel: Behalen van Iso zorg en Welzijn kwaliteitslabel
• Unieke kans om zich als voorziening op vlak van kwaliteit te
onderscheiden
• Traject ondersteund en begeleid door LRQA België en Kleemans
• Aanbod slechts geldig voor eerste 5 toetreders
Aanbod Instap Koplopersgroep
• 5 Gemeenschappelijke vormingsessies (totaal 20 uur)
•
•
•
1 sessie: Normkennis
3 sessies: Uitdiepen normthema’s
1 sessie: Interne auditmethodiek + voorbereiding op externe audit
• 4 Sessies advies ter plaatse (totaal 30 uur)
•
•
•
1 sessie: Nulmeting + rapportage
2 sessies: Advies op vraag
1 sessie: Begeleiding interne audit + beoordeling rapportage
• 1 Jaar gratis gebruik van DBS (€ 450,- / jaar)
• Extra sessie of werkzaamheden aan (€ 107,- / uur)
Aanbod Instap Koplopersgroep
• Totaal: 50 uur begeleiding
• Bij instap tot koplopersgroep: 28% korting
• Totaal prijs: € 3.850,• + korting 10 % op dagtarief LRQA
• Interesse?
[email protected]
0496/888877
VRAGEN?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards