Notulen 2016_08_30

advertisement
Notulen vergadering ouderraad 30 augustus 2016
Aanwezig TB
:
Aanwezig PB
:
Aanwezig vanuit team :
Afwezig
:
Cyrille (notulist), Gini, Joost
Désirée, Ilona, Natascha, Paula, Rogier, Nicole, Eva, Judith
Mariska, team
Voorstelronde:
Iedereen heeft zich voorgesteld aan nieuw lid Judith Blankestein, moeder van Sam uit groep 7d
Rogier heeft kort uitgelegd wat de O.R. doet
Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd.
Actielijst:
Alles kan van de lijst af.
De naamswijziging gaat na overleg met Ringo niet door
De beschrijving voor klassenouders wordt door Joost aangepast een dan doorgestuurd naar de
leerkrachten
Betaling via i-deal kan niet zomaar even in de site ingebouwd worden. Désirée gaat hierover in gesprek
met Ringo en Rob (man van Cyrille). Rob zou dit kunnen realiseren
Evaluatie
Zomerfeest:
Het luchtkussen en de stormbanen waren een groot succes op wat kleine val- en botspartijtjes na
De smoothies hadden een last minute leverprobleem bij de Plus, maar deze werden door de AH
alsnog geleverd. Ze werden met wisselend enthousiasme ontvangen. Voor volgend jaar een
alternatief bedenken voor de smoothies en ook op een ander tijdstip uitdelen (niet meer voor alle
leerlingen tegelijk, maar bijvoorbeeld na de stormbaan)
Afscheid groepen 8:
Er was een communicatieprobleem over het schenken van koffie en thee voorafgaand aan de musical
en het versieren van het discolokaal. Dit moeten we bij het komende afscheid wat beter afstemmen
met het team
Aankomende activiteiten
Kinderboekenweek:
Aangezien deze valt in de week voor de herfstvakantie, wordt hierover gecommuniceerd via de app
Vanuit het team
Er was niemand vanuit het team aanwezig, dus ook geen vragen
Financiën
Geen mutaties sinds de zomervakantie. We hebben een klein bedrag overgehouden door niet-gevierde
feesten. Désirée gaat in overleg met Ringo om de hoogte van de nieuwe ouderbijdrage vast te stellen.
Tevens overlegt zij de mogelijkheid de ouderbijdrage te innen via i-deal
Verdeling functies OR
Voor komend schooljaar is de verdeling als volgt:
Voorzitter: Rogier
Penningmeester: Désirée
Secretaris: rouleren volgens schema, zie pag. 2
Taakverdeling activiteiten:
Activiteit
OR
Kartrekker O.R. School
Sinterklaas
(2 of 5/12)
Cyrille, Gini, Nicole,
Ilona
Cyrille
?
Kerst (21/12)
Rogier, Paula,
Mariska, Joost
Rogier
?
Pasen/Lenteontbijt (14/4) Natascha, Paula
Natascha
?
Koningsspelen (21/4)
?
?
?
Avond4daagse
(20-23/6)
Rogier, Eva, Nicole,
Joost, Gini
Rogier
X
Zomerfeest
(datum nog niet bekend)
?
?
?
Afscheidsborrel groep 8
(3-5/7)
Joost
Joost
?
IJsje als extraatje (6/7)
Désirée
Désirée
X
Inkopen boodschappen
Cyrille, Judith
Cyrille
X
Opmerkingen activiteiten:
Sinterklaas: verzoek dit te verzetten naar 2 december ipv 5 december ivm vrije dagen O.R.leden
Kerst: borrel is weer op loc. Teunisbloem, voorkeur gedeelte bij de bar, anders schakelzalen
Pasen/Lenteontbijt: checken wat te doen (wel/geen paastakken, versiering, reserve-ontbijt)
Zomerfeest: datum nog niet bekend, mogelijkheid voor vossenjacht bespreken
Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Geen vragen/opmerkingen
Actielijst
Activiteit
Overleg Ringo
Wie
Désirée
Wat
- i-deal betalingen via site
- Wijzigen datum Sinterklaasviering
- datum zomerfeest
Beschrijving klassenouder
Joost
Boodschappen
Cyrille
Beschrijving klassenouder controleren en deze doorsturen
naar de leerkrachten
Overleg voorwaarden bestellen boodschappen bij AH
Schema notulisten
Dinsdag 4 oktober
Ilona
Dinsdag 1 november
Eva
Dinsdag 6 december
Joost
Dinsdag 10 januari *
Paula
Dinsdag 7 februari
Nicole
Dinsdag 7 maart
Natascha
Dinsdag 4 april
Gini
Dinsdag 9 mei (gewijzigd)
Mariska
Dinsdag 6 juni
Cyrille
Dinsdag 27 juni (gewijzigd)
Ilona
Agendapunten volgende vergadering
1. Vaststellen verslag
2. Evaluatie: Kinderboekenweek
3. Aankomende activiteiten: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst
4. Vanuit het team
5. Financiën
6. Rondvraag
Mocht je nog andere punten hebben voor de volgende vergadering, dan graag deze maximaal 3 dagen
voor de volgende vergadering doorgeven. Dan komen deze ook op de agenda.
Volgende vergadering
Dinsdag 4 oktober 2016 om 20.00 uur in de teamkamer van locatie Teunisbloem
Download