WERKPLAN 2010 BESTUUR VROUWEN VOOR VREDE

advertisement
INTERIM WERKPLAN 2015-2016 VROUWEN VOOR VREDE
24 juli 2017
1. Inleiding
Op de Algemene ledenvergadering op 28 maart 2015 heeft het bestuur geen werkplan gepresenteerd.
In plaats daarvan is gevraagd aan de ALV om zich eerst uit te spreken over de bestuurs-situatie. De
ALV heeft als voorkeur uitgesproken dat Vrouwen voor Vrede op bestuurlijk niveau samenwerking
zoekt met andere organisaties. De leden willen dat de vereniging niet "als een nachtkaars uitgaat" als
de financiële middelen en de menskracht niet langer toereikend zijn. Ze willen vooral de Nieuwsbrief
behouden.
Hierop heeft het bestuur, samen met 2 ex-bestuursleden, de secretariële medewerker en in overleg
met de boekhouder, een interim plan opgesteld. Het is interim omdat we in deze samenstelling
mandaat hebben een interim werkplan uit te voeren totdat we op de volgende Algemene
Ledenvergadering in 2016 een definitief plan uitwerken. Het interim werkplan treedt in werking op 1
juni 2015 in werking en loopt door tot 31 mei 2016
De basis voor dit werkplan is de doelstelling van de Vereniging Vrouwen voor Vrede:
De Vereniging heeft ten doel te streven naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale
samenleving, waarin de rechten van de mens - zoals verwoord in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens - worden nageleefd en waarin welvaart en welzijn rechtvaardig
zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu; en waarin conflicten geweldloos worden
opgelost.
Dit doel betekent dat de Vereniging vrouwen bemoedigt om zich geweldloos in te zetten voor
een vredescultuur in verbondenheid met alles wat leeft; en dat de Vereniging bekend staat als
aanspreekpunt in de (multiculturele) vredesbeweging en voor vrouwengroepen.
2. Prioriteiten voor Juni 2015 tot Juni 2016
Vanuit de doelstelling komen we tot de volgende prioriteiten voor dit jaar:
A. Het behouden van de Nieuwsbrief en het stimuleren van het actieve gebruik van de website
voor het inspireren van vrouwen en vredesorganisaties bij het uitvoeren van activiteiten van
vrouwenvredeswerk.
B. Het in samenwerking met anderen voortzetten van activiteiten (steunbetuigingen) van
vrouwen rond ‘Resolutie 1325’, ‘Beijing +15’ en verzet tegen de proliferatie van kernwapens
(ICAN). Ook activiteiten op het gebied van economische verdragen en systemen die vredeverstorend werken zullen naar vermogen meegenomen worden.
C. Het verlenen van steun aan geweldloze acties van vredesactivistes in conflict gebieden.
D. Het garanderen dat de leden, werkgroepen en plaatselijke groepen kunnen rekenen op een
verantwoord en ordelijk bestuur van de vereniging.
1
3. Kerntaken die aansluiten op de prioriteiten
3.1 De Nieuwsbrief (prioriteit A en B)
Binnen de doelstellingen van Vrouwen voor Vrede is het inspireren van vrouwen via de Nieuwsbrief
het belangrijkst. De redactie zal publiciteit geven aan acties van vrouwen voor de vrede en jonge
vrouwen interviewen. Het plan is om de Nieuwsbrief in een breder verband te plaatsen, zodat ze kan
blijven voortbestaan. Het bestuur zal gesprekken voeren met WILPF en met andere organisaties die
lid zijn van het platform Vrouwen & Duurzame Vrede om een redactie te vormen vanuit alle vrouwen
vredesorganisaties in Nederland, zodat de Nieuwsbrief ook door hen gedragen wordt. Aan die
redactie vragen we een voorstel te doen voor de financiering en voortzetting van dit werk in de
toekomst.
Kosten1: Op dit moment bedruipt de Nieuwsbrief zichzelf. De kosten waren in 2014 €11.287 en de
inkomsten uit abonnementen was € 11.295. De abonnementskosten hoeven op dit moment niet
verhoogd te worden. Als de redactie uitgebreid wordt volgens plan, moeten andere organisaties ook
financieel de schouders eronder zetten – maar het kan ook zijn dat het aantal abonnees dan
toeneemt.
3.2 De Website (Prioriteit A, B en C)
Het plan is om samen met Peace Brigades International op 24 April a.s subsidie aan te vragen bij het
Fonds 1325, voor een Engels/Arabische pagina op onze website. Daarvoor moeten we enkele
Arabisch sprekende vrijwilligers betaald inzetten. Als dat goed loopt, is het plan om met Women
Peacemakers Program (WPP) en/of met PAX te overleggen over de mogelijkheid om dit initiatief
vanaf 2016 te koppelen aan hun website, zodat de boodschap van “gewone” vrouwen die zich
inzetten voor vrede in de Arabische wereld, vanuit Nederland zo breed mogelijk toegankelijk blijft. Als
PAX het overneemt kunnen de plaatselijke ambassadeurs van PAX dan ook online acties en
campagnes voeren, specifiek voor vrouwen in de Arabische wereld. Als WPP het overneemt, kan hun
trainingsprogramma zich uitbreiden naar de Arabische landen. Een andere mogelijkheid is dat het
Platform VDV de rechtspersoonlijkheid van Vrouwen voor Vrede overneemt en dus ook de héle
website, inclusief de Engels/Arabische pagina.
Kosten: Dit is een nieuwe eenjarige activiteit van Vrouwen voor Vrede, in samenwerking met Peace
Brigades International. Het voor Vrouwen voor Vrede aangevraagde bedrag is €5760. Voor dat bedrag
kunnen we twee Nederlands-Arabisch talige vrijwilligers betalen die het vertaalwerk doen, en we
kunnen wat extra’s besteden aan de werkzaamheden van Emmie om hen daarbij te begeleiden. Ook
Stichting VOND (Vrouwenorganisatie Nederland Darfur) is gemotiveerd om hierbij te helpen, zonder
kosten te rekenen. Het onderhoud van de website kostte in 2014 totaal €1004. (voor onderhoud,
internetkosten en domein). Dit wordt in de projectaanvraag als eigen bijdrage gezien van Vrouwen
voor Vrede, dus €1000 moeten we zelf ook in 2015 blijven betalen.
3.3 Samenwerking rond landelijke acties (prioriteit B)
Landelijke activiteiten rond ‘Resolutie 1325’, ‘Beijing +15’ en tegen de proliferatie van kernwapens
hebben ook in 2015 prioriteit voor Vrouwen voor Vrede. Mensen rekenen op onze deelname en dat
versterkt hun werk. We noemen een paar voorbeelden van wat vrijwilligers binnen de vereniging, met
ondersteuning van het secretariaat, gewoonlijk doen:
 Samen met WILPF een jaarlijkse politieke brief ondertekenen om beleidsmakers en politici te
beïnvloeden.
 Deelnemen aan het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede en hen steun verlenen voor het
beheer van het 1325 Fonds.
1
2
Zie de samenvatting van de begroting in hoofdstuk 6 van het werkplan.





Samen met PBI contact leggen met vrouwenorganisaties in de Arabische wereld en daar
informatie over verspreiden
Aanwezig zijn bij congressen die aansluiten bij de doelstelling van Vrouwen voor Vrede
Meedoen aan email acties die aansluiten bij de doelstelling van Vrouwen voor Vrede
Deelnemen aan het landelijk overleg van vredesorganisaties
Deelnemen aan beleidsbeïnvloeding van de Nederlandse Vrouwenraad op onderwerpen die
ons aangaan
Kosten: In 2014 besteedden we hieraan €3570. Daarbij zijn de kosten van het secretariaat niet
meegerekend. Dit bedrag was hoger dan voorgaande jaren vanwege de deelname aan de
Internationale Leerconferentie in den Haag over bescherming van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. We hebben zelf (met subsidie van NOVIB) twee vrouwen uit Egypte gesponsord, maar
we hebben ook WILPF geholpen met de sponsoring van één vrouw uit Colombia, bedenkend dat
Adrienne van Melle dat gewild zou hebben. Om kort te gaan, dat kan in dit werkplan een lager bedrag
worden, dat vooral besteed wordt aan reiskosten van de leden van de vereniging (bestuur,
werkgroepen en/of plaatselijke groepen), voor deelname aan evenementen of overleg met andere
organisaties die voor onze doelstelling opkomen. Het voorstel is om hier €2000 voor te reserveren.
3.4 Conflictgebieden (prioriteit C)
Het verlenen van steun aan geweldloze acties van vredesactivistes in conflict gebieden is ook een
prioriteit van de Vereniging. Het opgebouwde vermogen van Vrouwen voor Vrede is zonder twijfel
bedoeld geweest om aan dit soort acties te besteden. Enkele voorbeelden:



Ontmoetingen met vrouwen uit Syrië in Nederland
Het blijven ondersteunen van Nahid in Afghanistan
Ondersteunen van Vrouwen in het Zwart
Kosten: De kosten voor deze prioriteit zijn in 2014 niet apart bijgehouden. We stellen voor hier in
2015 wel €1000 voor beschikbaar te houden, zodat we niet helemaal met lege handen staan als er
door vredesactivistes een dringend beroep op ons wordt gedaan.
3.5 Goed bestuur (prioriteit D)
Goed bestuur is voor deze interim-periode extra belangrijk, en niet gemakkelijk. Om te kunnen
garanderen dat de vereniging goed bestuurd wordt moeten we enerzijds aansluiten bij wat de leden
willen, maar ook enkele jaren vooruit denken. We interpreteren de reacties van de leden en de
stemming op de Algemene Ledenvergadering in maart jl. als volgt:




Er moet dit jaar vooral samengewerkt worden. Er is al een hechte samenwerking met
landelijke externe groepen die raakvlakken hebben met het doel van Vrouwen voor Vrede,
maar het zoeken is naar een manier waarop deze groeperingen verantwoordelijkheid kunnen
delen en overnemen en dat gaat niet vanzelf.
Er moet ook op lokaal niveau samengewerkt worden. Plaatselijke groepen zijn het hart van de
vereniging, en het is verstandig als die groepen niet afhankelijk zijn van de verenigingsgelden.
Ze zullen in hun eigen stad de kerntaken van Vrouwen voor Vrede behartigen.
Er is geen animo om het bestuur aan te vullen met nieuwe mensen. De ex-bestuursleden
moeten daarom blijven. Er is tijd nodig om uit de huidige impasse te komen, en daarvoor is
minimaal een secretariaat nodig om alles goed bij te kunnen houden.
Een aantal leden pleit ervoor om dit jaar al te stoppen. We weten niet hoe we dat kunnen
rijmen met goed bestuur, maar we houden rekening met de noodzaak om eind 2016 te
stoppen als gaandeweg blijkt dat de leden zich niet meer willen of kunnen inzetten voor het
doel van de vereniging.
Kosten: Hoewel het besturen, net als andere taken, door vrijwilligers gebeurt, moet het werk wel
gedragen worden door de Vereniging. In 2014 werd totaal €6347 uitgegeven aan kantoorkosten, plus
€1560 voor reis- en vergaderkosten van het bestuur en voor de Algemene Ledenvergadering. Hierop
kan in 2015 bezuinigd worden door de huur van de kantoorruimte op te zeggen en in plaats daarvan
elders te vergaderen. De Algemene Ledenvergadering is een statutaire verplichting die we moeten
3
handhaven. We proberen de totale kosten voor bestuurszaken te beperken tot totaal €5500. Het
secretariaat kan bij de medewerker aan huis gedaan worden.
Zonder betaalde medewerker kan het bestuur haar taak niet vervullen in deze periode, maar ook de
andere kerntaken van de vereniging vereisen continuïteit, archivering en logistieke ondersteuning. De
kosten hiervan waren in 2014 €7744. We willen in 2015 hiervoor €8000 reserveren, rekening houdend
met iets meer werk vanwege de verhuizing, het kantoor aan huis en de aansturing van de vrijwilligers
voor de website.
4. Het verenigingsleven
De Vereniging Vrouwen voor Vrede kent een aantal reguliere activiteiten: het werk van de plaatselijke
groepen, werkgroep Weldadig, de Grannies en de politieke werkgroep. Voor deze activiteiten is in
2014 € 2.516 uitgegeven. Het voorstel van het bestuur is om deze activiteiten in 2015 te financieren
uit de bedragen die gereserveerd zijn voor prioriteit B en C. Voor de landelijke dag stelt het bestuur
vóór, dat we de werkgroep Weldadig vragen deze dit jaar sober te houden of in samenwerking met de
WILPF te organiseren, rond een van de thema’s die voortkomen uit de internationale conferentie van
de WILPF in april 2015. Hiermee zou dan tevens een stap gezet worden naar eventuele
samenwerking met WILPF op bestuurlijk niveau.
5. Vrijwilligers
Vrouwen voor Vrede bestaat dankzij de continue en trouwe werkzaamheden van vrijwilligers.
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de redactie, met uitvoering door Thea Vermeieren en steun van
het secretariaat. Janne Poort van Eeden zal binnen het platform Vrouwen Duurzame Vrede
overleggen over de verbreding van de redactie en geleidelijke overdracht van de verantwoordelijkheid
voor de Nieuwsbrief aan de leden van het platform.
De Website wordt bijgehouden door Thea Vermeieren. Als het goed gaat met de subsidie zal het
bestuur 2 vrijwilligers zoeken voor het samenstellen en vertalen van teksten in het Engels en in het
Arabisch. Joke Oranje zal overleggen met Women Peacemakers Programme en met Pax over de
mogelijke overname van de website in 2016.
De samenwerking met organisaties wordt onderhouden door:
 Janne Poort van Eeden: platform vredescultuur, politieke nieuwsbrief (WILPF) en Vrouwen
Duurzame Vrede.
 Joke Oranje: Peace Brigades International en HIVOS (Women in the Frontline)
 Lineke Schakenbos: WILPF
 Cocky de Graaf: Doopsgezinde Vredesgroep en de ICAN campagne van PAX
 Emmie Mesdag: Acties voor samenwerking die regelmatig per e-mail of per post binnenkomen
Voor het bijhouden van de berichten van WO=MEN over het NAP 1325 is nog niemand beschikbaar.
Steun aan vrouwen in conflictgebieden wordt gedaan door:
 Tiny Hannink: Syrie-acties in Enschede
 Janny Beekman: Nahid in Afghanistan
 Joke Oranje: VOND in Darfur
 Vrouwen voor Vrede Amsterdam: Women in Black
Goed bestuur wordt behartigd door Janne, Thea, Tiny en Joke, ondersteund door Emmie voor het
secretariaat en Froukje van der Geest voor de financiën.
4
6. Begroting
De interim-begroting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het vermogen van de vereniging minder snel
uitgegeven wordt en dat prioriteit gegeven wordt aan de kerntaken. Dit betekent voorlopig dat
verenigingsactiviteiten die buiten de begroting vallen apart gefinancierd moeten worden. Hieronder
een samenvatting van de onkosten van dit werkplan:
KERNTAAK
A. Nieuwsbrief
A. Website (regulier)
A. en C. Website (pagina in Arabisch/Engels)
B. Samenwerking rond landelijke acties
C. Steun aan Conflictgebieden
D. Goed bestuur en kantoor
Bankkosten
Secretariaat (= medewerker)
TOTAAL
Kosten in
2015
11.000
1.000
3.760
2.000
1.000
5.500
300
8.000
32.560
Aan de inkomsten kant kunnen we de samenwerking rond landelijke acties en de steun aan conflictgebieden uit het vermogen betalen, daar is het immers voor bedoeld. De Nieuwsbrief wordt betaald uit
abonnementen. De website wordt betaald uit de subsidie, en dan blijft er nog €1600 over voor het
secretariaat. Een deel van de kosten voor goed bestuur, kantoor en medewerker dienen opgebracht te
worden door de leden. Een mogelijke verhoging van de contributie kan op dit moment niet door de
ALV besproken worden en moet dus wachten tot 2016. Dit betekent dat we ook in 2015 nog interen op
het vermogen. Hieronder een samenvatting van de plannen.
FINANCIERS
Abonnementen
Giften
September-actie
Subsidie
Uit vermogen
Diversen en rente
TOTAAL
Inkomsten 2015
11.000
3.000
5.500
5.760
6.800
500
32.560
Op basis van de ervaring met dit interim werkplan, zal in maart 2016 een nieuw plan ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
Opgesteld door Tiny Hannink, Joke Oranje, Thea Vermeiren, Janne Poort van Eeden, met
ondersteuning van Emmie Mesdag en Froukje van der Geest.
5
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards