Waarom slechte wetten goede mensen schaden

advertisement
Waaromslechtewettengoedemensenschaden.
Besteledenvandegemeenteraad,burgemeesterenééniederdiehieraanwezigis,
Vandaagstaikvooruommijn(enuniverseel)rechtopzelfbeschikking,endatvan
anderen,teverdedigen.Alseerstezalikmijvoorstellen.
IkbenJanDijkstra,32jaaroudensindsmijn23ekankerpatiënt.Iklijdaaneen
agressievevariantvanleukemiewelkedoordewetenschapalsongeneeslijkwordt
beschouwd.Ikbenresistentgewordenvoorchemokuren.Datbetekentdatchemokuren
nietmeerwerkeninmijnlichaam.
OpditmomentslikikhogeconcentratiesTHC-enCBD-olieterversterkingvanmijn
afweersysteementerversterkingvanmijnstrijdtegenleukemie.Dewetenschapheeftal
latenziendatditeffectennutheeft.Ikhebmeerdan100wetenschappelijke
documentenverzamelddieditbewijzen.Uitdiedocumentenkomtnaarvorendat
cannabiseenbewezenveiligeneffectievebehandelingistegendesymptomenvan
kanker,AIDS,MS,pijn,glaucoom,epilepsie,Parkinsonenveleandereaandoeningen.
Dezehoeveelhedencannabiszijnvoormijonbetaalbaar.Terillustratie:Ikverbruik
ongeveereenanderhalfkilowietper100dagen.THC-olieopdezwartemarktkost
gemiddeld30europermilliliter.Ikslikongeveer2milliliterperdag.Datisdus60euro
perdag,datgeldhebikniet.Endusblijftervoormijmaar1optieover:zelfgroeien.
Echter,sinds1928voertdeNederlandseoverheideenoorlogtegencannabis.Deze
oorlogdiedeoverheidvoert,iseenoorlogtegendemenselijkheid,eenoorlogtegende
natuur,eneenoorlogtegendemeestkwetsbaregroepvandesamenleving.Degroep
vanchronischziekenengehandicapten.Eenoorlogwaarikalskankerpatiënten
medicinaalcannabis-gebruikerdedupeénslachtoffervanben.Eenoorlogwaar
duizendenmedicinalegebruikersenpatiëntenslachtoffervanzijn.
Ikalsmedicinaalcannabis-gebruikerhebgeenkeuzemeer.Mijnkloktikt10keerzosnel
alsdievaneengezondpersoon.Voormijslaatdeklokvijfvoortwaalf.Ikhebeenopgave
diebuitengewoonzwaarzalzijn.Ikeismijnuniverselerechtenop.Hierenvandaag.Ik
hebhetuniverselerechtopgenezingengezondheid.Ikhebhetuniverselerechtop
zelfbeschikking.VolgensdeUniverseleVerklaringvandeRechtenvandeMens,doorde
VerenigdeNatiesin1948aangenomen,heeftiedereenrechtopeenlevensstandaarddie
toereikendisvoordegezondheidenhetwelzijnvanzichzelfenzijnfamilie.Metinbegrip
vanmedischezorg.
Eriseengeestvanverzetendezeneemtelkedagtoe.Vanuitdezegedachtehebben
enkeleAmsterdammerswaaronderikzelfeenstichtingopgerichtenin10wekentijd
bijna2000sympathisantenenpatiëntenverzameld.Elkedagkomendaartientallenbij.
Ikhebdekennisenkundeommijzelftevoorzieninmijnmedicijn.Tienduizenden
anderenhebbenditniet.Binnenonscollectiefisdekennisaanwezigomditte
bewerkstelligenvooraldieduizendenpatiënten.Dithebbenwijalgedaanvoor
honderdenpatiëntenzoalsikzelf.Gratisenvoorniets.
Wijbrekenernstigewettenmaardatisnodigomveranderingaftedwingen.Ikben
bereidmijnnekuittestekenvoorallepatiëntendieookdezerechtenhebben.Hetvergt
moedomtehandelen.Toonmoed!Hetmerkwaardigeaanmoedisdathetaanstekelijk
werkt.Wanneereendappermensmoedtoont,rechtenanderenhunrug!Uallemaal
kunthetverschilmakendoormoedtetonen.Ukunteenstreepinhetzandtrekkenen
roepen:“na40jaarvanbittererechtsvervolgingzijnwijonsvanééndingallereersten
allermeestbewustgeworden;dezerotzooimoetstoppen.”
Onsverzoekisdanook:stapatiëntentoeomthuiszelfhunmedicijntekweken.Statoe
datwijeensocialclubvestigingenzodatwijgrondstoffenkunnenproducerenvoor
patiëntendiedaarzelfniettoeinstaatzijnenstaniettoedatjustitiezichbemoeitmet
dezeontwikkelingen.
IkkanmijnietvoorstellendatdegemeenteAmsterdamdatdespreuk“heldhaftig,
vastberaden,barmhartig”draagt,haarpatiëntenindekoulaatstaan.Deenigevraagdie
onsnogrestis:wanneergaatdegemeenteAmsterdammetonsenaldieandere
patiëntenuitAmsterdamomdetafelzittenomtekijkenwatwijvoorelkaarkunnen
betekenen.
JanDijkstra
Download