Samen doen wat nodig is Vacature – Controller De controller is een

advertisement
Samen doen wat nodig is
Vacature – Controller
De controller is een financieel-economisch expert die directie en management ondersteunt.
Over de Coöperatie Amaryllis
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de
taken rondom de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015.
De gemeente Leeuwarden heeft besloten een groot deel van de taken onder te brengen
binnen sociale (wijk)teams. De Coöperatie Amaryllis heeft begin 2014 opdracht gekregen om
de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale wijkteams te faciliteren. Dat heeft
geresulteerd in de oprichting van Amaryllis op 28 mei 2014.
De Coöperatie Amaryllis gelooft dat door zaken anders aan te pakken zij kwetsbare
bewoners van de gemeente Leeuwarden beter van dienst kan zijn. Dit doet zij door in te
zetten op:

Het terugdringen van de inzet van specialistische zorg. Kijken naar wat iemand nodig
heeft in plaats van waar iemand recht op heeft en kijken welke rol de omgeving kan
spelen bij het oplossen van de problematiek (familie, netwerk, vrijwilliger, sociaal
werker).

Het organiseren en stimuleren van samenwerking in de wijk. Hierdoor wordt er beter
gesignaleerd, kan er preventief worden gehandeld, wordt er gewerkt aan de
leefbaarheid in de wijk.

Samenhang in plaats van versnippering, 1 gezin, 1 plan, 1 sociaal werker.
Doelgroep
De Coöperatie Amaryllis is er voor alle bewoners die op enig moment in hun leven, tegen
vraagstukken aanlopen waar ze zelfstandig niet uitkomen. We onderscheiden de volgende
doelgroepen:
Mensen die eenmalig ondersteuning nodig hebben. Het betreft hier vaak een
enkelvoudige vraag die met lichte ondersteuning snel is op te lossen.
Mensen die op meerdere momenten in hun leven een vraag om ondersteuning
hebben. De vraag is niet permanent, maar keert na verloop van tijd wel terug.
Mensen die weliswaar zelfstandig wonen maar permanent ondersteuning nodig
hebben. Mensen die bijdragen aan collectieve arrangementen en de sociale cohesie in de wijk
stimuleren.
Organisatiesamenstelling
De Coöperatie Amaryllis bestaat uit 8 sociale wijkteams, een dorpenteam en een kleine,
flexibele staf. Binnen de organisatie zijn de sociale wijkteams bepalend. De teams moeten
zich volledig kunnen richten op hun taak: duidelijk krijgen wat de vraag is en vervolgens doen
wat nodig is.
Functie
De controller is een financieel-economisch expert die directie en management ondersteunt
bij het besturen en beheersen van de organisatie.
Het werkgebied van de controller is niet beperkt tot strikt financiële aspecten. De controller
houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met bredere systemen voor het meten en evalueren van
prestaties. Een controller is een generalist.
Hét centrale thema waar de controller een meerwaarde heeft, is beheersing van de
organisatie. Een tweetal schijnbare dilemma’s zijn hierbij van cruciaal belang.
De eerste is ‘in control’ versus ‘in business’. Kort samengevat, naar binnen of naar buiten
kijkend.
Het tweede dilemma is de korte termijn versus de lange termijn. Uitgangspunt is dat de
controller meewerkt aan beslissingen voor de korte termijn binnen een lange termijn visie.
Binnen deze dilemma’s zijn er een aantal taken die de controller regelmatig uit moet
voeren.
Hieronder volgt een lijst met taken.
1. Het uitvoeren/verwerken/beheersen van de financiële administratie en andere
administratieve systemen. Regelmatige grootboekcontrole.
2. Door regelmatig het grootboek en andere administratieve systemen te controleren
komen fouten zo snel mogelijk aan het licht. Deze zijn dan nog op tijd te herstellen,
waardoor de kwaliteit van de informatie toeneemt.
3. Het periodiek leveren van managementinformatie.
De informatie moet volledig, juist, tijdig en relevant zijn. De controller levert
(financiële) informatie en adviezen aan de directie en RvT. Daarbij valt qua
werkzaamheden te denken aan:
a. Het vergaren van vastgelegde informatie ten aanzien van de werkzaamheden en
activiteiten binnen de organisatie. Op basis van deze informatie verbanden
leggen tussen de activiteiten, financiële gevolgen, gerealiseerde
effecten en daarover periodiek rapporteren.
b. Zorgen voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages,
investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen,
begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen.
c. Bewaken van de financiële positie en resultaten van de organisatie.
4. Bij het leveren van de managementinformatie hoort een grondige
(verschillen)analyse. Waarom wijken de resultaten af van het gestelde budget?
Hiervoor kijkt de controller terug naar de achterliggende periode. Tegelijk kijkt hij ook
vooruit en komt met aanbevelingen voor de toekomst.
Om een verschillenanalyse uit te kunnen voeren is een begroting/planning nodig. Daarbij
wordt rekening gehouden met de meerjaren planning/visie, de daaruit afgeleide jaarplannen
en jaarbegroting, de afspraken met diverse stakeholders (denk aan de subsidieverlener) en
anderen (relevante partners).
De controller is de sleutelpersoon voor een goede begroting/planning, zowel op korte termijn
als op langere termijn. Goede communicatie met de organisatie is hierbij cruciaal.
5. Een belangrijke taak is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management
en de RvT. Hierbij zal de controller een pro-actieve houding in moeten nemen.
6. Het beheersen van risico’s. Bij elke transactie/activiteit die de organisatie uitvoert,
zit een bepaalde mate van risico. Het is aan de controller om deze risico’s in kaart te
brengen en de juiste beheersingsmaatregelen hiervoor te nemen (de administratieve
organisatie/interne beheersing). Daarmee zorgt de controller voor het ontwerpen en
beheersen van het management informatiesystemen, administratieve systemen,
werkwijzen en procedures.
7. Het zo nodig leveren van een bijdrage bij veranderprojecten. Hier komen de
dilemma’s ‘in control’ versus ‘in business’ en de korte termijn versus de lange termijn
naar voren.
8. Neem verantwoordelijkheid. De controller is verantwoordelijk voor alle rapportages
en analyses. Een goede boekhouding is hiervoor het startpunt. De controller draagt zorg
voor procesbeschrijvingen, die voorzien zijn van de nodige ‘checks and balances’.
Verder is het verzorgen van rapportages richting de gemeente Leeuwarden een belangrijk
deel van de functie evenals het opbouwen van een relatie. Het vertalen van de monitoring
naar financiën. Een pre is ervaring met het opzetten van BI-systemen zodat real-time
monitoring en analyse mogelijk is van alle informatie.
Functie eisen:
Diepgang wat betreft financiële, bedrijfseconomische en organisatorische onderwerpen,
breedte wat betreft algemeen bedrijfskundige onderwerpen.
Dit uit zich in de volgende kennis, eigenschappen en vaardigheden:
• Een analytische blik op de cijfers, organisatie en processen.
• In staat zijn investeringsplannen te beoordelen en uitkomsten en resultaten te
interpreteren.
• Zelfstandig kunnen werken en een onafhankelijk denker zijn.
• Tegenwicht durven bieden binnen de organisatie. In economisch mindere tijden
moet de controller objectief en constructief optreden en met het vingertje durven
zwaaien.
• Daadkrachtig, inventief, initiatiefrijk en resultaat gericht zijn.
• De financiële koers mede bepalen én geaccepteerd krijgen.
• Kunnen overtuigen, onderhandelen, omgaan met weerstand, stress, smart doelen
stellen en inspireren.
• Communicatie is belangrijk: ideeën helder presenteren.
• Goed kunnen samenwerken (RvT, directie, managers, medewerkers,
accountant, zo mogelijk banken, bedrijfsverenigingen, ambtenaren, etc.).
• RvT, directie en management adviseren.
• Integriteit.Goed met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan en tactvol opereren,
begripvol en flexibel. Open staan voor de zienswijze van anderen. Ook sterk zijn in
schriftelijke communicatie, en in het bijzonder rapporteren.
• De financiële jaarrekening vervaardigen.
• Goed om weten te gaan met personen uit verschillende ‘culturen’.
• Creatief als het gaat om beleidsontwikkeling.
Sollicitatieprocedure
De motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 24 februari via Bianca van
Overeem [email protected]
Beloning
We hanteren de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Het is ook mogelijk om via
een ZZP constructie bij ons te komen werken.
Voor meer informatie over de Coöperatie Amaryllis en de werkwijze van de sociale teams
kijkt u op: www.amaryllisleeuwarden.nl/informatie
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards