Innovatief Aanbesteden

advertisement
Innovatief Aanbesteden:
DE VLAAMSE OVERHEID ALS ACTIEVE
INNOVATOR
24 juli 2017
Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden
Christophe Veys – Peter Thevissen
Situering van het Innovatief Aanbesteden
• HEDENDAAGSE uitdagingen:
•
•
•
•
•
•
Klimaatsverandering
Gezondheidszorg
Energiebesparing
Veiligheid
Bejaardenzorg
Mobiliteit
• Efficiënte Overheid
Actieve rol Overheid
Innoveren is verbeteren
• Brede invulling van innovatie:
•
•
•
•
•
•
Producten
Diensten
Processen
Organisatie
Marketing
Sociale
• Gradaties:
•New to the world (breakthrough)
•Technologieplatform
•Incrementeel
•New to the organization (diffusie)
Innovatief Aanbesteden Context
•
Vlaamse Investering in O&O
3
•
Percentage
2.5
2
1.5
BERD/BBRP
non-BERD/BBRP
1
0.5
0
GERD/BBRP
Innovatief Aanbesteden: Definitie
• Aanbesteden van Innovatie verwijst naar de activiteit van de
overheid waarbij innovatie wordt aangekocht:
 Bestaande innovatie
 Nog te ontwikkelen innovatie
 Ondersteund met innovatieve vormen
• De innovatie wordt aangekocht:
 socio-economische problemen op te lossen
(Mobiliteit, Milieu, Energie, Veiligheid, …)
 efficientie van de
openbare dienstverlening te verhogen
• Aanbestedende overheid is vragende partij =
initiatiefnemer (in tegenstelling tot subsidie)
Pre-commercial procurement: Why?
Private sector
Public sector
Marketing
Marketing
R&D
R&D Gap
Innovation/ Added Value
Innovation/ Added Value
B2B; B2C
society, citizen
6
Het Vlaams Concept Innovatief Aanbesteden
Beleidsoptie
minister
Aanstellen
contactpunten per
beleidsdomein
Masterplan
Innovatieplatform
Precommercieel
Aanbesteden
Commercieel Aanbesteden
Andere innovatie
instrumenten
Voorbereiding
Aanbesteding
Contract/
Uitvoering
Projectverantwoordelijken
Aanzetten van
Masterplannen
7
8
De Pre-commerciële Aanbesteding
Eigen procedure buiten de aanbestedingsregels
 Transparant
 Gelijke behandeling + principes van behoorlijk bestuur
 Deelnamecriteria zo beperkt mogelijk
 Klemtoon op innovatief karakter als
toekenningscriterium
Prijs bepaald door vraag en aanbod en niet door de kostprijs
van O&O
Parallelle toekenning aan meerdere partijen
Mag geen voordeel creëren voor een partij bij de eigenlijke
commerciële aanbesteding
De commerciële aanbesteding
Verloopt overeenkomstig de geldende aanbestedingsregels




Forfaitaire grondslag (=vaste prijs)
Gelijke behandeling
Mededinging
Procedure volgens offerteaanvraag (Meest Economisch
voordelige offerte)
De resultaten van Innovatief Aanbesteden
Uniek instrument
Kenmerken:
 Overheid aanzetten tot analyse van noden en
aankoopbehoeften
 Maximale informatie uitwisseling tussen vraag- en
aanbodzijde
 Commitment van vraagzijde voor innovatieve oplossingen
 Innovatieplatform met optimale inzet van innovatieactoren
en innovatiebeleidsinstrumenten
Resultaat:
 De Overheid krijgt innovatieve oplossing voor socio-economische
problemen
 Private consument krijgt producten met beter ecodesign
 Macro-economisch: positieve bijdrage tot de 3% O&O Lissabon
doelstelling
Stand van zaken op 01/10/2009
 Ontwikkeling Ondersteunende webapplicatie
 Juridische onderbouw van gehele traject (offerteaanvraag
uitgestuurd)
 Uitbouw Kenniscentrum Innovatief aanbesteden
Sensibilisatie van de verschillende actoren:
• Vlaamse overheid: on-going
• Federaties/bedrijfsorganisaties/bedrijven : overleg (start 11/2009)
• Kennisinstellingen start 11/2009)
42 ingediende projecten dankzij een actieve bijdrage van de
verschillende beleidsdomeinen:

•
•
Projecten in verschillende stadia
Interessante projecten uit onverwachte hoek (cultuur, sociale economie)
•
…
Vragen?
Bedankt
Christophe Veys
[email protected]
www.innovatiefaanbesteden.be
14
Download