Onderzoeksprojecten (7310

advertisement
www.researchportal.be - 18 jul 2017 15:01:37
Onderzoeksprojecten (7310 - 7320 van 11514)
Zoekfilter: Classificaties: BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN (B)
EMT, stamcellen en inflamcatie een kwaadaardige 'cocktail' voor kanker
Universiteit Gent
Abstract: Epitheliale mesenchymale transitie (EMT) is het proces waarbij epitheliale cellen hun apicobassale polariteit verliezen, een fibroblastachtig fenotype en migrerende celeigenschappen krijgen, EMT vervult een bewezen rol tijdens kwaadaardige kankerprogressie. De rol van
immuniteit en inflamatie in de regulatie en het versterken van het EMT proces in het bijzonder in epidermale stamcellen zullen worden onderzocht.
Hiervoor zullen diverse aspecten van inflammatie genetisch gemoduleerd worden in EMT kanker muismodellen.
Organisaties:
• Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie
Onderzoekers:
• Geert Berx
Evaluatie van nieuwe methoden om het latente HIV reservoir in vitro en in vivo te onderzoeken
Universiteit Gent
Abstract: In dit onderzoeksproject zullen nieuwe methoden ontwikkeld worden om het latente HIV reservoir in vivo te onderzoeken. Om
integratieplaatsen van HIV te onderzoeken zal een techniek ontwikkeld worden voor sequentie specifieke isolatie van procinaal HIV DNA.
Daarnaast zal ee techniek ontwikkeld worden voor de identificatie van latent geïnfecteerde cellen met in situ hybrydisatie en laser capture
microdissectie voor genexpressie-analyse.
Organisaties:
• Vakgroep Inwendige ziekten
Onderzoekers:
• Linos Vandekerckhove
Evolutie van plantenparasitisme in nematoden: van vroege radiatie to speciatie
Universiteit Gent
Abstract: Dit project heeft tot doel de diversiteit van plantenparasitaire nematoden efficiënter en vollediger te karakteriseren. Een fylogenetisch
kader kan de morfologische, moleculaire, biogeopfrafische en ecologische patronen geassocieerd met plantenparasitisme onthullen. Bovendien zal
de geïntegreerde dataset een beter inzicht verschaffen in het ontstaan van parasitaire soorten, en toelaten deze correct af te bakenen en efficiënt te
detecteren.
Organisaties:
• Vakgroep Biologie
Onderzoekers:
• Wim Bert
Mechanistisch onderzoek naar de predictie van de farmacokinetiek van geneesmiddelen bij kinderen
Universiteit Gent
Abstract: In dit project zal nagegaan worden in welke mate physiologically based pharmacokinetic (PBPK)-modeling kan gebruikt worden om de
klinische farmacokinetiek van geneesmiddelen te voorspellen in pediatrische populaties. De bestaande kennis over PBPK-modelling bij kinderen zal
hiervoor verder uitgebreid worden en het verkregen model zal getest en gevalideerd worden aan de hand van de modelgeneesmiddelen tramadol
en propofol.
Organisaties:
• Vakgroep Bioanalyse
Onderzoekers:
• Koen Boussery
Studie van nutriëntendynamica in zoutpannes gebruikt voor Artemia-produktie
Universiteit Gent
Abstract: Dit project zal het voedselweb in Artemia-vijverproduktiesystemen onderzoeken en sturen door de verhoogde voorspelbaarheid van
nutriënt-fluxen en ?dynamica in het sediment en de waterkolom in hypersaliene omstandigheden. In een experimenteel scenario van toenemende
complexiteit zal de verschillende bijdrage onderzocht worden die verschillende vormen van fosfor geven aan populaties van algen, die op hun beurt
Artemia-produktie mogelijk maken. Ook de interacties met aquatische bacteriën zullen onderzocht worden alsook hun mogelijke bijdrage als
bijkomende voedselbron voor Artemia. Bijgevolg zullen artisanale Artemia-produktievijvers omgezet worden in meer winstgevende en minder
empirisch gestuurde produktiesystemen.
Organisaties:
• Vakgroep Dierlijke productie
Onderzoekers:
• Patrick Sorgeloos
• Peter Bossier
Mechanisch onderzoek naar de predictie van de farmacokinetiek van geneesmiddelen
Universiteit Gent
Abstract: In dit project zal nagegaan worden in welke mate physiologically based pharmacokinetic (PBPK)-modelling kan gebruikt worden om de
klinische farmacokinetiek van geneesmiddelen te voorspellen in pediatrische populaties. De bestaande kennis over PBPK-modelling bij kinderen zal
hiervoor verder uitgebreid worden, en het verkregen model zal getest en gevalideerd worden aan de hand van de modelgeneesmiddelen tramadol
en propofol.
Organisaties:
• Vakgroep Bioanalyse
Onderzoekers:
• Koen Boussery
Evolutie van plantenparasitisme in nematoden: van vroege radiatie tot speciatie
Universiteit Gent
Abstract: Dit project heeft tot doel de diversiteit van plantenparasitaire nematoden efficiënter en vollediger te karakteriseren. Een fylogenetisch
kader kan de morfologische, moleculaire, biogeografische en ecologische patronen geassocieerd met plantenparasitisme onthullen. Bovendien zal
de geïntegreerde dataset een beter inzicht verschaffen in het ontstaan van parasitaire soorten, en toelaten deze correct af te bakenen en efficiënt te
detecteren.
Organisaties:
• Vakgroep Biologie
Onderzoekers:
• Wim Bert
Evaluatie van nieuwe methoden om het latente HIV reservoir in vitro en in vivo te onderzoeken
Universiteit Gent
Abstract: In dit onderzoeksproject zullen nieuwe methoden ontwikkeld worden om het latente HIV reservoir in vivo te onderzoeken. Om
integratieplaatsen van HIV te onderzoeken zal een techniek ontwikkeld worden voor sequentie specifieke isolatie van proviraal HIV DNA. Daarnaast
zal een techniek ontwikkeld worden voor de identificatie van latent geïnfecteerde cellen met in situ hybridisatie en laser capture microdissectie voor
genexpressie-analyse.
Organisaties:
• Vakgroep Inwendige ziekten
Onderzoekers:
• Linos Vandekerckhove
EMT, stamcellen en inflamatie een kwaadaardige 'cocktail' voor kanker
Universiteit Gent
Abstract: Epitheliale mesenchymale transitie (EMT) is het proces waarbij epitheliale cellen hun apicobasale polariteit verliezen, een fibroblast-achtig
fenotype en migrerende celeigenschappen krijgen. EMT vervult een bewezen rol tijdens kwaadaardige kankerprogressie. De rol van immuniteit en
inflamatie in de regulatie en het versterken van het EMT proces in het bijzonder in epidermale stamcellen zullen worden onderzocht. Hiervoor zullen
diverse aspecten van inflammatie genetisch gemoduleerd worden in EMT kanker muismodellen.
Organisaties:
• Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie
Onderzoekers:
• Geert Berx
Opvolgen van de taxonomische evoluties van de bederfflora en hun bederf potentieel op Vietnamese Pangasius
hypophthalmus filets van bij vangst tot bij de consument
Universiteit Gent
Abstract: In het voorgestelde bilaterale onderzoek met Vietnam wordt de microbiologische flora aanwezig op Pangasius hypophthalmus opgevolgd
van bij vangst tot bij de consument. Het focust zich op het bloot leggen van mogelijke contaminatieroutes van specifieke
bederforganismen.gedurende verwerking en distributie van de filets. Bijkomende aandacht gaat naar de groei parameters en de mogelijke
metabolietvorming en het effect hierop van verschillende bewaaromstandigheden.
Organisaties:
• Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
Onderzoekers:
• Marc Heyndrickx
• Frank Devlieghere
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards